Auteur Topic: Heiligenverering  (gelezen 19987 keer)

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #240 Gepost op: november 05, 2011, 12:57:47 pm »
Hallo Riemer,

Je haalde aan:

quote:

Mail mij even en ik stuur je mijn CV en opleidingen toe!


Riemer, het is niet van belang of we bergen van studies, in deze wereld, ons tot uitgelezen kennisschap kunnen verzekeren. Al hadden we de gehele wereld in ons bezit, al bezaten we alles wat Jezus toebehoort, en de hadden de liefde niet (van Christus), dan nog zouden onze woorden en beweringen klinken als een holle cimbaal!  Nou, ik zet mijn CV hier wel even neer hoor! ik schaam mij het Schriftwoord niet, ook als scheld je me erover uit, als zijn de kromme interpretaties! Je moest je feitelijk schamen over zo`n opmerking aangaande Gods Schriftwoord!

Ik wil je er aan herinneren dat in dictaturen, sabbatvierende Christenen (zoals in Roemenië ten tijde van het regime van  Nicolaï en Elena Ceausescu) op elk moment voor de officieren van de veiligheidsdiensten en , in dit geval de Securitate moesten verschijnen om te antwoorden op vragen die de officieren en leden van die geheime Staatsdienst hen stelden aangaande Bijbel. Veelal stond er een tafel waar Bijbels en geschriften van allerlei soort en mate, uitgestald waren en waaruit de ambtenaren vragen stelden aan de voorgeleidde Christenen.

Zo waren bijvoorbeeld Zevende Dags Adventisten in Roemenië min of meer Statenloos en konden op geen enkel "recht" bogen, in de toenmalige maatschappij. Zij waren rechten-loos! Je weet wel hé de "rechten van de mens".
We kunnen dus weten dat er mogelijkheden zijn, waarbij ons die rechten dus ook ontnomen kunnen worden, als we niet -meer- gehoorzaam zijn aan welke instantie dan ook. Reken er op dat dit betekent dat het bijbelse "kopen en verkopen" daarheen verwijst!

De trouwe Christenen waren stom verbaasd over de kennis en inzichten van deze mensen aangaande de Bijbel en, vooral de profetische aspecten die het geloofsfundament van de Bijbel voor de mens zo zeker maken kan.
Het is dus aan de Heilige Geest te danken dat deze arme gelovigen een Getuigenis konden afleggen van Christus. Zij waren blijkbaar een deel van "de Rest" waarover de Bijbel spreekt (zie ook 2 Korinthiërs 3:18)
Echter niet iedereen ontkwam aan de verschrikkingen van het regime.


Na de val van het regime van Nicolaï en Elena Ceausescu zijn vele ambtenaren, die de getrouwe Christenen eens vervolgden, een Bijbelstudie gaan volgen bij de Sabbat vierende Christenen. Het aantal belangstellende was overweldigend.
Sommigen zijn nu predikant of evangelist, waarvan ik er een enkele ken. Met Roemenen die de vervolgingen aan den lijven hebben meegemaakt, heb ik zo`n 20 jaar gelden persoonlijke gesprekken gehad over de tijd van Ceausescu, het heeft mij gesterkt in mijn geloof en de overtuiging versterkt dat trouw aan de wet in Geestelijke zin gekoppeld aan de twee geboden van liefde, het fundament zijn om verder te kunnen groeien in Christus, ondanks de terugvallen die wij als Christenen elke dag meemaken. Ik heb voor hen nog een voordracht/prediking gehouden, opdat we gezamelijk gesterkt de toekomst aan zouden kunnen, in Christus, door de Heilige Geest, opdat we door de beschermende invloed van die Geest, waarbinnen slechts maar één plaats is, dat tot de verering en aanbidding geldt, namelijk de Allerhoogste god, de Vader van Christus en van ons.

Dus Riemer, opgedane studies en kennis, zoals we uit de wereld ervaren, hoeft dus niet altijd "zaligmakend" te zijn. Het feit dat je hier nu met je opgedane studies en kennis mij probeert te imponeren, doet mij de wenkbrouwen fronsen.

Als ik verwijs naar dit:

quote:

Verdere teksten aangaande het Overblijfsel, dat in de Bijbel wordt aangeduidt:

1.Openbaring voorzegt dat het Overblijfsel zal bestaan na de vervolging van de middeleeuwen (Openbaring 12:13-17)

2. De Almachtige god roept zijn Overblijfsel op in een tijd van enorme afvalligheid!
(Openbaring 18:1-4)

3. Het Overblijfsel is trouw aan Gods geboden en aanbid en vereert allen Hem (Openbarting 12:17 en 14:12)

4. Het Overblijfsel heeft het Getuigenis van Jezus de gave én geest der profetie.
Openbaring 12:17 en 19:10.


En jij antwoord daarop, in een voorafgaande posting aan mij:

Per saldo oordeel je hier hele grote groepen mensen waarbij je zgn. van mening bent dat jij de Waarheid ten volste kent en predikt.
Aangezien ik weinig behoefte heb aan hen die anderen veroordelen (oordeelt niet opdat ook niet gij geoordeeld wordt..) en een eigenzinnige godsdienst nastreven is voor mij hier in deze draad het gesprek met jou klaar.


Ik oordeel geen mensen hiermee, maar wijs op Bijbelse waarheden. In bepaalde gevallen wijst de Heilige Geest mij op bepaalde Bijbelpassages die ik wil publiceren hier!  Je verwijt mij een oordeel over mensen, terwijl het gewoon in de Bijbel verwoordt wordt,  bovendien spreekt de Bijbel hier nergens over oordeel of veroordeling in die weergaven, maar over feiten aangaande een voorzegging (profetie).

Het is aan de mensen elk persoonlijk om hier mee om te leren gaan, denk ik!
Vroeger heb ik Bijbelstudies gegeven in Alkmaar en omgeving, aan mensen die voorbereid wilden worden op de Doop, of mensen die een Bijbelstudie hadden doorlopen. En dan vaak zeiden ze dingen tegen mij die volkomen tegenstrijdig waren aan hetgeen ze juist hadden geleerd of gingen ze terug op de fundamenten van buiten bijbelse aanbidding. So what! Het is de Heilige Geest die ons overtuigd van zonden en het is ook de Heilige Geest die ons in harmonie met de Bijbel brengt. En daarmee is alles gezegd, dat betekent ook, dat we "heiligenverering" van mensen en stoffelijke zaken, naar het land der fabelen moeten verwijzen, als wij mensen onderricht geven, en we ook een gebedsstond moeten houden, voordat we deze mensen het Schriftwoord brengen, zodat we niet ons eigen persoonlijke inzicht aan anderen opdringen, maar steeds naar de Schrift verwijzen! We kunnen mensen die oprecht willen wijzen op Gods Woord geen twee Heren voorhouden en ook niet misleiden, met die zaken die wij zelf geleerd hebben. De Waarheid (Christus doet soms pijn inderdaad)

Maar Jezus zelf heeft heel wat malen door een direct gericht antwoord de mensen tot nadenken gestemd. Teverergeefs eren zij Mij, daar zij wetten en geboden van mensen eren

Dus, waarom meen je nu dat ik een onjuiste interpretatie geef van Bijbelse waarheden? Als dat laatste dan zo is, weerleg ze dan op Bijbelse gronden en zeg dat ze onjuist zijn in het licht van Jesaja 8:20.

Ik zou juist graag willen dat je op Bijbelse gronden mijn beweringen weerlegt!

Je kunt de Bijbel wel kennen en bestudeerd hebben, maar dat hoeft nog niet te betekenen, dat je Jezus hebt aangenomen. Daartoe ben je immers niet verplicht, ten slotte!  Maar je weet toch wel wat Jesaja 8:20 zegt over hen die niet naar dat woord spreken, van waaruit het Overblijfsel is ontstaan.
Ik heb het allemaal aangeduid en nog verwijt je mij opstructie tegenover bepaalde groepen gelovigen.

Ik probeer niet alleen het onderwerp "Heiligenverering" te begrijpen , maar tracht  ook een zekere diepgang te weergeven van de Bijbelse waarheden, die essentieel zijn om "Heiligenverering" te kunnen  begrijpen in een breder kader en na te leren laten, als het gaat om andere personen dan de Allerhoogste god, in de hemel.  

Als er maar één Allerhoogste god is, Riemer dan zijn er dus ook meer goden, dan de Almachtige god in de hemel. Als we dus Heiligen vereren, dan verachten we dus niet alleen de Allerhoogste god door wetsverachting maar, zo zegt de Here, dienen we mensen alsof zij goden zijn! En onderhouden we dus wetten en geboden van mensen; want de Bijbel leert ons dat er geen redenen zijn om mensen of afgoden/beelden te vereren of te aanbidden. Het leidt ons af van de ware relatie met Christus, door de Heilige Geest. We verleggen dan niet onze grenzen, maar blijven hangen op de scherpte van de snede! We dreigen dan twee heren te dienen, dat niet mogelijk is!

En daarom Riemer, probeer ik aan te duiden dat de Here en de Heer er op wijzen, dat geloof in Christus méér is dan alleen braaf naar de kerk te gaan en te doen wat de dominee of de pastoor ons adviseren en opdragen.

Het gaat tenslotte om het persoonlijke hart! Het gaat niet om de discussie of forum alleen, maar wellicht leren we er van. Wellicht dat het ons tot nadenken stemt, ieder voor zichzelf, hoe we in het geloof staan. Geloven is geen stil staan maar groei! Groeïen in de Gerechtigheid van Christus, niet in een -reeds verloren- denominaties of wereld, want we kunnen ons bestaan in deze wereld in minder dan één tel verliezen, en wat is dan belangrijker dan dat we weten dat er in deze wereld een Overblijfsel zal zijn en ontstaan, dat de geboden en het Getuigenis van Christus hebben. Er kan dan van alles gebeuren, maar de zekerheid die we dan hebben is dat Christus voor ons strijd en dat Hij het laatste woord zal hebben! Voor wie meent in Christus te zijn, moet dit toch een verheugend bericht zijn.

Iemand met een uitmuntende Bijbelkennis moet daar dan toch iets vanuit herkennen en, eventueel, verder op inspelen m.b.t. het onderwerp "Heiligenverering" Iets kunnen ter berde kunnen brengen dat bijv Maria, de moeder van Jezus NIET de moeder van God is. En dat Jezus zijn moeder met het antwoord:  Ti emoi kai soi haar op de plaats zet, waar ze hoort. Sinds Zijn doop en ontvangen Heilige Geest, staat Jezus toch niet meer in verhouding tot zijn moeder, maar tot de Vader in de hemel? Dat moet tijdens Bijbelstudies van niveau toch wel geleerd zijn, denk ik dan maar!

En daarmee is al gezegd dat Maria dus nooit een positie bekleden kan die boven die van haar Zoon uit kan rijzen! Zij kan dus ook nooit de verering ontvangen die haar Schepper alleen toe kan komen. Al heeft zij tijdens dat Bruiloftsfeest te Kanaän wel geprobeerd!

En zo Riemer is het  muntje met relatief weinig valutawaarde van de arme weduwe, van groter belang en waardevoller, dan al de gouden munten die de rijken in overvloed bezitten en weggeven met opzichtig gebaar. (...)

Hun kennis en daaruit vloeiende rijkdom en aanzien in de wereld, staat tot niets t.o.v. de oprechte trouw van de arme weduwe.

We moeten onwaarheden openbaren Riemer, dat is toch de opdracht van elke Christen! En de Bijbel heeft ons, door de Heilige Geest geleid, alle middelen en weergaven geschonken die we nodig hebben om gered en verlost te worden. Zonder de Heilige Geest is het Schriftwoord immers een Dwaasheid voor de mensheid en voor hen "een dode letter" en zijn zij die de Bijbel zo hanteren als een gewoon (lees-) boek, "dode letterknechten" omdat de twee liefdesgeboden die aan de gehele wet hangen, ontbreken.

We staan niet allemaal op het zelfde punt van geloof en inzicht, ook ik niet, dat is juist. Zij die zich volkomen en volmaakt voelen, hebben de wet en Christus niet nodig, zij maken zich eigen wetten en geboden, twee volkeren en twee Heren, precies zoals in de Bijbel verwoord en voorspeld wordt!

Dus Bijbelkennis en Bijbelstudies op zich, zeggen dus nog niet zoveel, zoals de Bijbel ons zelf mededeelt.

Want het is een strijd Riemer, tussen de onreine geesten in de hemelse gewesten en de Reine Geest van de Allerhoogste god, twee vrouwen die vechten om hun bruid. De Onreine vrouw die de Duivel lief heeft en hun hart niet willen bekeren, en de Reine vrouw die Christus liefhebben en zich door Hem willen laten voeden. In het boek Job staat die strijd weergeven, als Michaël de Aards engel in gevecht geraakt met de Satan, in strijd om het lichaam van Mozes. En zo Riemer, doet Christus dat voor ons allemaal. Hij is Middelaar en Hij is Rechter en Hij is Verlosser. Van iemand die zo`n zwaarwichtig CV heeft, had ik daarom meer verwacht. Ik heb zo`n CV niet Riemer, maar daar zal Christus niet om vragen! Hij zal mij oordelen op grond van een wel of niet bekeerd hart, waarvan ik zelf de keuze heb! En daar moet ik tot op de dag tot dat ik inslaap, aan blijven werken!

 Even over een CV aangaande mijzelf:

-1947
-6x verhuist (vader was leraar Engels-Duits-Nederlands en Vaardigheid)
-Opl. electrotechniek: autotechniek:bioscoop-licht techniek: middelbaar onderijs
-1966-1979 Kon. Marine /diverse functies o.a op de  NL Antillen
-1980-2004 MINDEF Marine/Den Helder/: Audio visuele technieken:fotograaf cineast; Hfd AV dienst
-Gedoopt (door het watergraf) 22 mei 1982
-heden arbeider in belgië

Ik kan me nog herinneren dat Prof.Dr Walter Veith, nu een bekende Evangelist (zie Adventmedia of You tube) eens Professor Evolutie theorie aan een Uni in Zuid Afrika, erg verbaast was, dat een éénvoudig timmerman, die zijn huis aan het verbouwen was, hem als Professor, Bijbelstudie gaf en hem op Bijbelse waarheden wees, die Walter Veith in zijn Katholieke Bijbel ineens anders opgetekend zag, hem er zo van kon overtuigen, dat er meer één wet is aangaande Jezus en de Almachtige god. In een dramatisch getuigenis aan de Uni, getuigde Prof. Walter Veith van zijn overtuiging en de waarheid aangaande Gods wetten en geboden. Dat werd hem niet in dank afgenomen, hij kreeg op staande voet ontslag a.h.w.!  Een keuze die hem tot op de dag van vandaag, nog niet spijt!

Dus een CV van hoogstaande inhoud Riemer, zegt dus ook hier helemaal niets!

Ook hier:

waarvoor dank, het is goed om eens te lachen om andermans kromme interpretatie

In dat opzicht alleen als Riemer, bewijs je nu zelf in aanzicht van velen, dat je te kort schiet aan Bijbels inzicht. Want zo`n reactie verwacht ik niet van iemand, die Christus oprecht wil dienen!

Hier dan speciaal voor jou enkele Bijbelse passages die belangrijk zouden voor je kunnen zijn :

-Er is geen klassenverschil tussen mensen, in Gods ogen:

2 Kor. 5;16-18
Handelingen 17:26-28
 
Groet en oprechte zegen
« Laatst bewerkt op: november 05, 2011, 02:05:24 pm door knackebrod »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #241 Gepost op: november 05, 2011, 02:22:57 pm »
@ Knackebrod, ik kan me best voorstellen dat je het vervelend vindt dat je punten niet opgepakt worden, maar om nou te lachen met andermans interpretatie is niet echt stichtend te noemen vind je wel? :)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #242 Gepost op: november 05, 2011, 02:57:58 pm »
Trajecto,

Je zei:

quote:

Wie zegt er dan dat Maria een hogere plaats heeft dan Jezus?


We hebben al eens aangehaald Trajecto dat alles wat niet uit God is; niet aanbeden mag worden. Verering of aanbidding komen slechts toe aan die Ene god in de Hemel, waarvan Jezus zelf zegt dat ook hij eer en aanbidding alleen verschuldigd is aan Zijn én onze Vader die in de Hemelen is. Alleen Christus mag aanbeden of vereerd worden, omdat Hij de beeltenis is van de Vader en dan nog dient daarbij de Schepper ter gedachtenis worden gesteld.

Nu maak ik even een tussensprong, dat ons aantoont dat de Wereldkerk een valse kerk is, en waar mensen dus misleid worden door afgoden dienst in beelden en personen.

In een catechismus van de RKK kom ik ten aanzien van de geboden (de veranderde geboden dan, waar het 1e t/m het vierde verdraaïd zijn zodat niet Christus maar de Paus aanbeden kunnen worden)

De vijf geboden van de Heilige Kerk van Rome

Eerste gebod van de Heilige Kerk

303 Waarom zijn wij verplicht de geboden van de Heilige Kerk te onderhouden?

quote:

Wij zijn verplicht de geboden van de Heilige Kerk ie onderhouden, omdat ze gegeven worden door de Paus en de Bisschoppen die ons in Christus`naam besturen!
348 Moeten wij de Heilige Maagd Maria op een bijzondere wijze vereren?

quote:

Ja, wij moeten de Heilige Maagd Maria vereren op een bijzondere wijze boven alle heiligen en boven alle engelen, omdat zij de Moeder van God is, de Koningin van de hemel en de Middelares van alle genaden


Hiermee Trajecto bewijst de RKK van Rome ons dus dat zij Maria hoger acht dan Jezus. Want wie is onze Middelaar! Jezus Christus!!

Dan kan er dus geen andere zijn. Maria wordt zelfs door Jezus terecht gewezen, omdat zij Zijn Messiasschap niet begrijpt!

Hier stuiten we dus op een andere Bijbel een ander Evangelie, want wij dienen niet een Paus( mens) of Bisschoppen (mensen) te aanbidden of te vereren, maar Christus centraal te stellen Hij staat boven alles! En er staat toch duidelijk in Openbaringen dat engelen onze aanbidding en verering, niet wensen of willen.
Want zo leren engelen aan ons, zij  zijn mede-dienstknechten zijn; Hun hoofd is namelijk Jezus Christus!

In deze Katechismus wordt verwezen naar de 5 geboden van de Heilige Kerk.
Dat deze RKK dus vergane glorie predikt mag blijken uit het feit dat zij verwijst a.h.w; naar de joodse Grote Verzoendag, namelijk in artikel 317 zegt de Kerk:

Wat gebied het 4e gebod van de Heilige Kerk?

317:

quote:

Het vierde gebod van de Heilige Kerk gebiedt ten minste éénmaal per jaar zijn zonden te biechten.


Dat de RKK hiermee een bewijs is dat zij Christus helemaal niet als grondslag heeft, blijkt uit het feit dat het OT door Jezus is afgeschafd en dus ook de ceremoniële wetgeving. Men biecht zijn zonden niet op bij de priester, maar men belijdt zijn zonden voor het aan gezicht van de Almachtige god, waarbij Jezus Christus, door de Heilige Geest (de) Middelaar is.

Dus Trajecto, de tegenstander gebruikt zeer slimme structuren om mensen tot het dienen van afgoden te verleiden, in allerlei soorten en maten door allerlei religies en afgodsbeelden. (Beeld van Nebukadnessar dat zijn sporen tot in onze tijd nalaat) Tenslotte kent de Tegenstander de Bijbel en Gods plannen beter dan wij.

Jezus waarschuwt met klem vooraan wie wij  erediensten en eer geven als Hij zegt: "Toen sprak Jezus: Ga heen, satan; want er staat geschreven

quote:

" Ge zult de Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen" Mattheus 4:10


Dat nu Jezus Christus alleen vereerd en aanbeden mag worden, kan en mag alleen in verband gebracht worden met de Almachtige god, de Allerhoogste god, de Hemelse Vader van jouw, mij en alle mensen en Jezus, natuurlijk.

Je ziet dus dat de aanbidding van Maria, of het vereren van haar, onbijbels is en van menselijke traditie. Dus de aanbidding of verering Trajecto is dan, zoals Jezus zelf zegt: "Tevergeefse eer". Het brengt ons dus nergens. Goed nadenken voor dat je de RKK eer geeft en er je bij aan wilt sluiten!  Uitwendige eredienst, waar het RK geloof merendeels uit bestaat, is even nutteloos, want de Bijbel zegt daarover heel duidelijk:

quote:

"Huichelaars terecht heeft Jesaja van u geprofeteerd; " Dit volk eert Mij met lippen, maar hun hart is verre van Mij. Ze eren Mij tevergeefs, daar zij leerstellingen voordragen, die menselijke geboden zijn".


In Jesaja 29:13 scherpt Jezus; door de Schrift dat feit nog verder aan:

Omdat dit volk Mij nadert met de mond en Mij eert met de lippen alleen, maar zijn hart ver van Mij houdt, en zijn vrees voor Mij enkel bestaat uit mensenwijsheid van buiten geleerd...

Het hart Trajecto staat hier dan voor de wijze waarop, vanuit ons gedrag en onze uitspraken, overéénkomen met de wet en het getuigenis ( de geboden 2 liefdesgeboden)vanuit het fundament dat Christus gelegd heeft.

De Wereldkerk weergeeft dus een evangelie, dat uit mensenwijsheid bestaat, dat zo aan de mensen wordt opgedrongen en zij dus met de mond en de lippen de Kerk moeten nazeggen en navolgen. We vinden dat trouwens in vele andere religies waar zonaanbidding (zoals de Islam bijv. of beelden aanbidding (Budah bijv) centraal staan.

Dat de RKK gefundamenteerd is op het Oude Testament mag ook blijken uit het feit dat zij zich beroept op een Apostelschap- dat door Jezus zelf is afgeschaft en dat zij, evenals de Joden deden, allerlei wetten en geboden toevoegen aan de decaloog (en die zelfs nog veranderen ten eigen gunste).

Dat Jezus een einden maakte aan de ceremoniël wet (het OT) werd mede mogelijk doordat ook de joden de wet, die hen gegeven was, ook overtraden en veranderden naar eigen inzicht. Men aanbad het gouden kalf en deed zich te goed aan heidense feesten. Aäron de broer van Mozes maakte het Gouden Kalf.
Hun leven werd dat als van de heidenen, ondanks dat de wet van God hen voorgehouden werd. Zo nu werkt ook de Wereldkerk en zoekt zij verbondenheid met de wereld en wereldse (heidense) afgodendiensten en religies.

Oecumene is haar weg om haar dochters weer met Moeder te verenigen! Maar het zal eindigen in een vernietiging van alles dat van Gods wetten en geboden afwijkt en dus ook niet binnen het Hemels Koninkrijk past! Niets dat afwijkt van Gods wetten en geboden kan eenvoudigweg het Koninkrijk binnengaan, omdat  Satan de Overste is van deze wereld en hij de Grote misleider is! (Paus Johannes Pauls II werd ook wel de "Man of Graet Design genoemd, toen hij aan de fundamenten van een Verenigd Europa stond, waarvan hij de toenmalige verantwoordelijke voor was, zoals Malachi Martin een Kardinaal Jezuït, in zijn boek " The Keys of this blood" uitlegt. De Wereldkerk werkt zelf dus aan een vereniging van volkeren, en schept zich zo een Rijk, op grond van vermeende steun van christus; Hij, de Heiland, spreekt echter over een Rijk dat niet van deze wereld is! En dus is de interpetatie van de RKK en Christus van een Rijk in tegenspraak met elkaar: Twee vorsten, twee volkeren!

Begrijp je Trajecto waartoe verkeerde verering en aanbidding van verkeerde personen toe kan leiden?
« Laatst bewerkt op: november 05, 2011, 03:16:19 pm door knackebrod »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #243 Gepost op: november 05, 2011, 03:40:08 pm »
@ Knackebrod herinner je je die gelijkenis over de rijke man en de bedelaar Lazarus uit Lukas 16? De rijke had tijdens zijn leven niet naar de profeten geluisterd en was terecht gekomen in de hel waar hij verkoeling voor zijn tong zocht.

19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde.
20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat.
21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren.
22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.
23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
25 Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn.
26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan.
27 En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt,
28 want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.
29 Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren.
30 Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren.
31 Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Wat denk je Knackebrod, als de rijke terug had gekund, zou hij dan Maria hebben vereerd?
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #244 Gepost op: november 05, 2011, 06:41:51 pm »
Hallo Piebe,

Een zeer interessante vraag Piebe. Maar eerst even iets anders. Volgens mij heb jij me een vraag gesteld, aangaande de dood van Mozes!

Ik heb me de vraag ook al eens gesteld, waar Mozes dan eigenlijk begraven zou zijn, immers Mozes verschijnt met Jezus en Elia, dus kan Mozes nergens anders zijn dan in het Hemels Jeruzalem.

De oplossing van dit gegeven, vinden we in Judas 9, waar het volgende staat:

Opschrift en groet
Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God den Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard:

Barmhartigheid, en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd.

Over de dwaalleraars

Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.

Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.

Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden, verdorven heeft.

En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

(De gevallen enghelen die dus met Satan op aarde zijn  geworpen)

Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. ( de mens die dus reeds verloren is en deel zal zijn van de tweede opstanding)

quote:

Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!


Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich.

Wee hun, want zij zijn den weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld;

Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil.

Vermaning en dankzegging
Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen Heere Jezus Christus;

Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen.

Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende.

Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; (geen plaats voor een Apostolisch geloof meer in het NT, waar ook hier duidelijk een voorbeeld van wordt gegeven)

Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven.

En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende;

Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van het vlees bevlekt is.

Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn heerlijkheid, in vreugde,

Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.

We zien dus dat Jezus, als de aarts engel Michaël vocht met Satan, over het bezit van Mozes. Mozes had immers (slechts) één zonde begaan, door met een stok op de bron te slaan, en door die éne zonde, moest Jezus de strijd aangaan met Satan, om Mozes te winnen. En zo is de strijd tussen Jezus en Satan een voortdurende strijd tot aan Zijn komst! Maar ook tussen mensen onderling, waarbij de éénheid in de wereld een voorwaarde is, centraal staat tot een totale opstand tegen de Allerhoogste god: zij die de geboden bewaren en het Getuigenis hebben van Jezus zullen de aanleidng van die opstand tegen god zijn.
Zij zijn het immers die zich niet willen verenigen met de Wereldgodsdiensten tot één Oecumene, tot één Wereldreligie verweven in een politiek systeem, als beheerser van de burgerwetgeving, die kern is van de Wereldkerk tot heersen met een algemeen Kerkrecht voor alle religies en denominaties!

God liet niet toe dat Mozes het Kanaän binnenging, maar Hij begreep het lijden dat Mozes moest ondergaan. Zijn trouwe daden waren in al die tijd dat Mozes de Heer diende, bijgehouden (Engelen schrijven onze daden, de goede en de slechts in hemelse boeken). Maar de Heer riep Mozes op de berg Pisca naar een erfenis die oneindig heerlijker was dan het aardse Kanaän.

Waar vinden we in de  Biijbel nu de "begrafenis" van Mozes terug

Deuteronomium 34:5-8

quote:

5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond. 6 En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag. 7 Mozes nu was honderd en twintig jaren oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden, en zijn kracht was niet vergaan. 8 En de kinderen Israels beweenden Mozes, in de vlakke velden van Moab, dertig dagen; en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden voleindigd.


Door wie werd Mozes begraven:

"Velen, die zich niet door Mozes hadden willen laten gezeggen, zouden afgoderij met zijn dood lichaam bedreven hebben, indien zij zijne begraafplaats te weten waren gekomen. Daarom werd zijn graf voor de menschen geheim gehouden. Doch Gods engelen begroeven het lichaam van Zijn getrouwen dienstknecht, en bewaakten de eenzame rustplaats. Hij behoefde echter niet lang in het graf te liggen. Jezus zelf, vergezeld door de engelen, die Mozes begraven hadden, kwam uit den hemel om den ontslapen heilige op te wekken.  Voor de eerste keer zou Christus eenen doode opwekken. Toen de Vorst des levens met Zijne schitterende dienaars het graf genaakte, was Satan voor zijn eigen heerschappij beducht. Met zijn booze medeengelen betwistte hij den inval in zijn aangematigd gebied. Hij beweerde, dat Gods dienstknecht zijn gevangene was geworden.  Christus verlaagde zich niet door een twistgesprek met Satan aan te knopen. Hij had hem kunnen wijzen op de treurige gevolgen zijner misleiding in den hemel, waardoor een groot aantal in het verderf gestort waren.  Christus liet hem dat alles met de Vader uitmaken, en zeide slechts: 'De Heere bestraffe u!'"
(Zie ook  De wereld van Mozes blz 129 en 130 van Prof. F. Bork)

Het is logisch dat de Almachtige god Mozes "in geheim" liet begraven door engelen, en niet door mensen! Mozes werd uiteindelijk door engelen op de berg der heerlijkheid opgewekt uit de slaap (dood) waar ook Elia was, die de slaap niet gekend had. Dus met Jezus én Elia, ging Mozes vanaf de berg der verheerlijking, in een wolk het hemels Jeruzalem tegemoet en binnen!

Ik zal later ingaan op je aangegeven posting aangaande Lazarus en Lukas 16.
Vergeet niet dat er een verschil is tussen "verschijningen" en opstandingen, zoals we bijv. in het geval van Mozes hebben kunnen zien.

Aangaande verschijningen van Maria

Er staat nergens dat Maria uit de dood is opgewekt door Christus. Er staat ook nergens dat de Almachtige god een vooringenomen plaats voor Maria in gedachte heeft. Eerder is Maria tegen de wil van de Vader ingegaan, door trachten van de positie van Jezus Christus te profiteren, waarop Jezus haar duidelijk maar consequent terecht wees: Ti emoi kaisoi /kort gezegd: Bemoei je niet met Mijn zaken!  De waarschuwing die Jezus haar gaf, werd op die wijze geuit, omdat Jezus Christus "haar overleggingen van haar hart" doorzag!

Het is dus klinkklare onzin en buiten bijbels om Maria een andere positie toe te dichten dan die van gewone moeder van Christus. Juist door deze opmerking kunnen we zeker weten dat Maria: 1.niet in de hemel is 2. Even afhaneklijk is van de aanname van Christus tot verlossing als elke andere gelovige. 3. Geen Middelares kan zijn voor de gelovigen. 4.En nooit als een bevelvoerende kan functioneren over Jezus Christus!

De Wereldkerk heeft namelijk de brutaliteit om zulks te beweren:

"Jussu matris impera salvatore"  wat betekent: "Leg de Zaligmaker  uw moederlijk bevel op". Geen enkele uitspraak die Maria verhoogd in aanbidding of verering is in overéénstemming met de Bijbel. Steeds weer zijn de bewijzen daarvan te vinden in het Evangelie van Christus. De enige hoop voor de gevallen mens en degevallen  mensheid is Christus; zelfs Maria kon alleen door het Lam Gods zalig worden; (Geheiligd worden) Maria bezat geen enkele verdienste in zichzelf. Evenals wij dat niet kunnen vinden! Haar verhouding tot Hem, Christus bracht haar in geen andere geestelijke verhouding tot Hem, dan ieder ander menselijke ziel. Men kan immers niet door "eigen werken" verlost worden!

Dat Maria zich wel degelijk verlustigd heeft in de waardevolle voldoening van de wonderbare daden van haar Zoon, mag duidelijk zijn. Maar welke moeder is niet trots op haar kinderen bij elke weldaad die zij bewijzen aan haar moederhart!

Je kunt je daarom afvragen waarop wél Maria een  bijzondere plaats in neemt binnen de Werelekerk, en niet Mozes, die  voor ons een belangrijkere plaats in kan nemen, aangaande ons voorbeeld van trouw, dat we in Christus duidelijk terug vinden. Immers Mozes was "een type "van Christus en niet Maria!
« Laatst bewerkt op: november 05, 2011, 07:07:54 pm door knackebrod »

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #245 Gepost op: november 05, 2011, 07:59:54 pm »
Waar heb je deze passage vandaan?

quote:

"Velen, die zich niet door Mozes hadden willen laten gezeggen, zouden afgoderij met zijn dood lichaam bedreven hebben, indien zij zijne begraafplaats te weten waren gekomen. Daarom werd zijn graf voor de menschen geheim gehouden. Doch Gods engelen begroeven het lichaam van Zijn getrouwen dienstknecht, en bewaakten de eenzame rustplaats. Hij behoefde echter niet lang in het graf te liggen. Jezus zelf, vergezeld door de engelen, die Mozes begraven hadden, kwam uit den hemel om den ontslapen heilige op te wekken. Voor de eerste keer zou Christus eenen doode opwekken. Toen de Vorst des levens met Zijne schitterende dienaars het graf genaakte, was Satan voor zijn eigen heerschappij beducht. Met zijn booze medeengelen betwistte hij den inval in zijn aangematigd gebied. Hij beweerde, dat Gods dienstknecht zijn gevangene was geworden. Christus verlaagde zich niet door een twistgesprek met Satan aan te knopen. Hij had hem kunnen wijzen op de treurige gevolgen zijner misleiding in den hemel, waardoor een groot aantal in het verderf gestort waren. Christus liet hem dat alles met de Vader uitmaken, en zeide slechts: 'De Heere bestraffe u!'"
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Pooh

 • Administrator
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 5794
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #246 Gepost op: november 06, 2011, 05:43:12 pm »
Modbreak:
Dicht. Deze discussie ontaardt steeds meer in een soort prekenserie, in plaats van in een gesprek waarin mensen dichter tot elkaar komen. Daarmee is het nut te beperkt onze webruimte aan te verspillen