Auteur Topic: Zondag of sabbat  (gelezen 29347 keer)

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #90 Gepost op: februari 25, 2013, 02:33:26 pm »
Hallo Small Brother, b1007, Trajecto enz.

Dank voor jullie  postings!

Small brother schreef o.a.dit:

quote:

Want de sabbat naar oudtestamentisch begrip is geen vrijheid
Ook ik ben het daarmee volkomen eens. Velen kennen echter moeilijk de verschillen tussen de ceremoniële wet en de morele wet, vandaar dit gegeven:

quote:

De Bijbel maakt een onderscheid tussen twee wetten: de wet geschreven door Gods vinger op stenen tafelen(Exodus 32:15-16; Deut 10:1-4) en de wet van Mozes bestaande uit inzettingen en door Mozes opgeschreven.

In Galaten 3:19 vertelt Paulus ons waartoe deze tweede wet diende: “Waartoe dient dan de wet (de wet van Mozes)?  “Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven.” Gal 3:19

 Paulus vertelt ons dat deze wet “er is bijgevoegd.” Het is dus geen eeuwige wet zoals Gods 10 geboden, maar een tijdelijke wet. De reden van deze wet is om de mensen een duidelijk inzicht te geven in de ware aard van de zonde en hen de weg tot verlossing te tonen.
Einde van dié toegevoegde wet (-geving)

quote:

Deze wet hield op te bestaan wanneer het Zaad kwam, dat is de Christus. Ze werd in de hand van een middelaar gegeven: Mozes die ze eigenhandig in een boek schreef en voorlas aan de mensen.

De eerste wet is eeuwig de tweede is tijdelijk. Door de overtreding van de eerste kwam zonde in de wereld want:Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.” 1 Joh 3:4 (NBV). In de tweede, de wet van Mozes werd een systeem gegeven die de mensen naar Christus verwees als hun verlosser: de a.ceremoniële wetten en daarnaast de b.burgerlijke wetten voor Israel.
Okay Small Borther en anderen, nu verder:

quote:

De wet van Mozes werd naast de ark geplaatst in het heiligdom en diende als getuigenis tegen het volk. “Toen Mozes gereed was met de woorden dezer wet volledig in een boek op te schrijven, gebood hij de Levieten, die de ark van het verbond des HEREN droegen: Neemt dit wetboek en legt het naast de ark des verbonds van de HERE, uw God opdat het daar tot getuige tegen u zij. Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid. En wat zegt Mozes dan:Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, tegen de HERE weerspannig zijt geweest, hoeveel te meer dan na mijn dood!”
NOOT: En zo Small Brother en de overigen, is het heden ten dage weer, Jezus is in de Hemel, als Hoogste Priester doet Hij dienst in het heilige der Heilige, en wéér is "het volk" weerbarstig als het maar zijn kan, getuige de vele reactie hier in het dit forum.

Gaan ik verder met de uitleg:

quote:

De Israëlieten hadden beloofd om alles wat in het boek van Mozes stond te gehoorzamen. Ook deze belofte stond in de wet van Mozes opgeschreven. Maar het boek echter zou tegen hen getuigen omdat zij weerspannig werden.

Vele Israëlieten probeerden ook redding te vinden door de wet van Mozes. Ze zagen niet de bedoeling ervan, nl. hen tot Christus te brengen.
NOOT: Zoals dus nu heden ten dage wéér gebeurt, getuige de meningen hier in dit forum. ik zit er toch niet heel erg ver naast denk ik.

quote:

Ze dachten dat het navolgen van deze wetten een verdienste bracht die hen een plaats zou geven in het koninkrijk.
NOOT: Zo`n gedachte is dus ook vandaag de dag, t.a.v. "de wet" nog steeds geheel fout!

quote:

Nochtans hadden ze kunnen weten dat dit enkel een vervloeking over hen zou brengen want er stond geschreven: “ Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet (wet van Mozes), om dat te doen.” Gal 3:10; Deut 27:26;Deut 29:20

Is "Gods volk ook nu vandaag de dag met de wet bevoorrecht?
Citaat
“Gods volk…was bevoorrecht met een tweevoudig wetssysteem; de morele en de ceremoniële wet. De ene verwees naar de schepping en beval de levende God die de wereld gemaakt had, te gedenken.

NOOT: Dus het 4e gebod is nog steeds geldig, want zowel geschreven (in de Bijbel) of "door de Geest" geleerd is dat 4e gebodn NOOIT en te nimmer door de Verlosser afgedaan, immers je werpt er de (gehele) grondwet van het Hemels Koninkrijk mee omver!

quote:

Dus de eisen van de GEHELE wet inclusief dat 4e gebod zijn bindend voor alle mensen waar ze zich ook bevinden en ze zal voor eeuwig blijven bestaan. De andere werd gegeven omwille van de overtreding van de morele wet. De gehoorzaamheid van deze tweede wet bestond uit het naleven van de offers en gaven die verwezen naar een toekomstige verlossing. Deze twee wetten zijn duidelijk omschreven en van elkander te onderscheiden.
Dat houdt dus in, dat

quote:

De morele wet vanaf de schepping een essentieel onderdeel van Gods plan vormde, en is dus even onveranderlijk als God zelf.
De ceremoniële wet

quote:

De ceremoniële wet vervulde een aparte rol in Christus plan voor de redding van de mens. Het systeem, namelijk een schaduw van het komende, werd ingesteld opdat de zondaar doorheen haar diensten het grote offer van Christus zou leren kennen.
NOOT: En dat offer is dus door en in  Christus vervuld, de ceremoniële weteten hebben dus opgehouden te bestaan bij Zijn kruisiging en Opstanding.

Het enige dilemmas was, en daar menen vele huidige christenen een voorbeeld aan te moeten nemen is, dat:

quote:

De Joden zo door hun eigen trots en zonde verblind waren, dat weinigen verder konden zien dan de dood van dieren voor de verzoening van de zonde; en toen Christus, naar wie al deze offers verwezen, kwam, waren er maar weinigen die Hem erkenden. De ceremoniële wet was een heerlijke wet; het was immers Jezus zelf die in overleg met de Vader deze voorziening had getroffen om de mensheid te helpen in de verlossing. Het hele systeem van schaduwdiensten was op Christus gefundeerd. Adam zag een afschaduwing van Christus in het onschuldige dier dat moest lijden onder de straf van zijn overtreding van Gods wet.
Wat zegt nu Paulus over deze zaak:

quote:

Paulus verlangen was dat de broeders zouden inzien dat het Christus was, de Verlosser van de zonde, die betekenis gaf aan het gehele Joodse stelsel. Hij verlangde dat ze zouden inzien dat wanneer Christus naar deze aarde kwam en voor de mens stierf, werkelijkheid en schaduwbeeld elkander ontmoetten
NOOT: Dus de Sabbat van het 4e gebod kan dus NOOIT worden afgeschafd, zeker niet omdat de morele wet er al bij de Schepping was en ten tweede dat Christus, als Hij terugkomt ons Geloof wil herkennen aan de schaduw in ons hart, waarvan Hij de werkelijkheid is. "Zal ik nog Geloof vinden, als Ik terug kom" (Lucas 18:8) Zijn wij échte Tempels van de Heilige Geest en onderhouden wij "de wet/Thora" ook al "zien we niet"!

Wat betekent dat b1007

quote:

Nadat Christus stierf aan het kruis, als een offer voor de zonde, had de ceremoniele wet geen kracht meer. Toch was ze verbonden met de morele wet en had ze en goddelijk karakter. Ze drukte de heiligheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid van God uit.
NOOT: Het is dus geen wonder b1007; Small brother, en Trajecto dat de wet en in het bijzonder de Sabbat van het 4e gebod DEEL zijn van het OORDEEL in de Hemel. (dat NU bezig is)

quote:

En indien de dienst van deze voorbijgaande godsbeschikking heerlijk was, hoeveel groter is dan de heerlijkheid van de werkelijkheid: Christus die Zijn levend-makende en  heiligmakende Geest schenkt aan allen die geloven.
NOOT: Dus waarom dan dook niet de Sabbat van het 4e gebod leren onderhouden IN Christus, en NU de heerlijkheid ervaren, ook al is dat nog een 'schaduw' van de 'werkelijkheid' die Christus is.
Mijn vraag is: Waarom willen velen van u de heerlijkheid van Christus NU niet al proeven en ervaren, in de'schaduwdienst' er van!

Immers Christus zal ons ontmoeten, bij Zijn komst aan onze schaduwdienst. En alleen zij zullen Zijn Stem horen en herkennen. Want het hart van dé schapen kunnen Hem horen aan Zijn stem. Anderen die dus moedwillig de wet, ondanks haar schaduw karakter, ovetreden en andere zo leren dat -ook- te oden, zullen Helm niet horen (aankomen)! Voor die zal Jezus komen als.....een dief in de nacht!


De ceremoniële wetten afgeschafd (2)

quote:

Het was dit systeem van ceremoniële wetten die door Christus aan het kruis werd genageld. Daar deze wetten verwezen naar Hem, zolang Hij er nog niet was, nu hadden ze geen zin meer , daar Hij gekomen was.

Het woord ‘wetdat niet naar Gods morele wet maar naar de wet van Mozes verwijst,bestaande uit richtlijnen voor de tempeldienstop aarde.

quote:

“Want daar de wet (wet van Mozes) slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte der dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken....

Jezus zegt: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet (wet van Mozes) gebracht worden. Doch daarna heeft Hij(Jezus) gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op (wet van Mozes), om het tweede(de wet van God uitgerukt in de gerechtigheid door geloof) te laten gelden.” Heb. 10:6-10
Nog eens, nu vanuit Heb.7

“Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, immers de wet(wet van Mozes) heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.” Heb. 7:18 – 19

Nu nog eens vanuit Kolosenzen 2

quote:

“Hij (Jezus Christus)heeft het document met voorschriften (wet van Mozes) waarin wij werden aangeklaagd (getuigenis tegen ons), uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.” ( Kol 2:14)

NOOT: Zie je b1007 dat niet de morele, maar de ceremoniël wetten aan het kruis genageld zijn. Welke dommerik zegt nu tegen jou dat de morele wet aan het Kruis genageld is. Het staat toch NERGENS in de Bijbel!
NOOT:Nu, ik heb tot nu toe bewust de term "schaduwdienst" gebruikt als weergave van mijn bewering dat de morele wet nietv kan hebben afgedaan en dat deze dus nog steeds voor ons, als christenen of jood, gelden. Maar als we steeds dichter bij de 'werkelijkheid' komen; en als Christus ons "bijwoners" noemt, in hoeverre zijn wij dan al burgers van het hemelse Rijk. Ook al omdat onze moeder het hemels Jeruzalem is en geen aardse stad met diezelfde naam! Wat is dan de werkelijke essentie van de term" Tempel van de Heilige Geest"
Ik wil trachten dat aan de volgende Bijbelse waarheden uit te diepen, met u allen


De morele wet onderhouden in het grote Babylon

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” Matt. 5:48
“Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.” Gen 17:1 Kol 1:28  

God eist van ons morele volmaaktheid. Maar kunnen we deze 'volmaaktheid' bereikien binnen de aardse grenzen van het Grote Babylon; De natuurlijke Jood en Griek zullen zeggen:

Wij zien op onszelf en steunend op onze eigen ervaring beweren we dat volmaaktheid niet mogelijk is.

Jezus zei tegen zulke mensen in Zijn tijd

quote:

Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.” Markus10:27.

Dus wat is de opdracht van de getrouwen aan de (morele) wet?
 

quote:

Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.”Kol 1:28

Er is dus een volk dat de Gave der profetie heeft (ontvangen) en -daardoor ook- het getuigenis van Christus is (geworden).

NOOT: De bovenstaande teksten zeggen ons niet alleen dat volmaaktheid mogelijk is maar ze vertellen ons ook hoe die volmaaktheid tot stand wordt gebracht.
Paulus geeft aan dat volmaaktheid alleen in Christus bekomen wordt door het aannemen van de onderwijzing van het Woord
.

Filipenzen 3

quote:

“Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.” Fil 3:8-9
NOOT:Wanneer wij alles hebben verlaten omwille van Christus en in geloof Zijn Woord aannemen, wordt ons de volmaakte gerechtigheid van Christus toegerekend. We zijn geborgen in de volmaaktheid van Christus. Willen wij in deze volmaaktheid blijven dan moeten wij blijven bij de onderwijzing die Zijn Geest ons vanuit Zijn Woord geeft.

“Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond. Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm 119:101-105

 Jezus zegt: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” Joh 8:32

“1Joh 2:24  Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.”

Wat is ons karakter? Karakter is het resultaat van onze gewoonten en gewoonten zijn het resultaat van onze daden. Een daad komt voor uit onze gedachten en gevoelens. Als deze daden, gedachten of handelingen, zondig zijn dan is het karakter onvolmaakt.

 Jezus had een volmaakt karakter omdat Hij zonder zonde was. Zijn volmaakt karakter wil Hij aan ons meedelen daarom wilt Hij ons reinigen van alle zonde. Hij doet dat door ons denken te vernieuwen.

Efeze 4

“Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denkenGij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.” Ef 4:17-21

We kunnen tot God komen zoals we zijn maar God aanvaardt niet dat we blijven zoals we zijn. Hij heeft ons “bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons” Rom 8:29  Hij heeft ons “voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden.” 1 Petrus 1:2

quote:

De Schrift noemt de wijsheid van Babylon “onwetendheid”. Het is onwetendheid die de mens laat zoals hij is. Het is liefde die de mens ontvangt zoals hij is en in die mens oneindige mogelijkheden ziet. Het is liefde die zich opoffert om die mogelijkheden bij de andere tot werkelijkheid te brengen. God ziet in ons de mogelijkheid om te worden zoals Hij is : “barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.” Exodus 34:6 Daarom zette Hij zijn leven in om dat tot stand te brengen.

“Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.” 1 Petrus 1:14-16.

Mat 19:21  Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

Jezus geloofde in de mogelijkheid van volmaaktheid anders zou Hij niet gezegd hebben: “Indien gij volmaakt wilt zijn?”
Wil jij volmaakt zijn dan zegt Jezus tot jou: “volg Mij.”
Waarin dan volgen wij Hem?
 In Zijn overwinning: “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Op 3:21
 In Zijn geloof: “en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.” 1 Joh 5:4
 In Zijn heiliging: “Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.” Joh 17:19
 In Zijn lijden: “verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus”1Petrus 4:13
 In Zijn eenheid met de Vader: “opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn” Joh 17:21
 In Zijn zending: “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld.” Joh 17:18
 In Zijn dienstbaarheid: “Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.” Joh 13:14-15
 In Zijn gezindheid: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” Fil 2:5
 In Zijn wandel: “Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.” 1 Joh 2:6
In Zijn liefde: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.” Joh 15:12

quote:

Het beeld van God zelf moet in de mens hersteld worden. De eer van God, en de eer van Christus is betrokken in de vervolmaking van het karakter van Zijn volk.”

Is daarmee gezegd dat de Sabbat van het 4e gebod is afgeschafd? GEENZINS
Is daarmee gezegd dat er een ander gebod voor in de plaats gekomen is? GEENZINS

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 02:34:32 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #91 Gepost op: februari 25, 2013, 04:24:36 pm »
Beste Nico,

Ik had wat vraagjes, wellicht kun je mij verder helpen?

Amazing Facts about the Sabbath and other questions!

If every man from Adam to Moses kept the Sabbath, why is the Hebrew word for the weekly Sabbath found in the ten commandments, never found in the book of Genesis? Why is no one before Moses ever being told to keep the Sabbath. Why are there no examples of anyone keeping the Sabbath?
Why were the Patriarchs never instructed about he Sabbath, but were instructed regarding: offerings: Gen 4:3-4, Altars Gen 8:20, Priests: Gen 14:18, Tithes: Gen 14:20, Circumcision: Gen 17:10, Marriage: Gen 2:24 & Gen 34:9. Why would God leave out the "all important" Sabbath command?
If the fact that God wrote the 10 commandments on stone proves they are forever, then whatever happened to the two stone tablets that God gave Adam at the beginning of time? Why is Moses the first one to see a stone tablet written by the finger of God?
Why is the weekly Sabbath commandment never quoted in the New Testament?
Why is the Sabbath the only one of the ten commandments that are said to be "throughout your generations", the usual phrase that indicates it was a temporary ceremonial law only for the Jews?
Why is there no example of exclusively Christians coming together on the Sabbath day as a church or prayer meeting after the resurrection of Christ?
Why is there no command in the New Testament for Christians to keep the Sabbath holy?
While Paul taught in the synagogues up to 84 times, why does the Bible never say he kept the sabbath?
If Paul's action of preaching to non-believers 84 times in the book of Acts on the Sabbath make him a Sabbath keeper, is a Seventh-day Adventist pastor a Sunday keeper if we invite him for 84 Sundays in a row to teach us about God's word?
How could Adam, Noah and Abraham keep the Sabbath, when Deuteronomy 5:2-4 says that the 10 commandment covenant (see was "not made with any of the fathers of Israel who lived before Moses."
If we must follow the example of Jesus in all things like keeping the Sabbath, then why do Sabbatarians not follow the example of Jesus in circumcision, animal sacrifices and keeping Passover?
If the Sabbath was for Gentiles and Adam, Noah and Abraham, then why is the Sabbath a sign to remind their exodus from Egypt? Exodus 16:23,29; 31:13-18. Were either Abraham or Seventh-day Adventists ever slaves in Egypt?
If the Sabbath law is still in force, then why do they not stone their own members when they break the Sabbath as the law said?
Ellen G. White, who is considered inspired by Seventh-day Adventists, said that the Pope changed the Sabbath in about 321 AD. Why do all Adventists today reject their inspired prophet and say the change of the Sabbath occurred in about 140 AD? If White was wrong about this, was she wrong when she traveled to heaven and saw the 4th commandment glowing brighter than all the rest?
If the current position of the Seventh-day Adventist church is that the change from Saturday to Sunday took place in 140 AD, doesn't that mean that they have come a long way from Whites 325 AD and have only 40 more years to travel to reach the truth of the Apostolic age?
If the change from Saturday to Sunday happened, why is there absolutely no discussion of this change of actual day for the first 600 years of church history. Merely calling Sunday the Sabbath doesn't count!
If Sabbatarians reject White's inspiration, that Constantine change the Sabbath day to Sunday, why do they keep bringing Constantine up as proof? If Constantine changed the Sabbath to Sunday, why does here merely legislate that work must stop on Sunday with no actual mention of the day being moved?
If the first/old covenant was abolished according to Heb 8:13 and the Ten commandment law was that first covenant (Ex 34:27-28; 1 Kings 8:9,21; Heb 9:1-4), then why do Sabbatarians want to keep the first/old covenant?
Why is the universal record of history (75-500AD) 100% in unanimous agreement that Christians never kept the Sabbath (7th day) and have always worshipped on Sunday?
Why is the universal record of history (75-500AD) 100% in unanimous agreement that Christians ate the Lord's Supper every Sunday in the tradition of Acts 20:7?
Why is the universal record of history (75-500AD) 100% in unanimous agreement that Christians always called Sunday the Lord's Day because, they said, this was the day Jesus rose from the dead?
Why has no Sabbatarian every produced even one historical quote (75-500AD) that says Christians kept the Sabbath?
If the Sabbath is not a ceremonial law, then why is it lumped into the same identical class of "holy convocations" as the rest of the Jewish feast days? Lev 23:2; Ex 20:9; 31:17
If the 10 commandments remain but the book of law was abolished, then why did God put two copies of the 10 commandments in the book of the law? Ex 20; Deut 5
How can there possibly be an difference between "the law of God" and the "Law of Moses" when God gave the Law of Moses (Ezra 7:6; Neh 8:1) and Moses gave the Law of God (Neh 10:29; 2 Chron 34:14)?
If there is a distinction between the moral and ceremonial laws, why are the Jewish feast days called part of the Law of the Lord? (2 Chron 331:3)
If there is a distinction between the moral and ceremonial laws, why in a single chapter of Nehemiah 8are the following phrases all used interchangeably: "book of the law of Moses" v1, "the law" v2, "book of the law" v3, "the law of god" v8, "book of the law of god" v18?
Why are the two most important commandments contained within the "ceremonial law of Moses that was Sabbatarians say was nailed to the cross? (Matthew 22:36-40)
Why did Jesus say Moses gave the 10 commandment law: "Thou shalt not kill" in Jn 7:19?
If the Sabbath cannot change, because God cannot change (Mal 3:6) then what about all the other feast days and laws that changed? Heb 7:12. And why did Jesus give a "a new commandment" in John 13:34?
If the ten commandments are going to be in heaven, what is the use of "thou shalt not commit adultery", if there is no marriage in heaven? Lk 20:34-35
If the Sabbath was given to all men, why were Gentiles called "strangers". Why were Gentiles outside the gates not required to keep the Sabbath? Ex 20:10.
How could the Sabbath be a sign between God and Israel, if all nations were expected to keep it? Ex 31:17
Why did God send the Jews into Babylonian Captivity for breaking the Sabbath, but never ever criticized any Gentiles for never keeping the Sabbath?
Why did God often criticize the Gentiles via the prophets for moral violations, but never for not keeping the Sabbath?
If the Gentiles were supposed to keep the Sabbath, why are they called "strangers of the Covenant" in Eph 2:12?
If the term, "the law" always means the 10 commandments, then why is Leviticus called "The Law" in Mt 22:35ff, Numbers called "The Law" in Mt 12:5, Deuteronomy called "The Law" in Mt 22:35f, Psalms called "The Law" in Jn 10:34,45, Rom 3:10-12; 3:13-14,19, the Prophets called "The Law" in 1 Cor 14:21 and the Ten commandments are called "The Law" that is abolished in Rom 7:4-7?
If the term "commandments" always means the 10 commandments, then why are the laws that are not part of the ten commandments but called commandments in Mt 19:16-19 not also included?
If the term "commandments" always means the 10 commandments, then what did Paul call the injunction for prophet's wives to keep silent in the assemblies, a "commandment of the Lord" in 1 Cor 14:37?
If the term "keep my commandments" always means the 10 commandments, then why is this a new commandment? Jn 15:10-12 + Jn 13:34.
If only the ten commandments are going to endure until heaven and earth pass away, why did Jesus say the law AND THE PROPHETS? Mt 5:17-18
When Jesus was asked, "Teacher, which is the great commandment in the Law?" why did Jesus NOT QUOTE from the 10 commandments, but from the abolished ceremonial law of Moses? Matthew 22:36-40
If the 10 commandments are the highest and most complete expression of God's will, then why did it lack the two most important commandments? Matthew 22:36-40 where is the prohibition against drunkeness, homosexuality and fornication?
If the 10 commandments are the highest and most complete expression of God's will, then why did Jesus give a new commandment to "love one another, even as I have loved you" John 13:34. Where were the Jews told to love their neighbor as Yahweh loved them?
If Christians worshipping on Sunday is equal to Sun Worship, then is Adventists worshipping on Saturday equal to Saturn worship?
If Sabbatarians will boldly quote "scholars" who are really Bible trashers and skeptics who claim "the origin of Sunday worship is entirely pagan", like Arthur Weigall in his ridiculous little book, "the paganism in our Christianity", will these same Sabbatarians turn a few pages later where these same authors say the origin of the Sabbath is also pagan? "I have, already mentioned that Sunday, too, was a pagan holy-day; and in this chapter I propose to discuss the origin of this custom of keeping one day in the week as a Sabbath, or "day of rest,' and' to show that the practice was forcefully opposed by Jesus Christ. The origin of the seven-day week which was used by the Jews and certain other peoples, but not till, later by the Greeks or Romans, is to be sought in some primitive worship of the moon (The Paganism in Our Christianity, Arthur Weigall, 1928, p209,210-211)
If the Sabbath is a moral law, why did Jesus say that David, the priests, a man with his donkey could all break the Sabbath without sin? Mt 12:1-14; Mk 2:23f, Lk 13:10-17; 14:1-6 Jn 5:8-18; 7:19-24; 9:14-16.
If the Sabbath is a moral law, why did God grow tired of the Jews keeping it and told them to stop keeping the Sabbath? Isa 1:13-14 Did God ever grow weary of anyone not committing adultery or murder, and tell them to be immoral and kill?
If the Sabbath is a moral law, how could Jesus break it without sinning? Jn 5:18
If one of the distinctions between the ten commandments was proven by the fact they were written by the finger of God, why did Moses copy them out twice with his own hand? How can there be any distinction between the 10 commandments in the ark and the book of the law beside the ark, if the book contained two copies of exactly what was in the ark?
Why are the terms "ceremonial law" and "moral law" never found in the Bible. Why is the word ceremonial or any of its roots never found in the same verse as the word LAW and why is the word moral or any of its roots never found in the same verse as the word LAW?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, why do "God's laws" and "the law of God" contain ceremonial laws. Why do "Moses law" and the "law of Moses" contain moral laws?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, why does the "law of God" command animal sacrifices Lk 2:23-24 and the "law of the Lord" contains burnt offerings 2 Chron 31:3; 1 Chron 16:40?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, then why is the book of the law filled with moral laws not contained in the 10 commandments?
If there is a distinction between the Law of the Lord and the Law of Moses, why in 2 Chron 35:26 are "the acts of Josiah and his deeds of devotion as written in the law of the Lord"?
If there is a distinction between moral and ceremonial laws, then why does the Law of God include new moons, solemn feast days: Ps 81:3-4?
If there is a distinction between the Law of the Lord and the Law of Moses, why did the law tell Israel to dwell in tents: Neh 8:14?
If Jesus came to fulfill the law and the prophets, then didn't Mt 5:17 say that only then would they be abolished before heaven and earth pass away? If the law and the prophets are still in force, doesn't that prove Jesus didn't fulfill the law completely?
When you ask me, "if the 10 commandments are abolished, does that mean we can steal", can I ask you, "when you travel from Canada to the USA, does that mean you can steal? Is it possible that two completely different "codes of law" (law of Moses vs. law of Christ) have the same laws just like Canada and the USA?
If the Jewish law against eating pork was abolished by Christ, why do Sabbatarians continue to enforce what they call, "the ceremonial law of Moses": Mk 7:18-19; 1 Tim 4:1-4; Rom 14:2; Acts 10:9-16
If the Jewish law of Tithing is forbidden in 2 Cor 9, why do Sabbatarians practice from "ceremonial law of Moses"?
If the Jewish Sabbath was abolished in Col 2:14-16, yet Sabbatarians keep the Sabbath, which itself is the only ceremonial law of the 10 commandments?
Why do you practice Tithing which is Prohibited: 2 Cor 9:7 forbid Eating Pork, which is Permitted: Mk 7:18-19 and keep the Sabbath which is Abolished: Col 2:14-16? Aren't all three of these ceremonial laws?
When Sabbatarians attempt to prove there is a distinction between the moral vs. ceremonial laws, the law of God vs. the Law of Moses, the 10 commandments vs. and the book of the law, and they shown countless bible passages that destroy any distinction Sabbatarians might dream up, will they at least be honest and admit they need to find some definitive way to create this false distinction that does not exist in the Bible and will try again tomorrow?
Why do you refuse to accept that Col 2:16 contains the Old Testament pattern of referring to the Jewish holy says in a yearly, monthly, weekly sequence as in 1 Chronicles 23:31, 2 Chronicles 31:3, 2 Chronicles 8:13, 2 Chronicles 2:4, Nehemiah 10:33, Ezekiel 45:17, Hosea 2:11, Galatians 4:10?
If the plural "sabbaton" in Col 2:16 cannot refer to weekly Sabbath day, then why does plural "sabbaton" refer to the weekly Sabbath day in Matthew 28:1, Luke 4:16, Acts 16:13, Exodus 20:8 (in Septuagint) Leviticus 23:37-38 (in Septuagint)?
If in Col 2:16, the lack of the definite article before the word "Sabbath" in the Greek proves it cannot refer to the weekly Sabbath, then why does the weekly Sabbath lack the definite article in Matthew 28:1, John 5:9, 10, 16?
If Isa 66:23 proves the Sabbath will be in heaven, will the new moon festival also be there? "from new moon to new moon And from sabbath to sabbath".
If Hebrews 4 teaches we are to keep the weekly Sabbath, then why does the text say we are to enter a rest that none of the Jews at the time of Joshua in the promised land ever experienced in v 8?
If the Sabbath will endure forever because it is called "eternal" then won't all the Jewish feasts and circumcision also endure because it is also called eternal in Gen 17:10-14 (same Hebrew word used)
If the Sabbath will endure forever because it is called "holy" then won't all the Jewish feasts also endure forever because they are also called holy?
If the Sabbath will endure forever because God hallowed it, then won't Solomon's temple Ps 65:4; 1 Ki 9:3 and the vessels in the tabernacle Ex 40:9; Num 31:6; 1 Ki 8:4 also endure forever because God hallowed them too?
If the Sabbath will endure forever because it was an eternal sign between God and his people, then shouldn't we also still practice circumcision Gen 17:11 and Passover Ex 12:13 because it too is called an eternal sign between God and his people?
If it is only through the Sabbath that we can know that it is God who sanctifies us Ex 31:13, then what ever happened to faith in Christ sanctifying us? Any if we should therefore keep the Sabbath, then we must also build the tabernacle, for the Bible says through it we may know it is God who sanctifies us Ezel 37:28?
If the fact that the Sabbath is mentioned in the New Testament after Pentecost proves it is still in force, then does the mention of The Day of Pentecost Acts 2:1, The days of unleavened bread Acts 12:3; 20:6, Days of Purification: Acts 21:26, Animal Sacrifices: Acts 21:26, Circumcision: Acts 16:3, Temple worship: Acts 24:12 prove we must keep these too because they are also mentioned and must therefore also still be in force like the Sabbath?
If Seventh-day Adventists want to deny that their official position is that worshipping on Sunday is the Mark of the Beast, do they realize that the "inspired" Ellen G. White, Uriah Smith, the Advent review and Leo Schreven (who conducts "Revelation seminars" today) all call it the mark of the beast?
Christians can find 21 reasons why the first day of the week is significant to their faith as Christians in the New Testament. Can Sabbatarians find even one reason in the New Testament why the Sabbath has any meaning distinct to Christians?
Did you know that the Jewish Sabbath was significant to the Jews because it was a memoral of this present physical creation and their deliverance from the bondage of Egypt and that the first day of the week is a memorial of our new creation in Christ (2 Cor 5:7) and our deliverance from the bondage of sin. (Gal 4:4-5; Eph 1:7)
Did you know that regardless of whether the Sadducee's or Pharisee's method of calculating Pentecost was used the year Christ died, both would calculate Pentecost in Acts 2:1 as the first day of the week. Did you also know that the official position of the Seventh-day Adventist church was that Pentecost in Acts 2:1 fell on a Sunday that year?
Do you realize that the phrase, "that no collections be made when I come" in 1 Cor 16:2 proves the Christians were forbidden from saving up their offerings each week at home and demanded they put it into a common treasury every Sunday?
Did you know that 1 Cor 16:2 actually says, "EVERY 1st day" because the same Greek phrase is also found in Acts 13:14 "appointed elders in EVERY church". Did you know that you must give every 1st day of the week in to the church's common treasury?
If Jesus died on Wednesday and rose on the Sabbath rather than a Friday - Sunday duration because you demand a full 72 hours in the grave, then why did Jesus count the Friday - Sunday duration as three days in Lk 13:32?
If Jesus died on Wednesday and rose on the Sabbath rather than a Friday - Sunday duration because you demand a full 72 hours in the grave, why is exactly a 72 hour period called 4 days by Peter in Acts 10:3+9+23+24+30?
If the fact that the 10 commandments were written in stone, that proves they will never be abolished, then where was Adam's stone copy of the 10 commandments? Why did God not give Adam a stone copy once for all time? Why is it that Moses was first person in history to not only see the 10 commandments, but the first person to hold the stone tablets upon which the 10 commandments were written? Why do Seventh-day Adventists argue that the ten commandment law is no longer written in stone, but in the flesh of the human heart in 2 Corinthians 3:3? (Of course 2 Cor 3:3 says the 10 commandments were abolished and the new Covenant, the law of Christ is written on human hearts)
If only the 10 commandments we can "live", then why does Ezek 20:11 say this of the "ceremonial law", "I gave them My statutes and informed them of My ordinances, by which, if a man observes them, he will live." (Ezek 20:11)?
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #92 Gepost op: februari 25, 2013, 05:47:03 pm »
Hallo b1007,

Dank voor je uitgebreidde "vragenlijst". Nu, gezien de koptitel "Amazing Facts", van je 'vragenlijst dacht ik even dat het ging om de website van Pastor  Doug Batchelor, via deze link te bereiken: http://www.amazingfacts.org/ . Gelukkig is en was dat niet zo.

De pagina die je mij dus hebt doorgestuurd onder de titel "Amazing facts" is dus een valse. Er wordt gebruik gemaakt van een Christelijke site, inderdaad van "een Adventist" en wordt daarvan de titel gebruikt, als zou het om een Adventistische gedachte gaan.

Maar goed, jouw bron is niet de enige, en zal ook niet de laatste zijn die sommige Kerken zal gebruiken om een vals beeld te schetsen.

Zo las ik de vraag in jouw weergave ; Waarom er in Genesis niet over de Sabbat wordt gesproken. Nu, b1007, dat was niet nodig, omdat Adam en Eva in harmonie met de wil (wet) van God leefden, tot aan hun val. Immers ook de egelen in de hemel en de hemelbewoners, waren zich van geen wet bewust, omdat er geen reden was, om die wet te overtreden. Snap je?
Bovendien overtraden ze niet het 4e gebod, maar feitelijk het EERSTE. En DAARDOOR overtraden zij daarmee alle andere geboden ook en werden zij zich bewust van hun 'naaktheid', hé, hé zijn we er ?
Het 'Paradijs' was immers VOLMAAKT geschapen! God is géén boeman, maar geeft de mens mogelijkheden zelf te kunnen kiezen en te groeïen in het Geloof.
Geloof is NIET abstract leven, maar juist géén dode levende te zijn.

Blijkbaar is jouw "profeet" een beetje van zijn water!

quote:

Vraag: heb jij al eens een flinke boete gehad,, omdat je keurig voor het rode verkeerslicht heb staan wachten? Of was je je pas van die wetsoverteding bewust, NADAT je door het rode licht was gereden!


Edoch, al die vragen die je op jouw versie van "Amazing Facts" stelt, kun je regelrecht stellen aan Pastor Doug Batchelor. In welke taal je ook maar wil, je kunt in een link aangeven in welke spraak je de informatie wil lezen of een vraag wilt stellen! Misschien kun je dan tegelijkertijd uitleggen waarom jouw bron de naam "Amazing facts" toepast en de naam noemen, om wie het gaat!

Ik wens je veel wijsheid en studie onder leiding van de Heilige Geest toe!
Ik vraag me trouwens af, waarom een zo "betrouwbare" 'engelse' bron zoveel vragen heeft en vervolgens openlijk LIEGT over bepaalde Bijbelse begrippen, als volgens jouw dààr de Rabbi/Profeet van 2013 woont en heerst!
Lees eens wat 1 Petrus 1:14-16 daar nu over zegt!

Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 06:23:54 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #93 Gepost op: februari 25, 2013, 07:29:40 pm »
Beste Nico,

Die vragenlijst is van een anti- SDA-website. Ze noemen het "amazing facts" omdat ze de ZDA kerk niet serieus nemen, snap je? het is sarcasme.

Neem de vragenlijst maar eens eventjes goed door en vraag jezelf dan af of je de sabbat nog moet houden.
Sola scriptura!

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #94 Gepost op: februari 25, 2013, 08:35:24 pm »
Hallo b1007,

Zie je vriend, dat ik gelijk heb.
Ik heb inmiddels meerdere fouten ontdekt in die lijst van jouw "Amazing facts"

Hier één voorbeeld:

Vraag uit jouw aangevoerde lijst:

quote:

1.Why is the weekly Sabbath commandment never quoted in the New Testament?

O nee?
Citaat
a. Hoe dikwijls sprak Paulus vanuit de Schrift tot de Joden en de Grieken?
Handelingen 18:4: " En hij hield elke sabbat besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen.

b. Hoe vertelt de Bijbel ons dat het samenkomen op sabbat om gezamelijk God te aanbidden, een gewoonte was van Paulus?
Handelingen 17:2: "En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften."

c.16. Op welke dag had men een gebedsbijeenkomst?
Handelingen 16:13: "En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren.Maar b1007 dit zegt Jezus over de afbreuk aan die bijzondere, wekelijkse Sabbat:

quote:

Waaruit zouden mensen komen die verkeerde dingen spreken?
Handelingen 20:30: "en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken."

en

Wanneer zou dit gebeuren?

quote:

Handelingen 20:29: "Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien."
NOOT: Ook Petrus voorspelde de komst van valse leraren in de kerk die "verderfelijke ketterijen" zouden binnenbrengen in de gemeente. (2 Petrus 2:1)

Als je meer aanwijzingen over de Sabbat van het 'e gebod wil hebben, dan zal ik je ze tonen!

En zo zie ik nog veel meer 'domme' fouten in die lijst staan!
Hartelijke groet
« Laatst bewerkt op: februari 25, 2013, 08:36:32 pm door nicodemus »

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #95 Gepost op: februari 25, 2013, 08:45:46 pm »
Beste Nico,

De enige reden dat Paulus op de sabbat preekte was om de Joden te overtuigen van het evangelie.
Sola scriptura!

b1007

 • Berichten: 56
 • Sola scriptura!
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #96 Gepost op: februari 25, 2013, 09:03:46 pm »
Kijk, de eerste christenen hielden  ook al zondag heilig:

90AD DIDACHE: "Christian Assembly on the Lord's Day: 1. But every Lord's day do ye gather yourselves together, and break bread, and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. 2. But let no one that is at variance with his fellow come together with you, until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. 3. For this is that which was spoken by the Lord: In every place and time offer to me a pure sacrifice; for I am a great King, saith the Lord, and my name is wonderful among the nations." (Didache: The Teaching of the Twelve Apostles, Chapter XIV)
100 AD BARNABAS "We keep the eighth day [Sunday] with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead" (The Epistle of Barnabas, 100 AD 15:6-8).
100 AD BARNABAS: Moreover God says to the Jews, 'Your new moons and Sabbaths 1 cannot endure.' You see how he says, 'The present Sabbaths are not acceptable to me, but the Sabbath which I have made in which, when I have rested [heaven: Heb 4] from all things, I will make the beginning of the eighth day which is the beginning of another world.' Wherefore we Christians keep the eighth day for joy, on which also Jesus arose from the dead and when he appeared ascended into heaven. (15:8f, The Epistle of Barnabas, 100 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, pg. 147)
110AD Pliny: they were in the habit of meeting on a certain fixed day before it was light, when they sang in alternate verses a hymn to Christ, as to a god, and bound themselves by a solemn oath not to (do) any wicked deeds, never to commit any fraud, theft, or adultery, never to falsify their word, nor deny a trust when they should be called upon to deliver it up; after which it was their custom to separate, and then reassemble to partake of good food—but food of an ordinary and innocent kind. (About three years after the death of Ignatius in 250, an important official communication was sent from one Pliny to Trajan the Roman emperor. Pliny, the Roman governor of Bithynia, wrote of the Christians who had been congregating there probably from at least A.D. 62 onwards. In this remarkable it is explicitly stated that these early Christians observed the substance of most of the Ten Commandments, and it is implied that they observed all ten as far as they were able to do so. As far as they were able, for as most of the early Christians were of slave stock or from other lower classes'-, and those who had heathen masters or employers—the vast majority—would be forced to work on their day of rest, which was unfortunately an official working day throughout the empires' until Constantine's "Sabbath" Edict in 321 A.D. gave them some measure of public protection. Hence one reads that after meeting "on a certain fixed day before it was light", the first century Bithynian Christians had "to separate"—many of them having to labour for their masters and/or employers from dawn to dusk—"and then reassemble to partake of . . . food". The "certain fixed day" [stato die"'] on which the Christians met, is regarded by Seventh-day Adventists as Saturday'-. Certainly the expression would seem to indicate a regular day of meeting, probably each week. But Sunday is far more likely to have been the "certain fixed day" than Saturday. For if Pliny had been referring to the old Saturday Sabbath, as a Roman he would doubtless have referred to the "later" meeting first and only then to the morning meeting on the day al ter the "certain fixed day", seeing that the old Saturday Sabbath was demarcated from the evening of one day to the evening of the following day. But Pliny makes no such reference. Instead, he mentions that the pre-dawn meeting took place first—and only afterwards the later meeting; and that both meetings took place on the same "certain fixed day". This rather points to the Roman (and—more importantly!—New Testament) midnight to midnight demarcation of modern Sunday-keepers than to the evening to evening demarcation of the Jews and the Seventh-day Adventists. (The covenantial Sabbath, Francis Nigel Lee, Pg 242)
150AD EPISTLE OF THE APOSTLES.- I [Christ] have come into being on the eighth day which is the day of the Lord. (18)
150AD JUSTIN: "He then speaks of those Gentiles, namely us, who in every place offer sacrifices to Him, i.e., the bread of the Eucharist, and also the cup of the Eucharist, affirming both that we glorify His name, and that you profane [it]. The command of circumcision, again, bidding [them] always circumcise the children on the eighth day, was a type of the true circumcision, by which we are circumcised from deceit and iniquity through Him who rose from the dead on the first day after the Sabbath, [namely through] our Lord Jesus Christ. For the first day after the Sabbath, remaining the first of all the days, is called, however, the eighth, according to the number of all the days of the cycle, and [yet] remains the first.". (Justin, Dialogue 41:4)
150AD JUSTIN: ...those who have persecuted and do persecute Christ, if they do not repent, shall not inherit anything on the holy mountain. But the Gentiles, who have believed on Him, and have repented of the sins which they have committed, they shall receive the inheritance along with the patriarchs and the prophets, and the just men who are descended from Jacob, even although they neither keep the Sabbath, nor are circumcised, nor observe the feasts. Assuredly they shall receive the holy inheritance of God. (Dialogue With Trypho the Jew, 150-165 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, page 207)
150AD JUSTIN: But if we do not admit this, we shall be liable to fall into foolish opinion, as if it were not the same God who existed in the times of Enoch and all the rest, who neither were circumcised after the flesh, nor observed Sabbaths, nor any other rites, seeing that Moses enjoined such observances... For if there was no need of circumcision before Abraham, or of the observance of Sabbaths, of feasts and sacrifices, before Moses; no more need is there of them now, after that, according to the will of God, Jesus Christ the Son of God has been born without sin, of a virgin sprung from the stock of Abraham. (Dialogue With Trypho the Jew, 150-165 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, page 206)
150AD JUSTIN: "And on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gather together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read, as long as time permits; then, when the reader has ceased, the president verbally instructs, and exhorts to the imitation of these good things. Then we all rise together and pray, and, as we before said, when our prayer is ended, bread and wine and water are brought, and the president in like manner offers prayers and thanksgivings, according to his ability, and the people assent, saying Amen; and there is a distribution to each, and a participation of that over which thanks have been given, and to those who are absent a portion is sent by the deacons. And they who are well to do, and willing, give what each thinks fit; and what is collected is deposited with the president, who succours the orphans and widows and those who, through sickness or any other cause, are in want, and those who are in bonds and the strangers sojourning among us, and in a word takes care of all who are in need. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world; and Jesus Christ our Saviour on the same day rose from the dead. For He was crucified on the day before that of Saturn (Saturday); and on the day after that of Saturn, which is the day of the Sun, having appeared to His apostles and disciples, He taught them these things, which we have submitted to you also for your consideration." (First apology of Justin, Weekly Worship of the Christians, Ch 68)
150AD JUSTIN: Moreover, all those righteous men already mentioned [after mentioning Adam. Abel, Enoch, Lot, Noah, Melchizedek, and Abraham], though they kept no Sabbaths, were pleasing to God; and after them Abraham with all his descendants until Moses... And you [fleshly Jews] were commanded to keep Sabbaths, that you might retain the memorial of God. For His word makes this announcement, saying, "That you may know that I am God who redeemed you." (Dialogue With Trypho the Jew, 150-165 AD, Ante-Nicene Fathers , vol. 1, page 204)
150AD JUSTIN: There is no other thing for which you blame us, my friends, is there than this? That we do not live according to the Law, nor, are we circumcised in the flesh as your forefathers, nor do we observe the Sabbath as you do. (Dialogue with Trypho 10:1. In verse 3 the Jew Trypho acknowledges that Christians 'do not keep the Sabbath.')
150AD JUSTIN: We are always together with one another. And for all the things with which we are supplied we bless the Maker of all through his Son Jesus Christ and through his Holy Spirit. And on the day called Sunday there is a gathering together in the same place of all who live in a city or a rural district. (There follows an account of a Christian worship service, which is quoted in VII.2.) We all make our assembly in common on the day of the Sun, since it is the first day, on which God changed the darkness and matter and made the world, and Jesus Christ our Savior arose from the dead on the same day. For they crucified him on the day before Saturn's day, and on the day after (which is the day of the Sun the appeared to his apostles and taught his disciples these things. (Apology, 1, 67:1-3, 7; First Apology, 145 AD, Ante-Nicene Fathers , Vol. 1, pg. 186)
155 AD Justin Martyr "[W]e too would observe the fleshly circumcision, and the Sabbaths, and in short all the feasts, if we did not know for what reason they were enjoined [on] you--namely, on account of your transgressions and the hardness of your heart. . . . [H]ow is it, Trypho, that we would not observe those rites which do not harm us--I speak of fleshly circumcision and Sabbaths and feasts? . . . God enjoined you [Jews] to keep the Sabbath, and impose on you other precepts for a sign, as I have already said, on account of your unrighteousness and that of your fathers" (Dialogue with Trypho the Jew 18, 21).
180AD ACTS OF PETER.- Paul had often contended with the Jewish teachers and had confuted them, saying 'it is Christ on whom your fathers laid hands. He abolished their Sabbath and fasts and festivals and circumcision.' (1: I)-2
180AD GOSPEL OF PETER: Early in the morning when (he Sabbath dawned, a multitude from Jerusalem and the surrounding country came to see the scaled sepulchre. In the night in which the Lord's day dawned, while the soldiers in pairs for each watch were keeping guard, a great voice came from heaven. [There follows an account of the resurrection. Early in the morning of the Lord's day Mary Magdalene, a disciple of the Lord .... came to the sepulchre. (9:34f.; 12:50f.)
190AD CLEMENT OF ALEXANDRIA: (in commenting on each of the Ten Commandments and their Christian meaning:) The seventh day is proclaimed a day of rest, preparing by abstention from evil for the Primal day, our true rest. (Ibid. VII. xvi. 138.1)
190AD CLEMENT OF ALEXANDRIA: He does the commandment according to the Gospel and keeps the Lord's day, whenever he puts away an evil mind . . . glorifying the Lord's resurrection in himself. (Ibid. Vii.xii.76.4)
190AD CLEMENT OF ALEXANDRIA: Plato prophetically speaks of the Lord's day in the tenth book of the Republic, in these words: 'And when seven days have passed to each of them in the meadow, on the eighth they must go on." (Miscellanies V.xiv.106.2)
200AD BARDESANES: Wherever we are, we are all called after the one name of Christ Christians. On one day, the first of the week, we assemble ourselves together (On Fate)
200AD TERTULLIAN: "We solemnize the day after Saturday in contradistinction to those who call this day their Sabbath" (Tertullian's Apology, Ch 16)
200AD TERTULLIAN: It follows, accordingly, that, in so far as the abolition of carnal circumcision and of the old law is demonstrated as having been consummated at its specific times, so also the observance of the Sabbath is demonstrated to have been temporary. (An Answer to the Jews 4:1, Ante-Nicene Fathers Vol. 3, page 155)
200AD TERTULLIAN: Let him who contends that the Sabbath is still to be observed a balm of salvation, and circumcision on the eighth day because of threat of death, teach us that in earliest times righteous men kept Sabbath or practiced circumcision, and so were made friends of God. .. ...Therefore, since God originated Adam uncircumcised, and inobservant of the Sabbath, consequently his offspring also, Abel, offering Him sacrifices, uncircumcised and inobservant of the Sabbath, was by Him commended... Noah also, uncircumcised - yes, and inobservant of the Sabbath - God freed from the deluge. For Enoch, too, most righteous man, uncircumcised and inobservant of the Sabbath, He translated from this world... Melchizedek also, "the priest of most high God," uncircumcised and inobservant of the Sabbath, was chosen to the priesthood of God. (An Answer to the Jews 2:10; 4:1, Ante-Nicene Fathers Vol. 3, page 153)
200AD TERTULLIAN: Others . . . suppose that the sun is the god of the Christians, because it is well-known that we regard Sunday as a day of joy. (To the Nations 1: 133)
200AD TERTULLIAN: To us Sabbaths are foreign. (On Idolatry, 14:6)4
220AD ORIGEN "On Sunday none of the actions of the world should be done. If then, you abstain from all the works of this world and keep yourselves free for spiritual things, go to church, listen to the readings and divine homilies, meditate on heavenly things. (Homil. 23 in Numeros 4, PG 12:749)
220 AD Origen "Hence it is not possible that the [day of] rest after the Sabbath should have come into existence from the seventh [day] of our God. On the contrary, it is our Savior who, after the pattern of his own rest, caused us to be made in the likeness of his death, and hence also of his resurrection" (Commentary on John 2:28).
225 AD The Didascalia "The apostles further appointed: On the first day of the week let there be service, and the reading of the Holy Scriptures, and the oblation, because on the first day of the week our Lord rose from the place of the dead, and on the first day of the week he arose upon the world, and on the first day of the week he ascended up to heaven, and on the first day of the week he will appear at last with the angels of heaven" (Didascalia 2).
250AD CYPRIAN: The eight day, that is, the first day after the Sabbath, and the Lord's Day." (Epistle 58, Sec 4)
250 AD IGNATIUS: "If, therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death-whom some deny, by which mystery we have obtained faith, and therefore endure, that we may be found the disciples of Jesus Christ, our only Master-how shall we be able to live apart from Him, whose disciples the prophets themselves in the Spirit did wait for Him as their Teacher? And therefore He whom they rightly waited for, being come, raised them from the dead. If, then, those who were conversant with the ancient Scriptures came to newness of hope, expecting the coming of Christ, as the Lord teaches us when He says, "If ye had believed Moses, ye would have believed Me, for he wrote of Me; " and again, "Your father Abraham rejoiced to see My day, and he saw it, and was glad; for before Abraham was, I am; " how shall we be able to live without Him? The prophets were His servants, and foresaw Him by the Spirit, and waited for Him as their Teacher, and expected Him as their Lord and Saviour, saying, "He will come and save us." Let us therefore no longer keep the Sabbath after the Jewish manner, and rejoice in days of idleness; for "he that does not work, let him not eat." For say the [holy] oracles, "In the sweat of thy face shalt thou eat thy bread." But let every one of you keep the Sabbath after a spiritual manner, rejoicing in meditation on the law, not in relaxation of the body, admiring the workmanship of God, and not eating things prepared the day before, nor using lukewarm drinks, and walking within a prescribed space, nor finding delight in dancing and plaudits which have no sense in them. And after the observance of the Sabbath, let every friend of Christ keep the Lord's Day as a festival, the resurrection-day, the queen and chief of all the days [of the week]. Looking forward to this, the prophet declared, "To the end, for the eighth day," on which our life both sprang up again, and the victory over death was obtained in Christ, whom the children of perdition, the enemies of the Saviour, deny, "whose god is their belly, who mind earthly things," who are "lovers of pleasure, and not lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof." These make merchandise of Christ, corrupting His word, and giving up Jesus to sale: they are corrupters of women, and covetous of other men's possessions, swallowing up wealth insatiably; from whom may ye be delivered by the mercy of God through our Lord Jesus Christ! (Epistle of Ignatius to the Magnesians, Chapter IX)
250AD IGNATIUS: "On the day of the preparation, then, at the third hour, He received the sentence from Pilate, the Father permitting that to happen; at the sixth hour He was crucified; at the ninth hour He gave up the ghost; and before sunset He was buried. During the Sabbath He continued under the earth in the tomb in which Joseph of Arimathaea had laid Him. At the dawning of the Lord's day He arose from the dead, according to what was spoken by Himself, "As Jonah was three days and three nights in the whale's belly, so shall the Son of man also be three days and three nights in the heart of the earth." The day of the preparation, then, comprises the passion; the Sabbath embraces the burial; the Lord's Day contains the resurrection." (The Epistle of Ignatius to the Trallians, chapter 9)
250AD IGNATIUS: If any one fasts on the Lord's Day or on the Sabbath, except on the paschal Sabbath only, he is a murderer of Christ. (The Epistle of Ignatius to the Philippians, chapter 8)
250AD IGNATIUS: "This [custom], of not bending the knee upon Sunday, is a symbol of the resurrection, through which we have been set free, by the grace of Christ, from sins, and from death, which has been put to death under Him. Now this custom took its rise from apostolic times, as the blessed Irenaeus, the martyr and bishop of Lyons, declares in his treatise On Easter, in which he makes mention of Pentecost also; upon which [feast] we do not bend the knee, because it is of equal significance with the Lord's day, for the reason already alleged concerning it." (Ignatius, Fragments)
300 AD Victorinus "The sixth day [Friday] is called parasceve, that is to say, the preparation of the kingdom. . . . On this day also, on account of the passion of the Lord Jesus Christ, we make either a station to God or a fast. On the seventh day he rested from all his works, and blessed it, and sanctified it. On the former day we are accustomed to fast rigorously, that on the Lord's day we may go forth to our bread with giving of thanks. And let the parasceve become a rigorous fast, lest we should appear to observe any Sabbath with the Jews . . . which Sabbath he [Christ] in his body abolished" (The Creation of the World).
300AD EUSEBIUS: "They did not, therefore, regard circumcision, nor observe the Sabbath neither do we; ... because such things as these do not belong to Christians" (Ecc. Hist., Book 1, Ch. 4)
300AD EUSEBIUS: [The Ebionites] were accustomed to observe the Sabbath and other Jewish customs but on the Lord's days to celebrate the same practices as we in remembrance of the resurrection of the Savior. (Church History Ill.xxvii.5)
300 AD Eusebius of Caesarea "They [the pre- Mosaic saints of the Old Testament] did not care about circumcision of the body, neither do we [Christians]. They did not care about observing Sabbaths, nor do we. They did not avoid certain kinds of food, neither did they regard the other distinctions which Moses first delivered to their posterity to be observed as symbols; nor do Christians of the present day do such things" (Church History 1:4:8).
300 AD Eusebius of Caesarea "The day of his [Christ's] light . . . was the day of his resurrection from the dead, which they say, as being the one and only truly holy day and the Lord's day, is better than any number of days as we ordinarily understand them, and better than the days set apart by the Mosaic Law for feasts, new moons, and Sabbaths, which the Apostle [Paul] teaches are the shadow of days and not days in reality" (Proof of the Gospel 4:16:186).
345 AD Athanasius "The Sabbath was the end of the first creation, the Lord's day was the beginning of the second, in which he renewed and restored the old in the same way as he prescribed that they should formerly observe the Sabbath as a memorial of the end of the first things, so we honor the Lord's day as being the memorial of the new creation" (On Sabbath and Circumcision 3).
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS: Be not careless of yourselves, neither deprive your Saviour of His own members, neither divide His body nor disperse His members, neither prefer the occasions of this life to the word of God; but assemble yourselves together every day, morning and evening, singing psalms and praying in the Lord's house: in the morning saying the sixty-second Psalm, and in the evening the hundred and fortieth, but principally on the Sabbath-day. And on the day of our Lord's resurrection, which is the Lord's day, meet more diligently, sending praise to God that made the universe by Jesus, and sent Him to us, and condescended to let Him suffer, and raised Him from the dead. Otherwise what apology will he make to God who does not assemble on that day to hear the saving word concerning the resurrection, on which we pray thrice standing in memory of Him who arose in three days, in which is performed the reading of the prophets, the preaching of the Gospel, the oblation of the sacrifice, the gift of the holy food? (Constitutions of the Holy Apostles, book 2)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS: For if the Gentiles every day, when they arise from sleep, run to their idols to worship them, and before all their work and all their labors do first of all pray to them, and in their feasts and in their solemnities do not keep away, but attend upon them; and not only those upon the place, but those living far distant do the same; and in their public shows all come together, as into a synagogue: in the same manner those which are vainly called Jews, when they have worked six days, on the seventh day rest, and come together in their synagogue, never leaving or neglecting either rest from labor or assembling together... If, therefore, those who are not saved frequently assemble together for such purposes as do not profit them, what apology wilt thou make to the Lord God who forsakes his Church, not imitating so much as the heathen, but by such, thy absence grows slothful, or turns apostate. or acts wickedness? To whom the Lord says to Jeremiah, "Ye have not kept My ordinances; nay, you have not walked according to the ordinance of the heathen and you have in a manner exceeded them... How, therefore, will any one make his apology who has despised or absented himself from the church of God? (Constitutions of the Holy Apostles, book 2)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS: Do you therefore fast, and ask your petitions of God. We enjoin you to fast every fourth day of the week, and every day of the preparation, and the surplusage of your fast bestow upon the needy; every Sabbath-day excepting one, and every Lord's day, hold your solemn assemblies, and rejoice: for he will be guilty of sin who fasts on the Lord's day, being the day of the resurrection, or during the time of Pentecost, or, in general, who is sad on a festival day to the Lord For on them we ought to rejoice, and not to mourn. (Constitutions of the Holy Apostles, book 5)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS "Which Days of the Week We are to Fast, and Which Not, and for What Reasons: But let not your fasts be with the hypocrites; for they fast on the second and fifth days of the week. But do you either fast the entire five days, or on the fourth day of the week, and on the day of the Preparation, because on the fourth day the condemnation went out against the Lord, Judas then promising to betray Him for money; and you must fast on the day of the Preparation, because on that day the Lord suffered the death of the cross under Pontius Pilate. But keep the Sabbath, and the Lord's day festival; because the former is the memorial of the creation, and the latter of the resurrection. But there is one only Sabbath to be observed by you in the whole year, which is that of our Lord's burial, on which men ought to keep a fast, but not a festival. For inasmuch as the Creator was then under the earth, the sorrow for Him is more forcible than the joy for the creation; for the Creator is more honourable by nature and dignity than His own creatures." (Constitutions of the Holy Apostles, book 7)
350 AD APOSTOLIC CONSTITUTIONS "How We Ought to Assemble Together, and to Celebrate the Festival Day of Our Saviour's Resurrection. On the day of the resurrection of the Lord, that is, the Lord's day, assemble yourselves together, without fail, giving thanks to God, and praising Him for those mercies God has bestowed upon you through Christ, and has delivered you from ignorance, error, and bondage, that your sacrifice may be unspotted, and acceptable to God, who has said concerning His universal Church: "In every place shall incense and a pure sacrifice be offered unto me; for I am a great King, saith the Lord Almighty, and my name is wonderful among the heathen." (Constitutions of the Holy Apostles, book 7)
350 AD Cyril of Jerusalem "Fall not away either into the sect of the Samaritans or into Judaism, for Jesus Christ has henceforth ransomed you. Stand aloof from all observance of Sabbaths and from calling any indifferent meats common or unclean" (Catechetical Lectures 4:37).
360 AD Council of Laodicea "Christians should not Judaize and should not be idle on the Sabbath, but should work on that day; they should, however, particularly reverence the Lord's day and, if possible, not work on it, because they were Christians" (canon 29).
387 AD John Chrysostom "You have put on Christ, you have become a member of the Lord and been enrolled in the heavenly city, and you still grovel in the Law [of Moses]? How is it possible for you to obtain the kingdom? Listen to Paul's words, that the observance of the Law overthrows the gospel, and learn, if you will, how this comes to pass, and tremble, and shun this pitfall. Why do you keep the Sabbath and fast with the Jews?" (Homilies on Galatians 2:17).
387 AD John Chrysostom "The rite of circumcision was venerable in the Jews' account, forasmuch as the Law itself gave way thereto, and the Sabbath was less esteemed than circumcision. For that circumcision might be performed, the Sabbath was broken; but that the Sabbath might be kept, circumcision was never broken; and mark, I pray, the dispensation of God. This is found to be even more solemn that the Sabbath, as not being omitted at certain times. When then it is done away, much more is the Sabbath" (Homilies on Philippians 10).
412 AD Augustine "Well, now, I should like to be told what there is in these Ten Commandments, except the observance of the Sabbath, which ought not to be kept by a Christian . . . Which of these commandments would anyone say that the Christian ought not to keep? It is possible to contend that it is not the Law which was written on those two tables that the apostle [Paul] describes as 'the letter that kills' [2 Cor. 3:6], but the law of circumcision and the other sacred rites which are now abolished" (The Spirit and the Letter 24).
597 AD Gregory I "It has come to my ears that certain men of perverse spirit have sown among you some things that are wrong and opposed to the holy faith, so as to forbid any work being done on the Sabbath day. What else can I call these [men] but preachers of Antichrist, who when he comes will cause the Sabbath day as well as the Lord's day to be kept free from all work. For because he [the Antichrist] pretends to die and rise again, he wishes the Lord's day to be had in reverence; and because he compels the people to Judaize that he may bring back the outward rite of the Law, and subject the perfidy of the Jews to himself, he wishes the Sabbath to be observed. For this which is said by the prophet, 'You shall bring in no burden through your gates on the Sabbath day' (Jer. 17:24) could be held to as long as it was lawful for the Law to be observed according to the letter. But after that the grace of almighty God, our Lord Jesus Christ, has appeared, the commandments of the Law which were spoken figuratively cannot be kept according to the letter. For if anyone says that this about the Sabbath is to be kept, he must needs say that carnal sacrifices are to be offered. He must say too that the commandment about the circumcision of the body is still to be retained. But let him hear the apostle Paul saying in opposition to him: 'If you be circumcised, Christ will profit you nothing' (Gal. 5:2)" (Letters 13:1).
Sola scriptura!

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #97 Gepost op: februari 26, 2013, 02:56:06 am »
Hallo nicodemus

quote:

nicodemus schreef op 24 februari 2013 om 18:28:Hallo Trajecto,

Met dank voor je reactie! Persoonlijk ben ik er al, vanaf mijn jongste jaren, toen ik in Markelo (Ov) de Zondagsschool nog bezocht er van overtuigd dat de sabbat van het 4e gebod -ook- door getrouwe Christenen onderhouden dient te worden. Immers zowel de Jood als de Griek zijn één in Christus? Ik kon het nooit begrijpen, dat er zowel in de Zondagsschool als in een preek, de Sabbat op de zondag kon worden toegepast. Binnen de kennissenkring van mijn ouders, bevonden zich een aantal Joodse zakenlieden en uit het onderwijs (1959) die ons soms op de Sabbat uitnodigden. Vandaar.. dat ik verheugd was toen ik rond 1980 gewezen werd op een Protestantse kerk die zowel Joden als Christenen in één gemeenschap samen kon brengen Ook begreep ik van sommige Joden, dat binnen die gemeenschap (ZDA dus) door Schriftuurlijke studies, zij tot Christenen waren geworden. Dat kwam vooral omdat destijds sommige studies "als uit het hebreeuws" vertaalt hen onder ogen kwam. Nu, de auteur (s) van die studies waren noch bekend met, noch in staat hebreeuws te lezen of te vertalen.
Vandaar dat ik hoogst verbaasd was dat ik nu een Christelijke kerkgemeenschap gevonden had, die alle aspecten van het NT binnen haar muren samen kon brengen, met daarbij de 'luxe' van Joodse OT ervaringen te kunnen delen.

Ik zeg niet dat het verkeerd is om de Sabbat op de Joodse berekeningswijze te vieren  en ook is het volgens mij wel zo dat de historie van het ontstaan van de zondag als rustdag niet echt berust op een eenduidige Bijbelse reden. Als kind denk je ook wel dat als het over de sabbat gaat dat het over de zondag gaat totdat je ontdekt dat de Joden toch op een ander moment dat vieren.

Maar dat ik het nu toch niet als niet echt opportuun zie om sabbat te vieren op de Joodse tijd doe ik dus in mijn posts uit de doeken.

quote:

Dat dus Christenen zouden besluiten op de Sabbat van het 4e gebod  hun relatie met Jezus te bevestigen, zou dus hen niet alleen meer zegenen, maar ook Geestelijk op een hoger plan kunnen brengen. Niet op grond van (alleen) OT informatie, maar ook NT situaties die heden ten dage aan ons oog en oor voorbijgaan. 5Joh 3 gaaft aan hoe je "het koningrijk kunt binnengaan en zien"

quote:

Joh.3
5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?
Sabbat onderhouden, in vrijheid, is dus een Geestelijke kwestie, zoals Jezus ons duidt!
Juist deze verzen vind ik niet spreken vanuit een geest die een star sabbatsgebod onderstrepen.
We moeten juist groeien in de geest; en het blindstaren op wanneer naar voorschrift gerust moet worden is dan niet aan de orde, zou ik zeggen. Dat is eerder letterknechterij.  
Van Jezus wordt gezegd:
Luc 4:16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen.
"Zijn gewoonte" dus -- zou het dan vreselijk zijn wanneer wij naar onze "gewoonte" op zondag naar de kerk gaan? Zou dat een verachting van God zijn en geen enkele waarde in positieve zin hebben? Is dat niet wat vreemd gedacht?
Bekend is ook het aren lezen op de Sabbat waar men Jezus op aansprak. Was Jezus niet duidelijk erin dat het erom gaat wat men doet in de geest en niet om star geboden letterlijk gaan uitleggen en zich daar dan krampachtig aan te houden?
Of moeten we misschien schriftgeleerden worden die alles precies naar een dode letter nauwkeurig uitvoeren en niet zien wat er eigenlijk aan de hand is?

quote:

Lees nu nog eens Joh 3 en speciaal de door mij aangeduidde verzen. Wellicht begrijp je dan al wat Jezus hier nu precies bedoelt tegenover Nicodemus, lid van het Sanhedrin, die trachtte de "wet" op aards grondgebied op te dringen aan 'het volk'. Dàt is nu juist wat Jezus NIET bedoelt en ook de essentie van de Sabbat van het 4e gebod ook niet kan zijn!

Je zegt dit, maar je doet toch juist het tegenovergestelde?
De wet was het zoals de Joden het gewend waren en Jezus wijst er inderdaad juist op dat deze als een slaaf volvoeren niet de weg is (en dat is in dit geval letterknechterig van het 4e gebod een ijzeren wet maken die exact regelt wat er moet en niet moet op de zevende dag en eventuele andere sabatten). Nee, men moet de bedoeling en de geest erachter gaan begrijpen en dan vervolgens overeenkomstig handelen.

quote:

Dus, ik zal je posting nog eens zeer grondig bestuderen en daarvoor afprinten.
Ik zal je zeker antwoorden! Ik ben zeker benieuwd naar je inzichten. Dat interesseert me zeer! Volgens de 'link' gaat het om deze posting van:

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2013 14:34
Ja dat klopt.

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #98 Gepost op: februari 26, 2013, 12:58:33 pm »
Hallo Trajecto,

Dank voor je reactie!

Graag wil ik nog eens terugkomen op ves 11 van johannes 3. Wat zien we daar staan:

quote:

Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?


In feite Trajecto,  ervaar ik datzelfde, steeds en steeds meer!
Wat maakt het nog uit om te zeggen dat er een Geestelijk verschil is tussen aardse dingen en Hemels zaken.

Het is dan ook niet voor niets, dat Jezus dat inzicht nog eens wil verstevigen met de opmerking, dat zij die Christus aan willen nemen, dat niet met een "vleselijke" gedachte moeten doen, maar met een Geestelijk oog moeten leren aanvaarden en er naar handelen.
Waarom gaan miljoenen gelovigen wél op zonda "gewoon naar de gewoonte" naar de kerk. Of waarom blijven nog steeds de RKK Staat navolgen, ondanks dat deze Kerk, sinds haar onstaan (7 zegels en 7 bazuinen) al zelf aantoont dat haat zonde tot aan de hemel reikt. Ziende blind, horende doof!

Ook nu weer blijkt dat bijvoorbeeld Kardinaal Danneels gewoon in Rome is om het conclaaf bij te wonen, terwijl hier in belgië de aanklachten tegen hem, aangaande de vermeende verzwijging over kindermisbruik, staande blijft.
Toch staan duizenden op het St Pietersplein tezwaaien alsof ze 'God' zelf zien.

En dat is wat Jezus in Johannes 3 duidelijk maakt aan Nicodemus! MISBRUIK de wetten van (dat andere Rijk) het Hemels Koninkrijk NIET alsof het JULLIE verdienste is en dat jullie eigengerechtigde theocratie er op na houden.
De wetten en de geboden én het Rijk, waarvan de Hoofdstad -dus ook- het Hemels Jeruzalem is, kun je niet zo maar naar eigen hand zetten.

Want Jezus zegt duidelijk:

Marcus 7:6,7

quote:

6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”

Dus de zondag onderhouden, is dus een serieuze overtreding van niet alleen het eeuwige verbond, maar ook de essentie van trouwe navolging in Christus!
Men kan dan wel allerlei redenen zoeken in de Bijbel, dat de Sabbat van het 4e gebod niet meer nodig is, maar het staat NERGENS!

Maar er staat in de gehele Bijbel niet dat we 351 extra wetjes en geboden (van mensen) nog eens erbij moeten onderhouden. Want dan, inderdaad, wordt de wet een 'juk' of een 'last' en dan kun je gemakkelijk zeggen "de wet is niet te onderhouden" 1-0 voor Satan zou je haast zeggen!
Jezus zélf -notabene- legt het toch steeds weer uit. Het maken van wetten die niet van jouw zijn tot je eigen wetmatigheid is dus een daad van dienfstal en overtreding. Probeer eens andermans naam of bedrijfsnaam danwel logo te gebruiken voor je eigen zaak! Zeker weten dat je een proces aan je broek krijgt.

Is de wet van die 10 regels niet te onderhouden?
Jezus deed het ons voor en Hij zegt in Mattheus 28 dat Hij "al de dagen" met ons wil zijn" (door de Trooster) dus waarmee hebben wij nu problemen?

Jezus is dan nog mild, gedurende de Genade(-tijd) maar 'ons loon' zullen we, hoe dan ook ontvangen. Jezus zegt dan nog dat we bepaalde zaken 'Tevergeefs doen.....' Met andere woorden we bereiken ons doel er niet mee. We halen zogezegd de finish niet! De meeste mensen denken datv jezus een "softie" is een aardige man die ALLES accepteert, maar als we de gehele Bijbel eens goed bestuderen, dan zien we dat niet alleen ons Inburgingsproces tranen en strijd koste, maar ook de overwinning. We moeten zélf overwinnen "in Christus". Nu ja, wat mensen am niet doen om in deze wereld doelen te bereiken ten koste van anderen is dus niet het voorbeeld. Door 'Mijn Geest' zegt Jezus en dat is natuurlijk voldoende. Tenslotte is Hij onze Meester en Koning en staat er niemand van ons boven Zijn Meester (alhoewel Satan er aardig in lijkt te slagen als het met de mensheid zo door gaat) En toch waarschuwt Hij voortdurend de mens (heid) om terug te keren naar de fundamenten van die wet:

Het lam en de zijnen; het oordeel

quote:

1 Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 2 Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de lier spelen. 3 Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 4 Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. 5 Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.
 
6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’
NOOT: Tevergeefs blijven de mensen die dus, willens en wetens, God geboden blijven verachten zoeken naar 'verlossing' van hun (innerlijke) problemen. De wereld, de politiek, de ecenomie, de Kerk (van Rome) zij brengen geen rust in de harten van de mensen, hoe zij ook hun best doen. het is de Satan die hen die onrust geeft, want ook de Satan kan de "vrede, de geest en dus de -eeuwige- rust in de harten van mensen niet geven. Deze Tegenstander eist aanbidding af door geweld en door onrust.

Wat leert nu Openbaringen 14 over de gevolgen van het herstel van alle waarheden van de 10 geboden in ons leven "in Christus" waarin de Jood én de Griek dus hun Koning kunnen vinden:

quote:

12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’
NOOT: Zie je Trajecto, het staat er gewoon hé? Gaat her hier om Geestelijke Joden die een besneden hart hebben, of -alleen- om de starre Joden die tot op de dag van vandaag het heil, samen met de Babyloniërs, in een Geestelijk Egypte, OT gewoonten in ere houden en voorbij gaan aan Jezus, die NU (notabene) Als Hoogste Priester in het HEMELS Heiligdom (en dus niet in het oude Jeruzalem) bemiddelt en pleit bij de Hemelse heilige Vader. En dan ook niet bij de (door mensen verzonnen) "heilige vader" in het heidense Rome van vandaag!

Wat zegt Openbaring nu duidelijk meer:

quote:

14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ 16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst. 17 Er kwam een andere engel uit de hemelse tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 20 De wijnpers werd buiten de stad getreden. Er kwam een grote stroom bloed uit, zestienhonderd stadie lang en zo hoog als het bit bij een paard.
Tot slot:

quote:

De sabbathervorming van de eindtijd werd door de profeet Jesaja voorzegd: „Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.

Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaads doet.”
NOOT: En wie nog meer dan de 'joden' alleen, Trajecto

quote:

En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond: „Hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis” (Jesaja 56:1,2,6,7).
NOOT: Dus Trajecto NERGENS zegt de Bijbel dus dat alleen de Joden die de wet tot hun eigen nivieau hebben teruggebracht het Hemels Rijk alleen kunnen beerven. Fysieke besniidenis is NIETS. Het gaat om een Geestelijke besnijdenis van het hart; denken en doen in overtuigen.


Uit de tekst blijkt dat deze woorden betrekking hebben op de periode van de christelijke bedeling: „Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn” (vers 8 ).

NOOT: Goed lezen a.u.b.

quote:

De heidenen zouden door de verkondiging van het evangelie „bijeengebracht worden” en in de tekst wordt een zegen uitgesproken over hen die later de sabbat zouden heiligen. Het vierde gebod blijft dus ook van kracht na de kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus, tot de tijd wanneer Gods boodschappers het evangelie aan alle volken zullen hebben verkondigen.

God heeft bij monde van dezelfde profeet de opdracht gegeven:Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen” (Jesaja 8:16).

Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw aan te brengen door de sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van zijn gezag te geven.

Tot de wet en tot de getuigenis!” Er is een overvloed aan tegenstrijdige leerstellingen en theorieën, maar Gods wet is de enige onfeilbare maatstaf waaraan alle opvattingen, leerstellingen en theorieën moeten worden getoetst. De profeet zegt: „Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”


NOOT:De Sabbatsverkondiging of het onderhouden van de Sabbat is dus geen verzinsel van de één of andere geloofsgemeenschap, maar is gewoon gefundamenteerd én in de Bijbel en door de Geest vanaf de beginne in Christus tot in de eeuwigheid. Geen wonder dus dat Satan mensen en organsiaties tegen deze verkondigers op zet en de geloofsgemeenschappen (Joden en Christenen) van binnen uit afbreuk doet. Je kunt het dus in dit forum zelf zien, met dank aan b1007 en "zijn profeten".

Hartelijk groet
« Laatst bewerkt op: februari 26, 2013, 01:05:10 pm door nicodemus »

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #99 Gepost op: februari 28, 2013, 01:33:18 am »

quote:

nicodemus schreef op 26 februari 2013 om 12:58:
Graag wil ik nog eens terugkomen op ves 11 van johannes 3. Wat zien we daar staan:

quote:

Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek?


In feite Trajecto,  ervaar ik datzelfde, steeds en steeds meer!
Wat maakt het nog uit om te zeggen dat er een Geestelijk verschil is tussen aardse dingen en Hemels zaken.

Het is dan ook niet voor niets, dat Jezus dat inzicht nog eens wil verstevigen met de opmerking, dat zij die Christus aan willen nemen, dat niet met een "vleselijke" gedachte moeten doen, maar met een Geestelijk oog moeten leren aanvaarden en er naar handelen.
Waarom gaan miljoenen gelovigen wél op zonda "gewoon naar de gewoonte" naar de kerk. Of waarom blijven nog steeds de RKK Staat navolgen, ondanks dat deze Kerk, sinds haar onstaan (7 zegels en 7 bazuinen) al zelf aantoont dat haat zonde tot aan de hemel reikt. Ziende blind, horende doof!

Als jij het 4e gebod in geestelijk essentie en uitleg ervaart als dat je de sabbat moet houden van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang dan moet je dat doen.
Ik ervaar dat niet als de echte wezenlijkheid en in de post van vrijdag 22 februari 2013 14:34 heb ik daarover verteld.

quote:

Ook nu weer blijkt dat bijvoorbeeld Kardinaal Danneels gewoon in Rome is om het conclaaf bij te wonen, terwijl hier in belgië de aanklachten tegen hem, aangaande de vermeende verzwijging over kindermisbruik, staande blijft.
Toch staan duizenden op het St Pietersplein tezwaaien alsof ze 'God' zelf zien.
Verzwijgen maakt medeschuldig; dat klopt. Misschien ware het verstandiger geweest onder de gegeven omstandigheden niet naar Rome af te reizenis alhoewel men dat dan ook weer zou kunnen zien als een schuldbekentenis betreffende iets waarvan het onduidelijk is of daar inderdaad schuld aan bestaat. Maar goed, dat is verder off-topic.

quote:

En dat is wat Jezus in Johannes 3 duidelijk maakt aan Nicodemus! MISBRUIK de wetten van (dat andere Rijk) het Hemels Koninkrijk NIET alsof het JULLIE verdienste is en dat jullie eigengerechtigde theocratie er op na houden.
De wetten en de geboden én het Rijk, waarvan de Hoofdstad -dus ook- het Hemels Jeruzalem is, kun je niet zo maar naar eigen hand zetten.

Want Jezus zegt duidelijk:

Marcus 7:6,7

quote:

6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”

Dus de zondag onderhouden, is dus een serieuze overtreding van niet alleen het eeuwige verbond, maar ook de essentie van trouwe navolging in Christus!
Men kan dan wel allerlei redenen zoeken in de Bijbel, dat de Sabbat van het 4e gebod niet meer nodig is, maar het staat NERGENS!
Dat weliswaar niet, maar er staat ook nergens dat Jezus nadruk legde op een letterlijke strikte naleving volgens Joods gebruik -- ik noemde al het aren lezen en ook werd er aan een genezing die Jezus op de sabbat bewerkstelligde aanstoot genomen. Ik denk wel dat wij niet terug moeten vallen in starheid die Jezus juist aangeklaagd heeft en doen we dat niet wel een beetje als we de RKK met de vinger gaan wijzen (en onszelf wellicht wel edel achten)?

quote:

Maar er staat in de gehele Bijbel niet dat we 351 extra wetjes en geboden (van mensen) nog eens erbij moeten onderhouden. Want dan, inderdaad, wordt de wet een 'juk' of een 'last' en dan kun je gemakkelijk zeggen "de wet is niet te onderhouden" 1-0 voor Satan zou je haast zeggen!
Bedoel je nu de mitswot? Dat zijn er meer.

quote:

Jezus zélf -notabene- legt het toch steeds weer uit. Het maken van wetten die niet van jouw zijn tot je eigen wetmatigheid is dus een daad van dienfstal en overtreding. Probeer eens andermans naam of bedrijfsnaam danwel logo te gebruiken voor je eigen zaak! Zeker weten dat je een proces aan je broek krijgt.

Ja, en dat is ook terecht. Maar bij Bijbelse zaken moet je toch vooral zien dat het om de geest gaat, eigenlijk.

Ik moet het helaas hierbij laten qua beantwoording. De tijd ontbreekt om verder op de genoemde citaten in te gaan.
In Jesaja 56 in het eerste gedeelte gaat het inderdaad ook om anderen dan de Joden.
Verder dank voor de citaten uit Openbaring.

Groeten van Trajecto

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Zondag of sabbat
« Reactie #100 Gepost op: februari 28, 2013, 09:38:44 am »

quote:

nicodemus schreef op 26 februari 2013 om 12:58:
De Sabbatsverkondiging of het onderhouden van de Sabbat is dus geen verzinsel van de één of andere geloofsgemeenschap, maar is gewoon gefundamenteerd én in de Bijbel en door de Geest vanaf de beginne in Christus tot in de eeuwigheid. Geen wonder dus dat Satan mensen en organsiaties tegen deze verkondigers op zet en de geloofsgemeenschappen (Joden en Christenen) van binnen uit afbreuk doet.
Ik ben het met je eens. De sabbatsverkondigingen of het onderhouden van de sabbat is geen verzinsel. Want de wet is niet vervallen; maar de wet heeft een andere omgang gekregen:

quote:

2 Cor.3.:2
Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen; Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God; Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden, Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft, in heerlijkheid.

Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken; En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Maar de vraag is dus wat de vrijheid nu inhoudt.
Als we de bergrede in Mat.5 lezen,
stemt dat niet tot de gedachte
van makkelijker en eenvoudiger.
Integendeel !

Principieel is dat de vrijheid van de dienstbaarheid van de wet.
Dat is niet vrijheid van de wet, maar vrijheid van het diensthuis van de wet.

Dus niet vrijheid van de wet, tot wetteloosheid;
Maar vrijheid tot de wet om de wet te doen,
naar de geest van de wet.

Van slaven, zijn de gelovigen tot zonen geworden.
Slaven beëindigen hun werk als de dienst vervuld is.
Maar zonen blijven en richten hun hele leven in,
naar de geest van de wet van de Vader.

Nogmaals: Is dan die oude sabbatswet vervallen?
Zeker niet! Maar zij doet niet meer hetzelfde als het voor de joden doet.
Plus: al ten tijde van de joden was er een ongeestelijke omgang met de wet. Dus zelfs als de sabbat gehouden zou moeten worden, dannòg zou dat onder een oproep zijn aan de joden om zich te bekeren tot een wat meer geestelijke viering van de sabbat. Zoals Jezus hun ook al opriep om de wet na te leven volgens de geestelijke dragende pijlers van de wet.
Dus wel strict; maar geestelijker. Dat is wat jij ook betoogt.

Maar voor wie Christus kent is er daarboven nog dat principiële verschil van een nieuw leven en een nieuwe tijd en een nieuwe omgang met God, waarvan de profeten geprofeteerd hebben. Die vervulling van de profetieën mogen we niet terugdraaien, en ook niet meewerken om die terug te laten draaien door het oude verbnd weer op te tuigen.

quote:

Heb.8:6
En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest.

Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen. Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Dus ergens heb je wel een punt.
Want wie de sabbat niet houdt; die overtreedt de wet.
Dat gebod is niet opgeheven.
Maar als de sabbat hèt teken is van het oude verbond,
dan is er dus wel iets wezenlijks veranderd.

Want het is een teken geworden,
van een nieuw verbond.
Een nieuwe viering,
en een nieuwe betekening.

De kern van het nieuwe vieren van de sabbat;
is dat we accepteren dat de profetieën,
daadwerkelijk vervuld zijn geworden.
En het oude verbond oud gemaakt,
en verouderd.

Het ga je goed, Nicodemus !
« Laatst bewerkt op: februari 28, 2013, 09:43:43 am door small brother »