Auteur Topic: Schriftlezingen A-cyclus  (gelezen 17044 keer)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #15 Gepost op: november 19, 2007, 08:51:48 am »

quote:

Bumblebee schreef op 19 november 2007 om 08:13:
Prachtig diak. Inhoudelijk heb ik nu weinig te melden (hoewel het je daar juist om ging, sorry  :+ ) maar het valt me op dat je nogal gedragen taal gebruikt. Niet per se heel moeilijk maar wel lange zinnen, soms "moeilijke woorden". Ik houd er van, maar ben je niet bang dat je een deel van de gemeente op deze manier passeert?
Ja, dat is wel een punt waar ik nog wat aan moet doen. Lastig, moet ik zeggen.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #16 Gepost op: november 22, 2007, 01:20:12 am »
9 december
Tweede zondag van de Advent

In eucharistie: eerste lezing: Jes. 11, 1 - 10; antwoordpsalm: Ps. 72; tweede lezing: Rom. 15, 4 - 9; evangelielezing: Mt. 3, 1 - 12

H. Juan Diego


eerste lezing

1 Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.
2 De geest van de HEER rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3 Hij ademt ontzag voor de HEER.
Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn
en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
4 hij geeft de geringen hun recht
en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis.
Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond
en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen.
5 Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen,
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
7 De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet stro, net als de os.
8 De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
9 Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg,
want de kennis van de HEER vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag staat de wortel van Isaï
als een vaandel voor de volken opgericht:
de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn.

antwoorspsalm

God, laat de koning regeren zoals U,
geef de zoon van de koning uw rechtvaardigheid.
2 Rechtvaardig zal hij uw volk besturen
en opkomen voor het recht van de armen.
3 De bergen brengen het volk zijn vrede,
de heuvels dragen rechtvaardigheid aan.
4 Hij komt op voor de armen van zijn volk;
hij zal de misdeelden redden,
maar elke tiran vermorzelen.
5 Daarom vrezen zij U zolang het zonlicht schijnt,
zolang het maanlicht glanst, voor altijd.
6 Als regen daalt hij neer op het gras,
als stromende regen die het land besproeit:
7 de rechtvaardige kan in zijn dagen ontluiken
in een wereld vol vrede, tot de maan niet meer glanst.
8 En heersen zal hij van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot aan het einde van de aarde.
9 De steppebewoner knielt voor hem neer,
zijn vijanden kussen het stof.
10 De koningen van Tarsis, van de eilanden,
zij dragen geschenken aan;
de koning van Saba, de koning van Seba,
zij komen hun schatting betalen.
11 Zie, alle koningen bukken voor hem
en alle volken zijn hem tot knecht.
12 Hij redt de misdeelde die om hulp smeekt,
de verdrukte, door niemand geholpen.
13 Wie achtergesteld zijn, toont hij erbarmen,
wie zwak en onderdrukt is, redt hij het leven.
14 Hij koopt hen vrij uit slavernij en geweld,
want kostbaar is hun bloed in zijn ogen.
15 O, dat hij nog lange tijd leeft,
dat Saba’s goud hem ten deel valt.
Voor hem zal men altijd bidden,
hem zegen toewensen iedere dag.
16 Er zal rijkdom zijn aan graan op het land,
hoog op de bergen zal het nog ruisen;
vruchtbaarheid zal er zijn als op de Libanon,
bloemen overvloedig als kruiden op het veld.
17 Laat zijn naam voor eeuwig blijven,
en weerklank vinden waar de zon ook maar schijnt.
Alle volken zullen zich om hem gezegend noemen
en zullen hem gelukkig prijzen.
18 Gezegend is de HEER God, de God van Israël,
die wonderen verricht, Hij alleen.
19 Gezegend is zijn roemrijke naam voor altijd,
van zijn roem is heel de aarde vervuld.
Amen. Amen.

20 Hier eindigen de gebeden van David, zoon van Isaï.

tweede lezing

4 Want alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgeschreven tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. 5 God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook de eensgezindheid, die u in Christus past, 6 opdat u één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.

7 Aanvaard daarom elkaar, zoals ook Christus u aanvaard heeft, tot eer van God. 8 Ik bedoel dit: ter wille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van de besnedenen, om de beloften aan de aartsvaders waar te maken; 9 maar de heidenen moeten God verheerlijken vanwege zijn ontferming, volgens het woord van de Schrift: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen.

Evangelie

1 In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: 2 ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’ 3 Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.
4 Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. 5 Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. 6 Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. 7 Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen? 8 Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt. 9 En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: “Wij hebben Abraham als vader.” Want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. 10 De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. 11 Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. 12 De wan heeft Hij al in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer opruimen; zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’

9 december: H. Juan Diego
 
H. Juan Diego
Cuauhtitlan, 1474 – Guadalupe, 1548

Sprekende arend
De Mexicaanse indiaan Juan Diego Cuautlatoatzin werd in 1474 geboren. Zijn familienaam betekent ‘sprekende arend’. Hij was van eenvoudige komaf, maar geen slaaf. Zijn beroep was boer en wever van dekens. Hij had een stuk land, waarop hij een huis had gebouwd.

Doop
Nadat Broeder Toribio de Benavente het evangelie onder de indianen had gepredikt, bekeerden Cuautlatoatzin en zijn vrouw zich rond 1525 tot het christendom. Bij hun doop koos hij de naam Juan Diego en zijn vrouw Maria Lucia. Toen Maria Lucia in 1529 stierf verhuisde hij samen met zijn oom Juan Bernardino naar Tolpetlac.

Maria verschijnt
Op 9 december 1531 was Juan Diego te voet onderweg naar Tenochtitlan, vijftien kilometer verwijderd van Tolpetlac. Tijdens zijn tocht verscheen de H. Maagd Maria aan hem en sprak hem toe in zijn moedertaal. Maria vroeg Juan Diego op de plaats van de verschijning een kerk te bouwen. Deze kerk moest een plek zijn waar mannen en vrouwen Maria’s troostende aanwezigheid zouden ervaren. De H. Maagd wilde dat Juan Diego eerst de plaatselijke bisschop zou informeren. De bisschop weigerde hem echter te geloven, tenzij Juan Diego de verschijning kon bewijzen.

Afbeelding op wol
Drie dagen later verscheen Maria opnieuw aan Juan Diego. Zij verzocht hem de Berg Tepeyac te beklimmen. Daar zou hij een Castilliaanse rozenstruik aantreffen, een soort die op de berg niet kan groeien. Deze rozen moest hij plukken en aan de bisschop laten zien. Juan Diego hulde de bos rozen in een wollen mantel en ging op weg. Toen de bisschop de mantel opende zag hij aan de binnenkant van het kledingstuk een afbeelding van Maria. Nog steeds wordt deze afbeelding op het stuk wol in het heiligdom van Guadalupe vereerd.

Heiligverklaring
Juan Diego was een nederig en vroom mens. Hij was een vurige aanbidder van Christus in de H. Eucharistie. Hij stierf in 1548 op 74-jarige leeftijd. Hij werd een populaire figuur in heel Latijns-Amerika. In 1737 werd Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uitgeroepen tot patrones van Mexico, in 1910 van de Amerika’s en in 1935 van de Filippijnen. Paus Johannes Paulus II verklaarde Juan Diego zalig in 1990 en heilig in 2002.

Grootste Maria-oord ter wereld
Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ligt 15 kilometer ten noorden van Mexico-Stad. Daar stond ook de oude basiliek uit de 16e eeuw. Deze werd in 1974 vervangen door een nieuwe kerk, omdat de oude op instorten stond. Guadalupe is het grootste Maria-oord ter wereld. Jaarlijks wordt het bezocht door 20 miljoen pelgrims.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #17 Gepost op: november 25, 2007, 04:03:28 pm »
En jullie commentaar is weer van harte welkom:

Johannes de Doper spreekt krachtige woorden. Over Jezus Christus zegt hij “De wan heeft Hij al in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer opruimen; zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.” Dat is niet bepaald een rustgevend vooruitzicht. Want wie van ons zal zeggen dat hij niet tot het kaf behoort? Johannes de Doper wijst de Farizeeën en Sadduceeën er op dat zij niet kunnen vertrouwen op hun afstamming. Niet omdat iemand in de bloedlijn van Abraham staat is de eeuwigheid veilig gesteld. Want God kan uit de stenen kinderen van Abraham maken. En die stenen, dat zijn de heidenvolken, de niet-Joden dus.

Stelt u het zich eens voor. Altijd heb je geleerd dat je tot het uitverkoren volk behoort, want wie uit Abraham is, is lid van het verbondsvolk, Gods eigen volk. En je bent vertrouwd met de woorden van Jesaja over een nieuwe wereld, een wereld van vrede en gerechtigheid. Natuurlijk weet je: dat geldt voor ons, kinderen van Abraham! Als de heidenen al toekomst hebben, dan toch slechts door zich te richten op Israël, Gods eigen volk.

En dan komt daar zo’n Johannes, die dat allemaal omver gooit. Israël was gewend aan profeten die het volk wezen op de noodzaak Gods Wet na te leven. Maar wat Johannes zegt gaat vele malen verder. Hij die na Johannes komt, zal een nieuw Israël vormen. Een Israël dat niet is gebaseerd op bloedverwantschap, maar op daden van bekering. Jood en niet-Jood zullen in dat nieuwe Israël één volk zijn, het Godsvolk van hen die zich bekeren tot God en die daden van bekering laten zien.

Hoe die bekering plaats heeft verschilt wel. Joden maken door geboorte deel uit van het eerste Verbond. Hen roept Johannes op vruchten van bekering te laten zien, vruchten van de Wet van het eerste verbond. Maar hij wijst hen er op dat het volk uitgebreid zal worden. In het bloed van Jezus aan het kruis immers, sluit God een nieuw verbond, een verbond dat ook de heidenen, ons dus, omvat. Onze bekering is daarom geen terugkeer naar de Wet van Israël, maar een omkering van wie we zijn, door het delen in Christus’ offer.

De woorden van Jesaja krijgen vervulling juist dáár waar mensen zich door Jezus laten verzamelen tot één volk. Zolang wij denken in “mijn gezin”, “mijn dorp”, “mijn parochie”, “mijn volk” is gerechtigheid ver weg. Johannes spreekt over vruchten van bekering. Dat is niet hetzelfde als goede werken verrichten. Als ik een dakloze een bedragje toestop omdat in de Schrift nu eenmaal staat dat ik aalmoezen moet geven dan heb ik niet veel meer gedaan dan aan een verplichting voldoen. De werkelijke vrucht van bekering is dat ik me realiseer dat ook die dakloze Gods kind is, en dat hij en ik broeders zijn.

In het besef dat wij allen één volk zijn, het volk van de kinderen van God, breekt de heerschappij van Christus door. Als Paulus ons zegt met één hart en één mond te spreken, betekent dat niet dat we moeten zeggen “wie niet spreekt als ik, hoort er eigenlijk niet bij”. Wolf en lam kunnen pas samen liggen als ze van elkaar aanvaarden dat ze wolf en lam zijn. Eisen dat de ander stopt zichzelf te zijn, is eisen dat de ander verloochend hoe God hem of haar geschapen heeft.

Toen ik vorig jaar voor mijn werk in Mexico-Stad moest zijn, bezocht ik de kathedraal daar. Voor iemand die het wat kale, welhaast zakelijke, katholicisme van Nederland gewend is, is dat een overweldigende ervaring. Ieder plekje aan iedere muur is gebruikt om beelden van heiligen te plaatsen, de ene kapel na de andere is bezaaid met een overdaad aan goud en een barokke rijkdom dat het je duizelt. In de sacramentskapel naast de kathedraal kan je kiezen voor iedere devotie die je maar wil. Centraal staat het Allerheiligste dat aanbeden kan worden, aan de zijkant wordt Onze Lieve Vrouwe van Guadaloupe vereert, en nog een tiental andere devoties krijgen alle ruimte hier.

Als Europeaan in Mexico zie je de armoede, de nood van medemensen, maar je bent toeschouwer. Geknield voor de levende Heer, samen met talloze anderen, ervaar je ten volle: dit is het waarover Johannes de Doper spreekt, dit is waarover Paulus spreekt. We zijn werkelijk één volk, dit zijn mijn broeders en zusters, niet langer vreemden. Door God uit stenen gemaakt tot kinderen van Abraham.
« Laatst bewerkt op: november 25, 2007, 04:49:51 pm door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #18 Gepost op: november 25, 2007, 05:35:51 pm »

quote:


Even een achtergrond vraagje: wat is de status van de Heiligen bij jullie? Is daar meer info over?
Wij kennen geen naamdagen etc.
(Hoewel, 31-10 is Hervormingsdag maar zou je ook Lutherherdenkingsdag noemen  O-)  )
Mail me maar als je wat wilt weten

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #19 Gepost op: november 25, 2007, 05:41:30 pm »

quote:

okidoki schreef op 25 november 2007 om 17:35:
[...]

Even een achtergrond vraagje: wat is de status van de Heiligen bij jullie? Is daar meer info over?
Wij kennen geen naamdagen etc.
(Hoewel, 31-10 is Hervormingsdag maar zou je ook Lutherherdenkingsdag noemen  O-)  )

De heiligen, dat zijn de gestorvenen die bij God zijn, we noemen dat ook wel "de zegevierende Kerk" (naast de strijdende en de lijdende Kerk). Het zijn degenen die levenden zijn voor Gods aangezicht, want God is een God van levenden, niet van doden.

Zoals je wellicht weet kennen wij geen heilszekerheid, het is altijd maar afwachten of je naar de hemel gaat of niet. Van diegenen waarvan we vrij erg zeker weten dat ze in de hemel zijn, gedenken we de dag waarop ze de hemel binnen gingen, ofwel hun sterfdag.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #20 Gepost op: november 26, 2007, 12:07:54 am »

quote:

diak2b schreef op 25 november 2007 om 17:41:
[...]

De heiligen, dat zijn de gestorvenen die bij God zijn, we noemen dat ook wel "de zegevierende Kerk" (naast de strijdende en de lijdende Kerk). Het zijn degenen die levenden zijn voor Gods aangezicht, want God is een God van levenden, niet van doden.

Zoals je wellicht weet kennen wij geen heilszekerheid, het is altijd maar afwachten of je naar de hemel gaat of niet. Van diegenen waarvan we vrij erg zeker weten dat ze in de hemel zijn, gedenken we de dag waarop ze de hemel binnen gingen, ofwel hun sterfdag.

Hoe weet je dan zeker dat die anderen wel bij God zijn? Wat zijn de criteria? Hoe zijn zij binnengekomen zeg maar? Aan welke eisen hebben ze voldaan en wie /wat toetst dat dan?
(Misschien wel ongelooflijk offtopic maar om je lezing te begrijpen heb ik het effe nodig)
Mail me maar als je wat wilt weten

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #21 Gepost op: november 26, 2007, 12:12:02 am »

quote:

okidoki schreef op 26 november 2007 om 00:07:
[...]

Hoe weet je dan zeker dat die anderen wel bij God zijn? Wat zijn de criteria? Hoe zijn zij binnengekomen zeg maar? Aan welke eisen hebben ze voldaan en wie /wat toetst dat dan?
(Misschien wel ongelooflijk offtopic maar om je lezing te begrijpen heb ik het effe nodig)

Volgens mij is het in een blog moeilijk om echt off-topic te zijn :+

De criteria zijn vrij simpel: als we kunnen vaststellen dat de voorspraak van een overledene bij God effect heeft gehad, moet die persoon wel in de hemel zijn.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #22 Gepost op: november 26, 2007, 12:13:21 am »

quote:

diak2b schreef op 26 november 2007 om 00:12:
[...]

Volgens mij is het in een blog moeilijk om echt off-topic te zijn :+

De criteria zijn vrij simpel: als we kunnen vaststellen dat de voorspraak van een overledene bij God effect heeft gehad, moet die persoon wel in de hemel zijn.
Zoals met genezingen die (vrij recent meen ik?) plaatsvonden rondom iemand?
Mail me maar als je wat wilt weten

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #23 Gepost op: november 26, 2007, 12:18:00 am »

quote:

okidoki schreef op 26 november 2007 om 00:13:
[...]

Zoals met genezingen die (vrij recent meen ik?) plaatsvonden rondom iemand?

Precies. De gedachte is ongeveer dit:

- er gaan heel wat mensen naar de hemel, die zijn dus heilig. Maar op voorhand weten we niet wie wel, en wie niet.
- wij geloven nadrukkelijk dat God een God van levenden is, en niet van doden, voor Hem zijn allen levend. Dus ook degenen die in deze wereld gestorven zijn.
- Als je vraagt om voorspraak van persoon X voor wonderlijke gebeurtenis Y, en achteraf kan  worden vastgesteld dat Y heeft plaats gehad, dan moet X wel in de hemel zijn.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #24 Gepost op: november 29, 2007, 12:48:09 am »
16 december

Derde zondag van de Advent

eerste lezing: Jes. 35, 1 - 6a + 10; antwoordpsalm: Ps. 146; tweede lezing: Jak. 5, 7 - 10; evangelielezing: Mt. 11, 2 - 11


eerste lezing

1 Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
2 weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de HEER zien, de luister van onze God.
3 Geef de zwakke handen weer kracht,
maak de bevende knieën sterk.
4 Zeg tegen iedereen die radeloos is:
‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij komt u redden.’
5 Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend.
6 Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
10 De verlosten van de HEER keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

antwoordpsalm

1 Halleluja.
Mijn ziel, zing de lof van de HEER.
2 De HEER wil ik loven, heel mijn leven,
muziek maken voor mijn God zo lang ik besta.
3 Vertrouw niet op hoge heren,
niet op een mensenkind, dat niet redden kan:
4 als zijn levensgeesten zijn geweken, wordt hij weer aarde,
dan is het afgelopen met al zijn plannen.
5 Gelukkig de mens, als de God van Jakob hem helpt,
als zijn hoop is gevestigd op de HEER, zijn God,
6 de maker van hemel en aarde,
van de zee en alles wat er in is.
Hij blijft bedacht op trouw voor altijd,
7 voor het recht van de onderdrukten komt Hij op,
Hij geeft de hongerigen brood,
de HEER maakt gevangenen vrij,
8 de HEER opent blinden de ogen,
de HEER richt verslagenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief;
9 de HEER neemt de vreemdeling in bescherming,
wees en weduwe staat Hij bij;
maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor.
10 De HEER is koning, koning voor altijd;
Sion, de HEER is jullie God, van generatie op generatie.
Halleluja.

tweede lezing

7 Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt. 8 U moet ook geduldig zijn, en moedig, want de komst van de Heer is dichtbij.
9 Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan; anders valt u zelf onder het oordeel. Denk eraan: de rechter staat al voor de deur. 10 Broeders en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer;

Evangelie

2 Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen: 3 ‘Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?’ 4 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: 5 Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. 6 Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’ 7 Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken: ‘Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? 8 Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. 9 Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet. 10 Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. 11 Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #25 Gepost op: november 29, 2007, 02:14:00 am »
Geen woorden, maar daden. Johannes voelt wel aan dat er met Jezus iets bijzonders aan de hand is, deze mens is groter dan hij zich kan voorstellen. Maar toch, om de laatste stap te zetten, om Jezus te aanvaarden als de Messias, de koning uit het huis van David, ja zelfs als de Zoon van God, heeft hij nog een laatste twijfel te overwinnen. Hij wil het van Jezus zelf horen. Jezus geeft echter geen direct antwoord. Hij geeft zijn daden als antwoord, de Schrift geeft de woorden wel.

Jesaja vertelt ons van de tekenen die gepaard gaan met de komst van Gods heerschappij. Als God komt, zullen de blinden zien en de kreupele zal dansen. In de antwoordpsalm geven we daar antwoord op: ja, de Heer, God, wil ik loven, Hij laat de doven horen, de blinden zien en de verdrukten schenkt Hij recht.

Ik heb vaak de vraag gehoord, die ook Johannes stelt: wie was Jezus nou? Was Hij God, of een bijzonder mens? Moeten we nou echt geloven dat Jezus God was? Nergens, echt helemaal nergens in de Bijbel kunnen we lezen dat Jezus van zichzelf zegt dat Hij God is, dus prima dat we inspiratie halen uit zijn voorbeeld, mooi dat hij een voorbeeldig leven liet zien, maar dat is het dan wel. Jezus die God is, dat is echt een horde te veel.

Zou het makkelijker zijn als Jezus ergens gewoon zegt: “Ik ben God”? Ik geloof er niets van. Jezus is zo helder en zo expliciet als maar kan, maar Hij zegt wel: kijk naar wat er gebeurt, zie mijn daden, en trek je conclusies. Aan de vruchten kent men de boom, en de vruchten van Jezus zijn glashelder.

En toch blijft het moeilijk. Ik weet niet of u het herkent, maar ik heb soms de grootste moeite het allemaal te geloven. En dan voel ik me meteen weer slecht en eigenwijs. Waarom valt het me anders zo moeilijk te geloven wat de Kerk me leert?

Ook daarover spreekt het evangelie van vandaag heldere taal. Johannes, die zelf de wegbereider van Jezus was, Johannes, die door Jezus groter dan de profeten wordt genoemd, de grootste van hen die uit een vrouw geboren zijn, diezelfde Johannes blijkt niet in staat om zelfstandig de sprong in het geloof te maken, waardoor hij kan aanvaarden dat Jezus de Messias is, de Zoon van de Vader, God uit God, Licht uit Licht, Ware God uit Ware God. Zelfs de grote Johannes heeft Jezus zelf nodig om te geloven.

Nog iets meer dan een week en we vieren Kerstmis. Tussen alle warmte van feest, versieringen, lichtjes, lekker eten en fijn gezelschap, zullen we naar de Mis komen, en gedenken dat meer dan twee duizend jaar geleden een kind geboren werd in een stal in Bethlehem. Vandaag, de derde zondag ter voorbereiding op dat grote feest, horen we uit de Schrift zeker drie belangrijke boodschappen die we mee mogen nemen naar Kerst:

De eerste, de belangrijkste, is de boodschap wie dit kind is. Dit is niet zomaar een kind, het is niet de geboorte van een belangrijk, inspirerend voorbeeldfiguur die een bijzonder leven had en sindsdien dood en begraven is. Nee, dit kind, is de Messias, de Zoon van de Vader, de Heer die God is.

De tweede boodschap, is de boodschap aan Johannes, die door de Schriftlezingen van vandaag wordt geïllustreerd. Die boodschap is deze: om te weten wie Jezus daadwerkelijk is, moet je je ogen openen voor wat Hij doet, en je moet dat verstaan in het licht van wat over Hem is voorspeld aan Israël. Anders gezegd, om Jezus te herkennen hebben we het Evangelie nodig dat we moeten verstaan in het licht van het Oude Testament.

De derde boodschap van deze dag van voorbereiding is dat zelfs de grootsten de hulp van Jezus zelf nodig hebben om te geloven. Het is niet erg dat het moeilijk is te geloven, het is niet vreemd dat het soms niet lukt. Maar wie zich wil laten leiden door Jezus zelf, zal geloof vinden.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Hester

 • Berichten: 373
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #26 Gepost op: november 29, 2007, 11:00:05 am »

quote:

diak2b schreef op 19 november 2007 om 08:51:
[...]

Ja, dat is wel een punt waar ik nog wat aan moet doen. Lastig, moet ik zeggen.
...maar blijkbaar niet onmogelijk, want deze preek is echt heel duidelijk en aansprekend d:)b
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Mat. 5:16)

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #27 Gepost op: december 09, 2007, 01:36:50 pm »
23 december

Vierde zondag van de Advent

eerste lezing: Jes. 7, 10 - 14; antwoordpsalm: Ps. 24; tweede lezing: Rom. 1, 1 - 7; evangelielezing: Mt. 1, 18 - 24


eerste lezing

10 Ook dit liet de HEER tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag de HEER uw God om een teken, uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’ 12 Maar Achaz antwoordde: ‘Dat doe ik niet, ik stel de HEER niet op de proef.’ 13 Daarop zei de profeet: ‘Luister, huis van David! Is het niet genoeg om mensen te tergen, dat u ook nog mijn God moet tergen? 14 Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuël geven.

antwoordpsalm

Aan de HEER behoort de aarde en al wat zij omvat,
het vaste land en zijn bewoners:
2 Hijzelf heeft haar op de zeeën vastgelegd
en op de stromen verankerd.
3 ‘Wie mag de berg van de HEER bestijgen?
Wie mag op zijn heilige plaats staan?’
4 ‘Wie zijn handen schoon en zijn hart zuiver houdt,
wie niet tot afgoden bidt
en wie niet zweert bij vreemde goden.
5 Hij ontvangt zegen van de HEER,
welvaart van God, zijn helper.’
6 Ja, zo is de mens die Hem zoekt
en die dingt om uw gunst, o Jakob.
7 ‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten,
aloude poorten, omhoog:
de koning van de glorie komt binnen.’
8 ‘Wie is toch die koning van de glorie?’
‘De HEER, de dappere held,
de HEER, de held in de strijd.’
9 ‘Hef uw hoofden omhoog, jullie poorten,
aloude poorten, omhoog:
de koning van de glorie komt binnen.’
10 ‘Wie is toch die koning van de glorie?’
‘De HEER van de machten,
Hij is de koning van de glorie.’

tweede lezing

1 Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie, 2 dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. 3 Dat evangelie spreekt over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David, 4 en die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon van God in kracht, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. 5 Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter wille van zijn naam onder alle volken mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen. 6 Ook u hoort bij hen, geroepenen van Jezus Christus! 7 Aan u allen in Rome die God liefheeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen: Genade en vrede zij u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Evangelie

18 De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. 19 Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. 20 Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
24 Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #28 Gepost op: december 09, 2007, 02:23:50 pm »
Graag uw gewaardeerde commentaar weer (jawel, iets meer kritische reacties zijn welkom!)

De Adventsperiode is een dubbel vooruitzien. We kijken vooruit naar het feest van Kerstmis, het feest waarop we vieren dat tweeduizend jaar geleden Jezus als kind werd geboren uit de maagd Maria. Maar we kijken ook verder vooruit. Want in de geboorte van Christus nam de eindtijd een aanvang, in Zijn wederkomst zal de eindtijd haar afronding vinden. En naar die wederkomst van Christus kijken we altijd uit, en de Adventsperiode geeft daar nog eens extra aandacht aan.

Zo kennen ook de lezingen van vandaag een dubbele boodschap. Bij Jesaja horen we over de voorspelling van Jezus’ geboorte uit de heilige maagd, en in het Evangelie zien we de vervulling van die voorspelling. Maar we zien in alle lezingen ook een ander thema, een achtergrond die het verhaal van de maagdelijke geboorte des te feller doet oplichten, een thema dat ook kleuring geeft aan ons leven vandaag, in de afwachting van Christus’ wederkomst. Paulus noemt dit thema: “de gehoorzaamheid van het geloof”.

Jesaja spreekt de voorspelling over de jonge vrouw die een kind, Immanuël, zal baren, uit nadat Achaz God tergt. En wat doet Achaz dan voor tergends? Hij probeert gehoorzaam te zijn aan een regel. “Ik stel de Heer niet op de proef”. En inderdaad, Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen, daar heeft Achaz gelijk in. Maar Jesaja laat aan Achaz zien dat Gods wet naar de letter volgen niet altijd hetzelfde is als de gehoorzaamheid van het geloof.

Jozef staat voor eenzelfde probleem gesteld. Hij constateert dat Maria zwanger is, en hij weet dat het niet van hem kan zijn. Hij is een rechtvaardige, en hij wil Maria niet meer dan nodig in opspraak brengen, dus overweegt hij in stilte van haar te scheiden. Hij past daarmee de Wet toe, die God aan het Joodse volk gegeven heeft, en dat doet hij nog met fijnzinnigheid en liefde voor Maria ook. Maar opnieuw wil God dat Zijn eigen Wet doorbroken wordt, want Hij heeft andere plannen. Jozef luistert, anders dan Achaz, wel naar God en in de gehoorzaamheid van het geloof nam hij Maria bij zich.

In het leven van Jezus keert dit thema steeds terug. Niet de letterlijke, wettische naleving van Gods wet is van belang, maar de gehoorzaamheid van het geloof. Dat stelt de Wet niet buiten werking, het betekent de vervulling van de Wet. Zoals Jezus aan het Joodse volk toonde hoe zij de Wet moesten verstaan, zo bracht Paulus dit verstaan aan de niet-joden. Paulus onderwees niet de Joodse Wet aan de niet-joden, hij leerde de gehoorzaamheid van het geloof, het geloof in Jezus Christus, de gestorven en verrezen Heer.

Enige jaren geleden raakte ik in gesprek met een jonge vrouw die al enige tijd de katholieke Kerk verlaten had. Zij voelde zich thuis in een gezelschap waar de uiterlijkheden van de katholieke Kerk worden gecombineerd met een geloof dat zich misschien nog wel het beste laat samenvatten met “wat jij wil dat de waarheid is, is de waarheid. Jij bepaalt je eigen werkelijkheid, je eigen normen, je eigen geloof. Niet het sterven en verrijzen van Christus zal je redden, maar de ontdekking van de goddelijke vonk in jezelf.” Zij had de grootste moeite met de katholieke Kerk, met haar ouderwetse leer, haar ongeëmancipeerdheid, haar hiërarchische structuur, haar geloof in de letterlijke waarheid van de Sacramenten. Kortom, een hele reeks aan bezwaren die u ongetwijfeld wel meer hebt gehoord. Waar ze zo mogelijk nog meer moeite mee had, was mijn pleidooi voor de gehoorzaamheid van het geloof. Gehoorzaamheid, dingen geloven omdat de Kerk dat van je eist, dat is toch niet modern? Dat is toch een belediging voor de vrije geest? Ik erken volmondig, daar is weinig tegen in te brengen.

Geloven is dan ook niet zo makkelijk, en al helemaal niet vrijblijvend. En het begint allemaal bij het aannemen wat anderen me vertellen. Als niemand me ooit had verteld wat de Eucharistie werkelijk is, hoe zou ik het dan ooit weten? Maar nu ik het weet, kan ik me er voor openstellen, en kan ik iedere keer opnieuw ontdekken dat het werkelijk Christus is die zich aan me geeft, die zich naar Lichaam en Bloed gééft om me te voeden en om me te redden. En zo ervaar ik nadat ik geloof, dat Hij mijn ongeloof te hulp komt. Geloven begint niet bij begrijpen, maar wie in gehoorzaamheid kan geloven, krijgt wel het werkelijke begrip aangereikt.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #29 Gepost op: december 09, 2007, 08:42:15 pm »
Zojuist bericht van mijn stage-pastoor: of ik deze maar eens daadwerkelijk wil doen, in de kerk zeg maar. In een volle kerk. Twee keer, in een volle kerk.  :o

ENG!!!
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.