Auteur Topic: zonde tegen de heilige geest  (gelezen 3877 keer)

FoDo

 • Berichten: 34
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Gepost op: februari 01, 2012, 08:02:44 pm »
wat is precies de zonde tegen de heilige  geest? heb het nog nooit goed begrepen

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #1 Gepost op: februari 01, 2012, 08:19:24 pm »
Ik ook niet goed. Maar deze teksten geven denk ik wel wat helderheid:

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.
Romeinen 8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
2 korinthe 1: 21 Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, 22 die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.
Efeze 1: 13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
Efeze 4: 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
1 Tess 5: 16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht de profetieën niet, 21 maar toetst alles en behoudt het goede.

De Geest is een teken en zegel:
- dat we vrij zijn van de wet zonde en dood
- dat we tzt het eeuwige leven mogen beerven

De Geest leidt ons in het dagelijks leven; de Geest pleit voor ons bij God. Degenen die de Geest hebben, zullen straks mogen wonen op de nieuwe aarde. Toch waarschuwt Paulus ons: we kunnen de Geest bedroeven, zelfs uitdoven.

Ik denk dat de zonde tegen de Geest betekent dat je God definitief vaarwel zegt; en dat begint met zorgen dat de Geest je niet leidt of in je kan wonen.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2012, 08:20:05 pm door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #2 Gepost op: februari 01, 2012, 09:20:53 pm »
Om te weten wat de zonde tegen de Heilige Geest is moet je weten wat de Heilige Geest is en doet. Hij voedt. Hij Beschermt, Hij leert, Hij troost, Hij geleidt; Hij pleit.  Hij vertegenwoordigt ons bij God.

quote:

Ef.4:20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; En geeft den duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen. En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing. Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid; Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.
De Heilige Geest is de aanwezigheid van God, die alles ziet. Hij kan worden bedroefd. Niet door onze zonden tegen onze wil, want daarvoor is Hij juist gesteld om die met ons te bestrijden. Maar de Geest is de aanwezigheid van God in ons hart en hij beproeft de nieren en weet of het in ons hart goed met ons is gesteld of niet. En Hij vecht met ons en Hij werkt al het goede in ons hart tot onze volkomen redding.

quote:

Mat.12 :22 Toen werd tot Hem gebracht een van den duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. En al de scharen ontzetten zich, en zeiden: Is niet Deze de Zoon van David? Maar de farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen.

Doch Jezus, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En indien de satan den satan uitwerpt, zo is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan? En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze dan uw zonen uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen. Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe? en alsdan zal hij zijn huis beroven. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Ik denk dat de zonde tegen de Heilige Geest elk moedwillig verzet is tegen hetgeen kenbaar door de Geest is gewerkt. Dat is niet beperkt tot een lasterend spreken, maar dat is bewust breken met wat voor jezelf kenbaar uit de Geest is. Dat kan dus ook slaan op iets wat in een ander wordt tentoon gespreid; maar dat je herkent en toch moedwillig afbreekt, en daardoor een interne zonde tegen de "eigen" Heilige Geest wordt. Dat is wat de farrizeeën deden.
Maar de zonde tegen de Heilige Geest slaat weer niet op iets van een andere mens, dat niet kenbaar uit de Geest is. Want door de Geest willen wij een heiliging van ons gemoed en kiezen wij voor God en voor de liefde.

En omdat de mens van alles een potje maakt, is het goed om niet een zwart-witte lijn te leggen tussen bedroeven van de Heilige Geest en de zonde tegen de Heilige Geest. Want het bedroeven moet ons vreselijk genoeg zijn.

Dat er van onze intente niet alles terecht komt, is een zaak waarin wij zondigen, en mogelijk ook kunnen bedroeven, maar niet met een zonde tegen de Heilige Geest. Want de zonde tegen de Heilige Geest gaat over ons hart dat door de Geest heeft geleerd en gekend wat goed en Gode welgevallig is, maar dan toch bewust breekt met de intentie om daarmee één te willen zijn. Dan wordt het tot een lastering. En dat is de situatie waarin ook een brandoffer Gode onwelgevallig is, en een gebed een gruwel.  Dat is mijn gevoelen althans.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2012, 09:51:37 pm door small brother »

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #3 Gepost op: februari 01, 2012, 10:38:09 pm »

quote:

FoDo schreef op 01 februari 2012 om 20:02:
wat is precies de zonde tegen de heilige  geest? heb het nog nooit goed begrepen


Die vraag stelde ik eens aan ds. Pieter Boomsma, die bij ons toen wijkpredikant was. Een aantal dagen later mailde hij het antwoord:
"Zonde tegen de Heilige Geest is dat je willens en wetens je niet wil laten helpen door de Heilige Geest."
Een nieuwe start is een nieuw begin

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #4 Gepost op: februari 01, 2012, 10:40:24 pm »
Daar gaf hij ook een uitleg bij. God wil je namelijk redden en helpen. Maar als jij zijn hulp niet aanvaarden wil, dan kan Hij ook niets voor je doen. De zonde tegen de Heilige Geest wordt om die reden niet vergeven.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #5 Gepost op: april 23, 2012, 04:44:04 pm »
Marcus 3
28 Voorwaar, Ik zeg u  dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben;
29   maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.

Volgens mij dus het bewust lasteren van de Heilige Geest !
Bijvoorbeeld je zin doordrukken in de gemeente door te zeggen dat de Heilige Geest iets wil, wat helemaal niet zo is. Of het Woord naar je eigen hand uitleggen en zeggen dat de Heilige Geest dit zo laat weten.

Dus de Heilige Geest bewust misbruiken, lijkt me zondigen tegen de Heilige Geest
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #6 Gepost op: mei 07, 2012, 10:11:07 pm »

quote:

elle schreef op 01 februari 2012 om 20:19:
Ik denk dat de zonde tegen de Geest betekent dat je God definitief vaarwel zegt.

Ik denk het niet.
De gelijkenis van de verloren zooon geeft ook aan dat die ene zoon bewust bij zijn vader weggaat,
en het ervan neemt. Maar hij ging weer terug en werd dat zijn vader warm en liefdevol opgenomen,
zeggend "je broer was dood en is weer tot leven gekomen."
Als je bij God weggaat, ben je 'dood'. Maar je zondigt daarmee nog niet tegen de Heilige Geest.

quote:

gaitema schreef op 01 februari 2012 om 22:38:
Die vraag stelde ik eens aan ds. Pieter Boomsma ... het antwoord:
"Zonde tegen de Heilige Geest is dat je willens en wetens je niet wil laten helpen door de Heilige Geest."

En ook hiervan denk ik dat het niet klopt.
God de rug toekeren, hoe doelbewust ook, is wat anders dan 'lasteren'.
De Heilige Geest bedroeven is denk ik ook wat anders.
Ik denk dat daarvan inderdaad sprake is wanneer je God niet de eer geeft die Hem toekomt,
of wanneer je Hem de rug toekeert.
Maar dat is nog steeds niet onvergeeflijk bij God.

Lasteren is in essentie iets zeggen wat niet waar is.
Small Brother citeerde al Matt. 12, waarin Jezus het zelf aangeeft.
Je lastert de Heilige Geest wanneer je zegt dat Gods werk nu juist niet van God.
In de situatie van Matt. 12 zei het volk dat het het werk van de duivel is.
Gods werk afdoen als van de duivel. Onvergeeflijk.

En ik ben het ook met Small Brother eens dat het niet beperkt is tot lasterend spreken.
Ik denk dat door spotprenten, 'mopjes' die God of Jezus belachelijk maken,
maar ook het als 'onwaar' bestempelen van God en Zijn Woord, kunnen (!!??) vallen onder deze zonde tegen de Heilige Geest.
Je kunt weliswaar niet automatisch zeggen dat een mopje over God 'dus' zonde tegen de Heilige Geest is, maar je bent dan wel een heel eind op weg.

Harry
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #7 Gepost op: mei 07, 2012, 10:16:03 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 23 april 2012 om 16:44:
Bijvoorbeeld je zin doordrukken in de gemeente door te zeggen dat de Heilige Geest iets wil, wat helemaal niet zo is. Of het Woord naar je eigen hand uitleggen en zeggen dat de Heilige Geest dit zo laat weten.

Ik denk dat hierin wel een 'kans' zit op zonde tegen de Heilige Geest,
maar ik zou dit in beginsel beschouwen als "valse profetie".
In (o.a.) 1 Johannes 4:1 lezen we "vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen."

Harry
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #8 Gepost op: mei 07, 2012, 10:44:23 pm »

quote:

HarryK schreef op 07 mei 2012 om 22:16:
[...]

Ik denk dat hierin wel een 'kans' zit op zonde tegen de Heilige Geest,
maar ik zou dit in beginsel beschouwen als "valse profetie".
In (o.a.) 1 Johannes 4:1 lezen we "vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen."

Harry


Als ik het bijbelvers uit Mattheüs nog eens nalees dan lijk je inderdaad gelijk te hebben. Maar dan kom je op het punt dat stel dat iemand meldt dat hij of zij gevuld wordt met de Heilige Geest en gaat schudden en wiebelen en achterover valt. (ik schrijf speciaal achterover, omdat ik daar mijn ? bij heb). En ik heb mijn bedenkingen, terwijl het wel zo zou zijn. Laster ik dan de Heilige Geest?

Als dat zo zou zijn namelijk, zet het de deur JUIST open voor valse profeten, voorgangers, genezers e.d.

Als we het HEEL letterlijk nemen dan is dus zou het zijn dat Jezus lasteren bedoeld wordt, omdat Hij het zei nadat de Schriftgeleerden Hem van demonen bezeten beschuldigden. Maar Jezus zegt ook eervoor dat later van de Zoon des mensen nog te vergeven is.

Daarbij kan valse profetie ontstaan doordat:
- de persoon werkelijk meent dat de Heiige Geest hem/haar iets openbaart, terwijl het de boze is als engel des lichts vermomd.
- de persoon moedwillige valse intenties heeft om valse leer in te brengen om schaapjes te misleiden, zoals bijvoorbeeld Sabeel en hun Sabeel-evangelie, Jehova getuigen etc.

Misschien dat het eerste niet maar het tweede wel als lasteren van de heilige geest wordt gezien?
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #9 Gepost op: mei 07, 2012, 11:30:08 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 07 mei 2012 om 22:44:
En ik heb mijn bedenkingen, terwijl het wel zo zou zijn. Laster ik dan de Heilige Geest?

Je maakt het jezelf nu wel moeilijk.
Aan de ene kant zeg je bedenkingen te hebben, maar blijkbaar komt er uit dat het wel zo is. Dan zie je maar dat wanneer je bedenkingen hebt, dat je ook dan EERST goed moet onderzoeken. Als bedenkingen leiden tot goed (liefdevol) onderzoek, dan is er niets mis met 'bedenkingen'. Als uit het onderzoek volgt dat het niet de Heilige Geest kan zijn geweest, dan moet dat ook uitgesproken worden. Dat is de geregeld herhaalde oproep tot het ontmaskeren van valse profeten.
Maar, als je bedenkingen hebt, en dan zonder onderzoek meteen gaat (ver)oordelen, dan ben je in mijn ogen al verkeerd bezig. Eerst gesprek, dan indien nodig vermaan (en dat is wat anders dan beschuldigen en veroordelen; vermaan is de ander weer op de goede weg zien te krijgen). En dan eventueel vermaan met een oudste.
En dan pas een eventuele 'veroordeling'. Zo leren we het van Jezus.

quote:

Als dat zo zou zijn namelijk, zet het de deur JUIST open voor valse profeten, voorgangers, genezers e.d.

Daarom is (serieus) onderzoek ook van belang, misschien zelfs wel van levensbelang (gezien enerzijds het mogelijk lasteren van de Heilige Geest en anderzijds het mogelijk toelaten van valse profetie).

quote:


Daarbij kan valse profetie ontstaan doordat:
- de persoon werkelijk meent dat de Heiige Geest hem/haar iets openbaart, terwijl het de boze is als engel des lichts vermomd.

Ik denk dat dat vaak gebeurt.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar het verhaal van de zondeval (Gen. 3 vanaf vers 1)
dan wordt de mens tot zonde verleid door de slang, terwijl de slang eigenlijk niets anders leek te doen dan de waarheid spreken.
De slang zegt: "Jullie zullen helemaal niet sterven". Dat klopt eigenlijk wel, want we lezen in Gen. 5:5 dat Adam 930 jaar oud is geworden.
En als ik in Gen. 3:22 lees dat God zegt "Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.", dan denk ik dus dat er de mogelijkheid (!!) was dat de zondige mens toch nog eeuwig kon leven. De slang had gelijk?!
Vervolgens zegt de slang: "God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad." In feite geeft God zelf aan dat ook dit klopt, als Hij Zijn gedachten laat opschrijven: "Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad." (Gen. 3:22).

Dus:
Zelfs de waarheid kan ons van God weghalen, want die (duivelse) waarheid heeft de intentie om ons bij God weg te halen.

quote:


Daarbij kan valse profetie ontstaan doordat:
- de persoon moedwillige valse intenties heeft om valse leer in te brengen om schaapjes te misleiden.

Vandaar dat mijn ouders mij geleerd hebben (en ik dat gelukkig altijd heb gevolgd) om te kijken naar de inhoud EN naar iemands intenties.

Maar bij dit alles denk ik nog steeds niet aan laster van de Heilige Geest. Maar je komt wel in de buurt, dus wees voorzichtig.

Harry
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #10 Gepost op: mei 08, 2012, 12:19:49 am »

quote:

HarryK schreef op 07 mei 2012 om 23:30:
[...]

Je maakt het jezelf nu wel moeilijk.
Aan de ene kant zeg je bedenkingen te hebben, maar blijkbaar komt er uit dat het wel zo is. Dan zie je maar dat wanneer je bedenkingen hebt, dat je ook dan EERST goed moet onderzoeken. Als bedenkingen leiden tot goed (liefdevol) onderzoek, dan is er niets mis met 'bedenkingen'. Als uit het onderzoek volgt dat het niet de Heilige Geest kan zijn geweest, dan moet dat ook uitgesproken worden. Dat is de geregeld herhaalde oproep tot het ontmaskeren van valse profeten.
Maar, als je bedenkingen hebt, en dan zonder onderzoek meteen gaat (ver)oordelen, dan ben je in mijn ogen al verkeerd bezig. Eerst gesprek, dan indien nodig vermaan (en dat is wat anders dan beschuldigen en veroordelen; vermaan is de ander weer op de goede weg zien te krijgen). En dan eventueel vermaan met een oudste.
En dan pas een eventuele 'veroordeling'. Zo leren we het van Jezus.


Onderzoeken inderdaad met de Schrift als referentie.
maar daar staat niet in of achterover vallen, trillen, schudden en uiting is van de Heilige Geest. Degenen die het geloven wijzen op de Schrift waarin mensen dachten dat ze dronken waren na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ja, is dat omdat ze zich als een dronkaard gedroegen, of omdat ze in vreemde talen spraken, die men nog nooit eerder had gehoord?

Dus dan nog is het niet altijd gemakkelijk !


[...]

quote:

Daarom is (serieus) onderzoek ook van belang, misschien zelfs wel van levensbelang (gezien enerzijds het mogelijk lasteren van de Heilige Geest en anderzijds het mogelijk toelaten van valse profetie).

Eens, daarvoor hebben we ook de Schrift ontvangen om te toetsen, maar dan nog is het soms moeilijk.


[...]

quote:

Ik denk dat dat vaak gebeurt.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar het verhaal van de zondeval (Gen. 3 vanaf vers 1)
dan wordt de mens tot zonde verleid door de slang, terwijl de slang eigenlijk niets anders leek te doen dan de waarheid spreken.
De slang zegt: "Jullie zullen helemaal niet sterven". Dat klopt eigenlijk wel, want we lezen in Gen. 5:5 dat Adam 930 jaar oud is geworden.
En als ik in Gen. 3:22 lees dat God zegt "Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.", dan denk ik dus dat er de mogelijkheid (!!) was dat de zondige mens toch nog eeuwig kon leven. De slang had gelijk?!
Vervolgens zegt de slang: "God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad." In feite geeft God zelf aan dat ook dit klopt, als Hij Zijn gedachten laat opschrijven: "Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad." (Gen. 3:22).

Voor mij neem je nu net het moeilijkste deel uit de Schrift  :-) als voorbeeld.
Maar zo heb ik wel eens gelezen dat de satan waarheden die niet bekend zijn gemaakt in de Schrift omdat het tegen GOD Zijn Wil is dat wij dat weten, in anderen afgoden religies wordt openbaart. Zoals bijvoorbeeld reïncarnatie, Chinese energieleer Fung Shui of iets dergelijks, enz. Niet dat ik erin geloof, maar toch. Zoals je het zegt zou het erin passen.

quote:

Dus:
Zelfs de waarheid kan ons van God weghalen, want die (duivelse) waarheid heeft de intentie om ons bij God weg te halen.

Zoals boven mijn voorbeeld, al zou het waar zijn, dan nog haalt het ons weg bij GOD. Zoals voor mijn bekering, de occulte wereld mij uiteindelijk tot geloof heeft gebracht. Doordat ik daar keiharde bewijzen kreeg dat er geesten waren en dus leven na de dood, was voor mij het bewijs dat er dus een GOD was. Daar was ik niet blij mee, want ik leefde behoorlijk in zonde en begreep nog niks van de Genade van Christus, waardoor ik eerst behoorlijk bang werd voor GOD.

Maar uiteindelijk kan en maakt GOD/Jezus ook gebruik van de verkeerde weg om je tot Zich te roepen. Dus zal satan die alles na-aapt ook de waarheid misbruiken om schaapjes te misleiden.

Oké ik ga nu op 1 oor, welrusten
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
zonde tegen de heilige geest
« Reactie #11 Gepost op: mei 08, 2012, 12:56:16 pm »

quote:

itsmetoo schreef op 23 april 2012 om 16:44:
Marcus 3
28 Voorwaar, Ik zeg u  dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben;
29   maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.

Volgens mij dus het bewust lasteren van de Heilige Geest !
Bijvoorbeeld je zin doordrukken in de gemeente door te zeggen dat de Heilige Geest iets wil, wat helemaal niet zo is. Of het Woord naar je eigen hand uitleggen en zeggen dat de Heilige Geest dit zo laat weten.

Dus de Heilige Geest bewust misbruiken, lijkt me zondigen tegen de Heilige Geest
Het lasteren tegen de Heilige Geest is persoonlijk God lasteren. Wat deed God? Hij bevrijd je door Jezus heen. Echter wanneer je daar tegen lasterd, dan dwarsboom je die redding en blijft daardoor het eeuwige oordeel op je rusten.
Een nieuwe start is een nieuw begin