Auteur Topic: Heils Zekerheid  (gelezen 2867 keer)

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Heils Zekerheid
« Gepost op: april 13, 2012, 08:10:43 pm »
He allen. Ik noem het zelf een persoonlijke studie die ik aan de hand van een boekje van Prof. dr. H.J. Jager en daarnaast wat bijbels gemaakt heb, dat ik meeneem naar een bijbelkring.

Jullie mogen er over mee redeneren :)

De persoonlijke studie:

Heils Zekerheid

Jezus is de redder. Weet ik zeker dat ik door Hem gered ben?
Wat leert de bijbel ons?

De uitspraak:
“De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.”

Wat doet deze uitspraak van koning David met je persoonlijk in je leven?

Wat uitspraken van sommige mensen over het gered worden door Jezus:
“Het moet een mens maar gegeven worden.”
“Een mens moet ook maar wedergeboren zijn.”
“Als ik nu eens niet wedergeboren ben, dan kan ik daar toch ook niets aan veranderen?”

Hoe sta je hier persoonlijk in? Hoe denk jij hier over?

Twijfel.

Twijfel speelt hierin een rol. God wordt hierin verantwoordelijk gesteld en je staat er voor je gevoel bij en kijkt er na.
Hoe vast kan je dan vertrouwen op Gods hulp in je leven?

De Here Jezus zegt daarover het volgende tegen zijn discipelen:

Matteüs 14:25-31


25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Wat vind je van het geloof van Petrus, wat hij doet en de reactie van Jezus erop?

Terug naar God volledig verantwoordelijk stellen voor iemands redding. Als het aan God te danken is dat iemand niet uitverkoren of wedergeboren is, dan kon Jezus niet zeggen:
Matteüs 23: 37

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

Mee eens?
Stelling:
De duivel heeft de schuld!

Reactie  :)  ?

Mensen zijn ook wel eens van mening dat mensen Jezus verlaten omdat ze verkeerd onderwezen zijn in de jeugd, opvoeding, de kerk met de tradities etc..”
Dat kunnen allemaal verzachtende omstandigheden zijn en God zal daar rekening mee houden, maar wie is hoofdzakelijk verantwoordelijk?

Een bijbelvers:

Romeinen 2: 6-16


6 God beloont ieder mens naar zijn daden. 7 Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. 8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. 9 Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 10 Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. 11 God maakt geen onderscheid.
12 Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. 13 Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. 14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Vraag:
•   Wie bepaald wie er gered wordt? Op basis waarvan? Wie is de hoofdverantwoordelijke?

Conclusie: twijfel in je geloof is twijfelen aan God. Als je twijfelt, dan geloof je iets niet/ nog niet. Twijfel is dus iets wat geloof (nog) in de weg staat.


Gods Genade!

Bekende uitspraak:
Het komt amper voor dat iemand zijn leven geeft voor een rechtvaardige. Het komt wel eens voor dat iemand zijn leven geeft voor een “goed” mens. Jezus gaf echter zijn leven voor onrechtvaardigen, voor goddelozen.
Waarom red Jezus ons? Omdat God ons als eerste heeft lief gehad.

Johannes 4: 7-10 (Willibrordvertaling)
[7] Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is uit God geboren, en kent God. [8] De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. [9] En de liefde die God is, is onder ons verschenen doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons door Hem het leven te brengen. [10] Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.

Vraag: Kan je geloven in die genade? Dat Jezus puur en alleen jou red, vanwege Gods liefde voor jou? Niet omdat wij Hem liefde hebben getoond, maar omdat Hij ons liefde heeft getoond?


Mijn geloof is zo klein!

Herken je de angst dat je geloof niet sterk genoeg is voor God?

Lucas 17:5-10


5 Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.
7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? 10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Vraag: wat voor een geloof vraagt God van ons?

We kunnen ons tegenstribbelend opstellen tegen over God, met mitsen en maren. Eigenlijk zijn we dan bang voor onze tekortkomingen voor God en bang dat God ons laat aanmodderen als we tekortschieten. We denken dan te klein over Gods Genade, over Hoe God ons kan helpen, ondanks onze eigen tekortkomingen.

Mijn eigen gedachte:
Mozus was niet perfect en sputterde ook wat tegen, maar toch gebruikte God hem, ondanks zijn eigen tekortkomingen. Zo genadig is God. Iets wat zwak lijkt, zet Hij sterk uit in de wereld en dat wat sterk lijkt, zoals de Farao, blijkt daar niet tegen te kunnen strijden.


Alle zonden kunnen vergeven worden

Romeinen 3: 23-24


23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Onze enige troost is dat God goddelozen rechtvaardigt.
Ook de allerheiligsten zijn heel hun leven lang afhankelijk van Gods genade.

Een uitspraak: “O God, wees mij zondaar genadig!”

Wat vind je hier van?

Lees:
1 Johannes 2:1-6


2
1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. 5 In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. 6 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Wat kunnen we hier uit opmaken?

Jullie kennen het Bijbelgedeelte van de koning die wel een miljoen kwijt schold aan iemand die hem erom smeekte, omdat hij het hem niet betalen kon. Vervolgens gaat deze onderdaan op weg en ijsde van een knecht van hem een klein bedrag van enkele tientjes dat hij hem verschuldigd was. Maar deze knecht had het geld niet en smeekte voor uitstel van betaling. De onderdaan van de koning zette hem vervolgens gevangen, omdat hij hem niet betalen kon. Daarop werd de koning kwaad en bestrafte de onderdaan alsnog.

Wat kunnen we als christenen van deze gelijkenis leren over vergeving?

Je wil moet op Jezus gericht zijn. We kunnen niet in Hem willen geloven, maar niet willen gaan leven naar Gods wil.  Wie naar het evangelie niet wil leven, zal ook de belofte van het evangelie kwijt raken.


2 Johannes 1: 5-9


1:5   En nu vraag ik jou, vrouwe, niet als schrijf ik je een nieuw gebod, maar naar wat wij sinds het begin hebben gehad: dat wij elkaar moeten liefhebben.   
 1:6   En dit is de liefde: dat wij wandelen overeenkomstig zijn geboden; dat is het gebod
zoals ge sinds het begin hebt gehoord dat ge daarin moet wandelen.   
 1:7   Want er zijn vele dwaallichten uitgetrokken naar de wereld, die de komst van Jezus Christus in vlees-en-bloed niet belijden; zo een is het dwaallicht en de antichrist.   
 1:8   Let op uzelf, dat ge niet verliest wat wij hebben bewerkt maar een vol loon aanneemt.   
 1:9   Al wie verder wil gaan en niet blijft bij het onderricht van de Christus, houdt God niet; wie bij het onderricht blijft, die houdt én de Vader én de Zoon.   


Naardsense bijbelvertaling


Het kwaad is niet alleen gebrek aan kennis van God hebben of de verkeerde kennis hebben, maar ook het niet willen doen wat God van je vraagt, zoals hier boven staat. Dat kwaad kan je dus van God weg drijven.
Jakobus schrijft daarom ook: “Wat nuttig is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft, en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem redden?”

Wat denk je?

Matteüs 7:17-23


17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Vraag:
Wanneer kent Jezus jou en ken je Jezus?


Davids contact met God:

Psalmen 51


1 Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
 ….
15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,  
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.


Zou Jezus David kennen  :)  ?
Wat leren we van zijn houding?
Wat maakt jou iemand naar Gods hart?

Tot slot.

Een leven met God gaat niet altijd over rozen. Velen in de bijbel beamen het dat velen die zich om God niet druk lijken te maken het voor de wind gaat, terwijl hij of zij die God wil volgen veel tegen zit.
Paulus schreef daarom:
Ïk houd het daarvoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die ons zal geopenbaard worden (Rom 8:18)
En
Romeinen 8: 38-39


38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Dus, waardoor krijg ik zekerheid van het eeuwige leven?
Een nieuwe start is een nieuw begin

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Heils Zekerheid
« Reactie #1 Gepost op: april 13, 2012, 11:41:48 pm »
Poeh, dat is een heel lang stuk. Maar zowel aan het begin als aan het eind ervan klinkt de vraag "hoe kan ik zeker zijn van mijn heil/redding?". Misschien heeft dit te maken met wat je aan de orde stelde over het "meten" van je geloof.  

Is de grootte van het geloof van een mosterdzaadje voldoende?

Wat mij zekerheid van geloof geeft is dat ik mijn leven uit handen heb gegeven aan Jezus Christus. Hij mag de leiding nemen in mijn leven. Ik wil niet meer voor mezelf leven maar voor Hem.

Dat betekent wat Jezus Math. 10:39 zegt, dat we ons leven moeten verliezen om het te vinden.

Terecht merkte je op dat dit geloof door God in het hart wordt bewerkt. 1 Joh.4:10

Verder stel je de vraag: "Herken je de angst dat je geloof niet sterk genoeg is voor God?" Je noemt dan die tekst van het mosterdzaadje-geloof, dat iemand in staat stelt een moerbei boom in de zee te planten. Je denkt vervolgens "dat kan ik niet, dus is mijn geloof niet groot genoeg."  Dan begin je dus te "meten".

Maar ik wil dan stellen dat we dat ook niet van onszelf kunnen verwachten. We kunnen het alleen van God verwachten. Dus het gaat er weer om of we groot denken van God. Dat we Hem vertrouwen en.... dat we onszelf daarom helemaal aan Hem toevertrouwen. Maar daar moet je voor kiezen!

Dat heeft Jezus mogelijk gemaakt door zijn kruisdood.

We sterven met Jezus, we worden met Hem begraven en staan op uit de dood met Jezus, we hebben met Hem een plaats in de hemelse gewesten gekregen (dat is nu al onze positie) en we zullen met Hem regeren.

Al onze zekerheid ligt alleen in Christus. In onze éénheid met Hem, in sterven, begraven worden en opstaan. Die éénheid is een keuze omdat God eerst voor je gekozen heeft. Een relatie komt van twee kanten. Geen twijfel mogelijk!

quote:


Galaten 2:20
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

gaitema

 • Berichten: 10169
 • Zeg maar gait
  • Bekijk profiel
Heils Zekerheid
« Reactie #2 Gepost op: april 14, 2012, 01:20:09 pm »
Het is wel een lang stuk geworden ja. Het kwam na aanleiding van een discussie wat ik had met een broeder van me. Hij beweerde dat we hoe dan ook heilszekerheid hebben als we in Jezus geloven. Ik beweerde dat we dat wel verliezen kunnen. Hij zit bij ons op de kring en ik zou voorberijden. hij zei me  dat we er wel een studie van konden maken.

Wat je zegt over het geloof als een mosterdzaadje:
Dat is ook het geloof wat God van ons vraagt, zoals je het verwoord. In het bewustzijn dat je het zelf niet kan, het van God te verwachten. Niet makkelijk om dat te geloven, maar als je er wat geloof in hebt, dan kan God je ook helpen. Als je zijn hulp opmerkt, dan voed dat ook je geloof en wordt die sterker.
Een nieuwe start is een nieuw begin

itsmetoo

 • Berichten: 1082
 • Itsmetoo
  • Bekijk profiel
Heils Zekerheid
« Reactie #3 Gepost op: april 23, 2012, 05:09:17 pm »
Is Christus niet ons fundament, zoals het Woord ons leert?

Christus het enige fundament in 1 Korintiërs 3
10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan  wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
13 ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.


Kortom, zolang we in Jezus Christus blijven geloven als Zoon van GOD Die voor onze zonden aan het kruis heeft geleden en is gestorven, dan zijn onze werken wellicht als hout of zelfs stro en geen ijzer of zilver, waardoor deze werken zullen verbranden, maar niet wijzelf !

Zie ook 2 Timoteüs 2
11 Dit is een betrouwbaar woord.  Want als wij met Hemgestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.
12   Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.  Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
13   Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.


Dus, als wij Jezus Christus verloochenen, door Hem te degraderen als schepsel, door Zij Kruisoffer te ontkrachten, door Zijn Woord te verdraaien, dan zal hij ons verloochenen gelijkerwijs !
Maar ! Als we Hem trouw blijven en op Hem vertrouwen en in Hem geloven blijven, dan zal Hij ons trouw blijven, ook al zondigen we. Daarvoor is juist het Kruisoffer door Christus gebracht. Niet op basis van onze werken, maar juist op basis van Zijn Genade sullen we gered worden door Christus.
Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,