Auteur Topic: je naaste  (gelezen 1970 keer)

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
je naaste
« Gepost op: februari 17, 2003, 12:27:18 am »
wie is je naaste?

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #1 Gepost op: februari 17, 2003, 12:35:30 am »

quote:

op 17 Feb 2003 00:27:18 schreef lonneke:
wie is je naaste?
Degene die jij kunt helpen.

de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #2 Gepost op: februari 17, 2003, 12:47:48 am »
Lukas 10:25-37 (het Boek)

25 Op een dag was er een godsdienstleraar die wilde onderzoeken of Jezus' ideeën wel zuiver waren. "Meester", vroeg hij, "wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?"  26 Jezus vroeg: "Wat zegt de wet van Mozes daarover?"  
27 Hij antwoordde: "U moet van de Here, uw God houden met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En u moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf."  28 "Goed!" zei Jezus. "Doe dat en u zult eeuwig leven krijgen."  29 De man voelde zich aangesproken. Om zich te rechtvaardigen, vroeg hij: "Wie is eigenlijk mijn medemens?"  30 Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld: "Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen.  31 Toevallig kwam een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de weg voorbij.  32 Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen.  33 Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een Samaritaan, een vijand van de Joden. 34 De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen. Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde.  35 De volgende morgen gaf hij de herbergier twee zilveren munten en zei: 'Zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de rest de volgende keer wel.'  36 Wat denkt u? Wie van deze drie was de medemens van het slachtoffer van de roofoverval?"  37 "De man die medelijden met hem had", was het antwoord. "Precies", zei Jezus. "Volg zijn voorbeeld dan."

de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #3 Gepost op: februari 17, 2003, 12:51:09 am »
http://www.luikerwaal.com/platen/nt_samari.jpg

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #4 Gepost op: februari 17, 2003, 01:15:01 am »
dus degene die ik niet kan of hoef te helpen is mijn naaste niet? (hoef ik dus ook niet lief te hebben?)

dsWim

 • Berichten: 708
 • voor al uw leerbewerking
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #5 Gepost op: februari 17, 2003, 01:25:06 am »
Hé Dromer, waarom gebruik jij hier die bagger van Het Boek? Echt een hete afrader. Als je gewoon Nederlands wilt, neem dan tenminste een vertaling en geen slap aftreksel van een parafrase :)
Voor anderen: lees het geciteerde gedeelte uit Lucas in een vertaling en ontdek dat de vraag verkeerd gesteld is. Vers 36 (GNB) 'Wat denkt u? Wie van deze drie is de naaste geweest van de man die in handen viel van de rovers?'
De vraag is dus bij Jezus niet: wie is mijn naaste? maar: van wie ben ik de naaste?
shoot me again, I ain't dead yet

priemjohannes

 • Berichten: 208
 • Lectori Salutem
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #6 Gepost op: februari 17, 2003, 01:12:28 pm »

quote:

op 17 Feb 2003 01:25:06 schreef dsWim:
Voor anderen: lees het geciteerde gedeelte uit Lucas in een vertaling en ontdek dat de vraag verkeerd gesteld is. Vers 36 (GNB) 'Wat denkt u? Wie van deze drie is de naaste geweest van de man die in handen viel van de rovers?'
De vraag is dus bij Jezus niet: wie is mijn naaste? maar: van wie ben ik de naaste?


Je slaat de spijker op z'n kop! Want inderdaad het is: Voor wie ben ik de naaste? Jij bent de naaste voor "een slachtoffer" die in jouw gezichtsveld komt!

Overigens begrijp ik die verkeerde vraagstelling wel, en het eerste antwoord, want die schrifgeleerde vroeg aan Jezus toch: Wie is mijn naaste? dan het antwoord van Jezus goed lezen en dan kom je tot de ontdekking dat jezelf die naaste bent. Dus voor wie ben ik een medemens/evenmens?

De dromer zit, ondanks de "bagger", redelijk dichtbij het goede antwoord. Als dat alle "bagger" zou zijn die op het internet te vinden is, dat zou wat wezen zeg!
« Laatst bewerkt op: februari 17, 2003, 10:26:45 pm door priemjohannes »
de liefde kwetst niemands gevoel

de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #7 Gepost op: februari 17, 2003, 02:23:48 pm »
Staten vertaling:

25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven?
26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?
27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.
28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.
29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?
30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe [zware] slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten [hem] half dood liggen.
31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover [hem] voorbij.
32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag [hem], en ging tegenover [hem] voorbij.
33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
34 En hij, tot [hem] gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.
35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer [aan] [hem] ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.
36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #8 Gepost op: februari 17, 2003, 02:25:01 pm »
Lutherse:


En zie, toen stond een zeker Wetgeleerde op om hem te verzoeken, en zeide: Meester, wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve?
26 En hij zeide tot hem: Hoe staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij?
27 En hij antwoordde en zeide: "Gij zult God, uwen Heer, liefhebben met uw ganse hart, met uwe ganse ziel, uit alle krachten en met geheel uw verstand en uwen naaste als uzelven".
28 En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doet dat, en gij zult leven.
29 Maar hij wilde zichzelven rechtvaardigen, en zeide tot Jezus: Wie is mijn naaste?
30 En Jezus antwoordde en zeide: Een zeker mens ging af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder moordenaars; dezen kleedden hem uit, sloegen hem, en gingen weg, en lieten hem halfdood liggen.
31 En het geschiedde bij geval, dat een zeker priester denzelfden weg aftrok; en toen hij hem zag, ging hij hem voorbij.
32 Desgelijks ook, toen een Leviet bij die plaats kwam en hem zag, ging hij hem voorbij.
33 Maar een zeker Samaritaan reisde, en kwam daarheen; en toen hij hem zag, werd hij innerlijk bewogen,
34 en hij ging tot hem, verbond zijne wonden, en goot er olie en wijn in, en hij legde hem op zijn eigen lastdier, en voerde hem in de herberg en droeg zorg voor hem.
35 Des anderen daags reisde hij weg, en haalde twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: verzorg hem; en zo gij wat meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u betalen, als ik wederkom.
36 Wie dunkt u, dat van deze drie de naaste geweest is desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?
37 Hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Toen zeide Jezus tot hem: Zo ga heen en doe desgelijks!

de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #9 Gepost op: februari 17, 2003, 02:25:58 pm »
Leidse:

Daar trad een wetgeleerde op om hem op de proef te stellen; hij zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven?
26 Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Wat leest gij daar?
27 Hij gaf ten antwoord: Gij zult den Heer uw God liefhebben van ganser harte en met uw gehele ziel, al uw macht en al uw verstand, en uw naaste als uzelf.
28 En hij zeide tot hem: Goed geantwoord. Doe dat; dan zult gij leven.
29 Maar om zich te rechtvaardigen zeide hij tot Jezus: En wie is mijn naaste?
30 Waarop Jezus hernam: Eens reisde zeker mens van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers. Die schudden hem uit, sloegen hem deerlijk en lieten hem toen zij heengingen, halfdood liggen.
31 Toevallig kwam een priester dien weg langs; hij zag hem, maar ging voorbij.
32 Desgelijks een Leviet; hij kwam op die plaats, zag hem, en ging voorbij.
33 Maar een Samaritaan die op reis was kwam ook daarlangs, zag hem en werd innerlijk bewogen;
34 hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op; daarna hief hij hem op zijn eigen lastdier, voerde hem naar een herberg en verpleegde hem.
35 Den volgenden dag nam hij twee zilverlingen, gaf ze aan den waard en zeide: Verpleeg hem, en wat gij wellicht meer aan hem te koste legt, dat geef ik u terug wanneer ik weerkeer.
36 Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van den man die in de handen der rovers viel?
37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zeide tot hem: Ga ook gij desgelijks doen.

Qohelet

 • Berichten: 1736
 • Vanitas vanitatum...
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #10 Gepost op: februari 17, 2003, 09:36:13 pm »
Károli:

És ímé egy Törvénytudó felkele, Kísértvén ôt és Mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? 26 º pedig monda annak: A törvényben mi van Megírva? Mint olvasod? 27 Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes Szívedbôl és teljes lelkedbôl és minden erôdbôl és teljes elmédbôl; és a te Felebarátodat, mint magadat. 28 Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz. 29 Az pedig igazolni Akarván Magát, monda Jézusnak: De ki az én Felebarátom? 30 Jézus pedig felelvén, monda: Egy ember megy vala Alá Jeruzsálembôl Jerikóba, és Rablók kezébe esék, a kik azt Kifosztván és Megsebesítvén, elmenének, és ott Hagyák félholtan. 31 Történet szerint pedig megy vala Alá azon az úton egy pap, a ki azt Látván, elkerülé. 32 Hasonlóképen egy Lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt Látta, elkerûlé. 33 Egy Samaritánus pedig az úton menvén, odaért a hol az vala: és mikor azt Látta, könyörületességre Indúla, 34 És Hozzájárulván bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba; és azt felhelyezvén az ô tulajdon Barmára, vivé a Vendégfogadó Házhoz, és Gondját viselé néki. 35 Másnap pedig elmenôben két pénzt kivévén, Adá a Gazdának, és monda néki: Viselj gondot Reá, és valamit ezen fölûl Reáköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. 36 E Három közûl azért kit gondolsz, hogy Felebarátja volt annak, a ki a Rablók kezébe esett? 37 Az pedig monda: Az, a ki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is a képen cselekedjél.
als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.


de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #11 Gepost op: februari 17, 2003, 10:06:55 pm »
Zuidafrikaans:


25.  Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy  
 staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te  
 verkry?"  
26.  Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees  
 jy daar?"  
27.  Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en  
 met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou  
 naaste soos jouself." {Vgl. Deut. 6:5; Lev. 19:18}  
28.  "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die  
 lewe verkry."  
29.  Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie  
 is my naaste?"  
30.  Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op  
 pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het  
 hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê, en toe padgegee.  
31.  Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en  
 toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby.  
32.  Net so het daar ook 'n Leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien,  
 gaan hy ook ver langs verby.  
33.  Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy  
 hom sien, het hy hom innig jammer gekry.  
34.  Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle  
 verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe  
 geneem en hom daar verder versorg.  
35.  Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die  
 eienaar van die herberg en sê: `Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met  
 hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom.'  
36.  "Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder  
 die rowers verval het?"  
37.  Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelye bewys het."  
 Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so."

lonneke

 • Berichten: 2566
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #12 Gepost op: februari 17, 2003, 10:08:46 pm »
;)

Pulpeet

 • Berichten: 4393
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #13 Gepost op: februari 17, 2003, 10:18:58 pm »
B'vo

de dromer

 • Berichten: 120
  • Bekijk profiel
je naaste
« Reactie #14 Gepost op: februari 17, 2003, 10:25:48 pm »
God spreekt veel talen zoals je ziet, ds. Wim.

Ik kan er zo nog wel  20 andere vertalingen neerzetten, wat jij bagger en een slap aftreksel noemt, is voor een ander misschien wel heel belangrijk en duidelijk te begrijpen.

Een beetje meer respect voor je naaste graag, ds. Wim.