Auteur Topic: Bijbel en koran (islam)  (gelezen 951 keer)

Batle For True

 • Berichten: 2
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Gepost op: februari 13, 2004, 11:00:29 pm »
Hoi.......

In de Islam geloven wij ook in de bijbel. Maar niet in de bijbel van nu. Het is veranderd door mensen. Dus kun je niet meer in de Bijbel geloven. Als je de Bijbel leest, vind je vele fouten en tegenstrijdige verzen. Dat is het bewijs dat de Bijbel veranderd moet zijn. Want God maakt immers nooit fouten.

Als jij nu het volgende stukje leest, dan zult jij je vast verbazen dat dit in de heilige Bijbel geschreven staat. Het is een gedeelte uit Ezechiël 23, blz. 740-742.

Het woord des Heren kwam tot mij: Zij pleegden ontucht, in haar jeugd pleegden zij ontucht, daar werd haar boezem betast en streelde men haar maagdelijke borsten. En Ohola pleegde overspel terwijl zij mijn (???) vrouw was. Zij hunkerde naar haar minnaars, hoofd voor hoofd begeerlijke jonge mannen, ruiter te paard. En zij bedreef haar ontucht met hen allen, naar wie zij hunkerde, verontreinigde zij zich. In haar jeugd heeft men haar beslapen, haar maagdelijke borsten gestreeld en ontucht over haar uitgestort. Zij hunkerde naar haar minnaars, die zindelijk waren als ezels en onstuimig in hun drift als paarden. Ja, gij hebt naar de ontucht van uw jeugd gezocht, toen de Egyptenaren uw boezem streelden ter wille van uw jonge borsten………

Het is heel vreemd om te denken dat dit de woorden van God zijn. Nog vreemder is dat God een vrouw heeft (…terwijl zij mijn vrouw was…).

Kijk naar 1 Samuël 6:19 blz. 232…en Hij richtte een slachting aan… en …omdat de Here zulk een grote slachting onder het volk had aangericht…

(Exodus 33:23) En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

(Genesis 8:21) En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart...

Jesaja 7:20 blz. 624…Te dien dage zal de Here met een scheermes, aan de overzijde van de rivier gehuurd, met de koning van Assur, het hoofdhaar en het haar der benen afscheren, ja, ook de baard zal Hij wegnemen…

Jesaja 42:13-15 blz. 647…De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden,…, nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw; Ik zal snuiven en hijgen tegelijk…

Jeremia 25:30 blz. 684 …De Here zal brullen uit den hoge,…, geweldig zal Hij brullen…

Genesis 21:1 blz. 15…De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. En Sara werd zwanger…

Hebreeën 7:1-3 blz. 197…Want deze Melchisedek,…, priester van de allerhoogste God (???),…, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld…

 Dit is niet alleen vreemd maar ook in tegenstrijd met 2 Timoteüs 6:16 blz. 189…de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft…

Exodus 7:1 blz. 48 …De Here echter zeide tot Mozes: Zie, ik stel u als God voor Farao…


2 Samuël 8:4 blz. 262…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18: 4 blz. 351...David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…

1 Koningen 4:26 blz. 285 …Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 9:25 blz. 367…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…

Hosea 11 Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.

2 Samuël8:9-10 blz. 262…Toen Toi, de koning van Hamat, …  en  …zond Toi zijn zoon Joram naar koning David…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18:9-10 blz. 351…Toen Tou, de koning van Hamat, …  en  …zond hij zijn zoon Hadoram met naar koning David…

2 Samuël 10:18 blz. 263…en David doodde van de Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 19:18 blz. 352…en David doodde van de Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk..

2 Koningen 8:26 blz. 316 …Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 22:2 blz. 376…Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd…

2 Koningen 24:8 blz. 334…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden te Jeruzalem…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 390…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem…

Vergelijk ook eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 423 van “Het Boek”…Jojachin was acht jaar oud…  (Bijbels onderling verschillen dus ook)

Genesis 6:3 blz. 4…Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven,…, zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn…

Vergelijk eens met Genesis 9:29 blz. 7…zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar…

1 Koningen 7:26 blz. 288 …Zij had een inhoud van tweeduizend bath…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 4:5 blz. 362 …Zij had een inhoud van drieduizend bath…

Genesis 2:17 blz. 2…maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven…

vergelijk eens met Genesis 5:5 blz. 4…zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar…

en Adam had van de boom gegeten: zie Genesis 3:12 blz.2: …en toen heb ik gegeten…

1 Korintiërs 3:8 blz. 149 …alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…

en Ezechiël 18:20 blz. 735…De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf…

???Hoe kan  dan Jezus (vrede zij met hem) sterven voor onze zonden???

Als Jezus (vzmh) voor ons is gestorven, en daarmee onze zonden wegneemt, dan gaan we dus allemaal naar de hemel. Dit is al in tegenstrijd met de voorgaande verzen. En ook met het volgende:

Matteüs 25: 32 blz. 26…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…

Numeri 23:19 blz. 133…God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat hij berouw zou hebben…

Vergelijk eens met 1 Samuël 15:35 blz. 240…En de Here had berouw, dat Hij Saul tot koning over Israël had aangesteld…

en ook Genesis 6:6 blz. 4…berouwde het de Here dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart…

en ook Genesis 6:7 blz. 5 …want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb…

en ook Exodus 32:14 blz. 73…En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen…

en ook Jeremia 15:6 blz. 675 …Ik ben het berouwen moe…  (God die moe is???)

Als we kijken in een woordenboek wat berouw betekent, dan lezen we het volgende: Berouw = spijt over verkeerde daad, spijt of teleurstelling doen hebben.

Dus God die alles geschapen heeft en alles regelt, de almachtige die alles weet, maakt fouten waar hij spijt van heeft???  

1 Korintiërs 14:33 blz. 157 …want God is geen God van wanorde, maar van vrede…

Vergelijk eens met Jesaja 45:7 blz. 649 …die het heil bewerkt en het onheil schep…

en ook 1 Samuël 16:14 blz. 241 …en een boze geest, die van de Here kwam…

en ook 2 Tessalonicenzen 2:11 blz. 185…daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven…

Marcus 10:27 blz. 42 …want alle dingen zijn mogelijk bij God…

en ook Matteüs 19:26 blz. 19 …bij God zijn alle dingen mogelijk…

Vergelijk eens met Richteren 1:19 blz. 202…En de Here was met Juda,…, maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens…

1 Timoteus 6:

Batle For True

 • Berichten: 2
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #1 Gepost op: februari 13, 2004, 11:00:37 pm »
Jakobus 1:13 blz. 203…God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking…

Vergelijk eens met Genesis 22:1 blz. 15…Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde…

Johannes 5:37 blz. 87 …Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien…

en ook Johannes 1:18 blz. 82 …Niemand heeft ooit God gezien…

en ook Timoteüs 6:16 blz. 189 …die geen der mensen gezien heeft of zien kan…

en ook Exodus 33:20 blz. 74…Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien…

Vergelijk eens met Exodus 33: 11 blz. 74…En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend...

en ook met Genesis 12:7 blz. 8 …Toen verscheen de Here aan Abraham en zeide…

en ook met Genesis 32:30 blz. 27…ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven…

en ook met Exodus 24:10 blz. 65 …En zij zagen de God van Israël…

en ook met Ezechiël 1:28 blz. 722…Aldus was het voorkomen van de verschijning van de heerlijkheid des Heren.

en ook met Amos 9:1 blz. 794 …Ik zag de Here staan bij het altaar, en Hij zeide…

en ook met Johannes 14:9 blz. 98 …Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien…

Johannes 5:31-32 blz. 87…Indien Ik getuig van van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar, een ander is het die van Mij getuigt...

Vergelijk eens met Johannes 8:14 blz. 91…Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar…

Ook de laatste woorden van Jezus (vrede zij met hem) aan het kruis zijn verschillend.

Kijk naar Matteüs 27:46 blz. 30 …Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten…

En kijk naar Marcus 15:34 blz. 49…En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten…

Vergelijk eens met Lucas 23:46 blz. 80…en Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest…

en met Johannes 19:30 blz. 103 …Toen Jezus  dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…

Ook is het opmerkelijk dat Jezus (vrede zij met hem) teleurgesteld is in God. Hij zegt “…waarom hebt Gij mij verlaten…”

Meer verschillen in deze verzen ; wilde Jezus (vzmh) zelf drinken (blz. 103, 19:29) of nam iemand anders het initiatief (blz. 49, 15:36).  Scheurde de tempel voor zijn dood of erna? Blz. 30 en 49 na zijn dood, blz. 80 voor zijn dood. Lees deze verzen goed door en zie de verschillen. (???)  

1 Johannes 3:9 blz. 213 …Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 6:36 blz. 365 …er is immers geen mens die niet zondigt…

Dus ook hier weer is het feit dat Jezus (vzmh) voor onze zonden gestorven is, een groot vraagteken.

Johannes 3:13 blz. 84 …En niemand is opgevaren naar de hemel…

Vergelijk eens met 2 Koningen 2:11 blz. 309 …Alzo voer Elia in een storm ten hemel…

Galaten 5:2-3 blz. 171…Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen…

Vergelijk eens met Genesis 17:10 + 13-14 blz. 11…dat bij u al wat mannelijk is besneden worden, gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u…

…moet voorzeker besneden worden,…, En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond verbroken…

en vergelijk met Exodus 12:43 + 49 blz. 54…wanneer gij hem besneden hebt…  en  … dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden…

en vergelijk met Leviticus 12:3 blz. 91…En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden…

Wat is nu het belangrijkste? Dat wat God ons bevolen heeft, of wat Paulus gezegd heeft??? Of is god van gedachte veranderd???

Ook varkensvlees is in het Christendom verboden. Zie Leviticus 11:7-8 blz. 90 …Ook het zwijn,…, Van hun vlees zult gij niet eten…

(Koran 2:79) Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen.

enzo kan ik uren doorgaan, maar dan zeggen jullie weer: ''het is te groot''.

Mensen dit is een ernstige situatie, vraag jezelf af: wat als die tekenen van God komen en de Duivel jullie voor de gek houdt?
dan speel je met je leven...en zal je een eeuwige bestraffing ontvangen.
jullie zullen mij vragen: ''wat als wij gelijk hebben?''
dan zeg ik: jullie gaan één keer per week naar de kerk..ja...en als jullie er zijn gaan jullie zingen. ( is dat niet te weinig?)
maar moslims....gedenken Allah dag en nacht....voor de zon's opgang worden we wakker om God te aanbidden...zouden jullie dat doen?
als iemand tegen jullie zegt: ''wordt wakker buiten ligt 10$ voor jou'' dan zou je gelijk wakker worden en het gaan pakken.
maar als god zou zeggen wordt wakker om te bidden, doen jullie het niet.
of het gebed diep in de nacht....moeilijk voor jullie.
als god in jullie boek had geschreven: ''verlaat jullie huizen'', dan zouden weinigen van jullie dat doen.
als je zo overtuigd bent dan geef je leven voor God, wees niet bang om gedood te worden vecht voor zijn geloof.
ik werp me ter aarde zoals iedere moslim minimaal 32 keer per dag (in 5 gebeden)......je zult op het dag der opstanding de sporen van het gebed aan mijn knieen zien, en dan zou god niet zeggen: ''jammer voor je''.
wij gedenken God als we: iets moois zien, iets slechts zien, iets raars zien, hulp nodig hebben, als we beginnen met eten, als we het eten beeindigen, voor we drinken, na het drinken, voor het zitten, na het zitten, voor het staan, na het staan, bij het wakker worden, bij het wassen, voor we iets gevaarlijk doen, ......Dagen later...... bij het pakken van de Koran, bij het beginnen met lezen, voor het slapen, na het slapen,
bij zon's opgang, bij zon's ondergang, bij volle maan....echt bij bijna Alles denken we aan God. alles wat daarboven staat is waar en kan je nachekken, dus denk goed na.
is er een manier in jullie geloof waarmee ik kan bewijzen dat jullie een valse geloof hebben? Allah zegt in de koran:
vind iets dat niet klopt in het boek, of maak een gelijkwaardige vers.
dat is de uitdaging voor een ongelovige. vind iets dat niet klopt. vind het.
of maak een gelijkwaardige vers, zoals die van de Edele Koran.
waarom zegt God dat? omdat er geen fouten zitten in zijn boek.
en niemand kan het gelijke maken van iets wat hij maakt.
hij is Alwetend, Alwijs.

Moge God die de hemel hoog houdt zonder pilaren, de mensheid vergeven.

(Koran 4:82) denken zij dan niet na over de koran? en wanneer die anders dan van bij Allah geweest was, dan zouden zij daar veel tegenstrijdigs vinden.

(Koran 2:6) Zeker, zij die de Waarheid verwerpen, maakt het geen verschil of dat jij hen waarscheuwt en of dat jij hen hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven.

De Messias, zoon van Marjam, was een mens. Hij was geboren uit een moeder; hij at en dronk, stond op en ging slapen, leed pijn en weende... en God is ver boven al deze dingen, hoe kon hij God zijn?

vijf redenen waarom Jezus geen God kan zijn. In de eerste plaats: God is de Alwetende, wat van Jezus niet kan worden gezegd. Zo weet hij niet op welke dag het Laatste Oordeel zal zijn. In de tweede plaats: God is de Almachtige, Jezus niet. Dat Hij wonderen verrichte, was volgens Hemzelf te danken aan de macht van God. [b

Hush

 • Berichten: 23
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #2 Gepost op: februari 13, 2004, 11:19:37 pm »
Ff kort. :D

Wat is je punt?

Riemer Lap (inactief)

 • Berichten: 877
 • Het goede is meer dan het vele
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #3 Gepost op: februari 13, 2004, 11:39:33 pm »

quote:

op 13 Feb 2004 23:19:37 schreef Hush:
Ff kort. :D

Wat is je punt?
Van't zelfde ....
Ik doe niet meer mee.

Doarsie

 • Berichten: 4450
 • Wijze uit 't oosten
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #4 Gepost op: februari 13, 2004, 11:41:38 pm »
Is het nodig dat we hier gaan discusieren over Bijbel vs koran? Wat mij betreft mag dit topic verdwijnen.

Riemer Lap (inactief)

 • Berichten: 877
 • Het goede is meer dan het vele
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #5 Gepost op: februari 13, 2004, 11:51:04 pm »

quote:

op 13 Feb 2004 23:41:38 schreef Doarseveld:
Is het nodig dat we hier gaan discusieren over Bijbel vs koran? Wat mij betreft mag dit topic verdwijnen.

Waarom? Wil wel weten hoe de mensheid aan bovenstaande zaken komt.
Zo als het er staat kan ik het ook: kwestie van selectief door de Koran gaan en teksten aanelkaar lijmen. Krijg je vanzelf vreemde verbanden.
Nu de feiten graag.

overigens: wel leuk dat een zeer waarschijnlijke moslim of islamiet hiet terecht komt.
Door de Geest geleid?
Ik doe niet meer mee.

Doarsie

 • Berichten: 4450
 • Wijze uit 't oosten
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #6 Gepost op: februari 13, 2004, 11:53:47 pm »

quote:

op 13 Feb 2004 23:51:04 schreef Riemer Lap:
[...]


overigens: wel leuk dat een zeer waarschijnlijke moslim of islamiet hiet terecht komt.
Door de Geest geleid?
Heel goed mogelijk. Dan kan dit eigenlijk ook wel in het topic: "Is dit een wonder " .

Riemer Lap (inactief)

 • Berichten: 877
 • Het goede is meer dan het vele
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #7 Gepost op: februari 13, 2004, 11:54:44 pm »
Funny you :+  O-)
Ik doe niet meer mee.

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #8 Gepost op: februari 13, 2004, 11:55:58 pm »
Dit is aanschouwelijk onderricht over wat er gebeurt na een openingspost die niet deugt :)

Riemer Lap (inactief)

 • Berichten: 877
 • Het goede is meer dan het vele
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #9 Gepost op: februari 13, 2004, 11:57:11 pm »

quote:

op 13 Feb 2004 23:55:58 schreef Pulpeet:
Dit is aanschouwelijk onderricht over wat er gebeurt na een openingspost die niet deugt :)

Gaat niet om aanschouwen, het gaat om de feiten over wat de topicstarter neerzette.
Geen feiten, pure koppelingsdrang wat mij betreft.
Dan toch maar een slotje????
Ik doe niet meer mee.

Doarsie

 • Berichten: 4450
 • Wijze uit 't oosten
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #10 Gepost op: februari 13, 2004, 11:59:10 pm »

quote:

op 13 Feb 2004 23:54:44 schreef Riemer Lap:
Funny you :+  O-)
Was eigenlijk best serieus bedoeld.

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
Bijbel en koran (islam)
« Reactie #11 Gepost op: februari 14, 2004, 12:02:17 am »

quote:

op 13 Feb 2004 23:57:11 schreef Riemer Lap:
[...]


Gaat niet om aanschouwen, het gaat om de feiten over wat de topicstarter neerzette.
Geen feiten, pure koppelingsdrang wat mij betreft.
Dan toch maar een slotje????

Ja. Het is toch een hopeloos topic onderdehand. Zo het dat al niet was....

Als de topicstarter nog meeleest:

Als je een topic begint, beperk je dan tot één onderwerp, dan weet iedereen waar het over moet gaan. Verder staat in de FAQ en in de discussietips wat ongeveer de bedoeling van dit forum is.