Auteur Topic: Spijswetten  (gelezen 14997 keer)

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #90 Gepost op: november 15, 2012, 08:08:00 pm »
God is altijd God geweest van het gehele universum en allen die daarin verblijven. En niet alleen dat. God is God van alles en allen die waren,zijn en zullen zijn. Dat is door de komst van Jezus (of wie dan ook) niet veranderd. Zodoende was God nooit alleen de God van enkel Israel of de Israelieten of de Joden, en pas nadat Jezus was gekomen de God van ook de ' heidenen '. Het is niet zo dat de heidenen nu opeens mogen ' mee-profiteren ' van Gods zegeningen , doordat Jezus kwam.

Daarom moet aan " Israel " een andere betekenis worden gegeven , en moet men dat loskoppelen van het land, de bevolking van dat land of enig andere vorm van fysieke aanduiding. Dat men de naam " Israel " koos om iets belangrijks aan te duiden , heeft alles te maken met de oorsprong en omstandigheden van waar de bijbel is ontstaan. Had de bijbel vanuit  India of Tibet zijn ontstaan, dan had men niet de naam " Israel " gekozen om één en ander aan te duiden. Overigens zijn vanuit het oosten van de wereld eveneens " bijbels " ontstaan - en al eerder dan ' onze ' bijbel - en er staat dan ook dezelfde informatie in , zij het met andere benamingen en in een andere schrijfvorm.

En wat te denken van alle andere zonnestelsels en planeten waarvan er zovelen zijn in het universum? Ook daar leefden,leven en zullen leven.....gelijksoortige mens(achtige) wezens zoals wij zijn. Ook voor hen betekent " Israel " hetzelfde als voor ons, alleen zullen zij er een andere naam voor hebben en in een taal die niet als de onze is.

Het bijbelse " Israel " koppelen aan een land/volk van de aarde is niet bevorderlijk voor het  universele begrip van goddelijke waarheden die waar dan ook en voor elk levend wezen gelijk zouden moeten zijn. Om de éénheid der dingen te kunnen bevatten is het van belang de goddelijke zaken zo universeel mogelijk te begrijpen. Voor allen waar. En niet alleen waar voor allen van onze planeet aarde, maar voor allen die in het universum waren,zijn en zullen zijn.

Hoe kan men dat universele begrip ontwikkelen, als men " Israel " verkleint tot slechts een uitverkoren land/volk ergens op onze planeet? Het zou zo moeten zijn dat de informatie van de bijbel ook uitgelegd kan worden aan bewoners van een willekeurige planeet aan de andere kant van het heelal. Goddelijke waarheid op die plaats is gelijk aan goddelijke waarheid hier.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #91 Gepost op: november 15, 2012, 09:07:51 pm »
@ Ozombi,

maar natuurlijk geeft G'd al Zijn beloften en Profetieën t.a.v. het Beloofde Land Israël en het Uitverkoren Volk Israël voor de gein erin gezet. Om te bewijzen dat Zijn Woord niet Eeuwig is.......

Helaas Ozombi, maar bij jou moet ik altijd weer denken aan de hoer van Babylon, de valse "christelijke" kerk, waarvoor de Schrift waarschuwt.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #92 Gepost op: november 16, 2012, 01:54:59 am »
@learsi::

Ja learsi, de Schrift waarschuwt inderdaad voor de valse christelijke kerk. Het is daarbij de vraag of jouw manier van "christelijk geloven" wordt bedoeld, of de mijne.

" Het beloofde land van Israel " en " het uitverkoren volk van dit land " zijn geenszins een geografisch gelegen gebied met zijn inwoners , ergens op aarde.

In dit verband zal men ' land van Israel ' en ' land van Egypte ' moeten zien als bewustzijnstoestanden. De hogere en de lagere. De universele en de persoonlijke.

God heeft zijn volk uit de gevangenschap van Egypte bevrijd om hen te leiden naar het beloofde land Israel. Dat wat in de bijbel wordt vermeld in de vorm van een fysiek verhaal , is het beschrijven van geestelijke verheffing van de mens.

Alle mensen behoren namelijk tot het volk Gods - uit God zijn immers allen voortgekomen - en alle mensen zijn bestemd om uiteindelijk hun rechtmatige plaats in te nemen. Om die reden zal een mens vanuit zijn persoonlijke bewustzijn verheven moeten worden tot universeel bewustzijn. Uit Egypte moeten worden bevrijd en naar het beloofde Israel moeten worden ge-leid.

Hoe kan men God dienen als men de zaken door  fysieke ogen blijft zien?
God is Geest , wie wil dienen moet leren zien met geestelijke ogen.

Hoe dikwijls verwijst bijbel niet naar ' de juiste ogen om te zien ' ?
Het betreft de aanmoediging om de juiste betekenis toe te kennen aan......
Ook Jezus vermeldt dit meer dan eens: " Wie ogen heeft om te zien etc. "
Hij bedoelt dan: " Wie begrijpt wat ik zeg, doe er iets mee! "

De gedachte aan de hoer van Babylon heeft eerder met 'ogen die stoffelijk zien' te maken , dan met ' ogen die geestelijk zien '. Wat bedoel je dus learsi?

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #93 Gepost op: november 16, 2012, 09:26:48 am »
Hoi Learsi, de computer bij mij vertikt het om 'citeer' te doen, zoidat ik je nu maar even zo antwoord.

Je quote een hele rij teksten, maar voor mij is het helemaal geen vraag of Israel wel als volk gered zal worden. Ook ben ik het er 100% mee eens dat wij uit de heidenen geluk hebben dat Israel als volk, Jezus verwierp.

Hierdoor is het heil tot ons gekomen en dit is waar het nu om draait: Wat gebeurt er in deze tijd, dat de heilige Geest is uitgestort omdat Jezus nu naar de hemel is gegaan ...
De Messias van de Joden is op dit moment in de hemel en heeft Zijn aardse macht nog niet aanvaard omdat Israël Hem nog niet kent. Dat volk moet zich nog bekeren. Want in Israël is het zo dat je je geloof moet afzweren als je bv als Jood Christen bent geworden en je gaat weer in Israël wonen.

In het begin van de gemeente, waren er nog wel veel Joden die tot geloof kwamen en deze Joden hebben OOK dezelfde Heer die als mens in de hemel is. Voor hen ook geen aardse Messias, hun Messias geeft hen de hemelse zegeningen. Hiervan lees in Efeze 2, dat zij samen met de heiden-gelovigen dat ene nieuwe lichaam zijn geworden, een geestelijk huis, waar geestelijke offers worden gebracht.

quote:

14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren;

Maar ook de Joden waren niet aan het heil toegekomen al hadden zij de beloften en de woorden Gods... maar nu zijn we als die twee soortren mensen allebei zover gekomen dat we Abba Vader kunnen zeggen tegen God! Dat doen de Joden niet...
En Paulus spreekt hier de heidenen aan en zegt dat we niet meer ver zijn, maar nu medeburgers en huisgenoten geworden zijn in dat huis waar God nu Vader is. En al waren de Joden dichtbij, zo was het bij hen nooit geweest. NB: dat is dus een NIEUW GEESTELIJK huis, wat er niet eerder was...

quote:

18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Ook de apostel Petrus (de apostel voor de Joden) schrijft hierover in zijn brieven, in 1 Petr 2. Wij zijn nu Gods geestelijke volk met geestelijke zegeningen die geestelijke offers brengen....

En dat is wezenlijk anders dan dat er als de Joden als VOLK weer tot geloof zullen komen. Dan zullen zij zelfs weer een tempel hebben en de eredienst zal er weer zijn. Maar dan met Jezus als Koning in Jeruzalem die daar dan regeert.
Dan is het de tijd dat de wet uitgaat van Jeruzalem over de hele wereld en er eindelijk gerechtigheid en vrede zal heersen.

Maar de gemeente, de Jood en heiden die in deze tijd tot eenzelfde nieuwe mens zijn gevormd, zullen met Jezus de volken richten en regeren in dezelfde positie als Hij,  

quote:


1 Kor 6,2    
Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?
2 Tim 2,12
indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;
Op 20,6
Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.
Dat er nu drie groepen mensen op aarde zijn, lees je in 1 Kor 10: 32

quote:

Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken (heidenen), en ook niet aan de gemeente van God,
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #94 Gepost op: november 16, 2012, 09:38:25 am »
x
« Laatst bewerkt op: november 16, 2012, 09:40:18 am door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #95 Gepost op: november 16, 2012, 09:39:30 am »
Nu nog even een cruciale aanvullingh (maar 'wijzigen'wil mijn pc ook niet...)

Dit alles uit Efeze 2 was een geheimenis, dat niet bekend was in het NT, maar aan Paulus geopenbaard... lees maar verder in het volgende hoofdstuk, de specifieke hemelse roeping en taak van de gemeente

quote:


Efeze 3
1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben; 2 – gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven: 3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. 4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, 5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: 6 (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, 7 waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. 8 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, 10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, 11 naar het eeuwige voornemen,
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #96 Gepost op: november 16, 2012, 07:27:07 pm »

quote:

Ozombi schreef op 16 november 2012 om 01:54:
@learsi::

Ja learsi, de Schrift waarschuwt inderdaad voor de valse christelijke kerk. Het is daarbij de vraag of jouw manier van "christelijk geloven" wordt bedoeld, of de mijne.

Nee hoor daarmee wordt duidelijk de jouwe bedoeld  :*)
Want de eindtijd in de Schrift laat duidelijk zien dat het om Israël en Jeruzalem zal draaien, daar zal de grote verdrukking plaatsvinden en nergens anders.

Dus alle voorbehoud inzake het beloofde land Israël nu en Zijn uitverkoren Volk de Joden zijn voorbereidingen van de boze om de hoer van Babylon voeten te geven en de basis te leggen.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #97 Gepost op: november 16, 2012, 07:40:42 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 16 november 2012 om 09:26:
En Paulus spreekt hier de heidenen aan en zegt dat we niet meer ver zijn, maar nu medeburgers en huisgenoten geworden zijn in dat huis waar God nu Vader is. En al waren de Joden dichtbij, zo was het bij hen nooit geweest. NB: dat is dus een NIEUW GEESTELIJK huis, wat er niet eerder was...
Medeburgers met de Joden in het huis van G'd.
Als heidenen hadden we niets in relatie met G'd, maar door Jezus Zijn offer kunnen we medeburgers met de Joden worden (die al burgers waren in het huis van G'd).


quote:

Ook de apostel Petrus (de apostel voor de Joden) schrijft hierover in zijn brieven, in 1 Petr 2. Wij zijn nu Gods geestelijke volk met geestelijke zegeningen die geestelijke offers brengen....

En dat is wezenlijk anders dan dat er als de Joden als VOLK weer tot geloof zullen komen. Dan zullen zij zelfs weer een tempel hebben en de eredienst zal er weer zijn. Maar dan met Jezus als Koning in Jeruzalem die daar dan regeert.
Dan is het de tijd dat de wet uitgaat van Jeruzalem over de hele wereld en er eindelijk gerechtigheid en vrede zal heersen.
Inderdaad is Jezus Christus de Messias van de Joden en zal Hij na het volk Israel bevrijd te hebben uit de grote verdrukking, Ezechiel 37 worden vervuld. Alle dode beenderen van heel het volk Israël zullen tot leven worden gewekt en ze zullen van Jezus de Geest van geloof ontvangen. Ze zullen dan Jezus als Messias herkennen en erkennen.
Het vreemde is dat veel christenen geloven in de opstanding van Christus, maar voorbij lezen aan de Grootse belofte van G'd over de massale opstanding van heel het volk Israël na Jezus Zijn wederkomst als Messias in Jeruzalem.

quote:

Maar de gemeente, de Jood en heiden die in deze tijd tot eenzelfde nieuwe mens zijn gevormd, zullen met Jezus de volken richten en regeren in dezelfde positie als Hij,
Joden zijn evenzeer de gemeente zie
http://www.biblija.net/bi...qids=fffffffffffc80808020

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #98 Gepost op: november 16, 2012, 07:51:27 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 15 november 2012 om 16:17:
wat voor manier verwacht je Hem?
Daar was ik wel benieuwd naar maar begrijp dat het buiten het onderwerp van dit topic valt.

En ik kan je niet overtuigen, dat weet ik ook wel. :)


Op welke manier ik Hem verwacht? Op de wolken. En hoe ik dat verder moet invullen.... Ik weet wat er in de bijbel staat en dat wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Maar als het zover is zal ik Hem herkennen naar Wie ik uitzie! Hoe we ook denken en menen dat we de juiste weg zien, het belangrijkste is dat we in Hem Jezus Christus blijven. Dan zullen we Hem niet mislopen.

En wat het voedsel betreft, ook voor mij zijn er op dat gebied nog wel vragen.
Misschien kom er later wel eens op terug.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #99 Gepost op: november 17, 2012, 05:02:57 am »
Een mens zal Hem alleen in de eigen spiegel kunnen aanschouwen.
Vanuit de hemel zal Hij komen.

ps:: van belang is wel [spiegel] en [hemel] te ontcijferen, al is dat niet zo moeilijk