Auteur Topic: Verbond Gal. 3:16  (gelezen 8761 keer)

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #15 Gepost op: januari 14, 2013, 02:36:21 pm »

quote:

har03 schreef op 14 januari 2013 om 14:15:


Volgens mij beloofd God geen Land op deze aarde, maar beloofd Hij een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde voor ieder die in Christus is verbonden. De Beloften aan Abram, Isaak en Jakob zijn hiervan een schaduw (afspiegeling).
Het eenzijdige verbond van God met Abraham:

quote:

Gen.12:1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
2 Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 5 [4–5] 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan. 9 Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

Ook in die tijd werd het land bewoond door Kanaänieten.
Ons wordt in vers 7 verteld De Heer zegt: "Ik geef je het land Kanaän".
Er waren nog mensen die worden aangeduid met de naam "Kanaänieten". Die benaming wordt ook nu nog gebruikt.
Let goed op vers 7. De woorden zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De Heer verscheen aan Abraham in een soort visioen en zegt: ‘Ik zal dit land - dus het land Kanaaän - aan jouw nakomelingen geven.’

Het gaat om een ècht grondgebied….. Er zijn verschillende stammen aanwezig op verschillende plaatsen binnen dit grondgebied hier.

God zegt iets en mogen wij dan zeggen: nee, dat gebeurt niet, dat is een afspiegeling. Moeten we God niet op zijn Woord vertrouwen?
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #16 Gepost op: januari 14, 2013, 03:06:25 pm »

quote:

har03 schreef op 14 januari 2013 om 14:15:
[...]


Volgens mij beloofd God geen Land op deze aarde, maar beloofd Hij een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde voor ieder die in Christus is verbonden. De Beloften aan Abram, Isaak en Jakob zijn hiervan een schaduw (afspiegeling).


In Ezechiel 36 wordt dat duidelijk.
 Het herstel van Israël

1 En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, en zeg: Bergen van Israël, hoor het woord van de HEERE!
2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden,
3 profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was

--> Dit is nu wat er gebeurd, de wereld en helaas ook teveel broeders en zusters spreken slecht van G'd Zijn oogappel !

4 – luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn
5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.
6 Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt.
7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen!

--> Merk op dat G'd vol toorn is op de heidenvolken rondom (en christenen die hen helpen) welke Israël bespotten en tegenwerken (met boycots en valse nieuwsberichten?)
--> G'd zal dit alles op de hoofden van de heidenvolken doen wederkeren (ook op die van de christenen die gelijkerwijs handelen?)

8 En u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.
9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden.

--> Merk op dat G'd ook hier al weer aangeeft de afgesneden takken uit Romeinen 11, weer voort te brengen. ! Het is G'd Die dit alles doet !


10 Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden.
--> Merk op dat in de hemel geen puinhopen hoeven te worden herbouwd, dat is dus wel degelijk op aarde in het land Israel.

11 Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
--> G'd zal het volk israel meer goed doen dan in het begin !


24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.
25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

--> G'd neemt het stenen hart uit israel Zelf weg ! (de bedekking die G'd israel heeft opgelegd, wordt hier weggenomen) en geeft israel een hart van vlees, ook zij zullen dan de Heilige Geest ontvangen, Die heel het volk israel weer aan Zijn Bepalingen laat houden, zoals Hij wil.

28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.
29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen.[/quote]
--> G'd Zelf zal hen het land van hun voorvaderen (bijbelse Israël dus) weer geven. Hier gaat et echt over het fysieke Beloofde Land Israël.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #17 Gepost op: januari 14, 2013, 03:18:00 pm »

quote:

Adinomis schreef op 14 januari 2013 om 14:36:
Het gaat om een ècht grondgebied….. Er zijn verschillende stammen aanwezig op verschillende plaatsen binnen dit grondgebied hier.

God zegt iets en mogen wij dan zeggen: nee, dat gebeurt niet, dat is een afspiegeling. Moeten we God niet op zijn Woord vertrouwen?
Misschien dat God iets beters in petto heeft? Kan je ontevreden zijn of verontwaardigd zijn als iemand je iets belooft, en in plaats van het beloofde krijg je er iets beters voor? In plaats van een huis krijg je een kasteel? Ik zou het wel weten...

Hebreeën 7:19

quote:

– de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen.
Hebreeën 10:34

quote:

U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.
Hebreeën 11: 39,40

quote:

Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.
Wat te denken van de aartsvaders (Hebr 11: 9-10):

quote:

Door zijn geloof trok Abraham naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.
Gaat over een hemels Jeruzalem lijkt me.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #18 Gepost op: januari 14, 2013, 05:55:33 pm »

quote:

pjotr schreef op 14 januari 2013 om 15:18:

Misschien dat God iets beters in petto heeft? Kan je ontevreden zijn of verontwaardigd zijn als iemand je iets belooft, en in plaats van het beloofde krijg je er iets beters voor? In plaats van een huis krijg je een kasteel? Ik zou het wel weten...
Dat is niet zoals G'd zou doen. Beloofd is beloofd. Alsof G'd Zich heeft bedacht en met een beter plan is gekomen.... :)

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #19 Gepost op: januari 14, 2013, 06:47:50 pm »

quote:

learsi schreef op 14 januari 2013 om 17:55:
Dat is niet zoals G'd zou doen.
Dat past niet in jouw theologie, he? Ook al staat het er, je laat je niet gezeggen. Jij hebt je godsbeeld al gevormd, God heeft geen geheimen meer voor jou. Er is niets meer wat jij kan leren.

quote:

Beloofd is beloofd.
Beloofd is beloofd. Volgens Hebreeën 6: 15 heeft Abraham van God gekregen wat hem beloofd was. Volgens jou (nog) niet.

quote:

Alsof G'd Zich heeft bedacht en met een beter plan is gekomen.... :)
Zou dat niet kunnen? ;)


Enig zoekwerk levert me dit op:

quote:

learsi schreef op 04 september 2012 om 22:49:
Er is wel "invloed" te krijgen, Zijn kinderen mogen G'd namelijk verbidden. Bidden om G'd van Zijn voornemens af te houden. Een mooi voorbeeld van iemand die dat deed was Mozes. G'd stelde Zijn voornemen bij zoals Mozes had gevraagd.
God is dus wel flexibel. Hij bedenkt zich af en toe.
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2013, 07:08:21 pm door pjotr »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #20 Gepost op: januari 14, 2013, 10:59:18 pm »

quote:

pjotr schreef op 14 januari 2013 om 15:18:
Misschien dat God iets beters in petto heeft? Kan je ontevreden zijn of verontwaardigd zijn als iemand je iets belooft, en in plaats van het beloofde krijg je er iets beters voor? In plaats van een huis krijg je een kasteel? Ik zou het wel weten...
Dan ga je er van uit dat God eerst iets beloofd had dat minder waard was. Zo is God niet. Hij probeert bij wijze van spreken niet eerst een goedkoop cadeautje te geven om daar later spijt van te krijgen en toch maar iets duurders te geven. Wat God doet is volmaakt!

quote:

Hebreeën 7:19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.
Ik citeer even de SV omdat ik denk dat deze vertaling beter is. In de door jou geciteerde vertaling stond "in plaats van" en hier staat de de wet de aanleiding was tot een betere hoop. De wet had ook een functie in het proces. Alleen zorgde de zondige aard ervoor dat ze die wet als voorwaarde gingen beschouwen om Gods beloften te krijgen. Zoiets als een arbeidscontract. Maar het is zoals staat in Spreuken23:26: Mijn zoon geef Mij je hart.

quote:


Hebreeën 10:34
U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.
Deze tekst heeft geen betrekking op jouw stelling dat God iets beters zou geven dan wat Hij beloofde. Het gaat om mensen die om Christus vervolgd worden en die de belofte van God voor ogen houden waarbij aardse bezittingen in het niet vallen. Hetzelfde geldt voor de door jou geciteerde tekst uit Heb. 11:39 en 40.

quote:


Wat te denken van de aartsvaders (Hebr 11: 9-10):
Gaat over een hemels Jeruzalem lijkt me.

Hier zou je een punt kunnen hebben.
Maar het kan ook gaan over het Vrederijk van Jesaja 2, 11 en 65, Zach.14 etc. En ook het hemels Jeruzalem zal op aarde neerdalen.
Ik denk dat deze tekst ons laat afvragen: "hoe vast zitten we nog aan deze aarde? Beseffen we dat we op weg zijn naar de eeuwigheid of schuiven we dat het liefst zo ver mogelijk voor ons uit?"
In 2 Petrus 3:13 staat het zo: ‘Wij verwachten echter naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’.
« Laatst bewerkt op: januari 14, 2013, 11:01:41 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #21 Gepost op: januari 15, 2013, 08:30:20 am »

quote:

Adinomis schreef op 14 januari 2013 om 22:59:
Dan ga je er van uit dat God eerst iets beloofd had dat minder waard was. Zo is God niet. Hij probeert bij wijze van spreken niet eerst een goedkoop cadeautje te geven om daar later spijt van te krijgen en toch maar iets duurders te geven. Wat God doet is volmaakt!
Weet je Adinomis dat je hier, net als Learsi, een bepaald godsbeeld neerzet: "Zo is God niet".

"Zo" is in jouw woorden: God belooft eerst iets dat minder waard is, iets dat goedkoop is en later geeft hij iets duurders. Je voegt er zelfs aan toe dat God spijt heeft.

Mijn perspectief was de gelovige: hij krijgt iets beters dan verwacht. Maar wat hij verwachtte was ook al heel goed.

Jij verschuift het perspectief naar God. Prima. Dat God spijt heeft, lijkt me niet nodig. Meestal dat we lezen dat het God berouwde, was als hij mensen het onheil had aangezegd en daarop terugkwam. Natuurlijk kun je ook lezen dat het God berouwde dat Hij de mensen had gemaakt. Maar spijt lijkt me niet nodig als je iets hebt beloofd en je gaat  nog iets mooiers  geven dan wat je hebt beloofd. Als we een menselijk gevoel aan God kunnen toeschrijven als spijt, dan mogen we misschien ook wel aan God toeschrijven dat Hij er zich op verheugt nog iets mooiers te geven, dan in eerste instantie beloofd.

Was het van God uit dan goedkoop om land te beloven? Terwijl Hij eigenlijk geen land bedoelde maar een nieuwe aarde? Kan je Hem, als dit waar is, in de schoenen schuiven dat Hij de boel bedonderd heeft? Nou, dit lijkt mij niet. God bedondert de boel niet. Dat kunnen mensen wel van Hem vinden, bijvoorbeeld degenen die vanaf het begin in de wijngaard werkten, maar hetzelfde loon kregen als degenen die het laatste waren gaan werken. Maar God is vrij om met het zijne te doen wat Hij wil.

Waarom zou God dan land beloven, terwijl Hij een nieuwe aarde bedoelde? Een antwoord zou kunnen zijn dat het zijn wijsheid is. Hij weet welk maaksel wij zijn. God wilde inderdaad eerst een volk in een land. God heeft het volk Israël in het beloofde land gebracht. Toch blijft er volgens Hebreeën 4 een rust over. Hoewel het volk dus in het land was, was de (land)belofte toch niet (geheel) vervuld. Er bleef wat over. De weg die God met mensen gaat, gaat steeds weer op deze manier. Je denkt dat je er bent, dat je het gevonden hebt, dat je gearriveerd bent, maar steeds weer blijkt dat je er nog niet bent. Dat God nog meer rijkdom in petto heeft. Deze ervaring heeft niet zozeer met Gods belofte te maken, als wel met ons mensen met onze verwachtingen.

St. Ignatius

 • Berichten: 1753
 • Fiat mihi secundum verbum Tuum
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #22 Gepost op: januari 15, 2013, 09:42:56 am »

quote:

Adinomis schreef op 14 januari 2013 om 22:59:

.... Zo is God niet... Wat God doet is volmaakt!...
"Ook gaf Ik hun wetten die niet deugden..." (Ezechiël 20:25).
"Men zou een pleister op vele wonden willen zijn..." (Etty Hillesum, 1942)

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #23 Gepost op: januari 15, 2013, 10:26:21 am »

quote:

pjotr schreef op 14 januari 2013 om 18:47:
[...]
Dat past niet in jouw theologie, he?

Ik doe niet aan theologie  :)

[...]
 Beloofd is beloofd. Volgens Hebreeën 6: 15 heeft Abraham van God gekregen wat hem beloofd was. Volgens jou (nog) niet. [/quote]
Hoezo niet, Abraham heeft toch vele nakomelingen gekregen zoals G'd Abraham beloofd had?
Dit was de Belofte namelijk die Abraham kreeg.
14 Zeggende: Waarlijk, zegenende zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal Ik u vermenigvuldigen.

quote:

Zou dat niet kunnen? ;)

Nee, want G'd de Vader is immers Alwetend, Hij weet al wat geschieden gaat vanaf het begin der schepping. Ik geloof niet dat G'd Zijn Plan hoef bij te stellen omdat Hij ergens door verrast wordt.


quote:

Enig zoekwerk levert me dit op:

[...]
God is dus wel flexibel. Hij bedenkt zich af en toe.

Je haalt hier volgens mij zaken flink door elkaar.
Mozes heeft bijvoorbeeld G'd kunnen verbidden, wanneer G'd Zijn waarschuwingen laat weten. Zo gaf G'd aan dat Hij niet meer met Israël wilde meereizen, maar Mozes wist G'd te verbidden, waardoor G'd Zelf toch meereisde met Zijn volk.

Maar, als G'd iets echt beloofd of gezworen heeft, dan wijkt Hij er nooit meer vanaf. Dit is te zien wanneer G'd zweert dat de generatie van het Volk Israël in de woestijn het Beloofde Land niet zal ingaan. Ook Mozes viel daar onder.
Mozes kon bidden wat Hij wilde, maar G'd bleef bij Zijn standpunt omdat Hij het gezworen had.

Deueronomium 3
25 Laat mij toch oversteken en dat goede land zien, dat aan de overzijde van de Jordaan is, dat goede bergland en de Libanon!
--> Hier probeert Mozes G'd van gedachten te veranderen.
26   Maar de HEERE was verbolgen op mij, vanwege u, en Hij luisterde niet naar mij. En de HEERE zei tegen mij: Laat het u genoeg zijn; spreek niet meer tot Mij over deze zaak.
27 Klim naar de top van de Pisga, sla uw ogen op naar het westen, het noorden, het zuiden en waar de zon opkomt, en bekijk het land met eigen ogen; want u zult deze Jordaan niet oversteken.

--> G'd had Zijn Woord gesproken en kwam daar dus NIET op terug ! Zijn Woord is Woord !

Er is dus een verschil tussen G'd die de mens laat weten wat de gevolgen zullen zijn als ...... , dat is nog te verbidden.
Maar als G'd eenmaal Zijn Woord gegeven heeft dat is dat voor Eeuwig en komt Hij daar nooit meer op terug. Juist dat maakt G'd Wie Hij is, betrouwbaar !

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #24 Gepost op: januari 15, 2013, 10:42:40 am »

quote:

pjotr schreef op 15 januari 2013 om 08:30:
[...]
Weet je Adinomis dat je hier, net als Learsi, een bepaald godsbeeld neerzet: "Zo is God niet".

"Zo" is in jouw woorden:

Dat is te lezen in de Schrift, het zijn dus niet de woorden van Adinomis en Learsi, maar van de Schrift.

God belooft eerst iets dat minder waard is, iets dat goedkoop is en later geeft hij iets duurders. Je voegt er zelfs aan toe dat God spijt heeft.

Mijn perspectief was de gelovige: hij krijgt iets beters dan verwacht. Maar wat hij verwachtte was ook al heel goed.

quote:

Jij verschuift het perspectief naar God. Prima. Dat God spijt heeft, lijkt me niet nodig. Meestal dat we lezen dat het God berouwde, was als hij mensen het onheil had aangezegd en daarop terugkwam.

Aanzeggen is niet beloven. Aanzeggen is een waarschuwing, wat G'd altijd doet en waarmee de mens de kans krijgt om bij te draaien.

quote:

Natuurlijk kun je ook lezen dat het God berouwde dat Hij de mensen had gemaakt. Maar spijt lijkt me niet nodig als je iets hebt beloofd en je gaat  nog iets mooiers geven dan wat je hebt beloofd.

Maar dan kan je niet de voorwaarden wijzigen.
Hier raak je mijns inziens het punt precies waarom G'd het offer van Christus in beginsel voor het volk Israël heeft laten brengen om hen onvoorwaardelijk zalig te maken.

Voorbeeld:
Wanneer jij super rijk zou zijn en je hebt kinderen en stiefkinderen. De kinderen heb je een erfenis beloofd van ieder 10 miljoen met als voorwaarde dat ze niet met niet Nederlandse partners mogen huwen , dan kan je als je rechtvaardig bent hier nooit meer op terugkomen. (Want dan ben je even onbetrouwbaar als de Nederlandse staat met pensioenen is).
Wanneer je vervolgens OOK je stiefkinderen een erfenis wilt nalaten dan kan dat OOK. Zolang je de voorwaarden van je belofte voor je eigen kinderen maar niet wijzigt.
Wat dus rechtvaardig blijft is dat je zegt: De stiefkinderen geef ik OOK een erfenis van 10 miljoen, maar hun laat ik vrij om te huwen met wie ze willen, maar ze moeten van mij houden.
Ook wanneer je dan stelt dat ook al huwen de kinderen met niet Nederlandse partners, dan toch laat ik ze nu net als de stiefkinderen, mijn erfenis ontvangen, zolang je maar niet dezelfde nieuwe eis aan de stiefkinderen gaat opleggen aan de kinderen, want dat zou onrechtvaardig zijn. Dan zou je terugkomen op de gedane Beloften namelijk en dat is altijd onbetrouwbaar.

Wie de koran leest ziet dat daarin allah zo wordt beschreven, als een god die terug komt op heel veel zaken, waaronder dat Israël is vervloekt ipv gezegend. Dat is dan ook niet G'd maar een afgod allah.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #25 Gepost op: januari 15, 2013, 10:51:17 am »

quote:

St. Ignatius schreef op 15 januari 2013 om 09:42:

"Ook gaf Ik hun wetten die niet deugden..." (Ezechiël 20:25).
De reden hiervan was:
24 Dat zou hun straf zijn, wanneer ze mijn voorschriften en wetten overtraden, de sabbat ontwijdden en de afgoden van hun voorouders vereerden.

Het was dus een straf van G'd voor hen ongehoorzaamheid. We zien dat veel meer in de Schrift. Maar altijd is er weer de Belofte dat G'd hen vergeven zal en hen Zelf zal wassen en reinigen van hun zonen.

Zie jij St. Ignatius, dat dan als een onvolmaaktheid van G'd?
« Laatst bewerkt op: januari 15, 2013, 05:29:27 pm door learsi »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #26 Gepost op: januari 15, 2013, 02:19:36 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 15 januari 2013 om 09:42:
"Ook gaf Ik hun wetten die niet deugden..." (Ezechiël 20:25).
Ik moet zeggen dat ik deze tekst nog nooit bewust heb gelezen. Ik heb even gegoogled naar commentaren hierop. Ik vond deze uitleg:

quote:


Did the Lord really give the Israelites statutes that were not good and laws that were impossible to live? And how did the Lord defile Israel by their sinful practice of offering up the “gifts” of their firstborn children?
 
It’s not perfectly clear what statutes the Lord is referring to verse 25, but it doesn’t seem he’s referring to the positive statutes spoken of earlier in this chapter (vss. 11 and 13). These statutes are depicted as life-giving and the Lord refers to them as “my statutes” while the first person possessive is missing in vs. 25. Also, in verse 25 Yahweh refers to “other statutes,” and while the word “statutes” is normally feminine, which is how we find it in verses 11 and 13, an unusual masculine form of the world is used in vs. 25. Many scholars thus conclude that the statutes of verse 25 probably refer not to Yahweh’s statutes given through Moses but to Canaanite laws that in some areas remained in place after the conquest and that continually tested the Israelites faithfulness (see Judges. 2: 20-23).

The passage thus seems to be suggesting that, as an act of judgment in response to the Israelite’s faithlessness, Yahweh turned them over to follow the sinful inclines of their heart, succumbing to Canaanite laws and even offering up the “gifts” of their first-born children to demonic gods. It’s worth noting that the word “gave” can (according to the NET Bible) be translated “permit.” It thus seems that Yahweh’s purpose in surrendering the Israelites over to their sinful inclinations was to eventually bring them to a full revelation of who he truly is and to realize how demonic child sacrifice is. God let them go so they’d eventually be horrified at their own sinfulness.
Het lijkt dus in tegenspraak met vers 11 van hetzelfde hoofdstuk waarin God zegt: Daar gaf ik hun mijn wetten, daar maakte ik hun mijn regels bekend, die leven brengen aan iedereen die zich eraan houdt.

Rom.7:12  Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Deut. 32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

 
Ik geloof dat alles wat God doet goed is en volkmaakt is.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #27 Gepost op: januari 15, 2013, 04:08:01 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 15 januari 2013 om 09:42:
"Ook gaf Ik hun wetten die niet deugden..." (Ezechiël 20:25).
Reformatie standpunt: vers 25: Daarom gaf Ik hun ook besluitingen,55 die niet goed waren,56 en rechten, waarbij zij niet leven zouden.57 En Ik verontreinigde hen in hun giften,58 omdat zij door het vuur deden doorgaan al wat de baarmoeder opent; opdat Ik ze verwoesten zou, ten einde dat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben.

55) besluitingen,
Dat is, gezette vonnissen en ordinantiën van mijn rechtvaardig oordeel, inhoudende de straffen, die zij verdiend hadden en ook hebben moeten lijden. Zo is ook het Hebreeuwse woord genomen Job 23:14; Ps. 2:7; alzo is het volgende woord rechten genomen voor straffen, die hun om hunne zonden recht toekwamen.
 
56) niet goed waren,
Dat is hun niet aangenaam of welbekomende, maar zeer kwaad en verderflijk. Zie van deze straffen Num. 16:23, enz., en Num. 21:6, en Num. 25:4, enz. Anderen verstaan door deze kwade inzettingen de afgodische wetten der heidenen, welke God gezegd wordt den Israëlieten gegeven te hebben, omdat Hij door een rechtvaardig oordeel hen daarin heeft laten wandelen tot hun verderf, overmits zij zijn heilige wetten verlieten; vergelijk Ps. 81:12,13; Rom. 1:24, enz. 2 Thess. 2:11.
 
57) waarbij zij niet leven zouden.
Hetwelk vervuld is als zij vergaan zijn in de woestijn en daarna.
 
58) verontreinigde hen in hun giften,
Dat is, Ik verklaarde, bewees en betuigde dat zij onrein, dat is onheilig, gruwelijk en mij onaangenaam waren in het offeren van hunne giften, die zij mij toebrachten. Zie van het woord verontreinigen alzo genomen, Lev. 13:3.

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #28 Gepost op: januari 15, 2013, 08:42:31 pm »

quote:

learsi schreef op 15 januari 2013 om 10:42:
Dat is te lezen in de Schrift, het zijn dus niet de woorden van Adinomis en Learsi, maar van de Schrift.
Nee, helaas, dit godsbeeld haal je niet uit de Schrift. Het is jullie beeld van hoe het hoort en wat volmaakt inhoudt.

quote:

Aanzeggen is niet beloven. Aanzeggen is een waarschuwing, wat G'd altijd doet en waarmee de mens de kans krijgt om bij te draaien.
Het punt is hier spijt/berouw, niet het aanzeggen. Spijt is aan God niet vreemd, heb ik maar willen zeggen. Spijt is een woord door Adinomis aangedragen. Alsof je spijt zou moeten hebben, zonder iets verschuldigd te zijn. Spijt is een woord dat voor de inhoud van Adinomis' woorden niet nodig is, maar het woord spijt geeft haar woorden wel een negatieve klank. Het is duidelijk dat een andere invulling van de belofte dan verwacht, niet past bij haar beleving van God.

quote:


Maar dan kan je niet de voorwaarden wijzigen.
Hier raak je mijns inziens het punt precies waarom G'd het offer van Christus in beginsel voor het volk Israël heeft laten brengen om hen onvoorwaardelijk zalig te maken.

Voorbeeld:
Wanneer jij super rijk zou zijn en je hebt kinderen en stiefkinderen. De kinderen heb je een erfenis beloofd van ieder 10 miljoen met als voorwaarde dat ze niet met niet Nederlandse partners mogen huwen , dan kan je als je rechtvaardig bent hier nooit meer op terugkomen.
Waarom niet? Je kan er op terugkomen als je overeenstemming bereikt met degenen die het betreft óf de verandering die je aanbrengt is geen verslechtering ten opzichte van wat eerst beloofd is. (Wat een rare voorwaarde trouwens).

Het vervolg hieronder begrijp ik niet. Er is iets fout gegaan met de interpunctie, lijkt het.

quote:

Wanneer je vervolgens OOK je stiefkinderen een erfenis wilt nalaten dan kan dat OOK. Zolang je de voorwaarden van je belofte voor je eigen kinderen maar niet wijzigt.
Wat dus rechtvaardig blijft is dat je zegt: De stiefkinderen geef ik OOK een erfenis van 10 miljoen, maar hun laat ik vrij om te huwen met wie ze willen, maar ze moeten van mij houden.
Deze zinnen begrijp ik.

quote:

Ook wanneer je dan stelt dat ook al huwen de kinderen met niet Nederlandse partners, dan toch laat ik ze nu net als de stiefkinderen, mijn erfenis ontvangen, zolang je maar niet dezelfde nieuwe eis aan de stiefkinderen gaat opleggen aan de kinderen, want dat zou onrechtvaardig zijn.
Een paulinische zin die ik niet begrijp.

quote:

Dan zou je terugkomen op de gedane Beloften namelijk en dat is altijd onbetrouwbaar.
Deze zin begrijp ik ook.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Verbond Gal. 3:16
« Reactie #29 Gepost op: januari 15, 2013, 09:24:10 pm »

quote:

pjotr schreef op 15 januari 2013 om 20:42:
[...]
Nee, helaas, dit godsbeeld haal je niet uit de Schrift. Het is jullie beeld van hoe het hoort en wat volmaakt inhoudt.

Dus jij Pjotr, krijgt niet het beeld van een eeuwig Betrouwbare, Almachtige, Alwetende, Alziende, Alhorende Vader G'd als je de Schrift leest? :?


quote:

Waarom niet? Je kan er op terugkomen als je overeenstemming bereikt met degenen die het betreft óf de verandering die je aanbrengt is geen verslechtering ten opzichte van wat eerst beloofd is. (Wat een rare voorwaarde trouwens).

Het is maar een voorbeeld.
Je kunt het wel wijzigen, maar dan ben je niet meer 100% betrouwbaar, gelijk de Nederlandse staat met de pensioenen.
Wie iets beloof en later de voorwaarden wijzigt (ook al schijnen die beter te zijn) dan is dat een uiting van onbetrouwbaarheid.
Bij een contract mag dat nog niet eens, tenzij beide partijen ermee akkoord gaan.
In dit geval is het weliswaar een eenzijdige Belofte en eed van g'd aan Zijn Volk israel, maar dan nog zou de voorwaarden achteraf wijzigen, onbetrouwbaar zijn.
En onze vader G'd is juist Betrouwbaar, dus Hij wijzigt de voorwaarden nooit, zijn beloften Zijn Eeuwig.
Psalm 105
6 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen!
8 Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid, des woords,dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;
9 Des verbonds, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en Zijns eeds aan Izak;
10 Welken Hij ook gesteld heeft aan Jakob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond,


Jacobus 1
17   Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten,  bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.


Jesaja 46
3 Luister naar Mij, huis van Jakob,
en heel het overblijfsel van het huis van Israël,
u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot,
gedragen vanaf de baarmoeder.
4 Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,
ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;
Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,
Ík zal dragen en redden.
5   Met wie wilt u Mij vergelijken en met wie op één lijn stellen?
Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn?


[...]

quote:

Een paulinische zin die ik niet begrijp.

Je geeft hiermee aan dat je dus hele delen van het NT niet begrijpt?

Nogmaals dan het Voorbeeld:

Wanneer jij super rijk zou zijn en je hebt kinderen en stiefkinderen. De kinderen heb je een erfenis beloofd van ieder 10 miljoen met als voorwaarde dat ze niet met niet Nederlandse partners mogen huwen. Dan kan je als je rechtvaardig bent hier nooit meer op terugkomen. (Want dan ben je even onbetrouwbaar als de Nederlandse staat met pensioenen is).

Wanneer je vervolgens OOK je stiefkinderen een erfenis wilt nalaten dan kan dat OOK. Zolang je de voorwaarden van je belofte voor je eigen kinderen maar niet wijzigt.
 
De stiefkinderen geef je dus OOK een erfenis van 10 miljoen, maar hun laat ik vrij in de keuze om te huwen met wie ze willen. De nieuwe voorwaarde voor de stiefkinderen is dan dat ze van jou moeten houden.

Wanneer je nu zou gaan stellen dat nu ook de kinderen met niet Nederlandse partners mogen huwen en ze toch net als de stiefkinderen, de erfenis laat ontvangen, dan is dat nog steeds betrouwbaar.

Zolang je maar niet dezelfde nieuwe eis die je aan de stiefkinderen hebt opgelegd (dat ze van je houden) gaat opleggen aan de kinderen, want dat zou wel onbetrouwbaar zijn. Je zou dan namelijk terugkomen op de gedane Beloften aan je eigen kinderen...