Auteur Topic: Spijswetten  (gelezen 14342 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #75 Gepost op: november 13, 2012, 02:13:38 pm »

quote:

pjotr schreef op 13 november 2012 om 12:43:
Als de werking beëindigd is, houdt de wet dan niet op wet te zijn?
Nee; ik denk het niet. De wet blijft onderdeel van het systeem tot veroordeling van het vlees. Maar de geest is niet meer aan de maatlat en het lot van het vlees gebonden. De geest kan kiezen voor liefde en tegen het eigen vlees.

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 13 november 2012 om 00:05:
En dan kunnen we het hebben over dat de Geest ons nu leidt, en de wet in ons wordt vervuld... etc.
Maar de kern zit 'em hierin: Jij ziet het zo dat we nu uit dankbaarheid de wet weer moeten houden, eigenlijk zoals de GKV het leert. :) En dat gaat door de Geest... en ook neem je de spijswetten etc er weer bij. Hierin ga je verder dan de GKV. :)

Ik kan dat helemaal gaan becommentariëren maar denk ineens aan iets anders:

Christus is niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen.
Maar je moet ons niet in Zijn plaatst zien!! God eiste vanaf dat de 10 geboden werden gegeven op de Sinai, dat de mens die Goddelijke volmaakte wet, vervat in de 10 geboden, zou vervullen.
Maar zoals je al zei, dat konden we niet. Daarom kwam Christus ook: Om te laten zien dat Hij de mens was die volmaakt Gods wil kon doen.
Hij had dan ook dat geheim: de Geest.

Maar er staat nog iets anders in de Bijbel: Christus droeg niet alleen de vloek van de wet, Hij is ook HET EINDE DER WET. Rom 10: 4.
Er staat niet: Christus maakt een einde aan de vloek der wet, nee, Hij is het einde van de wet.
En in het stukje daarna wordt er nergens weer gezegd dat we de wet weer moeten gaan houden (al zouden we het nu door de Geest kunnen)...
Ik ben het met je eens. Toch is er wel een belangrijke overweging die we ons voor ogen moeten houden. Namelijk dat wij in 2012 bij een wet eerder denken aan een norm dan aan een systeem van 100% bestraffing. Want door onze omgang met vergeving zien wij in een wet meer een norm en een regel, dan een veroordeler en doder en een goddelijke vloek over alles en iedereen die zich op het punt van de wet misgaat.

DE WET

Maar zolang als de wet bestaat en niet geheel wordt teniet gedaan, is deze consequentie van ellende en oordeel wel onlosmakelijk verbonden aan de wet. Daarom moeten wij van harte instemmen met de overweging dat de wet geëindigd heeft. Maar het nut van dat einde is gelegen in de eraan verbonden vloek voor ons. Het nut is NIET dat de wet in zichzelf  een vloek is of een zonde.


LIEFDE

Dan is er de overweging van leven uit liefde of uit de Geest. De belofte geeft vrijheid. En vrijheid geeft volkomen mogelijkheid te kiezen uit liefde voor liefde.

Wie de liefde van God begeert zal de liefde zoeken en zal zoeken om God te behagen. En de wet doen. Maar zelfs elk begin van vastlegging van het behagen in een regel of een wet, is een begin van het doden van de liefde en het optuigen van die oude wet die ons met 100% zekerheid zal vervloeken en van God af brengen.

REGEL VAN DANKBAARHEID
Dat de norm en de regel toch een onderdeel wordt van het dagelijkse leven, is omdat deze regels ons leren hoe God met de liefde omging toen het ging om heilig gedrag op aarde. Dat is dus gedrag dat niet werd getoetst op de inwendige liefde, hoewel dat wel werd gevraagd, maar getoetst op het gedrag alleen. Want het gedrag gaf de uiterlijke kentekenen van de liefde van God en het eigendom zijn van God. Het hanteren van een regel van dankbaarheid is dus een beetje schimmig, want het is altijd een opening en een achterdeur tot zelfs hoofdzakelijke voordeur, om elkaar de les te lezen en de liefde van het hart te onderdrukken. Want als de liefde er niet is, dan helpt de regel ook HELEMAAL niets. De Eer van God vraagt het wel, maar dat is een zaak van terug onder de joden. En de liefde vraagt het ook wel, maar de liefde moet uit het hart komen. En elk begin van afstandneming tussen het hart en het verstand is een begin van het verbreken van de liefde. Daar zijn we in onze kerk ons minder van bewust geweest dan goed voor ons was. Wij leefden meer in een trouw blijven en God de ruimte geven (2x naar de kerk) om ondanks onze onwil toch in ons te werken. Dat werkt dus niet zo.  
Maar de liefde is wel weer ook een zaak van het verstand. Vandaar ook dat daar een bijzondere term bij gebruikt wordt en dat is: DE EERSTE LIEFDE. Dat is het vuur en het hart van een begerig één willen zijn met God. Dat is een begeerte waar de mens uit zichzelf niet zo snel toe komt of niet zo snel in blijft, zonder de eigen begeerten ook ruimte te gaan geven.

ZONDE
Maar daar is het verhaal niet mee afgelopen. Want de wet heeft nog een andere functie. Namelijk het veroordelen van wie niet in de liefde zijn. Wie de liefde vasthoudt kan niet door de wet worden getroffen. Want de wet heeft afgedaan. Maar het overtreden van de wet kan wel een zaak zijn van liefdeloosheid. En juist door dat begrip van liefde en liefdeloosheid krijgt alles zijn plaats en bestemming. Want de liefde aan God is niet meer in het geding als het gaat om zaken van materie zoals eten en drinken en tijdstippen en wetticisme. Immers, wat wordt geofferd aan God mag worden genuttigd door de priesters van God,  en de gesteldheid van het hart is doorslaggevend. Maar geestelijk gezien is er een heel veld en een hele wereld bijgekomen aan vormen van offerande. Immers de priesters heiligen hun leven en wandelen voor God. Zaken die vroeger niet onder de wet vielen, of via een schaduw in de wet waren verankerd als kenbronnen van de liefde, komen zo binnen bereik van de werkingssfeer van de liefde. Neem bijvoorbeeld het kopen van een staatslot: volkomen neutraal maar via het priesterschap is het gelijk aan een offer van muizen en slangen. Dus de oude offerande en het oude beeld van schaduwen blijft volkomen overeind tot verbeelding van onze omgang met God en de wijze waarop God geheiligd wil worden in alle facetten van ons leven.

DUS

De discussie hier wordt op details gevoerd. Maar deze details kunnen tot verschillende omgang leiden van heel belangrijke dingen in het leven. Mijn inbreng is daarom hier om nadrukkelijk de wet  - de tien geboden - op een voetstuk te plaatsen en ervoor te waarschuwen dat een christen geen enkele vrijheid heeft om hartelijk van de geboden af te wijken. De wet is er voor iedereen die niet in de liefde is. OMDAT DE LIEFDE NIET DE WETTELOOSHEID ZOEKT. De wet is dus een vangnet en een aanklager en een veroordeler voor alle ziel die deze wet in het hart overtreedt. Maar wie in de liefde is, die wordt gevoed door de liefde en de Geest, en die heeft de wet in zijn hart geschreven. Wat heb je dan in je hart geschreven? De letters van de wet? Nee, de liefde en de wil en de begeerte om God te behagen.
Kan die liefde dan op een andere manier opgevat worden dan de liefde van God zoals ook gecommuniceerd? Nee. Het begin van alle liefde is om de eigen begeerte te doden en de wil van God te doen. Maar de zogenaamde liefde die de eigen begeerte volgt uit liefde voor God, is een liefde van leugen en een verachter van de wet van de liefde.

Waar het zo precies komt, is de praktijk altijd verbonden aan een wet. En dat wordt des te dringender voelbaar als de liefde in de maatschappij wordt verbonden met emotie van zachtheid, en de liefdeloosheid met emotie van hardheid. Zachtheid is ook normloosheid en trouweloosheid en afval. Hardheid is ook volharding en trouw tot het einde. Want de bijbel is heel nadrukkelijk over tuchtiging tot opvoeding in de liefde. De wet is de tuchtmeester voor de zwakken in de liefde.

Zo is het dan dat je heel lang kunt spreken, en alle dimensies van liefde en wet kunt benoemen, en dan moet je eigenlijk zowel Johannes als Paulus tegelijk begrijpen, maar uiteindelijk kom je toch terug op een inzicht dat de wet goed is en waardig om uit liefde onderhouden te worden.

En dat plaatst ons terug op antwoordloosheid ten opzichte van Adinomis: heeft die wet van Mozes nu wel of niet afgedaan ? Wat zegt eigenlijk onze menselijke leer daarover?

quote:

De synode overweegt:
1. dat het beklemtonen van de eenheid en ondeelbaarheid van de Mozaïsche wet nimmer via een beroep op de vervulling der wet in Christus tekort mag doen aan wat de Heilige Schrift zegt over de blijvende geldigheid van deze wet.
Rom. 3 : 31 - Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Rom. 7 : 22 - Naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods Rom. 8 : 4 - ... opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.
1 Tim. 1 : 8 - Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast;

2. dat noch het onderwijs van Christus, die de wet in haar ware diepte en zin heeft doen verstaan (vgl. Matth. 3 : 15; 5 : 17-48; 12 : 1-8; 19: 1-12; Ef. 6: 1-9; Openb. 12: 17; 14 :12), noch het wegnemen van het gebruik van vele bepalingen der wet (o.a. van de besnijdenis, offerdienst, feestdagen; zie b.v. Hand. 15 : 28-29; Gal. 5 : 2 3; Col. 2 : 11; Hebr. 7 : 10-18; art. 25 N.G.B.) het het einde betekent van de wet, met name die der tien geboden als positieve, en dus eveneens voor de nieuwtestamentische bedeling bindende wet, met inbegrip ,,ook van het sabbatsgebod, het zevende, het achtste, het negende, het tiende gebod".
Rom. 7 : 7-Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.
Rom. 13 : 8-10 - Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Vgl. Deut. 6 : 5 en Lev. 19 : 18. Zie ook Matth. 19 : 17-19; 22 : 37-40; Luk. 10 : 26-28; Gal. 5 : 14. Ef. 6 : 2, 3- Eer uw vader en uw moeder - dit is immers het eerste gebod met een belofte - opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.
Jac. 2 : 11 - Hij die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslaat, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden;

3. dat art. 25 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wel zegt, dat ,,de ceremoniën en figuren der Wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben; alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden, maar dat hiermee niet gezegd wordt, dat met name de wet der tien geboden als positieve wet haar tijd gehad heeft; hetgeen ook strijdig zou zijn met wat de belijdenis elders leert in Zondag 33, vr. 91; Zondag 34-44, m.n. vr. 115: ,,Waarom laat ons dan God zo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?"

4. dat het spreken van het Nieuwe Testament over de vrijheid van de wet en van de vloek der wet (Rom. 7 : 1-6; Gal. 3 : 13) geen betrekking heeft op een wijziging in de geldigheid van de wet, doch op een wijziging in de positie van de gelovige, die door Christus is vrijgekocht van de vloek der wet; hetgeen ook daaruit blijkt, dat de wet als regel der dankbaarheid ons niet minder uitdrukkelijk en krachtig wordt voorgehouden dan onder het oude verbond.
Zie o.a.: Matth. 5 : 17 - Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Hebr. 8 : 10 - Dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn (vgl. Jer. 31 : 33). Jac. 2 : 8-12 - Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wèl. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig aan alle (geboden). Want Hij die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslaat, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden;

5. dat voor de belijdenis omtrent de wet des Heren als kenbron van onze ellende geen goede plaats overblijft, wanneer men van deze wet niet erkent, dat zij als positieve wet ook in de nieuwtestamentische bedeling nog gelding heeft.
Rom. 3 : 20 - Wet doet zonde kennen.
Rom. 7 : 7-16 - Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood.
Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, en het gebod, dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; want de zonde heeft, uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde heeft, opdat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is.
De wet is goed en waardig onderhouden te worden. Dat iemand onder het goede ook gaat vatten allerlei wetten die een meer ceremoniële waarde hebben en een meer geestelijke materie beduiden, vind ik persoonlijk niet een principiële zaak. Principieel is dat de wet houden - welke wet dan ook - niet bijdraagt tot ons heil. Principieel is dat we God kunnen leren kennen door naar de wet te kijken. Principieel is dat de liefde het goede zoekt, en God zoekt te behagen. En dat ik hier niet in het bijzonder ook noem: de naaste behagen, is alleen omdat het behagen van de naaste in onze praktijk teveel is gericht op het volgen en toestaan van begeerten, en het verbreken van liefdebanden als er in het vlees pijn wordt gevoeld. Maar ware liefde tot God zoekt gelijkmatige volharding en trouw richting onze naaste mens. En ook al laat het vlees ons in de steek; niets kan onze geest scheiden van de Liefde van Christus en de gewillige liefde in ons hart die Hem aanneemt en in Hem doet zeggen: Abba, Vader; tot de Heere onze Heilige en Almachtige God.
« Laatst bewerkt op: november 13, 2012, 02:40:29 pm door small brother »

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #76 Gepost op: november 13, 2012, 02:58:20 pm »

quote:

small brother schreef op 13 november 2012 om 14:13:
[...]
Jouw gebruik van het woord "NA-spel" is in dat verband dus wellicht een beetje te ongedwongen en vrijblijvend.

Het woord naspel vind ik wel passend. Met alle moeiten en lijden die christenen nog ervaren, staat de overwinning vast. Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Wij zijn met Hem gestorven en opgewekt, ook al moeten we dat nog lichamelijk gaan meemaken. Ons leven is verborgen met Christus in God (Fil. 2:20-3:17).
We hebben de oude mens afgelegd en de nieuwe aangedaan. Wat nog rest is het doden van de leden die op aarde zijn, zoals hoererij, onreinheid, etc. en aan te doen innerlijke ontferming, goedheid, etc. Laten we in Christus blijven, zoals de ranken aan de wijnstok.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #77 Gepost op: november 13, 2012, 03:02:02 pm »

quote:

small brother schreef op 13 november 2012 om 14:13:
[...]
Nee; ik denk het niet. De wet blijft onderdeel van het systeem tot veroordeling van het vlees. Maar de geest is niet meer aan de maatlat en het lot van het vlees gebonden.
Lijkt me dat we het toch wel eens zijn. Wie in het vlees is, dus niet in Christus, heeft te maken met het "systeem tot veroordeling van het vlees". Door de Geest weten we te onderscheiden waar het op aan komt.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #78 Gepost op: november 13, 2012, 03:14:25 pm »

quote:

pjotr schreef op 13 november 2012 om 14:58:
Het woord naspel vind ik wel passend. Met alle moeiten en lijden die christenen nog ervaren, staat de overwinning vast. Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Wij zijn met Hem gestorven en opgewekt, ook al moeten we dat nog lichamelijk gaan meemaken. Ons leven is verborgen met Christus in God (Fil. 2:20-3:17).
We hebben de oude mens afgelegd en de nieuwe aangedaan. Wat nog rest is het doden van de leden die op aarde zijn, zoals hoererij, onreinheid, etc. en aan te doen innerlijke ontferming, goedheid, etc. Laten we in Christus blijven, zoals de ranken aan de wijnstok.
Op deze manier verstaan, geheel mee eens.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #79 Gepost op: november 13, 2012, 03:23:26 pm »

quote:

pjotr schreef op 13 november 2012 om 15:02:
Lijkt me dat we het toch wel eens zijn. Wie in het vlees is, dus niet in Christus, heeft te maken met het "systeem tot veroordeling van het vlees". Door de Geest weten we te onderscheiden waar het op aan komt.

Is ons onderscheidingsvermogen volmaakt? 100% ?

Vanwege het mogelijk uiteen gaan op het begrip 'in Christus zijn', zou ik formuleren: wie niet in Christus 'blijft'. Want dan komt er een vraag naar middelen om God te leren kennen, onze zinnen te blijven scherpen, en ons leven te blijven toetsen. Want het is nog geen gelopen race.
Dus nog geen echt naspel :-)
« Laatst bewerkt op: november 13, 2012, 03:29:32 pm door small brother »

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #80 Gepost op: november 13, 2012, 03:33:04 pm »
:ja:

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #81 Gepost op: november 13, 2012, 06:34:06 pm »
We zijn niet " in Christus " door enkel in Jezus te geloven.

" In Christus zijn " wil zeggen, de weg van de Christus bewandeld hebben en die weg hebben volbracht. Door in Jezus te geloven , dus te geloven dat Jezus de weg van de Christus heeft bewandeld en deze heeft volbracht, wordt enkel een goede start gemaakt. Het vervolg zou moeten zijn, dat wij diezelfde weg gaan bewandelen en volbrengen, opdat wij werkelijk in Christus zullen zijn.

Totdat die weg daadwerkelijk is volbracht, zullen wij allen steeds  sterven en weer geboren worden , opdat wij keer op keer zullen leren van de lessen van het leven. Voor het merendeel van de zielen der mensheid - en dat zijn er véél meer dan de pakweg 6 of 7 miljard - zal dat einddoel pas over miljoenen jaren worden bereikt. Natuurlijk zou het sneller kunnen - we zijn immers zelfbewust en zijn in staat gerichte keuzes te maken - maar daarvoor is de juiste kennis,wijsheid,geestelijke inzichten, ijzeren discipline en wilskracht en nog wat meer nodig. De grove stoffelijkheid van onze omgeving en omhulsel (lichaam) waarin onze ziel zich in deze huidige omstandigheden begeeft , is een groot obstakel waaraan weinigen zich nu al kunnen onttrekken. Alles om ons heen nodigt uit keuzes te maken die van de juiste weg afwijken. De geest wil wel , maar de aantrekking van de stof is krachtig. Hoewel de stof feitelijk ook Geest is , is dit verdichte Geest zodat wij de ' illusie ' ervaren van stoffelijkheid. Ëén van de gevolgen daarvan is, dat wij onszelf als afgescheiden gaan zien van al het andere. Als een persoon en iemand anders als een ander persoon. En ook dat God iets of iemand is die buiten onszelf is.

Wie het universum als één ding kan zien, als zichtbare uitdrukking van God, kan ook zien dat alles samen in dat universum als het éne licht is van God. Zodoende zijn wij een individuele uitdrukking van God, zijn wij God. Zodoende in de kern volmaakt en geestelijk, want God is Geest en Volmaakt. Wie in Christus is , is in staat dit volledig te onderscheiden met als gevolg dat universele liefde het vuur is dat zijn wezen vervuld. Enkel geloven dat Jezus dit heeft bereikt - en dat heeft ie - is niet hetzelfde. Je moet het zelf bereiken en pas dan " kan men rein voor God staan " .

Bedenk dat " voor iets staan " twee betekenissen kan hebben. Men kan fysiek voor iets staan , zoals het staan voor een huis of een andere persoon. Het kan ook iets anders betekenen. In die andere betekenis wordt dit alles bedoeld.

" rein voor God staan " = zuiver het goddelijke uitdrukken
« Laatst bewerkt op: november 13, 2012, 06:37:47 pm door Ozombi »

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #82 Gepost op: november 13, 2012, 11:58:42 pm »

quote:

Ozombi schreef op 13 november 2012 om 18:34:
We zijn niet " in Christus " door enkel in Jezus te geloven.

" In Christus zijn " wil zeggen, de weg van de Christus bewandeld hebben en die weg hebben volbracht. Door in Jezus te geloven , dus te geloven dat Jezus de weg van de Christus heeft bewandeld en deze heeft volbracht, wordt enkel een goede start gemaakt. Het vervolg zou moeten zijn, dat wij diezelfde weg gaan bewandelen en volbrengen, opdat wij werkelijk in Christus zullen zijn.

quote:

Je moet het zelf bereiken en pas dan " kan men rein voor God staan " .

Ik ben best bereid tot nuancering, maar hier word ik toch wat onzeker van. Alsof we pas werkelijk in Christus zijn als we de hele weg hebben afgelegd. Het overschat de betekenis van die weg: zelfs wie met stro bouwt op het fundament Christus wordt gered (1 Kor. 3: 10-15).

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen (Johannes 15: 1-8). Dat is voor mij de betekenis om in Christus te zijn.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #83 Gepost op: november 14, 2012, 05:39:29 am »
@pjotr::

Zeker, wie enkel al de juiste intentie heeft (met stro bouwen) om de weg van Christus te bewandelen - en dit volhoudt - zal uiteindelijk de weg volbrengen.

Wie in Mij ( Christus ) blijft  , gelijk Ik ( Christus ) in hem, die draagt veel vrucht want zonder Mij ( Christus ) kunt u niets doen.

Bovenstaande gaat over degene die in Christus is en de weg heeft volbracht.
Het bovenstaande gaat niet over degene die enkel in Jezus gelooft.

Want zei Jezus niet zelf: " uit mijzelf kan ik niets " .... ?
Zodoende kon Jezus als mens zelf niets, maar omdat hij in Christus was en de weg had volbracht kon hij wel goddelijke werken doen en werd hij genoemd: Zoon van God.

In Jezus geloven is een goede start en het begin van intentie om met stro op het fundament van de Christus te bouwen. Echter, men is dan nog niet feitelijk gered. Want men kan stoppen met bouwen, van de weg afdwalen , het geloof verliezen, kortom er is nog altijd de mogelijkheid dat men als een goddeloze eindigt , ook al gelooft men op dit huidige moment wél in Jezus.

Men zal feitelijk pas gered zijn, als men de weg van de Christus zelf heeft bewandeld en heeft volbracht. Als men Jezus tot het einde toe heeft gevolgd, pas dan is men verlost. Heeft men zodoende zichzelf verlost. Eerder niet......

Ik weet dat het moeilijk weg te slikken is, want het is een redenatie die ongetwijfeld tegen één of andere papieren kerkleer ingaat. Wen er toch maar aan, want iedere leugenaar kan zeggen dat ie in Jezus gelooft , maar zolang men niet zelf de weg bewandelt zijn dat slechts woorden. Die woorden zullen door ieder van ons bewaarheid moeten worden en gestaaft met daden. Afwachten en er van uit gaan dat Jezus het werk voor ons heeft gedaan is een grote vergissing. Jezus heeft het voorbeeld gegeven , staat symbool voor de mogelijkheden die in ieder van ons besloten liggen. In die figuurlijke zin heeft " Jezus ons gered " , want wij kunnen het vertrouwen hebben dat het mogelijk is die weg te bewandelen en te volbrengen. Maar in de praktische zin zullen wij onszelf moeten redden. " Jezus volgen " betekent te doen wat hij ons heeft voor gedaan, namelijk de weg van de Christus tot het einde toe gaan.


Wie dit essentiele punt niet snapt of niet wil snappen, tja.....das erg jammer. Wij moeten niet alleen op papier geloven , maar ook van binnenuit de juiste activiteit ontwikkelen. Het begint met er over na te denken , en wie volhard zal merken dat het vuur in zijn wezen begint te gloeien totdat men enkel nog het verlangen heeft te zijn wat Jezus reeds is. In Christus zijn. Men zal als een broeder voor zijn naaste zijn en hem de weg kunnen wijzen, opdat allen het grootste geluk zullen vinden.

Niet voor niets wordt de mens in de esoterie genoemd:

" een uit het denkvermogen geboren zoon "
« Laatst bewerkt op: november 14, 2012, 05:46:13 am door Ozombi »

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #84 Gepost op: november 14, 2012, 01:13:44 pm »

quote:

Ozombi schreef op 14 november 2012 om 05:39:
Bovenstaande gaat over degene die in Christus is en de weg heeft volbracht.
Het bovenstaande gaat niet over degene die enkel in Jezus gelooft.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis (Rom 10:9, 10). Dus niet alleen geloven, ook belijden. En uit Jakobus 1: niet alleen de (vergeetachtige) hoorder zijn, maar ook de dader.

Zoals jij het zegt, krijg ik de indruk dat je pas achteraf, op het moment dat je leven is voltooid, kunt zeggen dat je in Christus bent. Maar voor mij is het dat wij bestemd zijn om in Christus te zijn en wij onszelf dat ook steeds moeten voorhouden.
Ef. 2: 10:
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

quote:

Men zal feitelijk pas gered zijn, als men de weg van de Christus zelf heeft bewandeld en heeft volbracht. Als men Jezus tot het einde toe heeft gevolgd, pas dan is men verlost. Heeft men zodoende zichzelf verlost. Eerder niet......
Ik zie dit als een stuk onzekerheid die een gelovige kan hebben en een stuk aansporing om niet te verslappen. Zoals Paulus ook zegt: Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden (1 Kor 9:27).

Misschien leg je het accent anders door je persoonlijke situatie. Ik klamp me vast aan de hoop en de bemoediging van Romeinen 8. Maar elke zekerheid vraagt er om betwijfeld te worden. Zo houden we elkaar bij de les.

Ozombi

 • Berichten: 716
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #85 Gepost op: november 14, 2012, 07:43:54 pm »
@pjotr::
Het kan zijn dat ik het accent anders leg inderdaad, want zovelen geloven natuurlijk wel in Jezus maar zijn niet zo bezig met het daadwerkelijk volgen van zijn voorbeeld. Zij gaan bij wijze van spreke achterover leunen in de veronderstelling dat het vanzelf wel goed zal komen, want zij geloven immers in Jezus en bezoeken de kerk. Maar zo werkt het uiteindelijk natuurlijk niet. Men claimt zijn eigen verlossing met de verkeerde argumenten, of men ziet eenvoudig niet in dat wat voor één mogelijk is (Jezus) dus voor allen mogelijk is. Voor een mens ( wezen) is niets onmogelijk dat reeds door een ander (wezen) is bereikt. Die zekerheid zou de redding der mensen moeten zijn.

Ook is het zo dat ik in bovenstaande posts één en ander versimpelt heb proberen weer te geven. De werkelijkheid is ingewikkelder. Inderdaad zijn wij in de goddelijke geest reeds christussen - want immers volmaakt uit God voortgekomen - en zodoende voorbestemd dit goddelijke ideale mensbeeld ook in het vlees uit te drukken. Echter, voordat wij dit ook daadwerkelijk uitdrukken - het christusleven - moeten wij natuurlijk wel de weg nog bewandelen en volbrengen. Men is dus voorwaardelijk gered , maar men kan altijd afdwalen en van de weg afglijden om alsnog te eindigen als een zwarte magier.
Vandaar dat ik zei, dat de onvoorwaardelijke redding pas een feit is , als wij de weg daadwerkelijk hebben bewandeld en volbracht. En met name ook dat wij dit ieder individueel zullen moeten doen. Een ander kan niet jouw verlossing teweegbrengen , wél kan een ander als voorbeeld dienen.
« Laatst bewerkt op: november 14, 2012, 07:45:12 pm door Ozombi »

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #86 Gepost op: november 15, 2012, 12:44:02 am »

quote:

Adinomis schreef op 13 november 2012 om 12:18:
Antwoord aan Priscilla en Aquila

Efeze 2:13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want  Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En  komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
18 Want  door Hem hebben wij beiden den toegang door één Geest tot den Vader.
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten  Gods;

(omdat enkele forumleden de voorkeur geven aan de SV ivm betrouwbaarheid, gebruik ik die hier)

Gij die veraf waart = dat zijn de gelovigen uit de heidenen. Deze zijn één gemaakt . Er “was” vijandschap tussen Joden en heidenen, maar in Christus is die vijandschap opgeheven. Maar zonder Christus bestaat die vijandschap nog, dat zien we vandaag en door alle tijden heen.

Door het kruis zijn die beiden in één lichaam verzoend. Hier staat dóór het kruis en niet aan het kruis. Het is een gevolg van de kruisdood, waardoor de wet ons niet meer kan veroordelen. Dat is nu precies de reden waarom ik contacten leg met de Messiaanse Joden. We horen bij elkaar. We zijn één Lichaam, het lichaam van Christus. Door de Heilige Geest hebben we samen toegang tot de Vader.

Tot zover ben ik het iig met je eens, Adinomis! :)
Maar dan komt er iets waarvan ik denk dat je toch niet goed leest wat er eigenlijk staat en om duidelijker te krijgen waar er bedoeld wordt, quote ik het even wat verder dan alleen vers 19...:

quote:


19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten  Gods;
 20   gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
21   en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

quote:

Adinomis zegt:
De Joden moeten niet bij ons komen, maar wij moeten naar de gelovige Joden, want we zijn medeburgers van hen.
Maar dat staat er dus niet, het lijkt op het eerste gezicht wel daarop, maar we zijn medeburgers van 'de heiligen', van elkaar - Jood en heiden samen vormen de gemeente en vormen samen dat huis van God dat wordt gebouwd - en dat is niet de tempel van de Joden...
Daarom kun je m.i. niet hard maken dat wij naar de Joden toe moeten komen, wij moeten ons heidendom achterlaten (dat gold voor de gelovigen uit de volken), maar de Joden moesten ook hun godsdienst achterlaten, zij werden samen met ons iets geheel nieuws!
Als je het met me eens bent dat we iets geheel nieuws zijn geworden, kun je niet volhouden dat we naar de Joden toe moeten...
We zijn beiden nieuw geworden.

quote:

Die tussenmuur is eigenlijk weer tussen ons opgetrokken. Ik wil een brug zijn naar beide groepen. Die muur heeft inderdaad met de wet te maken.

Het is iets heel goeds om een brug te zijn naar beide groepen... We kennen dezelfde Heer. Maar wat zijn de verwachtingen van de Mess. belijdende Joden, wat zien ze als hun toekomst en wat is de positie van Jezus daarin?

quote:

Als de Heilige Geest me wijst op Jesaja 66:17, wijst Hij me niet op een wetsartikel, maar op Gods gedachten. Ik word daardoor aangesproken en uiteindelijk doe ik wat Gods wet al eerder bepaalde.

Ja, ik ben ervan overtuigd dat je zuivere motieven hebt. Maar dat vers staat niet op zichzelf maar dat hele hoofdstuk handelt over een bepaalde tijd, en gaat over bepaalde mensen: Joden - aan wie God specifiek het gebod op had gelegd om deze onreine dieren niet te eten... en dit vers wil iets duidelijk maken. Wie is bv de persoon die in het midden staat als zij zich hebben gereindigd? Er gebeurd iets heel raars in deze tekst,

quote:

Dat gebeurde uit liefde tot God en niet om rechtvaardigheid te zoeken door het nakomen van bepalingen. Op die manier ben ik ook anders gaan denken over de kwestie sabbat/zondag. Eigenlijk is dit volgens de wet van Christus, de wet van Liefde en de wet van de Geest, die de vervulling van de wet in ons tot stand brengt. (Rom.8: 4)
Tja, nogmaals, ik blijf er af om je te (ver)oordelen! Maar toch, het NT heeft minstens zoveel teksten die aangeven dat we wel onreine dieren mogen eten in deze tiid en mijn grote vraag is: Waarom leg je dat (blijkbaar) naast je neer?
En zeg je eigenlijk hetzelfde als Petrus als God hem beveelt om die onreine dieren te eten!: Nee, geenszins Here! (zoals hem altijd was geleerd) Maar wat zegt God dan, dat Petrus natuurlijk helemaal gelijk heeft? Want natuurlijk is het duidelijk dat dit het gebod was vóórdat Jezus was gestorven, en die levenswijze die men als gebod van God had ontvangen (en toen ook moest!) ben je niet zomaar los van...
Maar God antwoordt hem dat hij het niet meer voor onrein MAG houden! Dat dit voor de tweede keer hem wordt opgedragen, is ook een teken dat het God 'menens' is, (om het zo uit te drukken.)

Wat betreft de geboden in het OT, kun je zeggen dat deze niet meer gelden, TENZIJ ze in het NT (na de opstanding) worden herhaald. Zo wordt een seksueel contact met iemand van hetzelfde geslacht nog steeds verboden, maar andere geboden gelden niet meer... het brengen van offers bijvoorbeeld, maar ook het verbod op het eten van onreine dieren. Dat is m.i. :) hier overduidelijk.
En waarom 'laat' je je dan toch weer 'geboden opleggen', of leg je jezelf weer geboden op: smaakt niet, roer niet aan... zo staat dat in Koll. 2...

(even tot zo ver, ivm de tijd)
edit: en inmiddels de laatste zinnen even wat uitgebreid, voor de duidelijkheid van wat ik precies bedoel.
« Laatst bewerkt op: november 15, 2012, 03:42:21 pm door Priscilla en Aquila »
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #87 Gepost op: november 15, 2012, 03:49:34 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 15 november 2012 om 00:44:
Maar dat staat er dus niet, het lijkt op het eerste gezicht wel daarop, maar we zijn medeburgers van 'de heiligen', van elkaar - Jood en heiden samen vormen de gemeente en vormen samen dat huis van God dat wordt gebouwd - en dat is niet de tempel van de Joden...
Daarom kun je m.i. niet hard maken dat wij naar de Joden toe moeten komen, wij moeten ons heidendom achterlaten (dat gold voor de gelovigen uit de volken), maar de Joden moesten ook hun godsdienst achterlaten, zij werden samen met ons iets geheel nieuws!
Als je het met me eens bent dat we iets geheel nieuws zijn geworden, kun je niet volhouden dat we naar de Joden toe moeten...
We zijn beiden nieuw geworden.
Rom.11:16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.  
21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

quote:

Tja, nogmaals, ik blijf er af om je te (ver)oordelen! Maar toch, het NT heeft minstens zoveel teksten die aangeven dat we wel onreine dieren mogen eten in deze tiid en mijn grote vraag is: Waarom leg je dat (blijkbaar) naast je neer?

Ik leg geen bijbelteksten naast me neer. De teksten die ik citeer heb ik ook in zijn verband gelezen. Ik zou ook kunnen zeggen dat degenen die er anders over denken teksten naast zich neerleggen.

Wat mij betreft heb ik hier genoeg over gezegd. We moeten van elkaar accepteren dat er verschil van inzicht bestaat. Dat is jammer, want ik heb beslist ook veel van je geleerd. Ik heb je altijd erg gewaardeerd en dat blijf ik doen.
Als we ons vasthouden aan het Hoofd Jezus Christus, dan kunnen we elkaar aanvaarden.

Fil. 3:15 En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; 16 maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Priscilla en Aquila

 • Hero Member
 • *****
 • Berichten: 10069
 • u hebt Mijn woord bewaard
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #88 Gepost op: november 15, 2012, 04:17:49 pm »

quote:

Adinomis schreef op 15 november 2012 om 15:49:
[...]

Rom.11:16 En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.
17 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,
18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. 20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.  
21 Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare.

[...]

Ik leg geen bijbelteksten naast me neer. De teksten die ik citeer heb ik ook in zijn verband gelezen. Ik zou ook kunnen zeggen dat degenen die er anders over denken teksten naast zich neerleggen.

Wat mij betreft heb ik hier genoeg over gezegd. We moeten van elkaar accepteren dat er verschil van inzicht bestaat. Dat is jammer, want ik heb beslist ook veel van je geleerd. Ik heb je altijd erg gewaardeerd en dat blijf ik doen.
Als we ons vasthouden aan het Hoofd Jezus Christus, dan kunnen we elkaar aanvaarden.

Fil. 3:15 En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren; 16 maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!

Ja, ik begrijp je wel, maar je gaf me zelf Efeze 2, waar ik dan aangeef: lees het eens even een stukje verder.... dat lijkt me niet teveel gevraagd.
Efeze 2 is nl een crusiaal gedeelte... als je dan weer Romeinen erbij pakt, is het een geheel ander beeld wat daar wordt gebruikt - en één van de moeilijkste! ... alle beelden kun je ook niet altijd gelijk stellen en, wat ik duidelijk wil maken heeft helemaal niets te maken met mij beroemen boven de takken die zijn weggebroken... of wie het belangrijkste zou zijn...

Mijn 'probleem' is nu even, dat je bij de mess. belijden Joden ook een logisch verhaal hoort en ik daar het tegengeluid laat zien en dan in de vorm van: lees gewoon even Efeze 2 een paar teksten verder dan alleen dat ene vers... Ik hoop dat je toch wat ik zeg ook over Petrus, in je hart wil overdenken, dat gaat namelijk over de spijswetten, het onderwerp waarop je dit topic hebt gestart.

Een brug zijn is heel mooi, maar er zijn gevaren aan verbonden - jij bent geen Jodin en God gaat met zijn volk in deze tijd dat Israël weer zo belangrijk gaat worden, een heel eigen weg. AAn de heidenen, wat wij eigenlijk zijn, worden alleen de Noachitische geboden opgelegd (Hand 15)
Dat Joden de Messias aannemen is prachtig, maar ik/wij zijn burgers van een rijk in de hemelen en zij verwachten Hem misschien wel op een andere manier. Op wat voor manier verwacht je Hem?
Daar was ik wel benieuwd naar maar begrijp dat het buiten het onderwerp van dit topic valt.

En ik kan je niet overtuigen, dat weet ik ook wel. :)
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.   Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Spijswetten
« Reactie #89 Gepost op: november 15, 2012, 06:31:31 pm »

quote:

Priscilla en Aquila schreef op 15 november 2012 om 00:44:
Maar dat staat er dus niet, het lijkt op het eerste gezicht wel daarop, maar we zijn medeburgers van 'de heiligen', van elkaar - Jood en heiden samen vormen de gemeente en vormen samen dat huis van God dat wordt gebouwd - en dat is niet de tempel van de Joden...
Daarom kun je m.i. niet hard maken dat wij naar de Joden toe moeten komen, wij moeten ons heidendom achterlaten (dat gold voor de gelovigen uit de volken), maar de Joden moesten ook hun godsdienst achterlaten, zij werden samen met ons iets geheel nieuws!
Als je het met me eens bent dat we iets geheel nieuws zijn geworden, kun je niet volhouden dat we naar de Joden toe moeten...
We zijn beiden nieuw geworden.
In Romeinen 3 staat toch dit:
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

G'd de Vader is door Jezus niet meer een G'd van de Joden alleen, maar OOK van de heidenen. Dus een G'd van de Joden die dankzij Jezus nu OOK een G'd van de Joden is. Laten we ons als christen dus niets verbeelden.

In Galaten 2
15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit deheidenen,

Zie hoe hier de Schrift de relatie legt tussen Joden en zondaars uit de heidenen. Er staat niet wij zijn zondaars zondaars uit de Joden en geen.....

In Johannes 11
49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets,
50 en u overweegt niet  dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,

52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid,  bijeen te brengen.

Wie is het volk? Israel toch?
Want het offer was niet alleen voor het volk Israël maar ook voor de kinderen overal verspreid.

In Matteus 1, wederom een verwijzing van het volk, nu Zijn volk, die Hij zalig maken zal.
21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Niet voor niets heeft Vader G'd het volk Israël opzettelijk verblind voor het evangelie.

Lucas 9
20 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei:  De Christus van God.
21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden.


Marcus 9
9   En toen zij van de berg afdaalden, gebood Hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan.

Hieronder een greep uit de vele verwijzingen dat G'd en Jezus het volk Israël opzettelijk verblindden voor het evangelie.


De profeet Jesaja had het al geprofeteerd, dat het JHWH Zijn Wil is dat Israël het evangelie niet aanneemt.
Jesaja 6:9-11
9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet.
Waarom?
Omdat JHWH al een verbond heeft met de Joden en Hij Zijn Woord en beloften NOOIT zal breken. Dat Verbond stond, staat en blijft OOK staan tot het einde der wereld !

Matteus 13:10
10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.


Lucas 8:10
10 En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.

Hier verwijst jezus zelfs naar de profetie van Jesaja !
Johannes 12:37-41
38 Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard?
39 Daarom konden zij niet geloven, dewijl Jesaja wederom gezegd heeft:
40 Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen genese.


Handelingen 28
26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen genese.


Dit is gedaan door JHWH omdat Hij al een Verbond had met het Joodse Volk. De heidenen hadden nog niets en waren zo wie zo verloren. JHWH verbreekt Zijn Woord nooit, is Eeuwig !

Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.

11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheidtot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
12 Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid![/b]


Lees verder alle profetieën waarin g'd de vader beloofd Zelf de zonden van het volk Israël weg te nemen, te wassen, te reinigen.

Jeremia 33
8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden  vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen.

Hebreeen 8
10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere:  Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven.  Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
12 Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Ezechiel 36
33 Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden.

Kortom, is het kruisoffer van Christus niet juist in eerste instantie voor Israël bedoeld en mogen wij als heidenen door Christus van deze genade OOK van mee profiteren, als mede-erfgenamen?