Auteur Topic: Het Duizendjarig vrederijk  (gelezen 12583 keer)

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #30 Gepost op: juli 03, 2010, 09:05:36 pm »
Dank voor je uitgebreide antwoord Elin.

De omschrijving van het Hemels Jeruzalem vinden we omschreven in Openbaring 20.
De Heiligen van alle tijden, zullen na hun - de eerste- opstanding, de Here tegemoet gaan, samen met de nog levende heiligen, de levenden zullen hierbij de slapende heiligen niet voorgaan.
Nadat de Here Jezus mét de Heiligen de Hemelse Stad zal binnengegaan zijn, zal Hij met hen Avondmaal houden en hen de voeten wassen. Dat heeft Hij belooft als Hij met Zijn discipelen in de bovenkamer, vlak voor Zijn veroordeling, het (Laatste-) Avondmal hield. Hij zei hen dit ceremonieël tot aan Zijn komst in ere te houden, daar Hij dat weer in het Hemels Jeruzalem met hen zoud houden.

Wat gebeurt er nu als Yeshua met Zijn trouwe verlosten in dat Hemels Jeruzalem is aangekomen. Dan worden de nog slapende verlorenen geoordeeld evenals de gevallen engelen. Bovendien krijgen de verlosten een uitleg waarom de wereldgeschiedenis altijd in de handen van de Vader, de Allerhoogste god is geweest en dat Hij, de Zoon daar ook altijd deelgenoot van was. De verlosten zullen dus geheel en al, zonder vrees, geheel de Waarheid geopenbaard, deel hebben aan het verdere verloop van de -aller- laatste dingen, nadat het Hemels Jeruzalem op aarde, zijn laatste positie heeft ingenomen. Ons zonnestelsel én de aarde gaan weer deel uitmaken van het gehele Rijk van de Heilige Vader in de hemel.

De aarde is in de tijd van het millennium geheel verlaten. De nog levende goddelozen zijn uitgeroeid en hun slapende lichamen liggen verspreid over de aarde. Samen met hun valse leraars zijn zij verteerd door de aanblik van Jezus Christus. Dit dan is nu de verblijfplaats waar Satan samen met zijn engelen, voor 1000 jaren over zijn zonden en misleidingen kan nadenken.

Na de 1000 jaren zal Yeshua met de nieuwe inwoners van het Hemels Jeruzalem als ook de heilige engelen (Jezus heeft daar immers "woningen" gebouwd), in en met de Stad nederdalen tot de Olijfberg. Yeshua gaat nu met een klein aantal heiligen de stad uit en daalt neder tot op de top van de Olijfberg, daar waar Hij vanaf ten hemel voer. Hij zou immers precies zo wederkeren, zoals Hij ten hemel was gestegen had Hij belooft. Nadat Hij met zijn voeten de top van die berg heeft aangeraakt, zal de Olijfberg in tweeën splijten en een volkomen vlakke plaats zal ontstaan, waarop precies het Nieuwe Jeruzalem zich zal neerzetten.

De laatste strijd zal aanvang nemen. Met Jezus voorop, verlaten de verlosten en de heilige engelen de stad. Als allen uit de Stad zijn, zal Jezus de verschrikkelijke oproep doen, waardoor de slapende verloren mensheid uit hun graven of van  de positie waar zij stierven, opstaan. Met hun nog even fysieke zwakheden alswel lichamelijke ziekten zullen zij opstaan en Satan zal hen wederom tot een allerlaatste strijd oproepen.  Al deze verlorenen, die de Here hebben bespot, hebben beledigd, hebben nagelaten te luisteren naar de tevergeefse oproepen van de Heiland, de Hemelse Vader de eer te geven, zullen opnieuw de Heiland bespotten den trachten de verlosten en de engelen te vernietigen.

Aanvankelijk willen de verlorenen zich nog verbergen, omdat zij de aanblik van Yeshua met de verlosten en de heilige engelen niet kunnen aanzien. Maar dan na enige tijd, kunnen deze eeuwig verloren wezens zich niet inhouden en erkennen eensgezind de Here der Heerscharen. "Gezegend is Hij, Die komt in de naam van de HEERE"

Satan is woest en zet alles op alles om Zijn volgelingen tot een laatste pogoing aan te zetten Jezus én de heilige schare te vernietigen. Jezustrekt zich met de heilige schare terug in de Heilige Stad het Nieuwe Jeruzalem.
Satan maakt door zijn geest zijn volgelingen krachtig en overetuigd hen van zijn doel. Dan zal de menigte, goed bewapend, de stad naderen om deze te vernietigen. Echter de poorten zijn gesloten en engelen bewaken die. Jezus én de heilige schare, die zich inmiddels in de vesting hebben ingesloten, begeven zich op de muren van de Heilige Stad. Zij aanschouwen het krachtige leger van Satan dat de stad, over de gehele breedte van de aarde, zal aantreden.

Echter, naarmate de soldaten van Satan de stad dichter naderen, des te meer zien zij de pracht van de heiligen, met hun blinkende kronen en hun fijne zuivere gewaden. Zij zien nu, op het allerlaatse moment dat zij verloren hebben, dat hen gelukkig en eeuwig leven zou hebben gegeven. Hen zakt de moed in de schoenen. Satan wordt woester en voelt nu aan dat hij alles zal verliezen dat hij meende te bezitten, aan macht. Vlak voordat zij de poorten beriken van de Hemelse Stad zend de Hemelse Vader vuur uit de hemel en worden de verloren engelen en de verloren mensheid in één klap geheel vernietigd, samen met hun leider, de Duivel, de Satan, Lucifer de Lichtdrager die het ooit eens was in de Hemel.

Daarna als alles achter de rug is, zal de aarde, onder getuigen van de verlosten en de heilige engelen, in één oogwenk weer in de oorspronkelijke hemelse Staat worden herschapen. Ons zonnestelsel zal verdwijnen en deze woonplaats zal weer tot het gehele Koninkrijk van de Hemelse Vader behoren waar ook de verlosten dan kunnen rondreizen.

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #31 Gepost op: juli 03, 2010, 11:09:46 pm »
De openbaring van Jezus zegt deze volgorde:
1. Bruiloft van het Lam in de Hemel met de gelovigen van de opname. Openb.19:8
2. Wederkomst van de Here Jezus met de gelovigen en engelen. Openb.19:14
3. De Here Jezus regeert op aarde in het vrederijk vanaf zijn Heilige  berg.Openb.20
(De wolf ligt dan naast het lammetje, zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen,jes.2/11/35/65)
4. De witte troon oordeel voor de ongelovigen. openb.20:11
5. De nieuwe Hemel (daalt dan pas neer) en aarde. openb.21/22

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #32 Gepost op: juli 03, 2010, 11:30:59 pm »
Als je in de bijbel leest, Lees mijn tekstverwijzingen van het O.T., dan kom je tot andere conclusies,kerklid00.
In mijn bijbel staat dat de duivel tijdens het vrederijk in de afgrond wordg gegooid, opdat hij de volkeren van het vrederijk niet meer zou verleiden. OPENBARING 20:3
« Laatst bewerkt op: juli 04, 2010, 07:03:40 pm door Elin »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #33 Gepost op: juli 05, 2010, 04:53:52 am »
Hallo Elin,

Bedankt voor je verwijzingen. Toch zie ik hier weer een aantal beweringen die elkaar tegenspreken, zo lijkt het. Dat de Here Jezus de Bruiloft samen met der verlosten viert, klopt. Hij houdt immers voerwassing/Avondmaal met hen.

Kijk nu zeg je dus zelf dat Yesuha samen met de verlosten, na de eerste opstanding dus, in het Hemels Jeruzalem is.
Tijdens die 1000 jaren worden de verloren mensen, die nog in hun graven liggen, geoordeeld.

Openbaring 20:7 leert mij dat Satan 1000 jaar "gebonden" is d.w.z. hij kanniets meer ondernemen tegen het verlosten volk. Samen met zijn engelen doolt hij over de verlaten en verwoeste aarde. Het oordeel over Sataen en zijn volgelingen vindt dan plats, zoals je aangeeft (20:11)

Als Jezus dus met de verlosten, de heilige engelen na die 1000 jaar terugkeerd, zal het Hemels Jeruzalem nederdalen op een volkomen vlakke vlakte, nadat Yeshua door aanraking met Zijn voeten, de berg (Olijfberg?) heeft doen splijten. Het uitgesproken vonnis over de Satan en zijn volk wordt dan zichtbaar uitgevoerd (net als in een aardse rechtbank). Eerst moet er een actie komen van de Here Jezus Zelf, voordat er iets gaat gebeuren. Het is immers de Bruiloft (overwining) van Christus én zijn verloste volk alsook de heilige engelen, die samen de strijd hebben gestreden.

En bovendien komt Hij exact weer zoals Hij ten Hemel voer!

En inderdaad niet de hemel, maar het Hemels Jeruzalem de Nieuwe stad, zal nederdalen zoals eerder omschreven. De aarde wordt immers weer deel van het gehele Rijk van Christus en Zijn/Onze Vader. En dan zullen inderdaad lammeren, wolven, leeuwen en andere dieren naast elkander liggen en ook een relatie hebben met mensen, zlas vrienden en als medebewoners. De Vader laat immers bij de laatste regen (spaderegen) Zijn Geest gaan over alles dat leeft! Dat kan dus pas als alle zonde en dat wat zondig is, vernietigd is!

Het Oude Testament kan niet begrepen worden zonder -ook- het Nieuwe Testament. Openbaringen is dan ook niet voor niets persoonlijk dor Jezus Christus aan Johannes op Patmos doorgegeven, opdat geen mens, achteraf kan beweren dat er onwaarheden in de Bijbel, of door de Heilige Geest zijnn geopenbaard. Vooral Openbaring 14:6-12 is voor de gelovige mens in Christus voor vandaag, erg belangrijk. Het is de laatste en enige oproep, om je geestelijk voor te bereiden en de Allerhoogste god de eer te geven die Hij in de gebodentafel heeft vastgelegd.

Je dient het OT als ook het NT beiden te onderzoeken, want geen van twee kan afzonderlijk gelezen en bestudeerd re worden, zonder te begrijpen wat de Hemels Vader in Christus aan ons wil openbaren. Binnen het NT zijn met name het boek Daniël en Openbaringen twee boeken die zich met elkaar verbinden en dus belangrijk zijn begrepen te worden.. Daniël voorspelt een vredesrijk en vrede en omschrijft de ondergang van deze wereld Het is a.h.w. de "praktische" werkelijkheid in de wereldpolitiek-religieuze versie, zoals dan Openbaringen de geestelijke aspecten voor onze tijd weerspiegelt, waarin dan beide Beesten  gekartariseerd worden die de mensheid tot de verdoemenis leiden. Het Beeld van Nebukadnessar gaaft aan waar we staan in de wereld.
We hebben de situatie van de voeten en tenen bereikt. Spoedig zal het Beeld "vallen". Wees dus voorbereid op de wederkomst, in al zijn kleuren en pracht.

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #34 Gepost op: juli 05, 2010, 08:46:42 am »
ZACHARIA 14:
1 Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. 3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. 6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die is bij de HERE bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.
Het koningschap des HEREN
8 Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 9 En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. 10 Het gehele land zal worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen; 11 men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn.
12 Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. 13 Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen. 14 Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt: goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. 15 En voor de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag.
16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
20 Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den HERE heilig; en de potten in het huis des HEREN zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; 21 ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HERE der heerscharen
. v

Bij de wederkomst op aarde (vers 4) splijt de olijfberg, daarna het duizendjarig vrederijk (vers 16-21).
Je leest hier ook dat er volkeren in het vrederijk leven.

Sorry, maar jouw uitleg kerklid00 is niet wat de bijbel zegt, en niet bekend in nederland, heb je het zo gehoort van een bijbelleeraar?
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2010, 07:28:07 pm door Elin »

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #35 Gepost op: juli 05, 2010, 07:05:12 pm »
In MAT.26:29, Jezus sprak over de wijn in de beker, niet de water van de voetwassing!  Ik zeg u echter, dat Ik van nu aan geenszins zal drinken van deze vrucht van de wijstok tot op die dag wanneer Ik DIE MET U zal drinken in het koninkrijk van Miin Vader.
 
In JHN.13:3-20 is er absoluut geen sprake van het koninkrijk in verband met voetwassing. Hij gaf de discipelen een VOORBEELD (v.15) opdat ook u doet zoals Ik u heb gedaan. Geen woord gesproken dat Hij het in het koninkrijk weer zal doen.
 
 JES.30:19-(20-22) - 33. Deze stuk verwijst naar de tijd van, en de tijd na de Gr. Vdr. (v.33) En waar zal het volk wonen? (v.19) Niet in het Nieuwe Jeruzalem, maar op ZION, IN Jeruzalem. Zion is niet in de hemel, maar op aarde!
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2010, 07:25:46 pm door Elin »

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #36 Gepost op: juli 10, 2010, 11:18:45 am »
Beste Elin,

Het valt me op dat je slechts OT beweringen weergeeft in je postings. Maar je moet denk ik het OT verbinden met het NT. Openbaringen verwijst naar de tijd waarin wij leven. Een deel van het  joodse volk van het OT heeft de Heiland verworpen. In alle perioden van de mensheid zijn er "Overblijfselen" geweest. Het volk dat verlost zal worden is het resultaat van "Overblijfselen"van alle tijden, geestelijke wel te verstaan. Het gaat immers om het persoonlijke hart van ALLE mensen. Als we de Vijgeboom nemen, dan zullen alle vruchten die zich hieraan bevinden, vijgen zijn. Johannes 4:22 leert mij eveneens dat het geloof uit de joden is. Inderdaad Jezus was jood. Hij nam ook deel aan het jaarlijkse Pascha, totdat Hij zelf het (Paas-) lam werd.

Je zult begrijpen dat ik het dan ook niet eens ben met het RK paasfeest dat door vele christelijke kerken wordt nageaapt.

http://www.sign2god.com/feesten/Passover.html

Ook ben ik het eens met de stelling dat de christelijke kerken sommige Bijbese feesten zouden moeten onderhouden

http://www.sign2god.com/c.../bijbelse-feestdagen.html

Dat Yeshua dus ook -nog eenmaal- voetwassing met ons zal onderhouden in het Hemels Jeruzalem, als we daar met Hem zijn aangekomen, lijkt me niet meer dan logisch. Maaltijd onderhouden gaat vooraf door de voetwassing. Als we burgers worden van het Nieuwe Jeruzalem, dan is het ook redelijk dat we Hem erkennen en Hij ons als een Koning van Hemelse oorsprong wil dienen. Niet als Heerscher, maar als nederige dienaar, zoals wij elkaar ook in de Hemel als gelijken kunnen dienen, zonder te letten op onze positie daar.

Het Grote Babylon, deze wereld waar de Hoer regeert (geestelijke toestand van de mensheid) staat in schril contrast met het Hemelse Jeruzalem, het Nieuwe Jeruzalem.

De huidge Staat Israël en de stad Jeruzalem zoals wij die kennen is nu geen voorbeeld van "god op aarde"noch een "volk op aarde" dat de Hemelse god vertegenwoordigt. Onverdraagzaamheid, intolerantie zijn geen voorbeeld van Yeshua. En dat vinden we in de wereldse stad en land, niet terug. Veelal erkent de Israëlische regering de Paus en leidt een belangrijke vrijmetselaarsloge. De derde Tempel waar je over gesproken hebt, is zoals ik al zei een menselijke evenement. Rome wil macht over Jeruzalem om zich, als hoofd van de Hoer, een machtspositie te verwereven om de "wederkomst van Christus" voor te bereiden. Rome, het Vaticaan wil een "derde" tempel realiseren:

http://xandernieuws.punt.nl/?id=517543&r=1&tbl_archief=&

Mijn Rijk is niet van deze wereld zegt Yeshua. Dus een aards Jeruzalem en een aardse Staat Israël is out en done. Net zoals het Grote Babylon is het Hemels Jeruzalem een geestelijk volk, dat op zich een stad vormt. Het grote Babylon is een volk dat op zich een ongeestelijke stad vormt.

Als Satan gebonden is, dan is deze aarde verlaten en tot een maximaal vries- en dieptepunt gedaalt, dat geen mens het zou overleven. Dus ook Satan is geest en heeft een lichaam nodig. JHWH is geest! Wij handelen naar onze geest-(telijke toestand) Babylonsich of Hemels Jeruzalem. Het is maar waar je voor kiest. Een Nieuw Jeruzalem en een Nieuwe aarde, zullen ons niets meer doen herinneren aan de toestand van vandaag. Alles is vernietigd inclusief de Satan en zijn volgelingen, de aarde is weer "goed"en volmaakt net zoals de verlosten in Christus zullen zijn. Geen zondig iets zal het Nieuwe Jeruzalem of de Nieuwe aarde nog binnenkomen. Ook niet de voetwassing die ons tot nederigheid moet beseffen, wél den Maaltijd des Heren die onze afhankelijkheid en vooral erkenning van Hem moet leiden. Hij wil ons dienen op de nieuwe aarde, en zo zal Hij de Maaltijd in het Hemels Jeruzalem vooraf laten gaan, op Zijn initiatief,  met ons onderhouden. Opdat wij weten dat Hij onze eeuwige Koning zal zijn waarvan we niets hebben te vrezen.

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #37 Gepost op: juli 10, 2010, 06:50:28 pm »
KERKLID00 zegt "Dat Yeshua dus ook -nog eenmaal- voetwassing met ons zal onderhouden in het Hemels Jeruzalem, als we daar met Hem zijn aangekomen, lijkt me niet meer dan logisch."

Deze bovenstaande zin en een bevroren aarde, en een heleboel andere dingen die jij beweert staat niet in de bijbel. ALS IETS NIET IN DE BIJBEL STAAT MOET JE NIET GAAN GISSEN, DAN VERKONDIG JE DWAALLEER
Ik reageer niet meer op jou. Gods zegen toegewenst.

Elin

 • Berichten: 29
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #38 Gepost op: juli 10, 2010, 06:58:03 pm »
P.s Wij worden opgenomen in de Hemel (1tess.4)(Joh 14) OPENBARING 3:10 Tijdens de oordelen bevinden wij ons in de Hemel. OPENBARING 4-19 verwijst dus NIET naar de tijd waarin wij nu leven

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #39 Gepost op: augustus 25, 2010, 07:21:36 pm »
Hallo Elin,

Je schreef:

KERKLID00 zegt "Dat Yeshua dus ook -nog eenmaal- voetwassing met ons zal onderhouden in het Hemels Jeruzalem, als we daar met Hem zijn aangekomen, lijkt me niet meer dan logisch."

Deze bovenstaande zin en een bevroren aarde, en een heleboel andere dingen die jij beweert staat niet in de bijbel. ALS IETS NIET IN DE BIJBEL STAAT MOET JE NIET GAAN GISSEN, DAN VERKONDIG JE DWAALLEER
Ik reageer niet meer op jou. Gods zegen toegewenst.


Ik kan me herinneren Elin, dat je ergens beweerde dat er " i nde hemel geen water aan de orde was" tijdens het Avondmaal aldaar als we met Yeshua, in het Hemels Jeruzalem aangekomen zijn. Dus wat betekent dit nu weer!  Is dat soms dwaalleer?

Dat er op aarde geen leven meer is, dan alleen Satan, nà de eerste komst van Yeshua en deze aarde dus in een haastwel bevroren situatie verkeert, mag wel blijken uit het feit dat er geen zonlicht meer is, omdat de aarde verwoest en verlaten  is. Immers Openbaring 20 leert ons dat er duisternis is op aarde. "de afgronds" betekent namelijk chaos en duisternis. In den beginne was de aarde woest en ledig terwijl duisternis op de loer lag. Die toestand van den beginne herhaalt zich als het zonlicht verdwenen is. Pas toen de HEER het zonlicht schiep, was er leven mogelijk op aarde. Ook Jeremia verwijst naar exact diezelfde toestand. Jeremia zegt: "Ik zag de aarde, en zie, zij was woest en ledig. Ik zag naar de hemel en licht was er niet. Ik zag de bergen en zie er was geen mens, en al het gevolgelte des hemels was weggevlogen. Ik zag, en zie, de aarde was een woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort"Het oordeel waar je over schrijft, gaat over het oordeel over de ongelovigen. De verlosten zijn immers al geoordeeld (dat overigens nu plaats vindt) daarom zijn in het Hemels Jeruzalem.

Van professor D. Wesele uit Milkauwee USA heb ik vernomen dat de oorlog in het Midden-Oosten slechts ten doel heeft om de USA in samenwerking met Israël de wereld tot de aanbidding van de "wedergekeerde Christus" te bewerkstelligen. Satan bereid zich voor tot aanbidding in het grote Babylon.
Hij bereid een valse wederkomst voor van de messias. Het Vaticaan voert momenteel onderhandelingen met Israël om de "christelijke" sites weer terug te krijgen en vaste voet in Jeruzalem zodat zij een vrede tussen Islam en Christendom kunnen rechtvaardigen op zowel politiek-als religieuz vlak. Daartoe gebruikt de Misleider het aardse Jeruzalem als zijn plaats van aanbidding, want een andere plaats heeft hij niet. De twee beesten uit Openbaringen werken dus hard om de wereld één te maken. De Islam en de RKK Staat hebben beiden anti-joodse én anti-christelijke gevoelens. Misschien eens tijd Elin dat je daar eens studie naar doet.

En niet meent dat ik dingen zeg die anders lijken dan dat expleciet in de Bijbel staat, maar wel op hetzelfde neerkomen. Waar geen zonlicht meer is, is de temperatuur vér onder nul. Vraag het een bioloog of sterrenkundige, en hij zal je het tonen.
« Laatst bewerkt op: augustus 25, 2010, 07:25:18 pm door kerklid00 »

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #40 Gepost op: augustus 25, 2010, 07:39:45 pm »

quote:

kerklid00 schreef op 25 augustus 2010 om 19:21:... tekst... De Islam en de RKK Staat hebben beiden anti-joodse én anti-christelijke gevoelens. ...WAAHAHAHAHA! Hilarisch...

 _O_
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

grondig christelijk

 • Berichten: 3071
 • Wat was, Dat is, Zal zijn
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #41 Gepost op: augustus 25, 2010, 07:47:59 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 25 augustus 2010 om 19:39:
[...]


WAAHAHAHAHA! Hilarisch...

 _O_
tja, vroeger waren hier nog wel eens scherpe dialogen tussen evangelischen protestanten en katholieken (willekeurige volgorde  :) ) maar het wordt hier steeds gekker....

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #42 Gepost op: augustus 26, 2010, 02:45:48 am »
Ik mis ze wel eens, die scherpe debatten. Het geeft vaak een goede inkijk, maar tegenwoordig kom je hier de meest bizarre denkbeelden tegen die eigenlijk niets meer met christendom van doen hebben... triest.  :nee:
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

kerklid00

 • Berichten: 162
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #43 Gepost op: augustus 26, 2010, 04:26:24 am »
Beste St Ignatius,

U lacht over hetgeen ik aangeduid heb aangaande de anti-joodse en anti-christelijke gevoelens van de Kalief en het Paus dom. Wie de geschiedenis van de kerken en de Islam kent, kan om deze  zaken niet heen. Als u RK bent dan kent u de geschiedenis van uw Kerk slecht en neemt u slechts aan wat men u zegt.
Ik adviseer u het boekwerkje "Het Jeruzalem dilemma" van Dr. Paul Daniëls een te lezen (Messiaanse predikant) . Het gaat over de geschiedenis van Jeruzalem over de eeuwen heen, tot aan onze tijd. Hij gaat in op de diverse tijdspannen waarin profetische voorzeggingen zijn uitgekomen en waar ook voor onze tijd bepaalde zaken exact, door de Heer en profeten voorzegde evenementen, zijn uitgekomen, zeker met betrekking tot de Stad Jeruzalem.

Op bladzijde 81, bijna aan het einde van zijn boekwerkje, komt hij tot een conclusie welke heden ten dage (sinds de publicatie van zijn boekje in 1994) volledig zijn uitgekomen. Wie de bemoeienissen van de RKK Staat met diverse oorlogen, om bepaalde politiek gunstige situaties te creëren voor de Kerk, in en  uit diverse historische documenten kan opmaken, kan tot geen andere conclusie komen dat dat de Islam en de RKK Staat, slechts hun "geloof" en politieke macht voor doeleinden in deze wereld gebruiken, in plaats te verwijzen naar een hemels Koning. De RKK Staat misbruikt hierbij Maria als middelpunt van de verlossing en de Islam misbruikt Mohammed als plaatsvervanger van christus.
Onder andere handelt Openbaring 9 over de werking van de Islam en duidt de Heilige Geest ons daar op het verschil tusen mensen die oprecht proberen Christus te zoeken en zij die de Kerk misbruiken om hun eigen doelen te bereieken voor wereldse macht en invloed.

Vlak voor de tweede wereldoorlog zei een politike geangageerde persoon in een massa bijeenkomst: Es wird Ihn noch das lachern vergehen.

St-Ignatius ik voospel u: Het zal de mensheid het lachen om de vals leer in de wereld noch vergaan.

Een interessante

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Het Duizendjarig vrederijk
« Reactie #44 Gepost op: augustus 26, 2010, 10:43:57 am »
Wat ik altijd jammer vindt als het gaat om Israël, dat de palestijnen totaal geen enkele recht wordt aangedaan. Ik heb het verhaal gelezen van christelijke palestijnen (zijn er meer van dan messiaans/christelijke joden) die huizen hadden met stukken grond die door de staat Israël geroofd zijn tijdens de oorlog zonder er ook maar een cent voor te betalen. Die stukken grond waren generaties lang van de Palestijnse gezinnen. Hiermee hebben ze ook de haat opgewekt. Deze Joodse overheersers waren niets anders dan rovers.

De christenen onder de palestijnen worden trouwens van twee kanten vervolgd: namelijk door Israël en door de extremistische vorm van de Islam. De westerse christenen geven veel geld aan joden die vervolgens daarvan weer dure nederzettingen bouwen op Palestijnse gebieden die al geroofd waren. Het gaat niet om een staal Palestina dat er ooit zou zijn geweest, want die is er niet zelfstandig geweest, maar wel familiebezittingen die eeuwen lang in Palestijnse handen waren en zonder er ook maar een cent voor te krijgen ingenomen zijn door de Joden. Daarmee overtraden deze joden een wet, namelijk: "begeer niet uw naastes huis, uw naastes vee of wat ook van uw naaste is." Ook de wet: "gij zult niet stelen."
Ook overtraden zij de wet: "heb uw naaste lief als u zelf"
ook de wet: "gij zult geen andere goden aanbidden, want Ik ben een jaloerse en een naijverige God..."
Ook de wet: "gij zult geen valse getuigenis spreken"

Er is een hoop mis gegaan.

Bron: uit een boek van Anne van der Beijl van Open Doors.

Het ware Israël is geen aardse streek, maar een geestelijke Lichaam van ware joden en ware christenen en zeg maar ware barmhartige Samaritanen. Als we spreken over een aardse Israël, dan nog wel in de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, als deze aarde vergaan is.
« Laatst bewerkt op: augustus 26, 2010, 10:58:39 am door gaitema »
Een nieuwe start is een nieuw begin