Auteur Topic: Schriftlezingen A-cyclus  (gelezen 17361 keer)

Hester

 • Berichten: 373
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #75 Gepost op: februari 02, 2008, 10:09:12 pm »
d:)b
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Mat. 5:16)

wateengedoe2

 • Berichten: 2149
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #76 Gepost op: februari 02, 2008, 10:50:19 pm »

quote:

diak2b schreef op 02 februari 2008 om 22:07:
[...]

Het ging goed. Volgens de pastoor "acceptabel"  _/-\o_
Nou, da's het beste compliment wat je kunt krijgen, toch!  :+

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #77 Gepost op: februari 10, 2008, 06:14:44 pm »
De opmerkzamen hadden al gemerkt dat ik een zondag heb overgeslagen (hoewel, gezien het aantal reacties zou het aantal opmerkzamen wel eens klein kunnen zijn :+ ), maar om de achterstand wat in te lopen:

17 februari

Tweede zondag van de veertigdagentijd

eerste lezing: Gen. 12, 1 - 4a; antwoordpsalm: Ps. 33; tweede lezing: 2 Tim. 1, 8b - 10; evangelielezing: Mt. 17, 1 - 9


eerste lezing: Gen. 12, 1 - 4a

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. 2 Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. 3 Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen.’
4 Toen ging Abram weg, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee.

antwoordpsalm: Ps. 33

1 Rechtvaardigen, juich om de HEER;
wie oprecht is moet Hem eren.
2 Speel op de citer een danklied voor de HEER,
maak muziek voor Hem op de harp.
3 Zing een nieuw lied voor de HEER,
speel met overgave, laat het klinken.
4 Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat Hij doet getuigt van trouw.
5 Hij staat voor een rechtvaardig en vast bestel;
de aarde is vervuld van de liefde van de HEER:
6 de hemel is gemaakt door het woord van de HEER,
heel het heir van de sterren door de adem van zijn mond;
7 als in een kruik verzamelt Hij het water van de zee
en in kelders bergt Hij de oceanen.
8 Laat heel de wereld de HEER vrezen,
laat alle bewoners van de aarde ontzag voor Hem hebben;
9 wat Hij uitsprak, dat ontstond,
Hij beval, en het gebeurde.
10 De HEER doorkruist wat de volken beramen,
verijdelt wat naties ontwerpen.
11 Wat Hijzelf beraamt, gebeurt altijd,
wat zijn hart bedenkt, geldt voor elke generatie.
12 Gelukkig het volk waarvan de HEER god is,
de natie die Hij tot zijn erfdeel koos.
13 Vanuit de hemel kijkt de HEER neer,
Hij ziet al de kinderen van de mensen;
14 vanaf de plaats waar Hij troont
overziet Hij alle bewoners van de aarde.
15 Alle harten heeft Hij geboetseerd;
Hij begrijpt dan ook al hun daden
16 en geen koning kan winnen, hoe sterk hij ook is;
hoe krachtig hij ook is, geen krijger kan zich redden;
17 geen strijdros kan instaan voor de zege:
hoe sterk het ook is, redding brengt het niet.
18 Nee, het oog van de HEER rust op degenen die Hem vrezen
en die op zijn liefde vertrouwen.
19 Hij zal hen vrijwaren van de dood,
hen bij hongersnood in leven houden.
20 Vol vertrouwen zien wij uit naar de HEER,
Hij is ons schild, Hij is onze helper.
21 Ja, om Hem is ons hart verheugd,
op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen.
22 Uw liefde, HEER, zal over ons komen:
wij wachten, wij wachten op U.

tweede lezing: 2 Tim. 1, 8b - 10

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer en evenmin voor mij, zijn gevangene, maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, 9 die ons gered heeft en ons heeft geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze daden, maar volgens zijn eigen besluit en genade. Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus, 10 maar zij is nu openbaar geworden door de verschijning van onze redder, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie,

evangelielezing: Mt. 17, 1 - 9

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. 2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. 3 Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. 4 Petrus zei daarop tegen Jezus: ‘Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.’ 6 Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. 7 Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang.’ 8 Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.
9 Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #78 Gepost op: februari 11, 2008, 01:51:04 am »
Jezus spreekt met Mozes en Elia. Het is een bekend verhaal, en er is makkelijk een uitleg bij te vinden. Mozes is de grote profeet van Israël, de man die het volk uit Egypte weg leidde, en Elia is de grote profeet. Jezus spreekt met hen, en verbindt zich daarmee als het ware met de hele heilsgeschiedenis van het Joodse volk. In een wat overdrachtelijke zin kan je ook zeggen dat de Wet, in de persoon van Mozes, de Profeten, in de zin van Elia, en daarmee dus het gehele Oude Testament, samen gevoegd worden met Jezus, die dan staat voor het nieuwe testament.

Er zijn meer verbanden te leggen. Mozes kent u ongetwijfeld als de man die keer op keer God in beweging wist te krijgen. Het begint al bij de brandende braamstruik waar God Mozes opdracht geeft om de Joden uit Egypte weg te leiden. Mozes voelt daar niets voor, onder andere omdat hij bang is dat hij niet zo welbespraakt is. God wordt daar wel boos om, maar Hij stuurt toch de broer van Mozes, Aäron maar om Mozes te helpen. En dat is nog maar het begin. Keer op keer lezen we hoe Mozes God vraagt om gunsten, en hoe God zich laat vermurwen. Ik weet niet hoe u Elia kent, maar voor mij is die naam direct verbonden met de wedstrijd tussen de priesters van Baäl en Elia, die beiden een offer zullen brengen voor hun god, Baäl en Jahweh dus, waarbij de priesters van Baäl niet veel klaar maken, en Elia, om het effect nog wat te vergroten, zijn offer eerst doorweekt met water. Maar op het eerste verzoek van Elia stuurt God een verzengend vuur dat het offer van Elia totaal verbrandt. Mozes en Elia verzoeken God om bovennatuurlijk ingrijpen en God komt hen tegemoet. Hoe gaat dat bij Jezus? Ook Jezus verzoekt God in te grijpen, en heel bovennatuurlijk hoeft het niet eens te zijn: “Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U”. Alles waar Jezus om vroeg, was iets wat Jezus zelf zonder enige moeite kon bereiken: dat Zijn arrestatie, Zijn bespotting, veroordeling en marteling, en Zijn dood niet door zouden gaan. Hij had kunnen vluchten, Hij had Zijn woorden zorgvuldig kunnen kiezen voor het Sanhedrin, Hij had de uitgestoken hand van Pilatus kunnen aannemen. Mozes en Elia kregen alle hulp van God, bereikten zeer veel in de wereld, maar konden hun volk niet de definitieve verlossing brengen. Jezus, die als geen ander over Gods ingrijpen had kunnen beschikken, werd verstoken van alle hulp, bereikte niets in de wereld, en bracht zo de definitieve verlossing voor Zijn volk, ja voor alle volkeren.

Er is nog iets opmerkelijks aan de hand met Mozes, Elia en Jezus. Toen Mozes stierf, zo lezen we in het boek Deutoronomium, was het God zelf die Mozes in het graf legde. Toen Elia’s leven ten einde liep werd hij in een stormwind in de hemel opgenomen. Opnieuw zorgde God zelf voor de laatste rustplaats. Hoewel de dood voor beide mannen aanwezig was, was het een dood in de handen van God. Een dood waar bijna, bijna!, de angel uit is. Als we dan toch moeten sterven, hoe dan beter dan zo in de beschutting van God? Maar na Mozes die door God begraven wordt, en Elia die aan het eind van zijn leven in de hemel wordt opgenomen is er nog één stap verder te zetten: Jezus wordt door God zelfs uit de dood opgewekt.

Al lezende in het tweede boek Koningen, waarin verhaalt wordt over het heen gaan van Elia, valt een detail op dat een eigen licht laat vallen op de lezingen van deze zondag. Letterlijk staat er “Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken”. Op vergelijkbare wijze stond ooit Mozes voor de Rietzee, hief zijn staf op en het water week. Heel het Joodse volk, vluchtend uit Egypte, trok zo over de droog gevallen bodem van de Rietzee. En zoals Paulus: hierin herkennen we het beeld van de doop, de doop waarin we door het water gaan, om zo te delen in het sterven en verrijzen van Jezus Christus.

God roept ons op weg te gaan. Weinig beelden worden in het Oude Testament vaker gebruikt, dan dat van de reis, de beweging, de vlucht, in opdracht van God, vertrouwend op God, in de richting die God wijst. Het Joodse volk verstaat hierin: hoe zeer ons volk ook onderdrukt wordt en te lijden heeft, zolang we vertrouwen op God zal Hij ons redden, behouden en verlossen. Als christenen mogen we dat verstaan delen, maar we mogen er ook de voorafbeelding in herkennen van de totale redding, het totale behoud, de totale verlossing: het Pasen van Jezus Christus.

En die verlossing wordt ons om maar één reden aangeboden. Niet omdat wij haar verdienen, niet omdat we er zo ons best voor hebben gedaan. Paulus schrijft het aan Timoteus: niet om onze daden, maar volgens zijn eigen besluit en genade. In de antwoordpsalm die hoort bij de lezingen van deze zondag wordt het misschien nog wel het duidelijkst verwoord: “het oog van de HEER rust op degenen die Hem vrezen
en die op zijn liefde vertrouwen. Hij zal hen vrijwaren van de dood.” Niet om onze werken verlost Hij ons, maar wij moeten er wel een werk voor doen: vertrouwen op zijn liefde. Als God ons zegt “Trek weg uit uw land, naar het land dat ik u zal wijzen”, dan is de keus aan ons. Blijven waar we zijn, of de verlossing aannemen die Hij ons schenkt.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #79 Gepost op: maart 09, 2008, 09:13:59 pm »
Hoewel het fijn is dat een aantal mensen hun positieve instemming hebben laten weten, was mijn doel toch vooral inhoudelijke kritiek te krijgen. Ik merk dat dat niet werkt in de praktijk. Inmiddels heb ik een aantal priesters gevonden die hun commentaar willen geven, dus met dank aan wie gereageerd heeft, sluit ik hier af.

hangt overigens ook samen met een andere ontwikkeling: ik geloof dat ik een paar uur geleden moderator ben geworden (of kandidaat-moderator, dat weet ik niet zeker :+) van een ander forum. Daar is het wat drukker dan hier, en de heftigheid van de ontsporingen zijn er wat groter, dus dat zal wel wat tijd gaan kosten. Ik zal dus sowieso wat minder tijd hier hebben.

(Wat een opluchting moet dat zijn voor wie mijn bijdragen te vermoeiend vond)

Ben niet weg, maar toch  :w dus
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Thorgrem

 • Berichten: 3000
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #80 Gepost op: maart 09, 2008, 09:34:36 pm »
Ik heb ze wel gelezen Diak. Maar zoals je zelf wel weet sta ik een paar niveautjes onder je. Enige zinnige bijdrage zou ik dus niet kunnen leveren behalve als klapvolk dienen. :)

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #81 Gepost op: maart 10, 2008, 12:12:44 am »

quote:

diak2b schreef op 09 maart 2008 om 21:13:
Hoewel het fijn is dat een aantal mensen hun positieve instemming hebben laten weten, was mijn doel toch vooral inhoudelijke kritiek te krijgen. Ik merk dat dat niet werkt in de praktijk. Inmiddels heb ik een aantal priesters gevonden die hun commentaar willen geven, dus met dank aan wie gereageerd heeft, sluit ik hier af.
Jammer, ik heb ze met plezier gelezen, plaats je ze nog wel?

quote:

hangt overigens ook samen met een andere ontwikkeling: ik geloof dat ik een paar uur geleden moderator ben geworden (of kandidaat-moderator, dat weet ik niet zeker :+) van een ander forum.
Wordt er gestemd a la GKv of komt er witte rook???

quote:

Daar is het wat drukker dan hier, en de heftigheid van de ontsporingen zijn er wat groter,
Kan dat?

quote:

Ik zal dus sowieso wat minder tijd hier hebben.
(Wat een opluchting moet dat zijn voor wie mijn bijdragen te vermoeiend vond)
Ben niet weg, maar toch  :w dus

Keuzen maken eerwaarde i/o.
hoe dan ook: Succes op het andere forum.
Mail me maar als je wat wilt weten

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #82 Gepost op: maart 10, 2008, 12:38:07 am »

quote:

okidoki schreef op 10 maart 2008 om 00:12:
[...]

Jammer, ik heb ze met plezier gelezen, plaats je ze nog wel?
Nee, ik vind het echt leuk te horen dat ze gelezen werden, maar ik ben op zich niet zo voor plaatsen. Dat ik dat toch deed, was omdat ik er zelf ook iets aan dacht te hebben. Nu dat tegen blijkt te vallen, vind ik de argumenten tegen plaatsen niet meer gecompenseerd.

quote:

Wordt er gestemd a la GKv of komt er witte rook???
Er kwam e-mail :+ en ik weet nu zeker dat ik mod ben aldaar.

quote:

Kan dat?
Breek me de bek niet open.

quote:

Keuzen maken eerwaarde i/o.
hoe dan ook: Succes op het andere forum.

dank je :)

En de keuze heb ik gemaakt. Ik ga mijn tijd op fora nu eerst steken in dat andere forum. Het heeft lastige tijden doorgemaakt, maar als dat terug kan komen op het niveau dat het pakweg een jaar geleden had, dan is het voor mij een enorm boeiend forum. Katholiek in haar fundament, met openheid naar andere religies overigens.

Ik bedoel het niet rot, maar ik heb véél meer te leren van een discussie over bijvoorbeeld het voorgeborchte tussen theologen, priesters, en goed ingevoerde leken, dan tussen mensen die ieder vanuit eigen achtergrond graag op de Kerk pissen.

Wat dit forum voor mij steeds bijzonder boeiend maakte, was de kennismaking met orthodox gereformeerd denken. Maar ik heb sterk de indruk dat ik daar de laatste tijd bijzonder weinig meer van zie, en dat het nu vooral onze evangelische vrienden zijn, en sorry, maar die boeien me een stuk minder.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #83 Gepost op: maart 10, 2008, 02:30:10 pm »

quote:

diak2b schreef op 10 maart 2008 om 00:38:

En de keuze heb ik gemaakt. Ik ga mijn tijd op fora nu eerst steken in dat andere forum. Het heeft lastige tijden doorgemaakt, maar als dat terug kan komen op het niveau dat het pakweg een jaar geleden had, dan is het voor mij een enorm boeiend forum. Katholiek in haar fundament, met openheid naar andere religies overigens.

...

Wat dit forum voor mij steeds bijzonder boeiend maakte, was de kennismaking met orthodox gereformeerd denken. Maar ik heb sterk de indruk dat ik daar de laatste tijd bijzonder weinig meer van zie, en dat het nu vooral onze evangelische vrienden zijn, en sorry, maar die boeien me een stuk minder.

Hoe zit het dan met de openheid op dat andere katholieke forum? Hebben ze het daar dan ook op een open manier over evangelischen?

iig veel succes als mod daar. :)
« Laatst bewerkt op: maart 10, 2008, 03:16:30 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Dostojevski

 • Berichten: 142
 • Paap (20+)
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #84 Gepost op: maart 10, 2008, 03:12:57 pm »
Ik vond het ook fijn om te lezen, maar moeilijk om te becommentariëren. Succes als mod iig, je bent er vast heel goed in met jouw forumervaring. ;)
'Weg kwijtgeraakt? Word vrijgemaakt!'

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #85 Gepost op: maart 10, 2008, 03:54:29 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 10 maart 2008 om 14:30:
[...]

Hoe zit het dan met de openheid op dat andere katholieke forum? Hebben ze het daar dan ook op een open manier over evangelischen?

iig veel succes als mod daar. :)
Het zal je wellicht verbazen, maar "evangelischen" zijn daar in het geheel geen issue. Evangelischen zijn als onderwerp voor de meeste katholieken volstrekt niet interessant, heb ik de indruk. Voorzover mijn ervaring strekt redeneren de meeste katholieken zoals ik dat ook deed voor ik J&J tegen kwam: protestant=protestant, en de details waarop ze het onderling oneens zijn boeien nauwelijks.
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.

dsWim

 • Berichten: 708
 • voor al uw leerbewerking
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #86 Gepost op: maart 11, 2008, 04:55:04 pm »
is dat nu typisch katholiek, dat je op dat beroemde andere katholieke forum een paar dagen op een 'nihil obstat' moet wachten vóór je een roemruchte debater daar kunt feliciteren met zijn degradatie tot mod?
shoot me again, I ain't dead yet

diak2b

 • Berichten: 6897
  • Bekijk profiel
Schriftlezingen A-cyclus
« Reactie #87 Gepost op: maart 11, 2008, 05:07:25 pm »
.
« Laatst bewerkt op: maart 26, 2008, 04:58:38 pm door diak2b »
Waar beschaving en eerlijkheid botsen, zal ik maar zwijgen.