Auteur Topic: De hel  (gelezen 18126 keer)

Annet

 • Berichten: 1709
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #135 Gepost op: april 12, 2010, 04:29:37 pm »

quote:

Rama schreef op 12 april 2010 om 02:56:
 Maar ik zou niet willen dat dit punt voor jou een onoverkomelijk struikelblok wordt om Jezus te leren kennen.


Even al het voorgaande losgelaten....zou dit kunnen?
Ik bedoel; is het (niet in de hel geloven) een struikelblok an sich?

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #136 Gepost op: april 12, 2010, 04:53:33 pm »

quote:

Rama schreef op 12 april 2010 om 02:56:
Ik vrees niet. Nacht is relatief. Doen wie het laatste kan reageren?
Jij wint, want ik heb morgen vroege ploeg. Dus geen nachtwerk vandaag.  Anders wordt het op mijn werk :Z
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #137 Gepost op: april 12, 2010, 04:55:03 pm »
Volgens mijn vrienden geen probleem trouwens. Hun motto is: beter slecht in de baas zijn tijd, dan in je eigen tijd.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Rama

 • Berichten: 112
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #138 Gepost op: april 12, 2010, 06:04:27 pm »

quote:

Annet schreef op 12 april 2010 om 16:29:
[...]


Even al het voorgaande losgelaten....zou dit kunnen?
Ik bedoel; is het (niet in de hel geloven) een struikelblok an sich?


Nee.

'... opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

'Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’

Kennis of geloof over de hel is in dit opzicht niet cruciaal. Het kan wel verdiepend zijn, want in de Apostolische Geloofsbelijdenis staat 'neergedaald in de hel'. Dat is wel een cruciaal onderdeel van het verlossingswerk van Jezus, en dus een 'interessant' onderwerp voor iedereen die van Hem houdt. In elke (liefdes)relatie wil je alles van je geliefde weten. En het begrijpen van wat de hel 'precies' is, leert ontzag voor Jezus, die daar dus in is afgedaald.

Dus: Kennis van wat de hel is is niet van belang voor onze zaligheid, hoogstens een interessant onderwerp.

Grt, R.

Annet

 • Berichten: 1709
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #139 Gepost op: april 12, 2010, 07:22:48 pm »

quote:

Rama schreef op 12 april 2010 om 18:04:
Nee.

'... opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

'Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’

Kennis of geloof over de hel is in dit opzicht niet cruciaal. Het kan wel verdiepend zijn, want in de Apostolische Geloofsbelijdenis staat 'neergedaald in de hel'. Dat is wel een cruciaal onderdeel van het verlossingswerk van Jezus, en dus een 'interessant' onderwerp voor iedereen die van Hem houdt. In elke (liefdes)relatie wil je alles van je geliefde weten. En het begrijpen van wat de hel 'precies' is, leert ontzag voor Jezus, die daar dus in is afgedaald.

Dus: Kennis van wat de hel is is niet van belang voor onze zaligheid, hoogstens een interessant onderwerp.

Grt, R.
Gelukkig, ik maakte me al zorgen!

Titaan.

 • Berichten: 428
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #140 Gepost op: april 13, 2010, 01:07:41 am »
Mogelijk ten overvloede, maar bedoeld ter aanvulling op de alreeds genoemde teksten:


1. Grote Scheiding
Er zal een laatste oordeel zijn met een verschillend afloop; een grote definitieve scheiding.
Namelijjk of de eeuwige heerlijkheid met Christus, of voor altijd gestraft samen met de duivel.
Deze tegenstelling is in veel teksten terug te vinden:

1a. Scheiding →  i.v.m. de prediking van het evangelie:
- Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (Joh.3:36).
- Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid;
maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (I Kor.1:18)

1b. Scheiding →  i.v.m. de lichamelijke opstanding:
- En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing.( Dan.12:2).
- En zullen uitgaan: die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. (Joh.5:29).

1c. Scheiding →  i.v.m. het oordeel:
En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
En vóór Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. (…)
Dan zal Hij zeggen ook tot degenen die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. (…) En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (mat.25:31-46)

Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde (…) worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. (…)
De Heere vertraagt de belofte niet ( gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.
Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid, Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten!
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. (I Petr.3:7-13)

1d. Scheiding →  i.v.m. de voleindiging:
Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen,
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. (Mat.13:40-43).

Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.
Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. (Openb. 21:7, 8 )

1e. Scheiding →  Samenvatting:
Er is net zo goed een eeuwig leven als er is een eeuwige straf want na de grote scheiding zijn er die “zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven” ( Mat.25:46).
Of je hebt deel aan de hemelse vreugde en heerlijkheid
Of je hebt deel aan de eeuwige verdoemenis.
Aan het einde staat de hemel of de hel.


2.  In strijd met de liefde van God?
Gods liefde is een heilige liefde. Omdat God liefde is, kan Hij het niet verdragen dat zijn liefde wordt afgewezen en versmaad. Juist de Here Jezus Christus, in wie God zijn liefde ten volle geopenbaard heeft, sprak met grote nadruk over het eeuwige oordeel (mat..13:41,42 en 25:41-46 ook Matt 8:12 en 10:28)
Het is de hoogste liefde, die met de zwaarste straffen dreigt’ (Bavinck).
Overigens, de strafmaat zegt iets over de ernst van de zonde (wellicht ernstiger dan we vermoeden). Des te groter de ernst van de zonde, des te groter de verdiende straf, en des te groter onze schuld, en des te groter is de verlossing door Christus, en des te dankbaarder zijn we daarom Hem, die het zijn beminden geeft als in de slaap. En des te meer vreugde kunnen we daarom hebben om ons leven in te richten tot Zijn eer.
Een straf staat altijd in verhouding tot de ernst van de zonde. Als we al menen dat de straf niet proportioneel is, bedenk dan dat we wellicht te licht denken over de ernst van de zonde.
Maar bovenal; Gods liefde en Gods genade zijn niet met menselijke maatstaven te meten en zijn gerechtigheid evenmin. Wij moeten niet op ons rechtsgevoel aanmerkingen maken op Gods gerechtigheid. Als de Heilige Schrift iets zegt, dan mogen wij daarvan niet zeggen dat het oneerlijk is. Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! (Rom.9:14)
En als men dan nog steeds niet eerbiedig zwijgt als Gods Woord spreekt, bedenk dan hoe de tekst uit Romeinen verdergaat:

Zo ontfermt Hij Zich dan diens Hij wil, en verhardt dien Hij wil.
Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan?
Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengene die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken het ene een vat ter ere, en het andere ter onere?
En of God, willende Zijn toorn bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;
En opdat Hij zou bekendmaken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? (rom.9: 18-23)

We hoeven ons niet druk te maken hoe het precies zit met degene waarvan we menen dat ze het Evangelie niet gehoord (konden) hebben; God is degene die oordeelt.
En des te meer iemand vreest voor het behoud van een buitenstaander; des te meer aansporing hij dient te voelen of hij wel alles heeft gedaan tot diens behoud.
Het is geen liefde om van een achtergebleven schaap te zeggen “die komt er ook vast wel”. Het is pas liefde om je ervoor in te zetten dat niemand achterblijft! (menselijkerwijs gesproken).
En zijn wij, die Christus kennen, zoveel beter?
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere.
indien de Heere Zebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sódom geworden, en Gomórra gelijkgemaakt geweest. (Rom.7:24 en 9:29)


Alzo het recht is bij God, (…) Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn; Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte, Wanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag. (I Thess.1:6-10). ( Bron: onder andere beknopte geref dogm, van Genderen, Velema)

  evangelie
« Laatst bewerkt op: april 13, 2010, 01:14:36 am door Titaan. »

Ursa

 • Berichten: 990
 • Tota Scriptura!
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #141 Gepost op: april 13, 2010, 05:00:02 pm »

quote:

ruben1989 schreef op 11 april 2010 om 18:37:
Dat vind ik altijd zo apart dat gelovigen blijkbaar het alleenrecht op bekering hebben. Ik mag toch ook wel kenbaar maken dat ik geloven simpelweg niet begrijp omdat het en totaal onlogisch is en het op zo weinig vragen heeft. Ik ben gefascineerd door geloof, omdat ik het simpelweg niet begrijp. Ik denk dat het voornamelijk voortkomt uit een behoefte aan vastigheid en omdat het nou eenmaal goed is voor een samenleving en deze dus succesvoller maakt. Ik laat mezelf dagelijks uitdagen door deze vragen te stellen en achter de hand te houden dat jullie het aan het eind wellicht bij het juist eind lijken te hebben, maar ik vind de verontwaardigingen van gelovigen over bekeringsdrang altijd hypocriet, hypocriet op het hillarische af. Ik doe ook totaal geen poging om mensen hier op te voeden slechts om erachter te komen wat hen drijft, maar meestal loop ik daarbij tegen een muur van onbegrip op. Zoals teeuwen het ooit mooi zei Gelovigen hebben het monopolie op de waarheid, omdat ze boeken hebben waar deze simpelweg onbetwistbaar in staat. Ik ben van mening dat deze waarheid wel betwist moet worden. En in dit kader denk ik dat de hel een bangmakertje is waar je niet gelukkiger van wordt.
Ik geloof je op je woord. Alleen hier en daar bespeur ik ambiguïteit: je bent aan de ene kant nieuwsgierig en op zoek naar antwoorden, en aan de andere kant formuleer je zelf antwoorden. Wat als gelovigen zich niet herkennen in die antwoorden? Ik denk dat je, met een eerlijke en open houding, meer te weten kan komen, dan als je, bewust of onbewust, wat loopt te schoppen. Dat creëert alleen maar onbegrip. Ik wil best de uitdaging aangaan in een discussie over geloven en de redenen daarvoor (als die er zijn). Ik geef toe dat ik niet elke dag nadenk over mijn geloof, dat zou wat wezen! Maar dan verwacht ik wel een eerlijk debat in die zin dat ik als gelovige gerespecteerd wordt.
'Als u begrijpt wat ik bedoel' (O. B. Bommel)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #142 Gepost op: april 15, 2010, 10:04:34 pm »
O maar Ursa: er is toch niets mis mee als je elke dag aan je geloof denkt? Om dat het voor jou dan wat zou wezen? Volgens mij was Paulus er letterlijk elke dag mee bezig.
Een nieuwe start is een nieuw begin

Titaan.

 • Berichten: 428
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #143 Gepost op: september 14, 2011, 10:49:11 pm »

quote:

Trajecto schreef in een ander draadje op 08 september 2011 om 17:51:
(...)
In het topic van Beepee [WTG] Over de geloofsbelijdenis van Nicea is wel duidelijk geworden dat het traditionele beeld van de hel eigenlijk niet eens zo Bijbelgetrouw (...)

Hoe bedoel je dit? Want als ik het goed gelezen heb propageerde men in die draad het WTG standpunt over de hel. In het kort komt het erop neer dat er geen hel zou zijn maar dat het bestaan gewoon ophoudt voor de ongelovige.
Mij is niet duidelijk geworden dat dit beeld Bijbelgetrouw zou zijn.

Integendeel, op verschillende plaatsen in de bijbel wordt duidelijk dat er een laatste oordeel zal zijn met een verschillend afloop; een grote definitieve scheiding; namelijjk of de eeuwige heerlijkheid met Christus, of voor altijd gestraft samen met de duivel.

Link:   vrijdag 02 april 2010 23:52

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #144 Gepost op: september 14, 2011, 11:33:18 pm »
Het gaat in openbaring duidelijk over een aards vuur, terwijl christenen het vagevuur op een toestand na de dood projecteren.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #145 Gepost op: september 15, 2011, 10:41:21 am »
de hel::  De hel als een op zichzelf staande locatie (met bv vuur enz) bestaat in mijn idee niet, net zoals de hemel niet op die manier bestaat. Na de dood zul je het lichaam afleggen, als ook enkele andere lagere beginselen. Dit betreft bv de levenskracht voor het lichaam,  het astrale (model) lichaam, de zgn. kama.....de hartstocht en verlangens ofwel het meer dierlijke. Deze worden allemaal afgelegd.

De hogere delen, het goddelijke en spirituele (atman + budhi ) en het hogere deel van het manas ( denkvermogen zeg maar) zullen tezamen een tijdlang rusten. Dat betekent zoveel dat de overleden entiteit in een soort persoonlijke  bewustzijn is en het zal een hemel of hel zijn al naar gelang zijn daden tijdens het belichaamde leven. In die zin is belichaamd leven een oorzakelijke wereld, niet-belichaamd leven is de wereld van gevolgen. In die persoonlijke rust (devanchan) zal de entiteit zijn hoogste in- en aspiraties op geestelijk gebied kunnen uitwerken, vaak zaken die tijdens het belichaamde leven niet konden worden volbracht. Wie een rijk geestelijk leven had zal een langere rust genieten, wie dat niet had en vooral door materiele verlangens en lusten werd aangetrokken zal een veel kortere rust hebben omdat er weinig uit te werken valt. Wie op een geestelijk zeer hoog nivo staat, zal mogelijk ook een kortere rust hebben omdat zijn verlangen om de mensheid te helpen zo groot is dat hij al snel weer aangetrokken wordt dit te doen en dus terugkeert.

Uiteindelijk ben jezelf degene die hemel en hel bepaald, en die oorzaak ligt in het belichaamde leven. Er zal geen 'rechtbank' zijn die dit voor je bepaald, anders dan de werking der natuurwetten waar je deel van bent. Het bestaan na de dood kan vergeleken worden met een ' bewuste droomslaap ' . In wezen ben je onbewust van het feit dat je droomt.

(ps. sommigen zijn zich daar weer wel bewust van, maar dit zijn uitzonderlijk gevorderde entiteiten die zelfs als ze een normale slaap hebben helemaal bij bewustzijn zijn )
« Laatst bewerkt op: september 15, 2011, 10:45:44 am door Ozombi »

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #146 Gepost op: september 15, 2011, 11:20:04 am »

quote:

quote:

Trajecto schreef in een ander draadje op 08 september 2011 om 17:51:
(...)
In het topic van Beepee [WTG] Over de geloofsbelijdenis van Nicea is wel duidelijk geworden dat het traditionele beeld van de hel eigenlijk niet eens zo Bijbelgetrouw (...)
Titaan. schreef op 14 september 2011 om 22:49:
Hoe bedoel je dit? Want als ik het goed gelezen heb propageerde men in die draad het WTG standpunt over de hel. In het kort komt het erop neer dat er geen hel zou zijn maar dat het bestaan gewoon ophoudt voor de ongelovige.
Mij is niet duidelijk geworden dat dit beeld Bijbelgetrouw zou zijn.

Integendeel, op verschillende plaatsen in de bijbel wordt duidelijk dat er een laatste oordeel zal zijn met een verschillend afloop; een grote definitieve scheiding; namelijjk of de eeuwige heerlijkheid met Christus, of voor altijd gestraft samen met de duivel.

Piebe schreef op 14 september 2011 om 23:33:
Het gaat in openbaring duidelijk over een aards vuur, terwijl christenen het vagevuur op een toestand na de dood projecteren.

Het handigste is om de betreffende verzen in de NWV na te slaan.
Men is in diverse vertalingen wat rommelig te werk gegaan en de NWV heeft hier een duidelijker lijn gevolgd.
Verschillende woorden vertalen met "hel" en soms met "het eeuwig brandend vuur" of "graf" op een niet consequente manier vinden we in de diverse vertalingen en het naslaan in de NWV is dus wel een goede hulp.

De woorden Sjeool(/Sheol), Gehenna en Hades zijn in de NWV gehandhaafd.
Gehenna slaat in feite op het Dal van Hinnom.

Voorbeelden:
NWV
Psalm 16
10 Want gij zult mijn ziel in Sjeool niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat hij die jegens u loyaal is, de kuil ziet.
Statenvertaling 1977
Psalm 16
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving ziet.

NWV
Mattheüs 23
33 Slangen, addergebroed, hoe zult GIJ het oordeel van Gehenna ontvlieden?
Statenvertaling 1977
Mattheüs 23
33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvluchten?

NWV
Mattheüs 11
23 En gij, Kapernaüm, zult gij misschien tot de hemel worden verhoogd? Tot in Hades zult gij worden neergeworpen; want indien de krachtige werken die in u zijn geschied, in Sodom waren geschied, zou het tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.
Statenvertaling 1977
Mattheüs 11
23 En gij, Kapérnaüm! die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe neergestoten worden. Want zo in Sódom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn.
NBV
Mattheüs 11
23 En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.

Op zich is het iets waar je al een specifieke bestudering aan zou kunnen wijden. In de Jodendom is er al een verandering  in beleving/opvatting geweest. Al in de hellenistische tijd veranderende het idee hierover.
In het boek Henoch komt het uitgebreid voor -- een boek dat niet in de Tenach is gekomen. (En het komt ook niet in onze Bijbels voor.)
In het apocriefe boek 4Ezra wat wel in sommige Bijbels is opgenomen wordt is "vuur" iets wat er veel in voorkomt, b.v.:
4Ezra 16:78 Wee degenen, die van hun zonden omvangen, en van hun misdaden bedekt zijn; zij zijn gelijk een veld, dat omvangen wordt van een bos, en welks paden met doornen zijn bedekt, daar geen mens doorgaat, en afgesloten wordt, en gelaten om door het vuur verbrand te worden.

@ Piebe
Het vagevuur is een katholiek begrip en is -- even kort gezegd -- een louteringsproces voordat men de hemel kan binnengaan.
(Als een katholiek over het vagevuur spreekt bedoelt hij niet hetzelfde als wanneer hij over de hel spreekt.)
« Laatst bewerkt op: september 15, 2011, 03:36:43 pm door Trajecto »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #147 Gepost op: september 15, 2011, 02:30:40 pm »
@ Trajecto, ja klopt, het vagevuur is een louterend vuur, wat me overigens ook niet zo lekker lijkt want afgaande op Ignatius oordeel zal ik zomaar niet schoon zijn. ;)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #148 Gepost op: september 16, 2011, 06:20:49 am »
In religies zoals het boedhisme betekent hel ook nog iets anders, namelijk de plaats waar men kan sterven. Voor ons zou dat de Aarde zijn, en omdat we hier 'gevangen'zitten in een lichaam kunnen we sterven. Ook zijn het bewustzijn en de vermogens beperkt. Het 'dodenrijk' waar men kan sterven. Dit is in tegenstelling tot de 'hemel',  namelijk dat wat men 'nirvana' noemt. Gaat men Nirvana binnen dan is men hier op de Aarde ( in deze bepaalde fase daarvan) 'klaar' en zal men niet meer terugkeren naar belichaamd leven hier. Men is dan één met het universele leven ( dit is éénwording met het bewustzijn van het betreffende heelal).

psalm 16:
10  
Want Gij zult mijn ziel op aarde niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de dood ziet.

Degene die jegens God loyaal is ( een Christus ) zal niet behoeven te sterven ( en dus het eeuwige leven hebben , zo hij dit wenst )

Er bestaan 2 wegen van de Boedha. De eerste is de Boedha die deze hoogste staat van bewustzijn bereikt puur voor zichzelf. Spiritueel zeer edele mensen maar zij bekommeren zich niet zo zeer om hun medemens
en zien het bereiken van Nirvana als hun hoogste doel.

De tweede is de Boedha die de langzamere weg kiest en zichzelf spiritueel veredelt juist omwille van hun medemens. Als zij Nirvana kunnen binnengaan zullen zij weigeren en terugkeren om degenen die achter hen komen te helpen. Dit is uiteraard de betere weg, hoewel deze trager is.

Matheus 23::
33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de aardse dood ontvluchten?

De dood wordt gezien als onvermijdelijk gevolg voor iemand die niet dicht genoeg bij God staat. Hij die sterft heeft de wet van God geschonden, want deze wet belooft het eeuwige leven. Wie niet dicht genoeg bij het gods-principe leeft of deze negeert/ontkent/schendt ,  zal sterven om in een volgend leven opnieuw de kans te krijgen. De kans om Jezus (of Boedha) te volgen, ofwel om een Christus te worden. Hoewel velen Jezus wel proberen te volgen ( ook in de zin van proberen te begrijpen) lukt het de meerderheid nog niet te bereiken wat hij heeft bereikt.

" gij weet niet waar ik vandaan kom en waarheen ik terug keer "
" waar ik heen ga kunt gij niet komen, maar later kunt gij dit wel "
" voor Abraham geboren was, was ik er al "

Dit wijst op een plaats (Nirvana) die Jezus wel kan binnengaan, maar zij die achter hem komen nog niet. Later wel, wat wijst op de mogelijkheid te kunnen bereiken wat Jezus nu al heeft bereikt. Voordat Abraham op Aarde geboren werd (indien letterlijk gelezen) , was ik er al ( in Nirvana ).

In een andere betekenis: Voor A Brahm ten aanzien kwam, Ben IK .
A Brahm is hier de gemanifesteerde wereld als geheel, dus het universum zoals deze ons nu voorkomt. Ben IK  (  Ik Ben ) duidt hier op het Christus-beginsel dat al in de goddelijke geest bestond nog voordat er een gemanifesteerde wereld was. Gods Woord is deze 'Ik Ben' , het Zelf dat in diepste wezen het potentiele zelf is van elke entiteit, namelijk Christus.(dus niet slechts Jezus alleen )

" Ik Ben " --->  Ego Sum ---> Omegus
Men fluistert dat dit de geheime naam is die in 'Christus' verborgen is
en die feitelijk de naam van God weergeeft.

" Ik Ben de Alfa en (van) Omega "  

- vaak vertaalt met : " Ik Ben de Eerste en (van) de Laatste "
- anders gezegd : " Ik Ben de Christus en (van) God "

de Alfa --->de Eerste--->Omegus--->Ego Sum--->Ik Ben--->Christus

Het zijn niet zomaar wat uitspraken die Jezus hier en daar doet in de bijbel. Er zit meer betekenis achter.

De Alfa kan ook vertaalt worden met " de Ene ".
De Omega kan worden vertaalt als " Allen in Omegus "

Omegus , het Ene van Allen in Omegus  

" [Ik Ben] , het Ene van [Allen in Ik Ben] "

Wat dit in de diepste zin betekent zal ik hier niet openlijk schrijven maar er zou zomaar een idee bij u kunnen opkomen.
Ik hoop dat men niet denkt dat dit ver gezocht is, of dat dit toveren met woorden is. In het evangelie verwoordt  Jezus deze 'Ik Ben' openlijk.
Het is echter niet slechts Jezus alleen die deze verwoordt. Dat zou een zeer grote misvatting zijn ! Één in Allen, Allen in 'Één.

Het Zelf is het Ene van Allen in het Zelf. U kent uzelf als 'een zelf' , een 'ik'
en daarmee bent u ......in  een menselijke belichaming. Dit is zeer oude kennis,wijsheid,informatie ,  hoe u het maar wilt noemen.


het vagevuur ---> louteringsproces voordat men de hemel kan betreden

1) het louteringsproces dat door belichaamd leven moet worden ondergaan om uiteindelijk Nirvana te kunnen binnengaan.zijn Ieder is eigen Verlosser. Door geestelijke zuivering verlost men zich van
belichaamd leven, en dus van de lichamelijke dood.

2) het louteringsproces net na het sterven voordat men zijn (tijdelijke) rust binnen kan gaan. Het fysieke lichaam wordt direct afgelegd, maar er is tijd nodig de overledene te zuiveren van zijn lagere beginselen. Het astrale lichaam, hartstochten en verlangens die aan de aarde zijn gelinkt
(het dierlijke) , het lagere ego-denken.  Het enige wat als eenheid de rustplaats bereikt is het goddelijke,het spirituele en het hogere geaspireerde denken van de mens. Pas dan bereikt men de bewustzijnstoestand die men aanduidt als devanchan, ofwel de persoonlijke hemel, en kan men de rustperiode ingaan na belichaamd leven. Na een tijd die in de regel veel langer is als een aards leven zal men wederom aangetrokken worden door de stof en terugkeren naar het belichaamde leven.

Men kan hier van denken wat ie wil, het is in ieder geval een stuk concreter gemaakt! Men moet wel in het achterhoofd houden dat deze religie(s) allen het beginsel van wederbelichaming en karma als belangrijke natuurwetten kennen. Karma is in deze de 'wet van rechtvaardigheid', ofwel men oogst wat men zaait. Hoewel niemand aan zijn lot wordt overgelaten, zelfs niet de allerslechtsen onder de mensen, moeten de dingen wel op de juiste wijze worden uitgewerkt. Dat kan betekenen dat iemand die NU een edel leven leidt, de gevolgen ondervindt van één of zelfs meerdere levens terug. Fatale ziektes, ongelukken, natuurrampen, het heeft alles met de wet van karma te maken. Het is onmogelijk te zeggen hoe en wat precies, maar men gaat er van uit dat de natuur feilloos zijn werk doet. Iemand die zijn karma volledig heeft uitgewerkt, zal niets slechts overkomen. Wanneer dit moment is aangebroken zal de betrokkene t.z.t zelf wel kunnen onderscheiden. Zijn vemogens zullen overeenkomen met die van bv Jezus.

Lagere entiteiten zoals planten en dieren kennen ook hun eigen rust. Omdat deze echter niet het zelfbewuste geestelijke leven van een mens kennen zal deze rust natuurlijk korter zijn. Maar ook de goudvis, de hond, de kat , de kaktus en de roos zullen terugkeren. In welke hoedanigheid dat is ,  is een inviduele zaak. Het plankton-diertje zal uiteindelijk helemaal opklimmen tot een ontwikkelde (mens)aap. De volgende stap laat zich makkelijk raden. De mens is dan ook niet hier op aarde uit de aap ontstaan, maar dit gebeurt op individuele basis achter de schermen.

God heeft echter niet eigenhandig een mens in elkaar geknutseld, althans niet in de materiele zin. Het begint bij het meest simpele organisme waarin de code (het Woord) als een blauwdruk is opgeslagen. Als een (christus)mens het hoogste wezen op aarde is, dan is die code in het laagste wezen al aanwezig als potentieel.

Het potentieel wat betreft het gehele oneindige universum in geest en materie is m.i grenzeloos,  aangezien " absolute volmaaktheid " alleen bestaat in de Geest ( van God ). Vandaar dat wij denk ik goede hoop kunnen hebben op een fantastische toekomst ! Voorwaar, ik zeg het u! ;)

ps:: dit was het voorlopig voor mij , meer heb ik niet te melden
« Laatst bewerkt op: september 16, 2011, 08:16:44 am door Ozombi »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
De hel
« Reactie #149 Gepost op: september 16, 2011, 03:45:27 pm »
Een citaat uit een boek waarvan ik de titel zo niet meer weet:

'In de hel willen ze ijswater, maar voor hen is het te laat.'

Een morbide variant op mosterd na de maaltijd. :+
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'