Auteur Topic: Bijbel en koran (islam)  (gelezen 6746 keer)

Lutheraansch

 • Berichten: 186
 • en ook nog een beetje gereform
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #15 Gepost op: november 09, 2003, 10:21:28 pm »

quote:

:
op 08 Nov 2003 00:29:41 schreef wardaaaa in

Jezus kan nooit de laatste profeet geweest zijn, want hij zij '..... maar wanneer hij komt de geest der waarheid.......' en zijn nog tientallen verwijzingen naar de geliefde profeet Mohammed vrede zij met hen.Jezus was ook geen profeet, maar God zelf. En over de Geest der Waarheid; Die  is gekomen zoals beschreven staat in de Bijbel (Handelingen 2):

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen.  Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren.  Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.  Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
     Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel.  Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.  Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: `Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!  Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?  Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.' Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: `Wat heeft dit te betekenen?'  Maar anderen zeiden spottend: `Ze zitten vol wijn.'
Toen trad Petrus met de elf naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe: `Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten, luister aandachtig naar mijn woorden! Want deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt - het is trouwens pas het derde uur van de dag - maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël:
 En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle mensen;
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
de jongeren onder u zullen visioenen zien
en de ouderen zullen dromen dromen;
ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen
zal Ik in die dagen mijn Geest uitgieten,
en zij zullen profeteren.
Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven
en tekenen op de aarde beneden:
bloed en vuur en walmende rook.
De zon zal veranderen in duisternis
en de maan in bloed,
voordat de dag van de Heer komt,
de grote en stralende dag.
Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden.
Israëlieten, luister naar deze woorden! Jezus de Nazoreeër is u van Godswege aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis is Hij uitgeleverd en hebt u Hem door de hand van wetteloze mensen aan het kruis geslagen en omgebracht. Maar God heeft Hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën van de dood, want het was onmogelijk dat Hij door de dood werd vastgehouden. David zegt immers over Hem:
Steeds hield ik mij de Heer voor ogen,
want Hij staat mij terzijde opdat ik niet zou wankelen.
Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong,
ja, ook mijn lichaam zal op die verwachting
een huis bouwen,
want U zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk en U zult uw heilige geen bederf laten zien.
U hebt mij wegen ten leven gewezen
en U zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid.
Broeders, ik mag over de aartsvader David wel ronduit tegen u zeggen dat hij gestorven en begraven is; tot op de dag van vandaag bevindt zijn graf zich bij ons. Omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat Hij een van zijn nazaten zou laten zetelen op zijn troon, sprak hij met vooruitziende blik over de opstanding van de Messias: dat Hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten en zijn lichaam geen bederf zou zien. God heeft deze Jezus laten opstaan; daarvan zijn wij allen de getuigen. Verhoogd aan Gods rechterhand heeft Hij de beloofde heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten; en dat is wat u ziet en hoort. David is immers niet ten hemel opgestegen; zelf zegt hij juist:
De Heer heeft tot mijn Heer gezegd:
Ga zitten aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd.
Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God Hem tot Heer en Messias heeft aangesteld, deze Jezus, die u hebt gekruisigd.'
 Toen zij dit hoorden kromp hun hart ineen en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: `Wat moeten wij doen, broeders?' Petrus zei tegen hen: `Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen.  De belofte geldt immers voor u en uw kinderen, en voor allen ver weg, die de Heer onze God erbij zal roepen.' Met nog vele andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: `Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!'

 Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen; en op die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan. Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

quote:

Ik raad jullie eerst aan om de Koran te lezen en dan een reactie geven en niet gelijk, vooroordelen toezenden.


Deal!! Tegelijk wil ik met jou afspreken dat jij eerst de Bijbel leest voordat je met kritiek komt op de leer van de Bijbel.

Uit de kritiek die je nu aanhaalt blijkt dat je de Bijbel zelf niet gelezen hebt, maaer alleen de voorrede die voorafgaande aan de Koran die uitgegeven wordt door de Ahmadiyya-moslims. En in die voorrede staan ook alleen maar vooroordelen t.a.v. de mensen van het Boek.

Bij het lezen wens ik je eveneens de leiding van God, de Almachtige, de Genadige toe, dat hij met Zijn Geest over je komt en je inzicht  en wijsheid verschaft  bij het lezen van deze bioeken die Hij aan Zijn mensen door middel van profeten gaf.
« Laatst bewerkt op: november 09, 2003, 10:27:16 pm door Lutheraansch »
God komt niet in opdringerigheid tot de mens, maar in evenredigheid met ieders vermogen Hem te ontvangen.

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #16 Gepost op: november 10, 2003, 06:00:08 pm »
Jezus Christus
Er moet op gewezen worden dat de koran Jezus Christus op meer plaatsen als door God gezonden profeet en ook als "woord" Gods met niet nader verklaarde betekenis erkent, "geschapen als Adam" (Soera's 2, 3, 5,...). Hij betekent dus in een goedbegrepen islam in elk geval meer dan bij die moderne christelijke theologen, die van Jezus slechts de sociale hervormer overlieten! Alleen de leer die uitgaat van het - door de christenen uit de tijd van Mohammed reeds als zeer aards beschouwde - Gods zoon zijn, van Jezus in het kader van de latere leer van de drie-eenheid werd in de koran niet geaccepteerd. Christenen, die dat, wat daarmee bedoeld was, nog zo authentiek hadden kunnen verklaren, dat ook mensen met andere uitgangspunten dat zouden begrijpen, waren er nog nauwelijks.  (bijv. Soera 6, 101)

Het "Logos" (in het Johannesevangelie 1 het "woord van God", een aanduiding die daar met Christus is verbonden) komt in de koran onafhankelijk van Jezus voor (Soera 13,12, Soera 11).

De koran ziet Jezus "geschapen als Adam" (Soera 3, 59) en spreekt van een "door God gezondene" uit de geest van God, die de maagdelijke geboorte van Jezus via Mariam (Maria) doorgaf. (Soera 19, 17). De Heilige Geest is met betrekking tot Jezus is ook op andere wijze in de koran aangegeven. (Soera 5, 110)

Volgens de koran kondigde de jonge Jezus zijn opwekking aan (Soera 19, 33), waarmee natuurlijk ook een in de koran vaak genoemde opstanding van de gelovigen op de "jongste dag" (zie hieronder) zou kunnen zijn gemeend (Soera 5, 159). De koran geeft aan, dat Jezus levend in de hemel werd opgenomen.(Soera 4, 157 -159, Soera 3,55).

(Soera 36, 77, Soera 69, 13, Soera's 75, 99 e.a.). Degenen die aan God en de jongste dag geloofden "en doen wat goed is"(in de zin van de geboden) hebben volgens de koran van het gericht niets te vrezen (Soera 2, 62).
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

wardaaaa

 • Berichten: 9
 • Ibrahim
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #17 Gepost op: november 13, 2003, 10:28:51 am »
Sorry ik kon een tijdje niet reageren.

Ik wil alleen zeggen dat ik helemaal niets overschrijf van Ahmadiyyah, want je kan de ahmadiyyah er zo bij pakken en zien dat dat het niet is.

Vergelijk eens mensen  van he Boek zoals  jullie (joden en Christenen) genoemd worden door God de Almachtige die geen zoon heeft in het laatste geopenbaarde Boek de Koran genaamd. Vergelijk eens het scheppingsverhaal met de wetenschap. Of de stamboom van Jezus volgens de Bijbel . Of lees eens wat volgens de Bijbel God zei over de Zondvloed van Noach(vrede zij met hem).

Ik hoop dat jullie de Islam gaan bestuderen en als je objectief te werk gaat zal God de Genadevolle de ware zoekers nooit verlaten.

Vrede zij met jullie enik wens jullie leiding, van God die geen tekortkomingen heeft (wat wel in de Bijbel staat).
Ibrahim

farao

 • Berichten: 1366
 • The Spirit That Guides Us
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #18 Gepost op: november 13, 2003, 11:34:52 am »

quote:

op 13 Nov 2003 10:28:51 schreef wardaaaa:
Sorry ik kon een tijdje niet reageren.

Ik wil alleen zeggen dat ik helemaal niets overschrijf van Ahmadiyyah, want je kan de ahmadiyyah er zo bij pakken en zien dat dat het niet is.

Vergelijk eens mensen  van he Boek zoals  jullie (joden en Christenen) genoemd worden door God de Almachtige die geen zoon heeft in het laatste geopenbaarde Boek de Koran genaamd. Vergelijk eens het scheppingsverhaal met de wetenschap. Of de stamboom van Jezus volgens de Bijbel . Of lees eens wat volgens de Bijbel God zei over de Zondvloed van Noach(vrede zij met hem).

Ik hoop dat jullie de Islam gaan bestuderen en als je objectief te werk gaat zal God de Genadevolle de ware zoekers nooit verlaten.

Vrede zij met jullie enik wens jullie leiding, van God die geen tekortkomingen heeft (wat wel in de Bijbel staat).
Maar waarom zou God zich opeens heel anders laten zien in het laatste boek?
Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

Zwever

 • Berichten: 2249
 • Naar Azië gevlogen
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #19 Gepost op: november 13, 2003, 09:15:44 pm »
Ik dacht dat het idee van een forum is dat je reageert op elkaars argumenten...  8)7
Mission = finding out what God is doing, and joining in!

wardaaaa

 • Berichten: 9
 • Ibrahim
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #20 Gepost op: november 17, 2003, 02:52:18 pm »
Salaam (vrede),

om te reageren op de vorige. God heeft is begonnen met de openbaring van de Koran in het jaar 610 van de Christelijke jaartelling. d.m.v. de Engels Gabriel (vrede zij met hem) en de Koran is afgerond na ong. 23 jr, dus in het jaar 632.

Nou heb ik de vraag gelezen waar de Almachtige God pas na 600 jr een profeet stuurde en hem het Boek (de Koran) heeft gezonden d.m.v. Gabriel naar Mohammed( vrede zij met hen)?

Omdat de tijd rijp was dat er een profeet zou opstaan die niet voor een bepaalde tijd en volk gelde, want alle profeten voor Mohammed (vzmh) waren voor een bepaalde volk (ook Jezus voor de Kinderen van Israel, nu kun je zeggen dat Jezus (vzmh) gezegd heeft:"gaat er verspreid", dat heeft betrekking op de 12 stammen van de Kinderen van Israel)).
het wat ook tijd voor het Boek dat niemand zal veranderen omdat de Barmhartige God daar over waakt en daarom is de Koran die je overal ter wereld vindt, precies dezelfde als die aan onze geliefde Mohammed nedergezonden werd in 23 jr. Wij hebben i.t.t. de Christenen geen kinder koran of volwassenkoran, nee er is maar 1 Koran, en is bewaard gebleven zoals god ons (de kinderen van Adam) is beloofd heeft.

Ik hoop dat God jullie leidt en dat jullie de Schepper van Jezus aanbidden en niet de Schepsel zelf (namedelijk de profeet Jezus vzmh).
Ibrahim

wardaaaa

 • Berichten: 9
 • Ibrahim
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #21 Gepost op: november 17, 2003, 03:00:30 pm »
sorry de Koran was in zijn gehele staat in het jaar 633 geopenbaard.
Ibrahim

cheese

 • Berichten: 2217
 • de waarheid zal u vrijmaken
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #22 Gepost op: november 17, 2003, 03:55:14 pm »

quote:

op 17 Nov 2003 14:52:18 schreef wardaaaa:


Ik hoop dat God jullie leidt en dat jullie de Schepper van Jezus aanbidden en niet de Schepsel zelf (namedelijk de profeet Jezus vzmh).

http://forum.gkv.nl/showtopic.asp?tID=375 er zijn onder christenen ook andere visies, dus je kunt ze niet allemaal over een kam scheren en dat is dat
er de mens/profeet Jezus is en dat in hem het Zoonsaspekt van God (het Woord) kon incarneren, en dat gebeurde tijdens de doop in de Jordaan,
het Joh.en Markus evangelie spreekt alleen maar daarover, over de laatste 3 jaar, niet over de mens Jezus..zoals deze leefde van geboorte tot z'n 30e levensjaar.
Lukas en Mattheus spreken daar wel over.

en daarbij een nog meer ketterse visie:
http://forum.gkv.nl/showtopic.asp?tID=333waar ook de Islam niet zo veel mee kan, behalve de meer esoterische stroom daarbinnen zoals de Soefis...
« Laatst bewerkt op: december 01, 2003, 04:33:09 pm door cheese »
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Lutheraansch

 • Berichten: 186
 • en ook nog een beetje gereform
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #23 Gepost op: november 17, 2003, 06:40:15 pm »

quote:

op 13 Nov 2003 10:28:51 schreef wardaaaa:
Sorry ik kon een tijdje niet reageren.

Ik wil alleen zeggen dat ik helemaal niets overschrijf van Ahmadiyyah, want je kan de ahmadiyyah er zo bij pakken en zien dat dat het niet is.


Goed, of een andere moslimgeleerde, maar het komt teveel over als overgenomen uit een boekje en niet gebaseerd op eigen onderzoek.

Maar ga je de Bijbel wel lezen?

quote:

Vrede zij met jullie enik wens jullie leiding, van God die geen tekortkomingen heeft (wat wel in de Bijbel staat).
Dit heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen, waar staat dat dan?
God komt niet in opdringerigheid tot de mens, maar in evenredigheid met ieders vermogen Hem te ontvangen.

Lutheraansch

 • Berichten: 186
 • en ook nog een beetje gereform
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #24 Gepost op: november 17, 2003, 06:49:06 pm »

quote:

op 17 Nov 2003 14:52:18 schreef wardaaaa:

het wat ook tijd voor het Boek dat niemand zal veranderen omdat de Barmhartige God daar over waakt en daarom is de Koran die je overal ter wereld vindt, precies dezelfde als die aan onze geliefde Mohammed nedergezonden werd in 23 jr. Wij hebben i.t.t. de Christenen geen kinder koran of volwassenkoran, nee er is maar 1 Koran, en is bewaard gebleven zoals god ons (de kinderen van Adam) is beloofd heeft.
Ik hoop dat God jullie leidt en dat jullie de Schepper van Jezus aanbidden en niet de Schepsel zelf (namedelijk de profeet Jezus vzmh).


Misschien zou een kinderkoran niet ons zo'n slecht idee zijn; hetr is een goiede steun in de geloofsopvoeding en helpt kinderen kennis maken met de beginselen van de Islam. Een boekje met een goede mix van Koran, Chadith en Soenna kan voor kinderen heel verhelderend zijn.

En niet alleen voor kinderen, ook voor alle forummers en andere westeuropeanen die niet zo thuis zijn in de Islam en snel via eenvoudige lectuur willen weten wat, wanneer, tot wie en waarom Mohammed iets gezegd/geprofeteerd heeft.  :P
God komt niet in opdringerigheid tot de mens, maar in evenredigheid met ieders vermogen Hem te ontvangen.

cls

 • Berichten: 5
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #25 Gepost op: november 26, 2003, 12:29:56 pm »
Waarom koos Allah voor een omstreden figuur als Mohammed om zijn woorden te openbaren. Ook na deze openbaringen is Mohammed nou niet echt het rechte spoor op gegaan?

Lutheraansch

 • Berichten: 186
 • en ook nog een beetje gereform
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #26 Gepost op: november 26, 2003, 09:27:59 pm »
Waarom was Mohammed eigenlijk een omstreden persoon?
God komt niet in opdringerigheid tot de mens, maar in evenredigheid met ieders vermogen Hem te ontvangen.

wardaaaa

 • Berichten: 9
 • Ibrahim
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #27 Gepost op: november 27, 2003, 01:52:47 pm »
Vrede,

ik kon een tijdje niet reageren.

Maar ik heb een vraag en dat is hoe jullie kunnen accepteren dat iedere kind van Adam ( dus iedere mens) automatisch met een zonde geboren wordt( namelijk de erfzonde)?
Ibrahim

Baldur

 • Berichten: 263
 • Profetie
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #28 Gepost op: november 27, 2003, 02:37:00 pm »
De vrouw die zich besmet met vreemde goden en afgodendienst. De hoer op de 7 heuvelen.

How the Vatican created Islam

How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told to him by Cardinal Bea while he was at the Vatican.
The Prophet, Muhammad

This information came from Alberto Rivera, former Jesuit priest after his conversion to Protestant Christianity. It is excerpted from "The Prophet," published by Chick Publications, PO Box 662, Chino CA 91708.
Since its publication, after several unsuccessful attempts on his life, he died suddenly from food poisoning.
His testimony should not be silenced. Dr. Rivera speaks to us still...
"What I’m going to tell you is what I learned in secret briefings in the Vatican when I was a Jesuit priest, under oath and induction.
"A Jesuit cardinal named Augustine Bea showed us how desperately the Roman Catholics wanted Jerusalem at the end of the third century.

"Because of its religious history and its strategic location, the Holy City was considered a priceless treasure. A scheme had to be developed to make Jerusalem a Roman Catholic city.
"The great untapped source of manpower that could do this job was the children of Ishmael. The poor Arabs fell victim to one of the most clever plans ever devised by the powers of darkness.

part 1
« Laatst bewerkt op: november 27, 2003, 03:46:21 pm door Baldur »

Baldur

 • Berichten: 263
 • Profetie
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #29 Gepost op: november 27, 2003, 03:48:48 pm »
Het gestalte dat de Hoer, op de 7 heuvelen aanneemt;
part 2 Islam- Roman Catholic?

Early Christians went everywhere with the gospel setting up small churches, but they met heavy opposition. Both the Jews and the Roman government persecuted the believers in Christ to stop their spread. But the Jews rebelled against Rome, and in 70 AD, Roman armies under General Titus smashed Jerusalem and destroyed the great Jewish temple which was the heart of Jewish worship…in fulfillment of Christ’s prophecy in Matthew 24:2.
"On this holy placed today where the temple once stood, the Dome of the Rock Mosque stands as Islam’s second most holy place.

"Sweeping changes were in the wind. Corruption, apathy, greed, cruelty, perversion and rebellion were eating at the Roman Empire, and it was ready to collapse. The persecution against Christians was useless as they continued to lay down their lives for the gospel of Christ.

"The only way Satan could stop this thrust was to create a counterfeit "Christian" religion to destroy the work of God. The solution was in Rome. Their religion had come from ancient Babylon and all it needed was a face-lift. This didn’t happen overnight, but began in the writings of the "early church fathers."
"It was through their writings that a new religion would take shape. The statue of Jupiter in Rome was eventually called St. Peter, and the statue of Venus was changed to the Virgin Mary. The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called "Vaticanus," the place of diving serpent where the Satanic temple of Janus stood.


part 2