Auteur Topic: Heiligenverering  (gelezen 19414 keer)

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #195 Gepost op: november 02, 2011, 02:44:23 am »

quote:

small brother schreef op 31 oktober 2011 om 23:17:
[...]

Maar waar het gaat om heiligenverering, het onderwerp van deze draad, krijg ik toch echt het idee dat je echt nog helemaal nooit wat ik maar noem een 'Mariadienst' hebt meegemaakt. Want dat is denk ik echt in helemaal niets te vergelijken met de behandeling van oude en nieuwe voorgangers van andere groeperingen, hoe "opgehemeld" en "verafgood" die ook zijn.  In helemaal niets.


Nu meende ik toch bijna alle liturgische varianten van de Latijnse Kerk al een keer te hebben meegemaakt, alsook Byzantijnse en diverse Oosterse varianten, maar een 'Mariadienst' zegt me helemaal niets.

Uit bovenstaande blijkt dat jij deze wel bijwoont in tegenstelling tot die-hard katholieken... Wat is dan een 'Mariadienst' precies? Waar bestaat deze uit? Waar vindt dit in NL plaats (of elders in de wereld)?
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #196 Gepost op: november 02, 2011, 04:37:28 am »
Beste,

In een Bijbel verhalen boek van de schrijfster  G. Ingwersen, kwam ik in de inleiding, de volgende opmerking tegen.

quote:

"Tot de wet en de getuigenis" "Zo zij niet spreken naar dit woord, hat zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben". Jesaja 8:20
Zij voegt er aan toe: ons volk in brede kringen kent het niet meer

Gelukkig heeft de Heilige Geest deze waarheid niet geheel gedoofd! Messiaanse joden en Sabbtvierende gemeenten (geen zondagvierende m.b.t. dit gegeven)kennen Jesaja 8:20 op dat punt gelukkig nog veelal wel.

Het komt er op neer, dat we waarheid waartoe de Heilige Geest leidt, slechts te vinden is in de Bijbel en dat de Heilige Geest de Bijbel en nhar inhoud onveranderd aan ons voor houdt, voor hen die op weg zijn naar het Hemels Koninkrijk, in Christus waarlijk.

Dat houdt in dat we alleen door de ervaringen met de Heilige Geest in het onderhouden van Gods wetten en geboden daarin een waarlijke Getuigenis van Christuis kunnen zijn. Sommigen onderhouden de wet van nature, maar in Jesaja 8:20 wordt bevestigd, dat er geen andere weg is. Niet door Bisschoppen, noch door denominaties die de geboden Gods een eigen invulling geven.
Door kleine veranderingen in Gods gebodentafel aan te brengen en de mensen zo te leren, worden enorme verwoestingen aangericht in de levens van mensen, het milieu, in de rechtvaardiging van oorlog en vrede!
Daarin is dus, zoals Christus ook op andere plaatsen aangeeft in de Bijbel geen plaats voor het vereren van zogenaamde heiligen, het aanbidden en hebben van afgodsbeelden in of buiten de Kerk.

Aanbidding, Verering van heiligen, mensen of de Bisschpo die meent dat Christus alleen daar te vinden is, zijn geen voorbeelden van de tekst die we in Jesaja 8:20 kunnen vinden.

Heilig is iemand, die door hetgeen Christus van hem of haar vraagt, op te willen volgen, door trouw te zijn aan wat de Almachtige voor de mens in de Bijbel weer geeft. Een denominatie die oprecht en waarlijk Christus wil openbaren, houdt zich aan dat gegeven en peinst er njiet over, om geboden en wetten die de Almachtige god, voor het welzijn van de mensen, te veranderen en aan wetsvercahting te doen.

quote:

St Ignatius gaf aan dat in de KKK (Mt 4:10) (KKK 2084)

 
en

quote:

Er is maar één Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald. En omdat wij allen deelhebben aan dat ene Brood ZIJN wij allen al één lichaam...Nu, de Duivel gelooft ook, maar siddert! Wat de Werelkdkerk doet is "dubbel" St. Ignatius. Zij haalt Bijbelse passages aan om haar eigen kalenden, haar eigen agenda redelijk te maken, te rechtvaardigen. Maar zeker niet op grond van Jezus Christus!1.Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

Zo zien we hieronder de 10 geboden zoals die aan de mpensheid worden voorgehouden. We zien hier "kleine zonden" in op duiken, namelijk het veranderen van de gebodentafel. Daarbij is bovendien de dag van aanbidding, de zon (-dag) geworden, die zoals we kunnen weten, ingevoerd is door Constatijn, dat ik al eerder aangaf. Ze liegt dus over Gods plannen. Want zoals Jezus al zegt, vanuit Jesaja 8:20, het geloof is uit de joden.

quote:

1.Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen
 2.Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3.Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
 4.Eer uw vader en uw moeder.
 5.Gij zult niet doden.
 6.Gij zult geen onkuisheid doen.
 7.Gij zult niet stelen.
 8.Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9.Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort


De decaloog zoals deze door de Wereldkerk wordt geleerd is dus, niets anders (helaas) dan wetsverachting en misleiding. Niet de Bisschop van Rome is de Plaatsvervanger, maar de Heilige Geest is de Trooster voor ALLE mensen!

De 10 geboden zoals die in de Hemel gelden, en zoals die aan de gehele mensheid voorgehouden is luidt:


quote:

1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
 2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
 3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
 4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
 5.Eer uw vader en uw moeder.
 6.Gij zult niet moorden.
 7.Gij zult niet echtbreken.
 8.Gij zult niet stelen.
 9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.


Wie in de wereld andermans schriftuurlijke gegeven, een auteur, veranderd en/of misbruikt tot eigen verering of aandacht, kan zwaar gestraft worden.
Met de geboden van een Hemelse God, kent men geen grenzen! de Heer kan zich niet aanstonds verdedigen, maar Galaten 5:9 is duidelijk over de "kleine" zonden, en de "kleine veranderingen" die we aan de Bijbel toevoegen of af nemen:


Galaten 5:9-19

9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. 10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. 11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. 12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken! 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. 14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. 15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,


Enkele maanden geleden werd ik geïnformeerd over een geval van onderzoek door een RKK geestelijke bij een geval van een demonenplaag, in een gezin ergens in de Afriak, een blank gezin. De Bisschop van de streek waar dat geval plaats vond "wist reeds" wat er zich in het huis van dat gezin afspeelde. Hij zou een priester sturen om de demonen of demoon uit het huis te jagen.

Na veel gedoe en de terugkeer van de demoon, alsook een gebeds verhoring van een protestantse predikant die Jesaja 8:20 onderkent en ook daadwerkelijk vanuit Bijbels perspectief erkent, verdween de demooj  voorgoed uit het huis.
De ex-rooms katholieke gelovige, kwam tot zijn ontstelling tot de ontdekking dat dus de Wereldkerk, aa, zwarte magie doet en het centrum is van wereldse (zonj-) aanbidding. Ik wil t.z.t; wel trachten dat getuigenis van die familie hier te plaatsen.

Zelf heb ik het op video staan, maar het zal inmiddels ook wel ergens op Internet staan.

Ik denk dat we vlug moetenb genezen van denominaties die OT ceremoniële wetten en geboden (mis-) gebruiken door de waarheid af te leiden tot Heiligen aanbidding en Heiligen verering, want Jezus Christus is zeer duidelijk daariin voor mensen, die er aan blijven vasthouden en andere misleiden ook zo te doen!
Niet voor niets wijst Jezus daarom op deze tekst die Hij in Mattheus 15 neer liet schrijven:

Matheus 15:6-9

quote:

6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.
 
7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
 
8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;
 
9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.
Little Sins can kill you

http://www.youtube.com/watch?v=RQC9yIIHD2Q&feature=youtu.be

yvon777

 • Berichten: 171
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #197 Gepost op: november 02, 2011, 08:24:17 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 02 november 2011 om 02:38:
Juist! Uitstekende uitleg van de katholieke leer... waarvoor dank!  :*)
graag gedaan :) ieder leest toch wat hij/zij wil lezen ;)
« Laatst bewerkt op: november 02, 2011, 08:25:37 am door yvon777 »
www.inchristus.nl , omdat er buiten Hem niets is

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #198 Gepost op: november 02, 2011, 09:13:50 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 02 november 2011 om 02:17:
[...]
Mooie tekst van iemand binnen de apostolische successie aan een gemeente die de mystagogie van de Kerk doorlopen hebben.  :)
Ik ben er niet zo'n voorstander van om de Schrift te zien als een boek geschreven door de Kerk slechts voor de Kerk. Wie zegt dat deze tekst geen universele reikwijdte kan/mag (moet!) hebben?

Paulus verwees de Kortinthiërs (en over hun hoofden heen alle toehoorders) naar een gebeurtenis waarin leerlingen van Christus de weg gewezen kregen. Het waren (nog) geen Apostelen die dit Evangelie mochten ontvangen, maar leerlingen. Ik denk dat dit veelzeggend is...:

Mat 26:26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen (μαθητής) ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

Dit zijn woorden gericht aan degenen die nog moeten toetreden in de kring. Die nog worden uitgenodigd om het ware Brood en Wijn onder dankzegging aan te nemen. Ook voor hen is dat Brood!!

(En misschien moet ik hier zeggen: juist ook voor hen... Want ook hier geldt volgens mij dat het aanbod gericht is op "bekering" (het "εἰς μετάνοιαν" van Mat 3:11) - Jezus leert immers dat zijn bloed "voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden"! Zie ook de boodschap van Johannes de Doper, Marcus 1:4; Degene die machtiger is doopt ons met vuur (Mat 3:11) - het vuur van de wroeging om zijn onterechte dood in de plaats van velen...)

quote:


[...]
Wij allen die één zijn deelhebben en verenigd onder die éne herder door God aangewezen. En niet diegenen die zich buiten de gemeenschap hebben geplaatst en  hebben afgescheiden. Uit mijn hoofd meen ik: canon 5 van Concilie van Nicea (325).
Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden,” maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden.

Ik ben nooit geëxcommuniceerd en ik heb mij nooit afgescheiden van mijn gemeente. En ik zal dat (zo helpe mij God) ook niet gaan doen... De zaak van de bestuurlijke kerkelijke eenheid is een verantwoordelijkheid van onze episcopi. Wat niet wegneemt dat al onze gemeenten in Christus natuurlijk al lang één zijn... Immers: er is maar één fundament voor zijn Ecclesia... En dat is Christus Zelf...
« Laatst bewerkt op: november 02, 2011, 09:29:34 am door Hendrik-NG »
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #199 Gepost op: november 02, 2011, 09:35:35 am »

quote:

knackebrod schreef op 02 november 2011 om 04:37:
Beste,

In een Bijbel verhalen boek van de schrijfster  G. Ingwersen, kwam ik in de inleiding, de volgende opmerking tegen.


[...]


Zij voegt er aan toe: ons volk in brede kringen kent het niet meer
...

Humor :) Theologie bedrijven met de kinderbijbel in de hand. _O_
Heb je overigens ook in die kinderbijbel het verhaal van de aankondiging aan Maria gelezen?
Dan zal je mogelijk iets opvallen wat er staat over de gedachte van Maria :)
Mail me maar als je wat wilt weten

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #200 Gepost op: november 02, 2011, 10:39:59 am »

quote:

Trajecto schreef op 02 november 2011 om 01:14:
Hmm, dat het feit je tegenvalt is tot daaraantoe maar dat het je van mij tegenvalt dat ik je uit de droom help zou toch niet zo moeten wezen. Ik probeer je slechts met zachte hand tot waarheid te leiden. Ik kan je toch moeilijk laten dwalen... ;)

Maar goed, on-topic weer...

Akkoord! ;)

Laat ik het dan zo stellen: ik waardeer de RKK cultuur in zekere mate maar kan hun geloof niet met mijn geweten in het reine brengen.
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #201 Gepost op: november 02, 2011, 04:48:42 pm »
Dag Riemer,

Het boek Bijbel in vertelling en beeld is, in dit geval geen kinderbijbel
De uitgave die ik in handen kreeg is een uitgave, speciaal voor het gezin en volwassenen, in het algemeen.

Het Bijbelvers uit Jesaja 8:20 wijst op de enige weg die voor Christenen te gaan is, namelijk "in de wet van Jezus en het Getuigenis" van Zijn voorbeelden.

Dus hieraan hebben noch de Bisschop van Rome én de Staatskerk deel noch part aan! Hun heer is van een andere orde Riemer, gezien zij een andere decaloog hanteren, zoals de Staatskerk zelf onderstreept.

De Staatskerk ontkent de Almachtge Heer en Schepper als hun Heer en Verlosser.
Immers zij veranderden het eerste gebod der decaloog alsook ,tengevolge daarvan ook het 2e, het 3e en tenslotte ook het 4e gebod.
 Want zij kunnen de mensen en mensheid niet uit Egypte verlossen (het Grote Babylon) waarvan zij de (overkoepelende) Moederkerk zijn. Constatijn was hun voorbeeld. Hij probeerde als Keizer al religies met elkaar te verenigen. Men zegt nu "verzoenen" in een Oecumene.

Je moet eens leren begrijpen Riemer, dat de decaloog zoals Rome die openbaart, een vervalsing is! Als Jezus zegt dat het geloof "uit de joden is", dan betekent dat in essentie, dat alleen de wet die op de Sinaï is gegeven én door Jezus als maatstaf en basis wordt voorgehouden aan ELKE gelovige Christen, de énige weg is om Gerechtvaardigd te kunnen worden. Gerechtigheid in Christus (wet én Getuigenis in Hem alleen dus) betekent groei in Heiligmaking.


Maria de ongehoorzame en zwakke mens

Aangaande Maria, kan ik in  het aangeduide boek op blz 421 inderdaad de Voorspelling aan Maria vinden. Maar wat zegt mij dat dan verder, dan dat zij de moeder van Jezus zal worden! Er staat nergens, ook niet in de Bijbel dat zij een hogere plaats heeft dan Jezus zelf. In feite is zij ook gewoon gestroven, zoals elk ander  aards mens. Zij is, op verzoek van Jezus, door Johannes onderhouden, tot aan haar natuurlijke dood. (Johannes 19:25-28.
Bovendien wordt ze door haar menselijke zwakheden en zucht naat roem, door Jezus berispt.

Maria, de moeder van Jezus ( en dus niet van God de Almachtige) is dus volgens de Bijbel, gewoon verzorgt door Johannes en dus is zij ook op een normale wijze heen gegaan. Zij is dus NIET de koningin der hemelen, zij is dus ook NIET een Middelares, want Jezus is Middelaar. Jezus benadrukt nog eens, nadrukkelijk,  Zijn positie t.o.v. zijn moeder in Johannes 2:14

quote:

"Vrouw, wat is er tussen Mij en u?Mijn ure is nog niet gekome" Door dat te zeggen, geeft Jezus aan dat Hij het middelpunt van het Evangelie is en van de Dienst die Hij zal doen, om Zijn (en onze) Hemelse Vader te eren. Maar ook dat Maria zelf Jezus moet aannemen, om gered te worden; Gerechtvaardigd en Heilig gemaakt door Zijn voorbeeld!.


Want wat was de bedoeling van Maria met die ene opmerking, waar Jezus zo resoluut op reageerde!

Maria wilde de discipelen naar zich halen door een weldaad en daarmee zichzelf in het licht te plaatsen. Zij wilde profiteren van de plaats die Jezus Christus in nam. Ook de broers van Jezus Christus zelf, wilde Jezus overhalen om Zichzelf, als persoon te tonen aan de wereld, als een soort "Superman" dus. en zo ook roem te vergaren aangaande zijn wonderen, en zo over "de rug "van Jezus Christus een voorname positie te kunnen bekleden binnen hun leefgemeenschap (-pen).

Daarmee is het dus overduidelijk dat Maria, nooit en te nimmer " Koningin van de hemel" zou kunnen zijn of worden. Dat zij ook nooit een voornamere plaats in kon nemen in het Verlossingsplan, dat boven dat van haar Zoon zou uitstijgen.
(Jakobus 1:13-16)

Dit ter notitie genomen te hebbende Riemer, zijn dus de zogenaamde "verschijningen" van Maria allemaal het werk van de Duivel, de Satan de Tegenstander van Jezus Christus. Want we weten dat we niets dat boven of "in de aarde" mogen aanbidden (in een rots). Want alleen Satan is in staat om zich voor te doen als een overledene of een bekend persoon, voor families en de wereld.

Jezus Christus leert ons ook dat wij onze ouders dienen te respecteren, echter zolang zij onze persoonlijke keuze, om Jezus Christus te dienen, niet in de weg (zullen) staan. (zie Lukas). En dat is nu juist wat Maria tijdens de Bruiloft te Kanaän, en ook zijn broers probeerden te doen. Op dat punt kon Jezus dus Maria terecht wijzen en was het voor haar een wijze en raadzame les.

Evenals dus Petrus niet de "eerste Paus of Bisschop" kon zijn op grond van een voorspraak van Jezus persoonlijk omdat Jezus Petrus moets duiden dat de Satan bezit van hem had genomen, kon dus Maria nooit dié positie, op welke voorgestelde wijze dan ook,  in nemen die Jezus in de profetie allang voor zijn geboorte, verkondigd was. Profetieën spreken elkaar nooit tegen!

Er waren overigens nog twee aspecten waarop Jezus reageerde, ten aanzien van Zijn positie. Sinds de doop van de Heilige Geest is Jezus "Heiland" en heeft Hij geen richtlijnen meer te ontvangen van Maria, zijn moeder en ouder, waardoor Hij het levenslicht als mens zag.

Ten tweede: De wijze waarop Jezus, aangaande de wijn, zijn moeder antwoord, bewijst en leert ons dat alle macht op aarde voortaan Hem geschonken werd en is, hetzij als mens, hetzij als door de Heilige Geest gezonden (NT). Alhoewel de mens zijn gang gaat en "geboden en wetten" naar eigen hand probeert te zetten, en zo de Heilands` positie misbruikt, zal toch Jezus Christus het laatste woord hebben en de macht -ook- van de Wereldkerk zodanig af gaan nemen, dat geen mens de valse decaloog nog zal aannemen, nog geloven. Jezus Christus zelf zal er voor zorgen dat de Wereldkerk, de Staatskerk die over de koningen der aarde regeert, al haar macht, vlak voor de wederkomst van Chritus, a.h.w. in één dag zal verliezen. Wellicht dat wij, die nu nog leven, getuige zullen zijn van de bovennatuurlijke handelingen die Hij, Jezus Christus, in de toekomst bij gelegenheid zal volbrengen, als blijk van Zijn liefde voor de -individuele- mens. De uitstralingen van Zijn openbaringen zullen een wonderrbare getuigenis zijn van de Zoon.

Vandaag Riemer, wilde ik naar het Administratief centrum in Gent gaan om persoonlijke zaken te regelen. Evenals gisteren, Aller Heiligen, was het Centrum gesloten, evenals veel Openbaren werken van de gemeente.

Even nadenkend, hoe dat kon, werd ik mij er van bewust, dat het vandaag Aller zielen is. Tja, we hebben hier in België heel veel RK feestdagen (ik dacht 15 in totaal).


Wat is Aller zielen:

quote:

Allerzielen is een hoogtijdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Hij wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.  Er worden in familiekring soms ook nog pannenkoeken gebakken. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledenen. Op de eerstvolgende allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.


Nu is het zo Riemer, dat de Bijbel nergens gewag maakt dat overleden mensen in de hemel zijn! De Bijbel zegt het volgende over de overleden mens, die "slaapt", immers de eeuwige dood zoals die Bijbels wordt gezien, is het gevolg van de tweede opstanding, na 1000 jaren. De tweede opstanding na 1000 jaren, is de opstanding van die mensen, die Jezus Christus hebben afgewezen, omdat zij willens en wetens, Zijn wet en Getuigenis hebben verzaakt en niet hebben -willen- aannemen.

Het kan dus niet zo zijn dat de doden ( de slapenden) in de hemel wonen of in het vagevuur verblijven. De Bijbel maakt nergens notitie van een vagevuur, want dat zou de profetie over de toestand van de overledenen, in hun graf, tegenspreken! En de Almachtige god is een onveranderlijke God, als het gaat om Zijn wetten en geboden!

Jezus zegt, door Zijn schrijvers, in de Heilige Schrift over de slapenden:

Hebreeën 9:27

"

quote:

Het is de mensen beschikt, éénmaal te sterven, en daarna het oordeel"
Veel Christenen, zowel RK al Protestants zijn van mening dat Jezus Christus ooit, over de mens heeft gesproken, als dat hij of zij een onsterfelijke ziel zou hebben. Echter de Bijbel is duidelijk; er is maar één plaats waar de overledene zal zijn en dat is in zijn of haar graf, waar of welke dat ook mag zijn.

Pas dan als Jezus Christus inh de opstandingsmorgen  de gelovigen zal opwekken uit hun 'slaap' tot een eeuwig leven of, duizend jaren later opwekken tot de 'eeuwige dood'. We kunnen dat allemaal lezen in Openbaring 20: de verzen 5,6

Openbaring 20:5,6

quote:

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.


Zij die dus niet verlost zijn, zich niet hebben willen laten redden, er van overtuigd zijn, dat ze niet in het Koninkrijk der hemelen willen zijn, stan dus uit hun graven op na 1000 jaren. De verlosten gaan met Jezus naar het Hemels Jeruzalem, alwaar zij geinformeerd zullen worden over hun leven, en waarom de geschiedenis en de veroordeling van hen én de niet verlosten, gepasseerd is zoals de profetie heeft voorspeld.

Moeten wij dan bidden voor de doden, de slapenden, heeft het nog zin Riemer, om zulks te doen? Voeg het nog iets toe aan hun toestand?

"Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden" (2 Petrus 2:9)

Op een andere plaats zegt Jezus daar over:

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij, om een  ieder te vergelden naardat Zijn werk is (Mattheus 16:27)


En tot slot dan, omwille van het bidden voor de doden, binnen RK kringen:

Prediker 9:10

quote:

10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.


We zien dus Riemer, dat er geen enkele reden is om mensen of afbeeldingen van Bijbelse fuguren te (ver-)eren of te (aan-) bidden. Het haalt niets uit en het verlost of redt ook niet! Het brent ons geen milimeter dichter bij het Koninkrijk der hemelen;

Allerheilige, Allerzielen, Halloween zijn allemaal "herdenkingsfeesten" met een negatieve klank. Feitelijk hebben zij alles te maken met de aanbidding en verering van overledenen, hoe oprecht en onschuldig het er ook uit ziet. E&n maal per jaar een graf opkuisen, bloemen leggen bij een dierbare op bevel of als traditie is aandoenlijk. Wellicht ook goed, om eens stil te staan bij ons zelf, onze eigen situatie, want we kunnen er niet om heen, we zullen allmaal op dat punt komen, helaas!

Heiligen verering heeft dus geen enkele nut, zoals Jezus ons leert! De Almachtige god eren en aanbidden dat redt ons en verlost ons, niet alleen van de -eeuwige- dood, maar ook van valse geboden en wetten, die niet van de Almachtige Vader in de hemel -kunnen- zijn. Juiste aanbidding, juiste verering van die éne God, die ook door Jezus wordt aanbeden en vereert, Rechtvaardigd ons zoals we zijn en maakt ons werkelijk Heilig. Niet door de aanwijzing van Bisschoppen of Priesters, niet door witte rook, niet door relikwiën, niet door het kussen van de ring van een Bisschop,maar door de wet en het getuigenis van Jezus persoonlijk!

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #202 Gepost op: november 02, 2011, 05:25:29 pm »

quote:

knackebrod schreef op 02 november 2011 om 16:48:
(...)
Aangaande Maria, kan ik in  het aangeduide boek op blz 421 inderdaad de Voorspelling aan Maria vinden. Maar wat zegt mij dat dan verder, dan dat zij de moeder van Jezus zal worden! Er staat nergens, ook niet in de Bijbel dat zij een hogere plaats heeft dan Jezus zelf. In feite is zij ook gewoon gestroven, zoals elk ander  aards mens. Zij is, op verzoek van Jezus, door Johannes onderhouden, tot aan haar natuurlijke dood. (Johannes 19:25-28.
Bovendien wordt ze door haar menselijke zwakheden en zucht naat roem, door Jezus berispt.
Wie zegt er dan dat Maria een hogere plaats heeft dan Jezus?

quote:

Maria, de moeder van Jezus ( en dus niet van God de Almachtige) is dus volgens de Bijbel, gewoon verzorgt door Johannes en dus is zij ook op een normale wijze heen gegaan. Zij is dus NIET de koningin der hemelen, zij is dus ook NIET een Middelares, want Jezus is Middelaar. Jezus benadrukt nog eens, nadrukkelijk,  Zijn positie t.o.v. zijn moeder in Johannes 2:14
Johannes 2:14  En Hij vond in de tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende.

Je bedoelt vast een andere tekst.

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #203 Gepost op: november 02, 2011, 07:01:33 pm »

quote:

small brother schreef op 02 november 2011 om 00:03:

quote:

Piebe schreef op 01 november 2011 om 23:55:
Beste Small Brother, ik zou het jammer vinden dat jij het voor gezien houdt, maar ik ben wel blij om te lezen dat ik niet de enige ben die meent dat Riemer Lap de RKK leer uitdraagt.
Ho ho, haal je maar niets in het hoofd! Als ik zeg "even", bedoel ik precies wat ik zeg, namelijk 'even' dat is: voor dit moment van vandaag !
Zo leek het me even toe, nou gelukkig maar! :)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #204 Gepost op: november 02, 2011, 07:18:53 pm »

quote:

knackebrod schreef op 02 november 2011 om 16:48:
Dag Riemer,

Het boek Bijbel in vertelling en beeld is, in dit geval geen kinderbijbel
De uitgave die ik in handen kreeg is een uitgave, speciaal voor het gezin en volwassenen, in het algemeen.
Gewoon een kinderbijbel, niets meer of minder dan dat kan ik er van maken. Hij staat hier op de plank in mijn verzameling overigens.
Beslist geen boek om theologie mee te bedrijven, het is een hervertelling van de verhalen.
Kun je lang over gaan discussievoeren maar de status van een dergelijk boekwerkje is niet meer dan wat het beoogd te zijn.
voor wie er meer over wil weten: Klik

quote:

Je moet eens leren begrijpen Riemer
Je moest maar eens stoppen met de belerende toon naar mij.
Ik MOET helemaal niets, zeker niet van jou. :)

quote:

veel tekst en daarna:
Dit ter notitie genomen te hebbende Riemer, zijn dus de zogenaamde "verschijningen" van Maria allemaal het werk van de Duivel, de Satan de Tegenstander van Jezus Christus. Want we weten dat we niets dat boven of "in de aarde" mogen aanbidden (in een rots). Want alleen Satan is in staat om zich voor te doen als een overledene of een bekend persoon, voor families en de wereld.
Error eerwaarde: Mattheus 17:1 en 2 even lezen.

quote:

Jezus Christus leert ons ook dat wij onze ouders dienen te respecteren, echter zolang zij onze persoonlijke keuze, om Jezus Christus te dienen, niet in de weg (zullen) staan. (zie Lukas).
Nee eerwaarde: zelfs een foute overheid dien je respectvol te behandelen: Mattheus 22:19 is daar een voorbeeldje van.

quote:

Er waren overigens nog twee aspecten waarop Jezus reageerde, ten aanzien van Zijn positie. Sinds de doop van de Heilige Geest is Jezus "Heiland"
Dus tot die tijd had Hij natuurlijk geen rol anders dan kind van Jozef en Maria zijn?
Hoe kom je eigenlijk bij die stelling inzake het "Heiland" zijn?
Lucas 1 geeft een totaal ander beeld van Jezus namelijk.

quote:


Vandaag Riemer, wilde ik naar het Administratief centrum in Gent gaan om persoonlijke zaken te regelen. Evenals gisteren, Aller Heiligen, was het Centrum gesloten, evenals veel Openbaren werken van de gemeente.

Even nadenkend, hoe dat kon, werd ik mij er van bewust, dat het vandaag Aller zielen is. Tja, we hebben hier in België heel veel RK feestdagen (ik dacht 15 in totaal).
Dat is toch net zo onnozel als in Nederland op 2e paasdag naar het gemeentehuis gaan? Kwestie van de gebruiken in je land kennen.

quote:

Nu is het zo Riemer, dat de Bijbel nergens gewag maakt dat overleden mensen in de hemel zijn!
Dat is een andere discussie. Overigens verteld de bijbel wel degelijk wie er met Christus in het Paradijs (=hemel) zijn, lees de kruisiging maar eens goed na.

quote:

De Bijbel zegt het volgende over de overleden mens, die "slaapt", immers de eeuwige dood zoals die Bijbels wordt gezien, is het gevolg van de tweede opstanding, na 1000 jaren. De tweede opstanding na 1000 jaren, is de opstanding van die mensen, die Jezus Christus hebben afgewezen, omdat zij willens en wetens, Zijn wet en Getuigenis hebben verzaakt en niet hebben -willen- aannemen.

Het kan dus niet zo zijn dat de doden ( de slapenden) in de hemel wonen of in het vagevuur verblijven. De Bijbel maakt nergens notitie van een vagevuur, want dat zou de profetie over de toestand van de overledenen, in hun graf, tegenspreken! En de Almachtige god is een onveranderlijke God, als het gaat om Zijn wetten en geboden!

Jezus zegt, door Zijn schrijvers, in de Heilige Schrift over de slapenden:

Hebreeën 9:27

"
[...]

Je trekt er van alles bij wat in dezen niet zo relevant is, zeker niet gezien het feit dat je geen antwoord wilt geven op de meest eenvoudige vraag bij welke denominatie jij je hebt gevoegd.
Ik lees een mengeling van adventist en WTG met hier en daar sterk evangelische trekken en wat oud reformatorisch denken. Dus nogmaals maar de vraag bij welke richting jij je hebt gevoegd?

De rest van je tekst ga ik niet op in omdat het weinig te maken heeft met het onderwerp.
« Laatst bewerkt op: november 02, 2011, 09:11:03 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

Piebe

 • Berichten: 6200
 • oud katholiek
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #205 Gepost op: november 02, 2011, 07:26:26 pm »

quote:

Trajecto schreef op 02 november 2011 om 17:25:
Wie zegt er dan dat Maria een hogere plaats heeft dan Jezus?

Het zou fijn zijn mochten we Maria kunnen vragen wat zij er zelf van vindt en of zij op een voetstuk geplaatst wil worden waarvan vervolgens beweerd wordt dat het geen voetstuk is maar een stoof. :+

Jezus zei:

'Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder, en zuster, en moeder.' (Mat 12,50)
'Wie van zijn bezit of zijn werk leeft heeft het goed, maar wie een schat vindt heeft het beter.'

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #206 Gepost op: november 02, 2011, 11:46:20 pm »

quote:

Piebe schreef op 02 november 2011 om 19:26:
[...]

Het zou fijn zijn mochten we Maria kunnen vragen wat zij er zelf van vindt en of zij op een voetstuk geplaatst wil worden waarvan vervolgens beweerd wordt dat het geen voetstuk is maar een stoof. :+
* Riemer Lap zoekt even in de kinderbijbel van Anne de Vries maar kan geen telefoonnummer vinden. Dat wat er instaat is verouderd....  O-)
Mail me maar als je wat wilt weten

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #207 Gepost op: november 02, 2011, 11:51:47 pm »

quote:

Trajecto schreef op 02 november 2011 om 17:25:
Je bedoelt vast een andere tekst.
offtopic:andere kinderbijbel _O_
Mail me maar als je wat wilt weten

knackebrod

 • Berichten: 47
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #208 Gepost op: november 03, 2011, 04:39:38 am »
Hallo Riemer,

Inderdaad het is dezelfde Bijbel, maar waar ik op wilde wijze is die tekst uit Jesaja 8:20. Die vinden we niet zo veel meer, zoals ze zelf schrijft. EN daarmee zet ze een bepaalde toon, bij de wijze waarop ze de Bijbel, voor zover, inhoudt geeft.

Je haalde nog aan:

Error eerwaarde: Mattheus 17:1 en 2 even lezen.


Mag ik je er op wijzen Riemer, dat Mozes en Elia hier niet "uit de dood" getoond worden, maar dat zij beiden in het Hemels Jeruzalem wonen:

Opstandingen in het Oude Testament

quote:

Mozes stierf op de berg Nebo. De juiste plaats van zijn graf is onbekend. ‘Toen beklom Mozes uit de velden van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die tegenover Jericho ligt (…) Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. En Hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag.’ Deuteronomium 34: 1, 5-6.
Maar hij bleef niet in het graf; later is hij door de Here opgewekt en in de hemel opgenomen. ‘Maar Michael, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!’ Judas 9.

quote:

Toen Christus op de berg der verheerlijking was, werd Hij door Petrus, Jakobus en Johannes samen gezien met Mozes en Elia. Mozes kon daarbij zijn, omdat hij opgewekt was, en Elia kon daar zijn, omdat hij nooit gestorven was. Zie 2 Koningen 2:9-11.

quote:

Andere opwekkingen in het Oude Testament zijn: De zoon van de weduwe van Zarfath (1 Koningen 17:17-23), de zoon van de Sunamietische vrouw ( 2 Koningen 4:32-35), en de man die in het graf van Elisa geworpen werd (2 Koningen 13:21


Kijk Riemer, dat is nog eens iets anders als de "verschijningen" van overleden mensen, inclusief stemmen en soms zichtbare lichamen. In elk geval, zoals hier aangeduid is in de Heilige Schrift, is het Jezus Christus die centraal staat.
En we weten allemaal wie, op een zekere dag, het sein zal geven, namens Zijn Vader om de slapenden op te wekken uit hun slaap!

Het gaat hier om bijzondere omstandigheden, die we in de Schrift terug kunnen vinden. Vindt jij ergens maar één bericht terug waarin (om zeer speciale redenen zouden we kunnen zeggen) Maria uit haar slaap opgewekt wordt of is en dat zij een plats heeft in het hemels Jeruzalem? Je kunt de gehele Bijbel er op naslaan, zo`n bericht zul je nergens aantreffen!

Je gaf kommentaar als volgt:

Nee eerwaarde: zelfs een foute overheid dien je respectvol te behandelen: Mattheus 22:19 is daar een voorbeeldje van.


Mattheus 22:19-22

17 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
 
18 Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide:
 
19 Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning. En zij brachten Hem een penning.
 
20 En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
 
21 Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.
 
22 En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, zijn zij weggegaan[/quote].

Het gaat hier gewoon over het betalen van belasting aan de Keizer en je tienden aan de Heer.

En dat heeft niets te maken met de politieke of religieuze voorkeur van die Overheid! Het gaat er om dat je zegt dat je tegenover de Almachtge god oprecht trouw beleid, dat je dat ook tegenover de Overheid moet doen. Je verplichtingen dus inzake de belastingen evengoed moet voldoen als de tienden aan de Heer.
Dus njiet schijnheilig doen! Je bent immers een voorbeeld van Christus: wet en getuigenis!

Openbaring 18:4 leert ons dat we (in geestelijk opzicht) zelfs moeten uitgaan van  de wereld, het Grote Babylon, opdat we geen deel hebben aan haar plagen. Maar ook dat sluit ons er niet vanuit dat we onze burgerplichten inzake financiële aangelegenheden niet moeten verwaarlozen, zoals we dat ook niet tegenover de Heer zouden doen (als we tenminste tienden betalen over al ons inkomen)

We betalen tienden, opdat het werk van de Heer, zonder politieke of ongewenste religieuze beinvloeding plaats kan vinden. Niet afhankelijk zijn dus van het Grote Babylon, in deze. Daar gaat het over in de door jou aangehaalde Bijbelpassage.

Je schreef ook nog:

Dat is toch net zo onnozel als in Nederland op 2e paasdag naar het gemeentehuis gaan? Kwestie van de gebruiken in je land kennen.


Inderdaad zou je zeggen, maar het is hier op vele gebieden een echte Babylonisch chaos, want niet iedereen is vrij is op die dag, alleen de slaven die voor de Staat werken. En daarom Riemer, stond ik in beide gevallen niet alleen, vruchteloos, voor de  deur te wachten, maar velen met mij. In veel gevallen weet je hier soms niet waar je aan toe bent, vandaar! Het kan morgen weer anders zijn!

Je schreef ook nog:

lees de kruisiging maar eens goed na

De man aan het kruis, naast Christus is dus NIET in het Hemels Koninkrijk, maar hem is beloofd dat hij met Jezus in  het Hemels Koninkrijk zal zijn ( na zijn persoonlijke opstanding). Want Jezus was toch niet , na zijn overlijden aan het kruis, direct in de hemel? Hij is toch eerst nog opgestaan uit Zijn graf, na 3 dagen en 3 nachten. Er staat toch nergens verder meer vermeldt dat de man, naast Jezus aan het kruis, met Hem samen  "uit de slaap" is opgestaan en met Hem, samen ten hemel is gevaren? (Wil ik nog wel eens verder uitleggen bij een andere gelegenheid)

Ik ben Bijbels Christen Riemer, Messiaans joods belangstellende! En heb inderdaad Adventistsiche wortels, maar het Adventisme redt me niet en verlost me ook niet, bovendien ben ik de mening toegedaan dat alle denominaties in het Grote Babylon zullen terecht komen  uiteindelijk, vandaar de oproepen in Openbaring 14 en 18 om "uit te gaan" en "om de Almachtige god de eer te geven en alleen Hem na te volgen, in Christus!

De Bijbel zegt trouwens dat er geen denominaties het Koninkrijk der Hemelen zullen beerven, ook de Adventkerk niet, maar een Overblijfsel zal het Koninkrijk der Hemelen beerven: uit alle taal, stam, natie en volk!

Interessante link over een Bisschop Jezuït, die niet alleen perfect weet wat Adventisten zijn en haar profetes (voor zover) maar ook Bijbelonderricht ontvangt van een Zevende Dags Adventist! Tja, je vraagt je af, waarom aanvaard een Bisschop van de Wereldkerk, Bijbelstudie van een geloofsbesweging, die de Wereldkerk liever niet wil kennen. Luister maar eens!

http://www.youtube.com/watch?v=j_da53A4E_s

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Heiligenverering
« Reactie #209 Gepost op: november 03, 2011, 09:42:32 am »

quote:

knackebrod schreef op 03 november 2011 om 04:39:
Ik ben Bijbels Christen Riemer, Messiaans joods belangstellende! En heb inderdaad Adventistsiche wortels, maar het Adventisme redt me niet en verlost me ook niet, bovendien ben ik de mening toegedaan dat alle denominaties in het Grote Babylon zullen terecht komen  uiteindelijk,.........
De Bijbel zegt trouwens dat er geen denominaties het Koninkrijk der Hemelen zullen beerven, ook de Adventkerk niet, maar een Overblijfsel zal het Koninkrijk der Hemelen beerven: uit alle taal, stam, natie en volk[/b]!
Hier is voor mij dan wel de grens bereikt.
Per saldo oordeel je hier hele grote groepen mensen waarbij je zgn. van mening bent dat jij de Waarheid ten volste kent en predikt.
Aangezien ik weinig behoefte heb aan hen die anderen veroordelen (oordeelt niet opdat ook niet gij geoordeeld wordt..) en een eigenzinnige godsdienst nastreven is voor mij hier in deze draad het gesprek met jou klaar.

Geniet wederom van de draaimolen.
Mail me maar als je wat wilt weten