Auteur Topic: Zondag of sabbat  (gelezen 33498 keer)

small brother

  • Berichten: 1309
    • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #100 Gepost op: februari 28, 2013, 09:38:44 am »

quote:

nicodemus schreef op 26 februari 2013 om 12:58:
De Sabbatsverkondiging of het onderhouden van de Sabbat is dus geen verzinsel van de één of andere geloofsgemeenschap, maar is gewoon gefundamenteerd én in de Bijbel en door de Geest vanaf de beginne in Christus tot in de eeuwigheid. Geen wonder dus dat Satan mensen en organsiaties tegen deze verkondigers op zet en de geloofsgemeenschappen (Joden en Christenen) van binnen uit afbreuk doet.
Ik ben het met je eens. De sabbatsverkondigingen of het onderhouden van de sabbat is geen verzinsel. Want de wet is niet vervallen; maar de wet heeft een andere omgang gekregen:

quote:

2 Cor.3.:2
Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen; Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden, Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft, in heerlijkheid.

Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken; En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Maar de vraag is dus wat de vrijheid nu inhoudt.
Als we de bergrede in Mat.5 lezen,
stemt dat niet tot de gedachte
van makkelijker en eenvoudiger.
Integendeel !

Principieel is dat de vrijheid van de dienstbaarheid van de wet.
Dat is niet vrijheid van de wet, maar vrijheid van het diensthuis van de wet.

Dus niet vrijheid van de wet, tot wetteloosheid;
Maar vrijheid tot de wet om de wet te doen,
naar de geest van de wet.

Van slaven, zijn de gelovigen tot zonen geworden.
Slaven beëindigen hun werk als de dienst vervuld is.
Maar zonen blijven en richten hun hele leven in,
naar de geest van de wet van de Vader.

Nogmaals: Is dan die oude sabbatswet vervallen?
Zeker niet! Maar zij doet niet meer hetzelfde als het voor de joden doet.
Plus: al ten tijde van de joden was er een ongeestelijke omgang met de wet. Dus zelfs als de sabbat gehouden zou moeten worden, dannòg zou dat onder een oproep zijn aan de joden om zich te bekeren tot een wat meer geestelijke viering van de sabbat. Zoals Jezus hun ook al opriep om de wet na te leven volgens de geestelijke dragende pijlers van de wet.
Dus wel strict; maar geestelijker. Dat is wat jij ook betoogt.

Maar voor wie Christus kent is er daarboven nog dat principiële verschil van een nieuw leven en een nieuwe tijd en een nieuwe omgang met God, waarvan de profeten geprofeteerd hebben. Die vervulling van de profetieën mogen we niet terugdraaien, en ook niet meewerken om die terug te laten draaien door het oude verbnd weer op te tuigen.

quote:

Heb.8:6
En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest.

Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Dus ergens heb je wel een punt.
Want wie de sabbat niet houdt; die overtreedt de wet.
Dat gebod is niet opgeheven.
Maar als de sabbat hèt teken is van het oude verbond,
dan is er dus wel iets wezenlijks veranderd.

Want het is een teken geworden,
van een nieuw verbond.
Een nieuwe viering,
en een nieuwe betekening.

De kern van het nieuwe vieren van de sabbat;
is dat we accepteren dat de profetieën,
daadwerkelijk vervuld zijn geworden.
En het oude verbond oud gemaakt,
en verouderd.

Het ga je goed, Nicodemus !
« Laatst bewerkt op: februari 28, 2013, 09:43:43 am door small brother »