Auteur Topic: Het jaar voor 2013  (gelezen 19662 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #165 Gepost op: januari 22, 2013, 12:34:24 pm »

quote:

learsi schreef op 21 januari 2013 om 11:09:Inderdaad zijn de meest gevaarlijke tegenstanders degenen die NIETS te verliezen hebben.

Ik luister naar jouw woorden alsof God ze gesproken zou hebben. En onderzoek dat. Luister jij ook naar je eigen woorden alsof God ze gesproken heeft? Luister mee met mij, naar God door jou!

Waar is de tegenstander? In personen van het kwaad? Of in de wereld van geesten die komen en gaan in elk mensenhart? Is het kwaad geest, of mens?
Evenzo het goede: Waar is de Geest van God? In personen van rechtvaardigheid? Of in de wereld van geesten die komen en gaan in elk mensenhart? is de heilige Geest geest of mens?
Wie zijn de meest toegewijde dienaren van God? Mensen en kerken, of de Geest en de engelen die de mensen beweegt te doen wat ze niet weten en de vervullen wat aan een ander is beloofd?

Ik denk dat je gelijk hebt. En vraag om bedachtzaamheid in overpeinzing wat het perspectief is en wat onze taak en roeping daarin is:

quote:

Luk.14:28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten, Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen.

Het licht doet mensen neerzitten en berekenen en afvragen wat het is dat God wil, en wat het is dat onze taak is, en hoe het is dat God wil dat wij ons richten op resultaten in geloof of resultaten in haalbaarheid.

Maar ook het licht doet mensen neerzitten en beredeneren of de financiën wel toereikend zijn, of de mensen wel zullen luisteren, of er misschien méér belang is bij eenheid en rust dan gehoorzaamheid - of juist waarheid in twist, of het niet véél beter is om goede juridische regels te hebben, dan genade en barmhartigheid te tonen, of Gods Woord niet véél beter gebracht kan worden op methode zus en zo, etc.etc.etc.

Het verschil is in de geest. Wie voorzichtig is in geloof, rekent in alles met God. Deze gelijkenis dient om ons te waarschuwen dat we maar niet zo een discipel van God kunnen zijn. Dat gaat gewoon niet. Lees maar na in Luk.14. En dan mag je ook denken aan die andere gelijkenis: Wie voorzichtig is in geloof, rekent met de talenten van geloof en trouw en liefde aan God, en die handelt optisch onverantwoord met van alles, uit voorzichtigheid voor de aanwezigheid en de komst van de waarachtige God die geloof en trouw vraagt, en rekenen met Hem alleen. Ja zelfs zo extreem dat we moeten geloven dat er geen haar van ons hoofd, valt buiten God om. Kunnen wij ooit voldoende besef krijgen hoe extreem dat is, en hoezeer dat een klem zet op onze beraadslagingen en beredeneringen in bedachtzaamheid?? Dat is 'voorzichtigheid van de wereld', maar dan rekenende met een Levende en besturende God.

Maar de praktijk van het licht dat meestal wordt gevolgd, gaat vaak niet verder dan juist die voorzichtigheid van de wereld, maar dan zonder het daadwerkelijk rekenen met die God. Àlles wordt verwacht van God, behalve concreet ingrijpen tot vervulling van de hoop en verwachting, en tot ingrijpen in het bestuur over de kerk. De duisternis schijnt volop als was het licht, en het noemt zichzelf ook licht van de duisternis. Licht uit haalbaarheid. Licht uit middelen en tactieken. Licht uit wetenschap. Licht uit waarheid. En toch volgt de mens deze lichten en stelt de mens er méér vertrouwen op, dan het enige dat er echt toe doet: het geloof in God.

Aan de satan zal het niet liggen, want hij heeft niets te verliezen. Ik spreek jouw woorden na. Maar aangezien wij wel wat hebben te verliezen, is het zaak om het hart leeg te halen en wel zodanig leeg, dat er ruimte komt voor een heel klein beetje helemaal alléén van God. Als zoutend zout. Om dan van daaruit te zorgen dat het zout niet verflauwt, maar uitsluitend te putten uit Gods Woord en de Kracht van de Geest. Dat is geheel anders dan rust te zoeken in bereikte bastions van recht, waarheid, en geloof.

quote:

Inderdaad, wanneer G'd Zich terugtrekt en daarbij Zijn zegen, dan krijgt de satan meer ruimte. De duisternis kan oprukken alleen als het Licht zich terugtrekt, niet andersom. De duisternis kan geen licht verdrijven van zichzelf, maar krijgt pas de overhand als we het licht afschermen of uitdoen. Net als in de natuurkunde.
Dat is nu precies wat we helaas in onze christelijke kerken zien gebeuren momenteel, waardoor het eng aan het instorten is.
Je woorden geven twee perspectieven. Wat zou zwaarder wegen: Gaat het slecht omdat God zijn zegen onttrekt? Dat zou in lijn zijn met hetgeen Hendrik-NG elders opmerkt. Of is het omdat 'we' het licht afschermen of uitdoen?? Kunnen we dat laatste zelf bewerken? En waar gaat het licht dan beginnen te schijnen?

De duisternis kan niet optrekken, omdat er licht is, of als er licht is. Je zegt het denk ik heel goed. Want God Die gezegd heeft, dat het licht in de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Laten we hulp zoeken bij God:

quote:

Luk.11:33 En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.
De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister.

Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.
Ja, dan zie ik hier een nuancering van jouw woorden. De wijze waarop je kijkt naar de kerken die je ziet ingestort te zijn, en de door jouw gesignaleerde (ontbrekende) pijlers van licht/duisternis, geven geen juist beeld van de werkelijkheid. Denk ik. Hoewel je toch wel weer gelijk kunt hebben in je uiterlijke vaststelling. Maar het geestelijke perspectief is dat de kerken en hun pijlers van sacrament en leer en waarheid, niet beloofd zijn als toonbeelden van geloof, maar wel pijlers en beschuttingen zijn van stenen gebouwen waar goede en kwade geesten gemeenschap zoeken omdat zij er de roep en de tekenen van God herkennen. Want God roept onverminderd. Maar uiterlijke beschutting is niet beloofd. Waar het aas is, daar vergaderen zich de aasgieren. Vrijheid van misleiding is niet beloofd. Vrede is niet beloofd. Eenheid is niet beloofd. Het wordt allemaal wel gevraagd, maar niet beloofd. Wel wordt beproeving en toetsing van het eigen geloof voorzegd. En zegen op geloof beloofd. En een behouden aankomst voor wie in Christus zijn.

De ware pijlers waarop een kerk rust, dat zijn de gelovigen zelf, maar niet eerstens als dragers van een gebouw, maar als dragers van het licht. Want de kerk wordt niet gedragen en geregeerd door mensen, maar door God Zelf. En de mens past gewilligheid en trouw, of de kerk nu in Jeruzalem,  of in Rome, of in de zandstormen van de woestijn gevoerd wordt.

Gaat het om de gemeenschap, dan moet -zoals jij terecht zegt - de zegen van God de kerk stutten en dragen. Die zegen rust op het geloof van pijlers van Gods koninkrijk. De 'pijler', dat is God in ons hart. Willen wij het koninkrijk stutten, dan moeten we dus het licht verhogen en op een pijler zetten in ons hart. Dat is niet buiten ons lichaam en dat is niet in de kerk, maar dat is in het hart. En doen we dat, dan schijnt het licht niet alleen over de principes, en over de visie en over hetgeen God heeft geopenbaard als waarheid, en ook niet over het kwaad dat is ontdekt in de wereld, in  kerken, of bij anderen. Maar over dat kleine hoekje in jezelf, en dan over echt alles wat uit dat hoekje in je hart en uit je hart en uit je mond komt. Ja zelfs je gedachten op het schijthuis worden erdoor verlicht en veranderd. Dat gaat dus niet meer over waarheden en inzichten en ware wegen van heil. Maar over jezelf. Want: het licht verdrijft de duisternis.

Waarom zien de dwalenden dan geen duisternis? Wat we zien is niet altijd wat de werkelijkheid goed weergeeft. Immers: het grotere geheel is onder regie en bestuur van God. Weet je nog: verblinding, bedekking, ergernis; het zijn allemaal zaken van bedekking en ontdekking. Het zijn zaken van God Zelf.

Maar waarom wordt het geloof dan ook tusssen gelovigen uitgevochten met kwade middelen en ongeestelijke praktijken? Waarom zijn gesprekken tussen gelovigen dan niet heilig van aanzien? Omdat de satan geen duisternis brengt en zich er zeker nooit mee zal identificeren tegenover Kinderen van God. Adam en Eva werd méér waarheid gebracht en méér inzicht. De ongehoorzaamheid was de prijs. Jezus kreeg bij de verleiding in de woestijn méér heerlijkheid en macht van de satan, dan de Vader Hem had toegedacht voor dat moment. Maar de prijs was ongehoorzaamheid. Willen wij dan ook trouw bevonden worden in het grote, dan moeten we trouw zijn in het kleine. In dat kleine hoekje in en van ons zelf.
En de weerbaarheid en de verdediging tegen de duisternis is steeds hetzelfde: Heeft God niet gesproken..?!" Dat is je toevlucht zoeken bij God alléén. Want de satan brengt ook licht en waarheid en zelfs engelenverschijningen. Licht van de satan dat is alles wat mooi of realistisch of nuttig klinkt, maar door bedachtzame gelovige onderzoeking van Gods Woord aan de kaak wordt gesteld als middel tot verlating van het Licht. (En laten we dan maar 'aan 'de kaak' stellen niet zien als publiek-making, maar als aan de kaak waar zich de wachters aan onze lippen hebben gesteld.) Ja, en veelmeer als middel om te beproeven of ons beginsel van geloof in ons eigen hart, een licht is voor al onze woorden en daden, die voorkomt dat we in het vuur van de strijd (net als Saul) het vlees doen optrekken achter naar voren geschoven arken van God..

En al dat andere, dat nuttig is om voor te strijden, dat is er buitendien. Waarheid is er buitendien. Ware wegen zijn er buitendien. Onrecht en oneerlijkheid en dwaling is er buitendien. Dat moet ook allemaal normatief aanwezig zijn om Gods werken in mensen, te tonen en daarin God eer te bewijzen en gelouterde zielen tot koningschap in zaligheid te winnen. God weet en kent dat alles. Tot het meest verborgene. En Zijn Naam wordt alleen eer gebracht als dat alles benaderd wordt, en verheerlijkt wordt vanuit het licht. Daarom hebben zelfs de meest positieve zaken geen nut als doel voor de mens om die te behalen of te bewerken. Immers ook het volk Israël was alle waarheid van God niet tot eigen nut. Maar het intrinsieke nut van die zaken is er sowieso en God zelf heeft daarin de regie. Zoals Hendrik-NG en jij nu ook m.i. terecht opmerken. Dat wat God werkt in de kerk is dus niet iets wat wij moeten gaan 'zitten bewaken' en 'in stand houden', want dat kunnen wij niet. Want het is niet ons werk en zelfs niet ons Godswerk, maar een zegen of een door God gegeven licht, zoals jezelf m.i. terecht opmerkt. Maar voor ons als mensen is het zaak om daartoe te geraken op de enige geoorloofde manier: namelijk in het volgen van de weg van Jezus Christus.

'Pijler' zijn van Gods Koninkrijk, is het licht dat in ons ontstoken is, in het hart op een pijler gezet tot verlichting van alles wat ons aangaat. En Gods werk of Gods kerk willen regelen, dat vraagt om een neerzitten in bedachtzaamheid en bij jezelf beraadslagen of je al het benodigde hebt verzameld om een toren te gaan bouwen...  Afstand van het leven, verloochening van jezelf, volkomenheid in de liefde. Wachters voor de lippen. Doders van elk woord en elke gedachte uit het vlees. Een blinkende en schitterende wapenrusting van God.
Hoewel je zonder waarheid nog geen stap kunt doen, zul je nog geen woord van waarheid hoeven uit te brengen, om die waarheid te verkondigen tot heil en heerlijkheid van God en allen die Hem zoeken.

Waarheid is nooit je omgeving. Je kunt zoals de joden zijn midden in de zegen en er niet toe kunnen geraken. En je kunt in de vloek zijn van je omgeving, en een boom van leven en zegen door je geloof werken voor het nageslacht. Dat zijn de wonderlijke werken van de levende God!

De bijbel geeft dat heel kernachtig aan:

quote:

Mar.5:13
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en door de mensen vertreden te worden.
Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

De wet (waarheid) is de uiterlijkheid waaraan de wereld kan zien wat God vraagt. De 'wet', dat kan ook de kerk zijn. Maar de liefde begint deze zaken op orde te stellen in het hart, en vanuit het hart verlicht het het lichaam, en vanuit het lichaam verlicht het alle bezigheden op de dag, en vanuit de bezigheden op de dag verlicht het de gemeente, en vanuit de gemeente verlicht het de wereld.
Het woord waarheid komt er niet in voor. De wet komt er niet in voor. Het gelijk van mensen komt er niet in voor. Ja, de wet is er wel, tot de laatste tittel, en de waarheid is er wel als onmisbare basis, en het gelijk is ook wel als ijkpunt voor hetgeen je innerlijke waarde toekent. Maar de wijze waarop je eruit leeft of ertoe geraakt, is er een die veronderstelt dat God zelf regeert, en dat wij boven alles onszelf als Zijn Kinderen dienen te manifesteren. Dat is niet actief en onder veel geroep Lichtmaker zijn,  maar dat is zelf zodanig verlicht zijn, dat mensen het als licht gaan onderscheiden en ook zien. En waarnemen. En God erin herkennen.
Dan namelijk alleen zijn wij pijlers met lichten van Gods koninkrijk. Zouden wij dat niet zo doen, maar accepteren dat wij toch maar feilbare mensen zijn en zouden wij daarin berusten omwille van de gemeente of de weg of de haalbare resultaten die we graag willen, dan is dat precies de situatie waarover jijzelf zegt: pas op, want als God zijn zegen onttrekt, dan verdwijnt het licht en komt er duisternis.

Kan dat dan wel als het gaat om heilige zaken? Ja want die zaken zijn wel Licht, maar als het niet in de juiste gesteldheid van het hart wordt benaderd, is het niets anders dan de Wet van Mozes en de brandofferen die God een gruwel waren: Het is waar en zeker en het geeft zelfs de ware wijze van invulling van het geloof aan. Maar het brengt niets.

quote:

Luk.11:35
Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.

Dus: niet geloven dat God niet Zelf regeert;
Maar vertrouwen dat God alles regeert, en je concentreren op je persoonlijk volgen van Jezus' weg.
Alleen vanuit die gesteldheid en op die weg, is het dat je Gods zegen kunt afdwingen voor 'te behalen resultaten' en openbaarwording van voor jou zichtbare waarheden.

Alleen via die weg worden de stenen gevoegd op het fundament, waarmee Gods tempel wordt gebouwd! En als je via die weg gaat, en op dat fundament staat, dan is het dat al je woorden in je post heldere lichtstralen worden die getuigen van waarheid, die ook bouwend is voor heel een gemeente:

quote:

1 Tim 3:15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.
« Laatst bewerkt op: januari 22, 2013, 04:55:56 pm door small brother »

Harmoniezoeker

 • Berichten: 678
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #166 Gepost op: januari 23, 2013, 12:13:37 am »
Small brother, niemand anders dan mensen die gepensioneerd zijn of (op veelal corrupte wijze) van een uitkering leven, hebben tijd voor dat soort lange betogingen, geestelijke muggezifterij.
God is geintresseerd in oprechte korte stellingen, met direkte antwoorden denk ik.
Desalnietemin, veel sterkte in alles wat je onderneemt, en God`s zegen toegwenst.
Hopelijk kom je spoedig naar het symposium - na volgende maand de 22 ste komt de geestelijke wereld neer op aarde en gaan er vele dingen gebeuren.  Het is beter om dus mee tedoen met de internationale huwelijks (her)inzegening, want God wenst nu te weten wie klaar is voor Zijn koninkrijk.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #167 Gepost op: januari 23, 2013, 12:25:35 am »

quote:

Harmoniezoeker schreef op 23 januari 2013 om 00:13:
Small brother, niemand anders dan mensen die gepensioneerd zijn of (op veelal corrupte wijze) van een uitkering leven, hebben tijd voor dat soort lange betogingen, geestelijke muggezifterij.
God is geintresseerd in oprechte korte stellingen, met direkte antwoorden denk ik.
Desalnietemin, veel sterkte in alles wat je onderneemt, en God`s zegen toegwenst.
Hopelijk kom je spoedig naar het symposium - na volgende maand de 22 ste komt de geestelijke wereld neer op aarde en gaan er vele dingen gebeuren.  Het is beter om dus mee tedoen met de internationale huwelijks (her)inzegening, want God wenst nu te weten wie klaar is voor Zijn koninkrijk.

Ook hier de vraag om te stoppen met het reclame maken voor een symposium.
Vandaar ook dat ik de mods heb gevraagd om hier iets aan te doen. Dit forum is een open en gastvrije plek vanuit de GKv maar geen postbus om te spammen.
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #168 Gepost op: januari 23, 2013, 12:09:46 pm »

quote:

small brother schreef op 22 januari 2013 om 12:34:
[...]

Ik luister naar jouw woorden alsof God ze gesproken zou hebben. En onderzoek dat. Luister jij ook naar je eigen woorden alsof God ze gesproken heeft? Luister mee met mij, naar God door jou!


Graag :)

Jou reactie lezende small brother doet mij beseffen dat de taal ons hier beperkt. Met name begrippen als Licht en kerk. Daarom even dat nader verklarend.

-Voor mij zijn de gelovigen de kerk. niet de pijlers, maar de kerk zelf.
-Voor mij is Licht afkomstig van G'd de vader en kan de satan dat niet voortbrengen, wel vals licht. Of te wel, duisternis die we voor Licht aanzien.

Ben je dat zover met me eens? Dat zitten we daarmee op dezelfde golflengte.

In mijn betoog heb ik echt ditmaal kerk gebruikt voor het geheel, de gelovigen, het instituut en het gebouw. De taal schiet hier tekort, denk ik.

Wat ik er niet mee wilde zeggen is dat G'd de zegen uit de gelovigen haalt, dat geloof ik niet. Door alle kerkgenootschappen heen zal G'd de echte gelovigen (die de geboden bewaren) blijven zegenen.

Een beter woord is denk ik instituut kerk.
G'd is volgens mij hard bezig Zijn Zegen terug te trekken uit het instituut kerk. Daarin gebeuren zaken Die Hem niet aanstaan en zelfs tegenstaan. En na lange perioden van Zijn Lankmoedigheid is de tijd gekomen, likt wel dat Hij Zijn Zegen uit het instituut kerk terug trekt. Het instituut kerk stort ook in, niet zozeer de gelovigen in de kerk. Immers de Gemeente van Christus bestaat niet uit 1 kerkinstituut, maar bestaat uit ware gelovigen door alle kerkinstituten heen en zelfs uit ware gelovigen zonder kerkinstituut. Het lidmaatschap van een kerkinstituut zal ons niet redden, wel ons ware geloof.

Als ik terugkijk naar de geschiedenis, dan zie ik:
- Een begin met een Verbond tussen G'd en het volk Israël.
- Door ongehoorzaamheid van het volk Israël verbergt G'd Zijn Aangezicht tijdelijk voor Israël en verstrooid hen. G'd trekt Zijn Zegen tijdelijk terug uit het instituut Jodendom. Met de Beloften hen ook weer samen te brengen in het Beloofde land en heel Israël zalig te maken.

- Door Christus hebben heidenen nu OOK de mogelijkheid om een verbond met G'd te hebben.
- Er ontstaan huisgemeenten, zogenaamde vergaderingen.
- Rome stapt in en zorgt voor bescherming van Christenen, helaas in ruil voor acceptatie valse dan wel onbijbelse dwaalleer en heidense rituelen.
- Op een bepaald moment is Rome net zo ongehoorzaam of nog erger, dan Israël destijds en trekt G'd Zich terug uit het kerkinstituut van Rome. Waarmee ik niet zeg dat G'd de ware gelovige uitsluit, want we hebben het Fundament van Christus als Belofte van G'd. Vergelijkbaar met de Belofte van G'd aan Israël om hen uiteindelijk allemaal zalig te maken.
- Wederom een "nieuwe" start met de protestanten nu, met als doel weer gehoorzaam/gehoorzamer te zijn aan G'd en de vele onbijbelse valse/dwaal leer achterwege te laten. Maar ook dit gaat verkeerd door toedoen van de mens die het kerkinstituut leidt, waardoor ook dit kerkinstituut ongehoorzaam is aan G'd. Hierdoor trekt G'd zich terug ook uit het protestantse kerkinstituut. (Traditioneel).
- Wederom een "nieuwe" start met de "(vol)-evangelisten" nu, met als doel weer gehoorzaam/gehoorzamer te zijn aan G'd en de vele valse/dwaal leer achterwege te laten, terug naar het Woord. Maar ook dit gaat verkeerd door toedoen van de mens die het kerkinstituut leidt, waardoor ook dit kerkinstituut ongehoorzaam is aan G'd door ook hier weer onbijbelse valse/dwaalleer in te voeren. Hierdoor trekt G'd zich terug ook terug uit het evangelische kerkinstituut.

Het terugtrekken van de Zegen van G'd uit het kerkinstituut is niet synoniem aan terugtrekken van de Zegen aan de ware gelovige. !
Dat geldt voor zowel voor het Jodendom als het Christendom.
Het wrange nu is dat veel christenen wel het terugtrekken van G'd uit Israël zien en erop wijzen, zonder oog te hebben voor het tijdelijk karakter ervan. Maar helaas niet zien dat hetzelfde nu aan het gebeuren is met onze kerkinstituten.
Waar gelukkig ook wij kunnen blijven vertrouwen als individu op G'd Zijn Eeuwige Beloften dat OOK wij door waar geloof zalig zullen worden gemaakt door Hem.


quote:

Waar is de tegenstander? In personen van het kwaad? Of in de wereld van geesten die komen en gaan in elk mensenhart? Is het kwaad geest, of mens?
Evenzo het goede: Waar is de Geest van God? In personen van rechtvaardigheid? Of in de wereld van geesten die komen en gaan in elk mensenhart? is de heilige Geest geest of mens?
Wie zijn de meest toegewijde dienaren van God? Mensen en kerken, of de Geest en de engelen die de mensen beweegt te doen wat ze niet weten en de vervullen wat aan een ander is beloofd?
Zoals geschreven, de kerk bestaat voor G'd eigenlijk uit alle gelovigen samen, het kerkinstituut met alle regeltjes is wat de mens ervan heeft gemaakt.

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #169 Gepost op: januari 23, 2013, 01:49:31 pm »
Met wat Learsi schrijft over het instituut kerk kan ik helemaal instemmen. Ik geloof wel dat er plaatselijke gemeenten kunnen zijn - binnen het instituut kerk - waar men wel gehoorzaam en trouw is aan God en Zijn Woord. Waar Jezus de centrale plaats inneemt.

Maar als je het over de "kerk" in het algemeen hebt, kies ik liever voor het bijbelse begrip "Lichaam van Christus", waarvan het Hoofd aan de rechterhand van de Vader zit. Dat is een geestelijke éénheid en zo ziet God de gemeente van Christus.

Mijn moeite met Learsi zijn de kwalificaties die hij aan de Palestijnse inwoners toeschrijft. Ik kan de grond ervan wel begrijpen, maar we mogen ze niet allemaal over één kam scheren. God weet wat er in het hart van de mensen is, dat kunnen wij niet altijd beoordelen. Wij gelovigen komen ook uit de heidenvolken, net zo als de inwoners uit de Israël omliggende moslimlanden. We zijn van nature geen haar beter.

Het percentage gehoorzame gelovigen ligt daar misschien niet eens anders dan bij ons. God verzamelt de gemeente uit alle geslachten, naties, kerken en koninkrijken.

Wel is de Islam een bedriegelijke godsdienst, die haaks op het evangelie staat. Binnen de islam is een percentage zeer agressieve gelovigen. Ook ik zie hierin de invloed van satan. Maar de invloed van satan is hier in het westen heus niet minder. Ik heb wel eens de uitdrukking gehoord: de satan komt daar op klompen, maar hier op kousenvoeten. Het is allebei een uiting van dezelfde vijandige macht die overal zijn slachtoffers maakt.

Niettemin vormt de agressieve islam een niet te onderschatten bedreiging voor Israël. Dit zal zeker in de eindtijd een afschuwelijke rol spelen. Maar als we nog verder kijken zijn er ook beloften voor gelovigen uit die landen. O.a. Psalm 87.

In mijn werk onder asielzoekers heb ik veel moslims gezien die tot Jezus zijn gekomen. Daarover was blijdschap in de hemel.
« Laatst bewerkt op: januari 23, 2013, 01:50:30 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #170 Gepost op: januari 23, 2013, 02:42:06 pm »
Voor al de duidelijkheid, ik richt mij tegen het nep-volk de "palestijnen" niet tegen de individuele mensen daar die wordt wijsgemaakt dat ze "palestijnen"zijn.

Ik richt mij tegen het nep-volk "palestijnen" die als volk trachten het beloofde Land Israël van het Uitverkoren volk Israël, Joden in te pikken om er hun afgoderij islam op te dringen.

Ik richt mij dus niet tegen de individuele mens, maar tegen een nep-volk.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #171 Gepost op: januari 23, 2013, 03:09:23 pm »

quote:

learsi schreef op 23 januari 2013 om 14:42:
Voor al de duidelijkheid, ik richt mij tegen het nep-volk de "palestijnen" niet tegen de individuele mensen daar die wordt wijsgemaakt dat ze "palestijnen"zijn.

Ik richt mij tegen het nep-volk "palestijnen" die als volk trachten het beloofde Land Israël van het Uitverkoren volk Israël, Joden in te pikken om er hun afgoderij islam op te dringen.

Ik richt mij dus niet tegen de individuele mens, maar tegen een nep-volk.
Tuurlijk. Die groep individuele mensen heb je echter al lang van een oordeel voorzien met je bijbelteksten. Of wil je nu beweren dat je geen bijbelteksten hebt aangehaald om aan te tonen dat die mensen / groeperingen vernietigd zullen worden?
En zou het niet veel beter zijn om daar het Evangelie te verkondigen in plaats van de insteek die jij kiest?
« Laatst bewerkt op: januari 23, 2013, 03:27:31 pm door Riemer Lap »
Mail me maar als je wat wilt weten

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #172 Gepost op: januari 23, 2013, 03:47:45 pm »
Gisteren op de bijbelkring werd gezegd dat de omringende landen van Israël (inclusief de Palestijnen) door God gebruikt gaan worden om de joden terug naar Israël te brengen. Ook dat is een visie die binnen Israël lievend Nederlands gedeeld wordt.
Een nieuwe start is een nieuw begin

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #173 Gepost op: januari 23, 2013, 03:48:26 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 23 januari 2013 om 15:09:
[...]
Tuurlijk. Die groep individuele mensen heb je echter al lang van een oordeel voorzien met je bijbelteksten.

Niet ik oordeel, ik wijs slechts op het oordeel in de Schrift.


quote:

Of wil je nu beweren dat je geen bijbelteksten hebt aangehaald om aan te tonen dat die mensen / groeperingen vernietigd zullen worden?

Inderdaad toon ik aan waar in de Schrift deze zaken staan benoemd.
Maar daarmee oordeel ik niet, ik wijs op de Schrift.

Als jij en ongelovige wijst op de Schrift dat deze door Jezus behouden worden kan, dan veroordeel jij die persoon toch ook niet?

Dan een ongelovige zich ermee veroordeeld voelt is heel iets anders.
Maar net zoals we de Schrift niet moeten verzwijgen om te voorkomen dat de ongelovige zich gekwetst en geoordeeld zal voelen, zo moeten we ook niet zwijgen waar de Schrift duidelijk is in wie er vernietigd worden zal, omdat deze groepen mensen zich geoordeeld zullen voelen.

quote:

En zou het niet veel beter zijn om daar het Evangelie te verkondigen in plaats van de insteek die jij kiest?
Dit hoort allemaal bij het evangelie, niet alleen de knuffelzaken maar ook de waarschuwingen. Net zoals in onze kerken zelden wordt gesproken over de valse kerken binnen het christendom, want we willen er liever niet bij stil staan dat niet alle zich 'christen" noemend uit de "kerken" genade zullen ontvangen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #174 Gepost op: januari 23, 2013, 03:56:30 pm »

quote:

gaitema schreef op 23 januari 2013 om 15:47:
Gisteren op de bijbelkring werd gezegd dat de omringende landen van Israël (inclusief de Palestijnen) door God gebruikt gaan worden om de joden terug naar Israël te brengen. Ook dat is een visie die binnen Israël lievend Nederlands gedeeld wordt.
Indirect klopt dat ook, immers deze omringende islamitische landen ten kwade geholpen door de ongelovigen en gesteund door de valse christen-kerken, zullen Israël in de grote verdrukking brengen, waardoor Israël wederom G-d zal zoeken en roepen, zoals geprofeteerd.

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #175 Gepost op: januari 23, 2013, 04:06:20 pm »
Learsi - ik denk niet dat de Bijbel bedoeld is om de mensen mee om de oren te slaan of om angst aan te jagen wanneer ze zich niet bekeren of whatever.
dat ze vernietigd worden zoals je schrijft?

fijne God, die mensen vernietigt.......als ze weigeren in Hem te geloven of in Jezus te geloven etc.

en valse kerken - wat is nu een valse kerk?
wat de een vals vindt vindt de ander juist het tegenovergestelde.
zo kan men elkaar wel continu in de haren zitten en dat gebeurt dan ook regelmatig.
de een voelt zich nog een betere christen dan de ander.
fraai allemaal, maar not my cup of tea.

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #176 Gepost op: januari 23, 2013, 04:18:50 pm »
Mensen zouden eens wat meer moeten letten op die vader die staat te wachten op de zoon die verloren gewaand werd....
En dus ook die houding eens wat meer aan mogen nemen.
Wat God doet en op welke tijd is Zijn besluit.
Rest ons toch heel nadrukkelijk om de werken van barmhartigheid te tonen, ook aan (nee, zeker aan!) wie we "vijanden" wensen te noemen.
Mail me maar als je wat wilt weten

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #177 Gepost op: januari 23, 2013, 05:27:20 pm »

quote:

callista schreef op 23 januari 2013 om 16:06:
Learsi - ik denk niet dat de Bijbel bedoeld is om de mensen mee om de oren te slaan of om angst aan te jagen wanneer ze zich niet bekeren of whatever.
dat ze vernietigd worden zoals je schrijft?

Ik citeer slechts uit de schrift, zoals G'd het ons heeft gegeven. Het zijn daarmee niet mijn woorden.
Het Woord van G'd in de Schrift moet doorgang vinden en het is inderdaad het Woord van G'd Zelf dat oordeelt of juist niet.


quote:

fijne God, die mensen vernietigt.......als ze weigeren in Hem te geloven of in Jezus te geloven etc.

G'd is niet een allemansvriend leert de Schrift en Hij is super duidelijk welke oordelen wanneer te wachten staan.
Inderdaad zijn er ook kerken die de hel ontkennen en leren dat G'd immers van alle mensen houdt. Maar dat is niet zoals  het in de Schrift staat.

quote:

en valse kerken - wat is nu een valse kerk?

Bijvoorbeeld kerken die de hel ontkennen en van G'd een "knuffelgod" maken die alles goedvindt wat de mens doet. Maar ook de Christenkerk die zich tegen G'd Zijn Oogappel Israël verzet en het alle Beloften illegaal wegkaapt en toe-eigent verwordend tot een hoer van babylon.

quote:

wat de een vals vindt vindt de ander juist het tegenovergestelde.

Het gaat er niet om wat de mens vindt, maar wat G'd ons heeft nagelaten in Zijn Woord in de Schrift.

quote:

de een voelt zich nog een betere christen dan de ander.
fraai allemaal, maar not my cup of tea.

De goedheid van de mens kan de mens zelf onmogelijk meten. Dat geldt ook voor de christenen, we kunnen alleen onszelf lang de meetlat leggen en niet onze broeders, als het erop aankomt wie een betere Christen zou zijn.

De Discipelen vroegen dit ook eens aan Jezus, wie van hen de beste plek zou ontvangen naast Christus......
« Laatst bewerkt op: januari 23, 2013, 05:27:45 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #178 Gepost op: januari 23, 2013, 05:37:46 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 23 januari 2013 om 16:18:
Rest ons toch heel nadrukkelijk om de werken van barmhartigheid te tonen, ook aan (nee, zeker aan!) wie we "vijanden" wensen te noemen.

Precies, door hen barmhartig erop te wijzen dat ze het het stelen van het Beloofde Land dat JHWH, de G'd van Israël voor Eeuwig aan de Joden heeft gegeven, de toorn van G'd op zich laden. Dat G'd in Zijn Echte Woord (niet de vervalste koran van afgod allah) zeer streng waarschuwt hiertegen. vervolgens kunnen we ze barmhartig meehelpen om elders in Arabië opnieuw te straten.

Maar valselijk met hen meepraten in datgene wat ze graag willen horen is niet echt barmhartig, want we zadelen hen (en onszelf) daardoor met de toorn van G'd op. We gaan ermee tegen G'd Zijn Wil in.

Wanneer een arts een ongeneeslijke patiënt heeft kan hij 2 zaken doen:
-1. De arts kan melden dat er niets aan de hand is en deze zich totaal geen zorgen hoeft te maken. De patiënt gaat blij naar huis, maar kan geen afscheid nemen van zijn dierbaren en niets meer regelen voordat deze snel zal sterven.

-2. De arts kan eerlijk melden dat de mens niets meer kan doen en dat het einde snel gaat komen, zodat de patiënt verdrietig naar huis gaat, maar afscheid nemen kan van zijn dierbaren en regelen wat er geregeld moet worden.

Welke van de 2 is volgens jou oprechte barmhartigheid?

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Het jaar voor 2013
« Reactie #179 Gepost op: januari 23, 2013, 07:30:51 pm »

quote:

learsi schreef op 23 januari 2013 om 17:27:
[...]

Ik citeer slechts uit de schrift, zoals G'd het ons heeft gegeven. Het zijn daarmee niet mijn woorden.
Het Woord van G'd in de Schrift moet doorgang vinden en het is inderdaad het Woord van G'd Zelf dat oordeelt of juist niet.


Hierin zijn we het eens. Het roept wel een vraag bij me op: als je de Bijbel letterlijk kunt nemen waarom zou je dan de moeite nemen om hem uit leggen, er staat immers wat er staat. Hebben we ook geen voorgangers en theologen nodig toch?

Ook dat het woord van God doorgang moet vinden klopt, maar moeten we dat niet vooral aan de Geest overlaten.