Auteur Topic: Bijbelgebruik volgens Learsi  (gelezen 20046 keer)

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #210 Gepost op: februari 08, 2013, 11:17:23 am »

quote:


Ik maak je mijn complimenten Learsi !! Zie je hoe vèr wij gekomen zijn?!!
In plaats van elkaar te verketteren, spreken we nu in termen van zin en onzin. Hoewel het zorgvuldig gebruikt moet worden is het begrip "onzin" een zeer goede vorm van communicatie. Want het is een vraag om redelijkheid, en het is een claim van aanspreekbaarheid. Het is een fundament zoeken en creëren van waarheid en redelijkheid en nuchterheid en waakzaamheid.
En... misschien heb je gelijk, :-) want: definieer "onzn" :Y) :+

quote:

Als er een deel wordt ingelijfd small brother, houdt dan datgene waar het bij is ingelijfd dan op te bestaan?

Nee, natuurlijk niet.
Get your facts straight:

1. Etniciteit- bij wat wordt ingelijfd?
Heb ik jou gewaarschuwd dat alléén jijzelf in etniciteiten denkt? Jazeker; en ik heb je ook gewaarschuwd dat jouw vervangingsleer waarschijnlijk geijkt is bij op etniciteit gefundeerde groepen.
Dus feit van mij is dat het jodendom geen staat en geen land is, maar een geloof. Ik zeg het niet en de joden zeggen het niet; dus het is aan jou te bewijzen dat inlijving bij het joodse geloof niet aan de orde is. Mee eens?

2. Jodendom; kan inlijving wel?
Los van de vraag naar etniciteit; is de vervolgvraag of er wel inlijving mogelijk is in termen van het joodse geloof c.q. joodse volk. Met andere woorden: Is het ècht waar dat inlijving bij een geloof mogelijk is?
Jazeker, en ik voer tot bewijs Mattheüs 23:15 aan:

Mat.15 Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.[/quote]
Dus eenduidig: inlijving is zeer wel mogelijk.
Mee eens?

3. Maar bij wàt wordt ingelijfd?? Wat ìs het joodse geloof?
Het joodse geloof A.D. 0035 is een geloof waarin Wet en profeten zijn  gevolgd vanaf de schepping. Dat is zó extreem bewijsbaar dat de alleroudste beschavingen (Sumer/Babylonië) de claim van tenminste enige juistheid nog ondersteunen wat betreft schepping, schrift, zondvloed, en tradities. Waarbij aandacht verdient dat de Sumerische  maatschappij bang was om voorvaderen concreet te noemen, terwijl van een dergelijke angst bij het nageslacht van Sem, tot aan Abraham niets blijkt. Integendeel: zij ontlenen juist hun identiteit aan hun voorvaderen.

Maar de kinderen van Hagar zijn ook semieten. En de besnijdenis wordt ook bij de Ismaëlieten toegapst. Dat zijn klaarblijkelijke verbondstekenen in de ogen van God. Anti-semitisme is dus in de kern van het begrip evenzeer een woord dat geldt als scheldwoord voor veel moslims. Begrijp je wat ik hier zeg Learsi? En begrijp je de implicaties als we de klemtoon verlegd krijgen van volk naar geloof?
Maar goed; voor onze verhaallijn hier is dus essentieel om genoemd te hebben dat het er maar van afhangt of je de profeten volgt, voor de vraag of je nog in aanmerking komt van jood te zijn. Wie de profeten niet volgt, die houdt zich niet aan het verbond en vermengt zich met andere volken; en zijn geloof alsook zijn etniciteit verdampt. Dus essentieel voor de vraag waarbij heidenen worden ingelijfd, is de vraag: maar wat is de stand van het jodendom dan??? Dit punt eindig ik dus onbeslist met: wat is het joodse geloof?
Mee eens?

4. Een Joodse profeet en het Joodse Koningshuis voor een joodse sekte
Na Saul is het Koningshuis van Israël in handen gelegd van David en zijn nageslacht. Jezus van Nazareth heeft als nazaat van David een Koninkrijk der hemelen gesticht. Dat heeft hij echter niet gesticht voor de heidenen. Hij heeft het gesticht voor de joden. Jezus van Nazareth claimt Davids erfopvolger te zijn, en Jezus van Nazareth leidt een joodse sekte die claimt in erfopvolging de Ware Koning van Israël te dienen. Let wel: wij hebben het hier over een joodse binnenvolkse aangelegenheid. Heidenen komen hier niet aan te pas. Nadrukkelijk was dit Joodse (sektarische) rijk eerstens voorbehouden aan de joden: ga naar alle steden, en blijf binnen de landpalen en ga niet af tot buiten de landpalen. En zeg: het Koninkrijk der Hemelen is aanstaande. Direct aanstaande, want voordat u klaar bent met uw rondgang, zal de roep van de intocht van de koning in Jeruzalem u al naar Jeruzalem roepen. Hoe je dat ook interpreteert: staan blijft dat die sekte claimt dat er een profeet is opgestaan, namelijk Johannes de doper, en een koning is aangekondigd, namelijk Jezus van Nazareth, en herauten en wonderen zijn doorgegaan in de steden, te weten 70 wonderen verrichtende boodschappende uitverkorenen in alle steden.
Dat is dus een heldere joodse claim van "het ware jodendom" te zijn.
Mee eens?

5. Twee rijken-rijk
Er zijn A.D. 0035 twee rijken in Israël. Twee geloven in mijn perceptie; Want Israël was een land van het Romeinse Rijk.
Het joodse geloof zonder de profeet Johannes de doper, en de sekte van de joodse 'nepkoning' Jezus van Nazareth. Het zijn beide joodse geloven en beide met joods bestuur, zij het dan dat de joodse wetgeleerden geen aanspraken op het koningshuis van David deden, maar de sekte wel.
Dus het sektarisch koningshuis en het joodse geloof staan als twee claimers naast elkaar. Maar dan is er iets raars: het joodse religieuze geloof claimt (met terugwerkende kracht vanuit 2013) het land, dat toebehoort aan het koningshuis, en dat valt onder de romeinse machthebbers; terwijl het joodse  koningshuis claimende sekte, geen enkele aanspraken doet op land, maar op de vervulling van de landsbeloften in de hemelen. Feitelijk claimt deze joodse Konings-sekte dus geen land. Niet in het  minst zelfs. (Behalve dan nu via een nieuwe learsi-sekte in 2013, die het land weer claimt voor niet de religieuze joden en niet voor de koningshuis-claimende sekte, maar voor een revolutionair koningshuisloze en a-religieuze staat). Alstjeblieft, lees dit nog een keer. Want lange verhalen geven niet meer begrip, maar alleen het goede begrip van het wezenlijke doet echt begrijpen.

quote:

Aantekening: De feitelijkheid van het joodse volk is dat er tenminste vier semitische volken zijn. Ten eerste de Ismaëlieten die zijn afgehaakt bij Abraham. Ten tweede de religieuze joden die na het vervallen van het Davidische koningshuis de joodse profeten volgden, maar vervolgens afhaakten bij de komst van de grootste profeet, de Elia, die beloofd was aan het volk. En door dit afhaken zijn zij ook afgehaakt van de door Elia aangekondigde en voorbereide komst van de Messias en Koning, Jezus van Nazareth.
Ten derde de joden onder het joodse koningshuis van David dat eerst was vervallen, maar vervolgens in de vorm van een nieuw Koningshuis in een sektarische groep onder de joden gestalte is gegeven.
En ten vierde de a-religeuze wereldlijke staat van de gelovige en etnische joden die zich verzamelden in het land dat nu Israël, het land van de vaderen, wordt genoemd. Zonder koning. Zonder tempel. Zonder geloof.
Maar laten wij het eenvoudig houden: er zijn slechts twee rijken A.D. 0035: het Joodse religeuze rijk van vóór Johannes de Doper, die Johannes de Doper verwierpen; en daarnaast het Joodse koninkrijk van de sektarische joden die Johannes de Doper accepteren als profeet. Waarbij ik gewillig instem dat het joodse Koninkrijk niet het land claimt.  Maar: make no mistake!!! De beloften van het land worden des te meer geclaimd. Beiden claimen te staan in de afstamming tot erfenis van de volledige beloften van Israël.
Dus principieel een tweerijken-rijk. Mee eens?

6. Bij welk rijk ingelijfd??
Als er dan een joods religieus rijk is en een joods sektarisch Koninkrijk, bij wie moeten jodengenoten zich dan vervoegen om ingelijfd te worden?? Dat hangt maar net van het geloof af, voorzover het om de religie gaat. En voor zover het om burgerrechten gaat, hangt het maar net af van wie er aan de macht is en welke regels er gelden. Ik beperk mij tot de religie: Eenieder die zich in laat lijven overeenkomstig de sektarische Koninkrijksjoden, die geldt als ingelijfd voor hen. En een ieder die zich aanmeldt als jodengenoot bij de religieuze joden, die geldt als ingelijfd bij hen. Zal nu de ene groep de inlijvingen van de andere groep ongeldig verklaren? Wie goed heeft opgelet ziet dat dat niet helemaal zuiver zou zijn, want de claims verschillen van rechtsgebied. Maar het maakt niet uit, want het ongeldig verklaren van de andere groep is sowieso al een issue en een strijd tussen religieuze joden en de koninkrijksjoden.
Bij welk rijk heidenen wordt ingelijfd, hangt dus af van het rechtsgeldig bestuur van het rijk waar de inlijving wordt geclaimd. Maar bij welk rijk inlijving ook wordt bewerkt; het blijft een inlijving bij een joods rijk.
Mee eens?

7. Als er een deel wordt ingelijfd, houdt dan datgene waar het bij is ingelijfd dan op te bestaan?
Het is jouw vraag. Kan ik na het voorgaande volstaan met: Natuurlijk niet?!  Het bestuur van de christelijke gemeente was in Jeruzalem en in Antiochië en in Rome en weet ik al waar. En het bestuur van de religieuze joden is kort en klein geslagen bij de verwoesting van Jeruzalem. Dan is op jouw vraag dus mijn wedervraag: Wat bedoel je Learsi? Bedoel je of de relieuze joden organisatorisch zijn opgehouden te bestaan?? Jazeker! God heeft er in zijn genade geen twijfel over laten bestaan dat tempel en land geëindigd zijn. Er zijn dus geen conflicterende belangen van de koninkrijksjoden en de religieuze joden. Want de religieuze joden hebben zonder koning geen rechtsgeldige aanspraken op het land, en mochten ze die toch willen claomen, dan blijft de feitelijke situatie dat ze verdreven zijn. En de Koninkrijksjoden hebben in de afstamming van David wèl aanspraken op het land, maar zij claimen geen rechten op een wereldlijk land.

Wat blijft staan is dan of je met je vraag bedoelt te vragen of de joodse christenen zijn opgehouden te bestaan toen de heidense christenen werden toegevoegd. En dat beantwoord ik met: Sorry learsi, maar wij denken niet in etnische onderscheidingen bij een volk dat is samengevoegd onder één Koning in één geloof. Wij geloven in éénheid. En ons land delen wij in gemeenschappelijkheid in gelijkheid onder één Koning. En dat is ook zinnig.
Mee eens?

quote:

Als hier asielzoekers worden ingelijfd in Nederland, dan houden we toch ook als Nederland niet op te bestaan?

Jouw vraag getuigt van etnisch denken.
Dat moet worden vertaald, om het in termen te kunnen duiden van de Koninkrijksjoden. De vraag is dan: als er moslim-asielzoekers worden ingelijfd bij het rijk van Koning David (christendom), houdt Nederland dan op te bestaan als Nederland? Nee, het heeft er niets mee te maken. En ook het rijk van Koning David houdt niet op te bestaan.

Dat wordt pas anders als er zóveel asielzoekers worden ingelijfd dat de ingelijfden de macht kunnen overnemen, en er revolutie komt, en een nieuwe regering wordt ingesteld. Maar al dat soort speculatieve situaties hebben één gemeenschappelijk kenmerk: de Koning wordt verworpen ! Wil je het hier echt over hebben Learsi? Het is een zinnig zonderwerp, dat geef ik toe, maar het is vreselijk off-topic.

quote:

Daarbij mag de de kanttekeningen van de statenvertaling niet dezelfde gezag geven als de Schrift zelf. Het is mensenwerk en mensenvisie, ze horen niet thuis in het Woord van God.

Er is iets raars met ons aan de hand . Met onze generatie. Ik heb het wel eens eerder genoemd. Wij claimen met het grootste gemak onfeilbaarheid, en dan zijn we daarin extreem. En door die extremiteit gaan we het afschermen van de rest van de wereld. En zo komen we op ware kerk en ware belijdenis en ware bijbel en ware grondtekst en onfeilbare kerkleer en onfeilbaar Woord.
En tegelijk verwerpen wij die zekerheden, en maken van alles mesenwerk, en geloven op die grond ook helemaal niets meer. En tussen deze twee uitersten mogen alle mensen kiezen. De 'grap' is hier in ons voorbeeld van kanttekeningen, dat door zo'n polarisatie niemand meer geloof aan de kanttekeningen hecht. De onfeilbaargelovigen die accepeteren de kanttekeningen niet, omdat  omdat het niet de Schrift zelf is, en de feilbaarheisverkondigers die accepteren de kanttekeningen niet omdat die als menselijk verouderd product uit de tijd zijn. En de waarheid wordt niet gevonden, of zelfs beproefd. Door niemand. Maar vergeten wordt door deze generaties dat het uitgansgpunt fout was: want de bijbel is geen symbolisch moment van heiligverklaring op een bepaald moment van een bepaalde schrijvende hand. Ook de apostelen claimen geen heiligheid maar een "betrouwbaar getuigenis" en ze claimen bij herhaling dat hun teksten "waarachtig" te zijn. Dat is niet een claim van God, maar een claim van kennis van de waarheid. Maar het is in trouw en geloof dat werd gewerkt en geschreven. En het is in geloof dat andere mensen terugkijkend tot de vaststelling komen: dit is Gods Werk geweest bij deze mensen van geloof. Dan komt er een geloofsmoment en een geloofsaannemen.
Goed, misschien is mijn punt hier te nog onduidelijk. Maar aan jou heb ik reeds geschreven: als je kennis hebt van de goede onfeilbare vruchten, waarom hecht je dan geen waarde aan de verdere vruchten van de boom??? De boom claimt maar één ding: Zo zuiver te hebben vertaald dat de toets van Gods toorn en straf over fouten wordt doorstaan. En de kanttekeningen dienen om de toeclhting die in de tekst werden nodig gevonden, toch te kunnen maken. Principieel niet in de tekst zelf. Dat mag niet. Maar in geloof wel opgenomen tot overweging van de lezers. Neem die overwegingen ter harte, als de bijbel zodanig getrouw is! Aan de vruchten kent men de boom !

quote:

quote:

Dat slaat nergens op. Israël is onzin, want het bestaat nog maar sinds 1948. En kerk is onzin,
Benader je dit nu ineens werelds en niet door de ogen van God? Dus God heeft hier gelogen volgens jou?

Als ik kijk door de ogen van God, dan is het tijd voor een nieuwe ballingschap, te beginnen met de learsianen. Maar God vraagt ons niet om door zijn ogen te kijken. God vraagt ons, om ons te bekeren van boze werken en geen hoop te vestigen op iets anders dan Gods Woord in onderhouding van Gods geboden. Dus je hoop vestigen op een wereldse staat Israël die jij hebt geprojecteerd als Gods rotvrije oogappel, is exact hetzelfde als ik je uit het oude testament citeerde over het volk dat zichzelf verhief en claimde de heerlijkheid van God te hebben en Gods heiligheid te zijn. Dat is foute boel.

En nog veel fouter is om een ander toe te rekenen dat God liegt. Het is weer een foute discussie-stijl. Immers door die woorden verbind je mijn woorden aan iets dat ik niet heb gezegd. En des te erger is dat je daarmee die claim wel degelijk toepasbaar maakt, waardoor je mij het liegen in de schoenen schuift. Maar zoals ik ook reeds citeerde geldt dat ik, en jij, worden geoordeeld op de zelf gesproken woorden. En als jij insinueert dat ik God doe liegen, dan is de consequentie dat als ik gelijk mocht hebben, jij het bent die jouw woorden over je heen gestort krijgt zoals Haman zijn eigen woorden over zich heen gestort kreeg: want jij bent het dan die valt in het zwaard van scherpte over degene die tegen God liegt. Ik in ieder geval, heb van een dergelijk claim of intentie nergens doen blijken. Dus ik verwerp het ook hier.

quote:

Ezechiel 28 25Alzo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis Israels zal vergaderd hebben uit de volken, onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.

Als je worstelt met een tekst, moet je beginnen met te onderscheiden wat aan de mens is tot gehoorzaamheid, en wat aan God is tot Zijn Heerlijkheid. Een belofte van God, gebruiken voor mensen-doelen is in dat kader vloeken in de kerk. Ongeestelijk denken.

Ik citeerde reeds over de joden die zich rijk rekenden. Maar God vraagt geen rijk-rekening en gearriveerdheid in het leven. Maar gehoorzaamheid en strijd om genade te vinden in Gods ogen. En al zou het dat God door de wereld  nog wondertekenen verricht, dan is dat een zaak tussen God en de wereld. Maar het Israël van Koning David is niet gericht op aardse machten en rijkdom, maar op Gods Heerlijkheid en Gods Koninkrijk der hemelen.

Dus mijn vraag is dan aan jou: het Israël van nu, is dat een religieus Israël of een werelds Israël? Werelds. Dus nu begrijpen jij en ik allebeide waarom jij goddeloze alverzoening nodig hebt. Want je moet nog een aantal miljoen ongelovigen wegpoetsen om Gods Woord manipuleerbaar te kunnen doen zijn voor menselijke doelen en heilige oorlogen.

Maar dat is niet het ergste. Het ergste is de gedemoniseerde vervangingsleer. Luister en huiver: Jij beschouwt de belofte van Ezechiël over de wijngaarden van meer waarde dan de belofte van het hemelse koninkrijk. Jij gaat zelfs zover dat je spreekt van inpikken van de belofte.

Inpikken van de belofte.
Welke belofte? De belofte van Ezechiëls profetie in Ez.28:25 ev.
Wanneer is die belofte gedaan? Ten tijde van de ballingschap in Babylon.
Wie leefde nog meer ten tijde van deze ballingschap?
Jeremia. Want Ezechiël was een tijdgenoot van Jeremia, toen in 597 v.Chr. Koning Jojakin en een groot aantal vooraanstaande Judeërs gedeporteerd werden naar Babylonië (zie 2 Koningen 24:10-16).

Wordt deze profetie van Ezechiël dan ook bevestigd door Jeremia?
Ja; en vrij letterlijk zelfs: Lees de profetie van Jeremia die ook spreekt over het het bouwen en de wijngaarden. Lees:

quote:

Jer.31:2 ev.
2 Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als Ik henenging om hem tot rust te brengen.
3 De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
4 Ik zal u weder bouwen, en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls! gij zult weder versierd zijn met uw trommelen, en uitgaan met den rei der spelenden.
5 Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria; de planters zullen planten, en de vrucht genieten.
6 Want er zal een dag zijn, waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: Maakt ulieden op, en laat ons opgaan naar Sion, tot den HEERE, onzen God!
7 Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O HEERE! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël.
8 Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen.
9 Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechten weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm is Mijn eerstgeborene.
10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.
11 Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij.
12 Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des HEEREN goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.
13 Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rei, daartoe de jongelingen en ouden te zamen; want Ik zal hunlieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis.
14 En Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken; en Mijn volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt de HEERE.

Zie je het? Dit is de belofte van het land, en van de genezing van Israël.

En nu laat ik er de BIJBELSE VERVANGINGSLEER erop los:

Mattheüs 2:14 ev.
14 Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte; En was aldaar tot den dood van Heródes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
16 Als Heródes zag, dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd, dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.
 17 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende:  Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!  

Lezen we waar dat staat:
Jer.31:15
15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een klage, een zeer bitter geween; Rachel weent over haar kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE; want zij zullen uit des vijands land wederkomen.

17 En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale. Ik heb wel gehoord, dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God! Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb.

20 Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een troetelkind? Want sinds Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik nog ernstelijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE. Richt u merktekenen op, stel u spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op den weg, dien gij gewandeld hebt; keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden!

22 Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal den man omvangen. Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda, en in zijn steden, als Ik hun gevangenis wenden zal: De HEERE zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid!

24 En Juda, mitsgaders al zijn steden, zullen te zamen daarin wonen; de akkerlieden, en die met de kudde reizen. Want Ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en Ik heb alle treurige ziel vervuld.
[/quote]
Deze bijbeltekst is naadloos verbonden met de bijbeltekst van het voorgaande blok. Lees maar na. Dus als je deze twee wilt knippen, zul je van goede huize moeten komen. Dus als je deze wilt knippen van Ez. 28, die nota bene hoofdzakelijk over Sidon en de erkenning Israëls ging, moet je van goede huize komen. Kom maar op! En dan nog maakt het weinig uit. Want de vervangingsleer blijft er een bijbelse strekking om houden.

Zie je dat de "gevangenis wenden" hier een overdrachtelijke betekenis heeft? Overdrachtelijk is bij jou geestelijk. Geestelijk is bij jou minder echt dan het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen minder echt dan de werkelijkheid. Maar de bijbel leert ons dat het geestelijke het werkelijke overstijgt, omdat het de rechte weg is om het werkelijke weer te ontvangen.

De vervangingsleer is dus dit:
De werkelijke beloften hebben een weg naar de beloften toe en dat is een werkelijke weg in de Geest, die de belofte verwerkelijkt en de deur ontsluit tot het hemelse Jeruzalem, zo je wilt het uit de hemel neergedaalde nieuwe Jeruzalem. Christus is de deur. Niemand komt tot God dan via deze deur. Daarom kan Israël niet tot een nieuwe heilsstaat komen, zonder kennis van Christus. De verblinding moet afgenomen worden. De bekering omoet marmt worden. In Christus.

En je fantasieën over het vrederijk mag je houden. Wellicht heb je daarover meer en betere kennis dan ik. Maar de sleutel tot het ware Jeruzalem mist. Echt waar. Sta jezelf toe te ontdekken dat het geestelijke een stap is op de weg naar het werkelijke. En het werkelijke dat op aarde wordt vervuld, is niets meer dan een voorafschaduwing voor degenen die nog niet bekeerd zijn tot zicht op het werkelijke, totdat God de bedekking wegneemt. Misschien komt er nog van alles uit van profetieën, tot getuigenis van de waarheid die wij al hebben. Maar die profetieën zijn niet bedoeld om de christenen weer terug uit het Koninkrijk der hemelen te halen. De werkelijkheid van het Koninkrijk der hemelen overstijgt de machten en materiële zaken van deze wereld.

En aan ons rest de taak onze Koning te volgen en als herauten te verkondigen wat HIJ ons en deze wereld heeft gebracht. En wij; wij zijn de heidenen die toebehoren aan de koninkrijksjoden; die in Christus en in het geloof van de belofte aan Abraham zijn toegevoegd aan Israël.

quote:

Ezechiel 36
19 Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. [//quote]
20 Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarhenen zij getogen waren, ontheiligden zij Mijn heiligen Naam, omdat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des HEEREN, en zijn uit Zijn land uitgegaan.
21 Maar Ik verschoonde hen om Mijn heiligen Naam, dien het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarhenen zij gekomen waren.

22 Daarom zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt.
23 Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn.
24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.
25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.

Je mag je fantasie hebben over de belofte van het land. Maar ik lees als christen-jood een betere belofte, namelijk het land van Adam en Eva, en het land vrij van duistere machten, en het land zonder de aanvallen op de hiel van de mens, en het land van de belofte aan Abraham, en het land van de waarlijke RUST.
Als jij daar nòg een voorafschaduwende werkelijkheid in ziet die dichterbij ligt vind ik dat een zaak voor je eigen geloof en van discussie tussen ons; maar die vrije benadering verdwijnt als het leidt tot trouweloosheid aan de ware vervangingsleer: dat is de leer dat Christsu het aardse vervangt door het hemelse, en de deur ontsluit tot de wederopstanding in Heerlijkheid van Gods heilig aangezicht; alwaar geen zon hoeft te schijnen en geen duisternis is. Want God Zelf woont daar.

Maar ook als je je tegen-christelijke joodse benadering niet kunt prijsgeven, dan ben je in handen van God. Maar houd dan tenminste vast wat de bijbel zegt over de jood:

Rom.2:28
Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

En laat zien wie jou de geestelijke voeding geeft in je vruchten van het geloof. Daarin is groei tot vergeestelijking van ons leven tot verheerlijking van Gods Naam, bepaald geen overbodige luxe..

quote:

24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengenen.
25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
--> Duidelijk heeft God het steeds over hun land (van de Joden) ook als ze nog verspreid zijn. De ongelovige/kleingelovige wereld wereld denkt dat het land Israël niet meer bestaat, maar voor God is het altijd het Beloofde land van Israël gebleven !

Is het uit materieel gevoede hebzucht, dat je maar naar de joodse piketpaaltjes van land en bezit blijft staren??
Ik zie dat je mij treitert of zelf door God getest wordt:
Je beschrijft hier de doop door besprenkeling. Met toelichtende verklaring dat die reinigend werkt. Jij ziet hier al waar de fundamenten van de prediking van Johannes de Doper en Jezus' discipelen op rust.
Maar ondertussen zit je vol van gram over het ongeloof van anderen in de materie-beloften voor iets dat weer tot stof zal  vergaan.  
Zie je wat ik bedoel?

quote:

--> Eerst zal G-d de Joden naar Israël terughalen, naar HUN land, zegt G-d.
--> Daarna zal G-d hen Zelf reinigen van hun zonden.
--> Dus eerst terugbrengen naar het beloofde land (in zonde) dan pas reinigen.

Ik misgun je zeker niet je interpretaties van de profetieën. Deze zijn bedoeld tot bevestiging en hoop van de gelovigen. Maar als je daarmee het betere en het meer nabijgekomen zijn tot het Heilige Jeruzalem verontachtzaamt, dan verlies je zicht op de werkelijkheid. En dat zou dan een bittere zaak zijn: om met het oog op vergezichten gericht, de ware vaste grond onder de eigen voeten verliezen.
Zou je dat niet vreselijk zonde vinden?

Ik vraag je om zuiver te zijn bij je fantasieën; en het geloof en de beloften en de eisen van de waarachtige God niet te compromitteren. Want dat je open staat voor verkeerde invloeden heb ik bij jouw vervangingsleer-fobie m.i. bewezen.
Citaat
Dus small brother, geloof je G-d Zijn Woord of geloof je de wereld hier?
Als het laatste werkelijk is wat je geloofd dan geloof je dus dat G-d gelogen heeft?
Citaat

Je kent me nu. je kent mijn kritiek op jou nu.
Zou je nu deze laatste quote ook voor mij kunnen beantwoorden?

Ik besluit met een belofte van het regeren over de heidenen, die aan christenen wordt gegevan alsof er nog een werkelijkheid komt van regeren over de heidenen. Alsof zij het Israël zijn waarover Ezechiël profeteert; opdat jij jezelf de vraag gaat stellen of je een jood bent; of toch een christen:

Openbaringen 2:25
Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen.
En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. En Ik zal hem de morgenster geven.

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
« Laatst bewerkt op: februari 08, 2013, 08:23:34 pm door small brother »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #211 Gepost op: februari 09, 2013, 12:23:33 pm »

quote:

small brother schreef op 08 februari 2013 om 11:17:

1. Etniciteit- bij wat wordt ingelijfd?

2. Jodendom; kan inlijving wel?

3. Maar bij wàt wordt ingelijfd?? Wat ìs het joodse geloof?
De christenen uit de heidenen worden ingelijfd in Israel en niet andersom. Jou uitleg gaat uit van een inlijving van israel in de Christenen. Maar Jezus zegt duidelijk in Johannes 10
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
--> Waar zegt Jezus dit? In israel.
--> Wie zijn die andere schapen? De heidenen.
--> Wat gebeurd er met die andere schapen? Moeten OOK binnen worden gebracht in de schaapskooi. (Israel dus).
--> Nergens staat dat de schapen uit de schaapskooi waar Jezus op dat moment was (israel) moet worden ingelijfd in de heidenen.

quote:

Maar de kinderen van Hagar zijn ook semieten. En de besnijdenis wordt ook bij de Ismaëlieten toegapst.

Gelukkig erken je nu dat de kinderen van hagar Islamieten zijn.

quote:

Dat zijn klaarblijkelijke verbondstekenen in de ogen van God.

Nee, de satan aapt alles na, alleen omgedraaid.
- De satan speelt voor G-d als afgod allah
- De satan heeft ipv Jezus een valse profeet mohammed.
- De satan heeft ipv de Schrift een anti-boek de koran.
- De satan heeft ipv de Messias een Mahdi.
enz.

quote:

Dit punt eindig ik dus onbeslist met: wat is het joodse geloof?
Mee eens?

Nee, het gaat niet alleen om het Joodse geloof, maar om de nakomelingen van jacob, die zijn het ware israel en daarop rusten de Eeuwige Beloften van G-d aan Jacob/Israel. Niet voor niets werd jacob israel genoemd en zijn de 12 stammen van Israel de 12 zonen van Jacob.

quote:

Heidenen komen hier niet aan te pas. Nadrukkelijk was dit Joodse (sektarische) rijk eerstens voorbehouden aan de joden: ga naar alle steden, en blijf binnen de landpalen en ga niet af tot buiten de landpalen. En zeg: het Koninkrijk der Hemelen is aanstaande.
Precies, zoals voorzegt:

quote:

Matteus 1:
21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.[/i]
--> Hij (Jezus) ZAL Zijn Volk israel zalig maken --> hun zonden niet toerekenen.
--> ZAL Zijn Volk israel zalig maken, geen twijfel erover. Het ZAL gebeuren !

Lucas 1
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde:
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht,

--> G-d heeft verlossing voor Zijn Volk tot stand gebracht. Het ZAL dus geschieden.
--> Geen zal proberen, geeft hen de mogelijkheid, geeft hen de kans, geeft hen de keuze, maar heeft tot stand gebracht!

Jesaja 53
8 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,
en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?
Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

--> Vanwege de overtreding van Mijn volk (israel) is het offer gebracht!

Johannes 11
50 en u overweegt niet  dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,

--> Hier werd door notabene Kajafas geprofeteerd dat Jezus voor HEEL het Volk israel is gestorven, om heel het volk niet verloren te laten gaan.


Direct aanstaande, want voordat u klaar bent met uw rondgang, zal de roep van de intocht van de koning in Jeruzalem u al naar Jeruzalem roepen. [/quote]
Nee niet direct aanstaande.
Want de vers gaat niet over de korte tijd tussen deze uitspraak van Jezus en Palm Pasen. Want het vervolgen ging pas plaatsvinden na Jezus Zijn Opstanding.
23   Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.
--> Voordat de Zoon des mensen gekomen is, slaat dus niet op Jezus in Jeruzalem voor Zijn Kruisiging maar op Zijn Wederkomst als Messias.
Dit past bij Zijn uitspraak in Lukas 13
35. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.
--> Een profetie, Jezus zegt hier dat israel zal zeggen Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere

Dat past dan weer in Zacharia 12, waar geprofeteerd wordt dat israel Jezus zal erkennen en herkennen als hun Messias bij Zijn Wederkomst.
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

In een nieuw bericht verder omwille van de leesbaarheid. Dat zal ik dit weekend nog trachten af te ronden.
« Laatst bewerkt op: februari 09, 2013, 12:23:59 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #212 Gepost op: februari 09, 2013, 12:46:41 pm »
Citaat
small brother schreef op 08 februari 2013 om 11:17:

quote:

5. Twee rijken-rijk
Er zijn A.D. 0035 twee rijken in Israël. Twee geloven in mijn perceptie; Want Israël was een land van het Romeinse Rijk.
Het joodse geloof zonder de profeet Johannes de doper, en de sekte van de joodse 'nepkoning' Jezus van Nazareth. Het zijn beide joodse geloven en beide met joods bestuur, zij het dan dat de joodse wetgeleerden geen aanspraken op het koningshuis van David deden, maar de sekte wel.
Nee, Jezus was gewoon een volle Jood, ongetwijfeld met pijpenkrullen en al. Alleen dat "beeld" is door de Christelijke kerken verminkt. Jezus had hetzelfde geloof als de Joodse schriftgeleerden en de Farizeeën
Matteus 23
2   De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes;
3   daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken,  want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

Jezus had geen enkel probleem met de leer dan de schriftgeleerden en de Farizeeën, maar wel met het feit dat ze niet deden wat ze anderen oplegden.
Heel herkenbaar in onze christelijke kerkinstituten overigens, mbt onze kerkleiders.

quote:

Maar laten wij het eenvoudig houden: er zijn slechts twee rijken A.D. 0035:

Nee, deze theorie is onbijbels, sorry...

quote:

6. Bij welk rijk ingelijfd??

De christenen uit de heidenen zijn bij israel ingelijfd en niet andersom, israel is niet ingelijfd bij ons heiden-christenen.

quote:

7. Als er een deel wordt ingelijfd, houdt dan datgene waar het bij is ingelijfd dan op te bestaan?
Het is jouw vraag. Kan ik na het voorgaande volstaan met: Natuurlijk niet?!  Het bestuur van de christelijke gemeente was in Jeruzalem en in Antiochië en in Rome en weet ik al waar.

Je bekijkt dit onterecht vanuit het standpunt van de Christenen en niet vanuit de Joden. De christenheiden zijn ingelijfd bij het volk israel en niet andersom.

quote:

En het bestuur van de religieuze joden is kort en klein geslagen bij de verwoesting van Jeruzalem.
Dan is op jouw vraag dus mijn wedervraag: Wat bedoel je Learsi? Bedoel je of de relieuze joden organisatorisch zijn opgehouden te bestaan?? Jazeker!
God heeft er in zijn genade geen twijfel over laten bestaan dat tempel en land geëindigd zijn.
Omdat Jezus juist voor de Joden Zijn Kruisoffer heeft gebracht, heel Zijn volk Israel zalig makend, waardoor de Joodse offers niet meer mochten. Jezus is voor heel israel HET OFFER geweest. Het heeft niets met Jodendom of Israel van doen verder. Immers, met de vernietiging van de tempel en de verspreiding van de Joden over heel de wereld zijn de vele profetieen daarover in vervulling gegaan. Net zoals de vele profetieen daarover mbt het weer terugbrengen van de verspreidde Joden naar hun Beloofde land israel, welke G-d aan hun voorouders beloofd heeft.
Jeremia 16
15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

Jesaja 43
5   Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen
en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.
6 Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef!
En tegen het zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van ver,
en Mijn dochters van het einde der aarde.


Ezechiel 39
28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar henook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.
29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn  Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.


--> Duidelijke voorbeelden waar het verspreiden van de Joden over de wereld en het weer vergaderen naar hun beloofde Land israel, is geprofeteerd en uitgekomen, in de gebeurtenissen na 70NC tot 1948 met de her-oprichting van het beloofde Land israel en de vele Joden die momenteel de aliyah terug naar israel maken

quote:

Wat blijft staan is dan of je met je vraag bedoelt te vragen of de joodse christenen zijn opgehouden te bestaan toen de heidense christenen werden toegevoegd. En dat beantwoord ik met: Sorry learsi, maar wij denken niet in etnische onderscheidingen bij een volk dat is samengevoegd onder één Koning in één geloof. Wij geloven in éénheid. En ons land delen wij in gemeenschappelijkheid in gelijkheid onder één Koning. En dat is ook zinnig. Mee eens?

Nee!
Want ik bedoel hiermee, dat er eerst Messiaans Christendom was en dat door Rome alle Joodse invloeden zijn verwijderd. Ja dus Een Christeneenheid, een Messiaanse en niet een Roomse. Dat laatste is mensenwerk geweest en was niet van de Heer.
[...]

quote:

Dat wordt pas anders als er zóveel asielzoekers worden ingelijfd dat de ingelijfden de macht kunnen overnemen, en er revolutie komt, en een nieuwe regering wordt ingesteld.

Maar de heiden-christenen worden ingelijfd in israel, niet andersom. Het aantal heiden-christenen overstijgt dus het aantal van israel ruimschoots.

Straks verder omwille van het overzicht.
« Laatst bewerkt op: februari 09, 2013, 01:15:33 pm door learsi »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #213 Gepost op: februari 09, 2013, 02:01:28 pm »

quote:

small brother schreef op 08 februari 2013 om 11:17:
Er is iets raars met ons aan de hand . Met onze generatie. Ik heb het wel eens eerder genoemd. Wij claimen met het grootste gemak onfeilbaarheid, en dan zijn we daarin extreem. En door die extremiteit gaan we het afschermen van de rest van de wereld. En zo komen we op ware kerk en ware belijdenis en ware bijbel en ware grondtekst en onfeilbare kerkleer en onfeilbaar Woord.
En tegelijk verwerpen wij die zekerheden, en maken van alles mensenwerk, en geloven op die grond ook helemaal niets meer. En tussen deze twee uitersten mogen alle mensen kiezen. De 'grap' is hier in ons voorbeeld van kanttekeningen, dat door zo'n polarisatie niemand meer geloof aan de kanttekeningen hecht. De onfeilbaargelovigen die accepeteren de kanttekeningen niet, omdat  omdat het niet de Schrift zelf is, en de feilbaarheisverkondigers die accepteren de kanttekeningen niet omdat die als menselijk verouderd product uit de tijd zijn. En de waarheid wordt niet gevonden, of zelfs beproefd. Door niemand.
De onfeilbaargelovigen die accepeteren de kanttekeningen niet, omdat  omdat het niet de Schrift zelf is is het enige juiste antwoord. Als deze kanttekeningen de bedoeling waren geweest had G-d deze er Zelf wel in laten zetten. ;)

Maar aan jou heb ik reeds geschreven: als je kennis hebt van de goede onfeilbare vruchten, waarom hecht je dan geen waarde aan de verdere vruchten van de boom??? De boom claimt maar één ding: Zo zuiver te hebben vertaald dat de toets van Gods toorn en straf over fouten wordt doorstaan. En de kanttekeningen dienen om de toeclhting die in de tekst werden nodig gevonden, toch te kunnen maken. [/quote]
Omdat de kanttekeningen en verwijzingen mensenwerk is small brother, naar de interpretatie van degene die het heeft aangebracht.
Als jij en ik in een bijbel zonder kanttekeningen deze zouden mogen aanbrengen, dan zullen dat twee totaal verschillende versies worden.
Leg voor de grap maar eens een SV met kanttekeningen en een WV95 met kanttekeningen naast elkaar. kanttekeningen zijn Theologie en kerkleer en daarmee dus volledig onbetrouwbaar.

quote:

En nog veel fouter is om een ander toe te rekenen dat God liegt. Het is weer een foute discussie-stijl.

Het was een vraag, geen veroordeling.
Maar je gaat namelijk volledig voorbij aan de vele Beloften uit het OT en soms ook NT, die verwerp je gewoon en negeert ze alsof ze niet bestaan. Dan kan het niet anders dan dat je niet geloofd wat daar Eeuwig Beloofd is. Vandaar de vraag.
Vaak plaats je er dan een ander vers tegenover (veelal uit NT) alsof dat dan de Eeuwige Beloften van G-d aan Israel teniet zou doen. Maar dat kan niet, want uiteindelijk staan er met zekerheid duidelijke verwijzingen over de woordelijke doorgave van de Joodse Tenach (OT) en niet NT. In geloof gaan we er vanuit dat de uitspraken over de Joodse Tenach (OT_gedaan OOK voor het NT gelden, omdat G-d heus wel wist dat er een NT zou komen.

quote:

Immers door die woorden verbind je mijn woorden aan iets dat ik niet heb gezegd. En des te erger is dat je daarmee die claim wel degelijk toepasbaar maakt, waardoor je mij het liegen in de schoenen schuift.

Nee, ik stel de vraag aan jou. Je weet wel, de ? aan het eind.... ;)
Daarmee confronteer ik jou het de consequenties van het negeren van deze Eeuwige Beloften aan israel. Je bent er ook duidelijk niet toe in staat om er een antwoord op te geven. Want als je zegt nee, G-d liegt niet, G-d vergist Zich niet, G-d trekt Zijn beloften niet in, dan vraag ik jou hoe het dan zit met die Eeuwige beloften aan Israel!
Daartussen zit je klem, at begrijp ik wel.
Ik zou ook kunnen vragen: Wat geeft jou het recht small brother om de Eeuwige Beloften van G-d aan Israel te negeren en te verwerpen?


quote:

Dus mijn vraag is dan aan jou: het Israël van nu, is dat een religieus Israël of een werelds Israël? Werelds.

Onzin, beiden. Er zijn gelovige orthodoxe Joden en andere gelovige Joden in Israel.
De hele wereld is werelds, zelfs onze kerkgenootschappen zijn werelds.
In de vele profetieen staat steeds dat G-d eerst Zijn volk israel zal terugbrengen naar het beloofde land en daarna pas de Geest van geloof zal schenken. Nergens staat in de Schrift bij deze vele profetieen daarover dat israel eerst bekeerd moet zijn tot Christus, of massaal tot G-d Zelf  zijn bekeerd. Nee er staat duidelijk, G-d Zelf zal israel reinigen van hun zonden en niet meer denken aan hun ongerechtigheden !
..............
Ezechiel 36 Heeft NIETS met foute de doopwijze te maken, maar alles met de beloften aan Israel.
25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
26 Dan zal Ik u een  nieuw hart geven en een nieuwe  geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
33 Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden.

--> De steden en puinhopen van het israel van voor 1948 zijn herbouwd, evenals de vele wijngaarden waarover de Schrift profeteert.
--> G-d zal Zelf israel reinigen en Zijn volk Israel rein maken !
--> G-d Zelf zal hun reinigen van al hun ongerechtigheden.
--> Dat kan alleen als ze al niet zelf zijn bekeerd.

.Jeremia 33
8 Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden  vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen.
--> Wij heidenen zijn niet in opstand gekomen tegen G-d, want wij heidenen kenden G-d niet eens. We waren zeer veraf en hadden geen deel aan de beloften.

Ezechiel 39
28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar henook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.
29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn  Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.

--> Eerst verspreiden over de wereld, daarna verzamelen in het beloofde land israel (nog steeds in zonde levend), daarna pas Zijn Geest van geloof uitstorten over heel israel. (inclusief de dode beenderen van Ezechiel 37)


quote:

Maar dat is niet het ergste. Het ergste is de gedemoniseerde vervangingsleer. Luister en huiver: Jij beschouwt de belofte van Ezechiël over de wijngaarden van meer waarde dan de belofte van het hemelse koninkrijk. Jij gaat zelfs zover dat je spreekt van inpikken van de belofte.

Inpikken van de belofte.
Welke belofte? De belofte van Ezechiëls profetie in Ez.28:25 ev.
Wanneer is die belofte gedaan? Ten tijde van de ballingschap in Babylon.
Wie leefde nog meer ten tijde van deze ballingschap?
Jeremia. Want Ezechiël was een tijdgenoot van Jeremia, toen in 597 v.Chr. Koning Jojakin en een groot aantal vooraanstaande Judeërs gedeporteerd werden naar Babylonië (zie 2 Koningen 24:10-16).

Wordt deze profetie van Ezechiël dan ook bevestigd door Jeremia?
Ja; en vrij letterlijk zelfs: Lees de profetie van Jeremia die ook spreekt over het het bouwen en de wijngaarden. Lees:

Deze profetieen zijn duidelijk nog niet uitgekomen small brother, als je doet wat je zegt en het Woord van G-d letterlijk neemt en geloofd, dan zijn er veel te veel losse eindjes als we krampachtig trachten deze profetieen te wringen in die tijd.


quote:

De vervangingsleer is dus dit:
De werkelijke beloften hebben een weg naar de beloften toe en dat is een werkelijke weg in de Geest, die de belofte verwerkelijkt en de deur ontsluit tot het hemelse Jeruzalem, zo je wilt het uit de hemel neergedaalde nieuwe Jeruzalem. Christus is de deur. Niemand komt tot God dan via deze deur.

Inderdaad, daarom ook heeft Christus als Deur de deur al geopend voor Zijn Volk Israel. Het is juist Christus Die Zijn volk israel zalig heeft gemaakt !

Citaat
Daarom kan Israël niet tot een nieuwe heilsstaat komen, zonder kennis van Christus. De verblinding moet afgenomen worden. De bekering omoet marmt worden. In Christus.
Citaat

Niet zelf, zeker al niet omdat G-d Zijn volk opzettelijk heeft verblind voor het evangelie. Romeinen 11
8 zoals geschreven staat:  God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven,  ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
--> Duidelijk een actie van G-d, Hij heeft israel een geest van diepe slaap gegeven.
Dus de pas als de verblinding van israel door G-d wordt afgenomen, kan israel Jezus herkennen en erkennen als Messias. En dat zal dus geschieden bij Zijn Wederkomst als messias in israel. Daarom ook komt Jezus terug naar israel en niet naar Rome. Zo belangrijk zijn wij christenen dus niet.
--> Israel kan niet zelf tot kennis van Christus komen, maar pas nadat G-d de opzettelijke verblinding voor Jezus en het evangelie heeft weggenomen. G-d zal het doen. Niet israel zelf en zeker niet de christenen uit de heidenen. Wij hebben genoeg om ons dood over te schamen immers.

quote:

En je fantasieën over het vrederijk mag je houden.

Ze staan gewoon in de Schrift, zoals ik heb geciteerd.

quote:

die profetieën zijn niet bedoeld om de christenen weer terug uit het Koninkrijk der hemelen te halen.
De OT profetieen zijn dus voor de Joden, het volk israel en niet voor de Christenen. Dus haalt niemand de christenen ermee terug. ;)

quote:

Je mag je fantasie hebben over de belofte van het land.

Ze zijn allemaal bijbels, niets fantasie.
Jij echter, vervangt israel voor de kerk als een gruwelijke vor van vervangingsleer ! ;(

quote:

Maar ik lees als christen-jood een betere belofte

Je bent net als ik een christen-heiden en geen christen-Jood. Je geeft jezelf hier veel te veel eer. Je bent net als ik maar mede erfgenaam waar de Joden erfgenamen zijn. We zijn "adoptie" kinderen waar de Joden de kinderen van G-d zijn.

quote:

namelijk het land van Adam en Eva, en het land vrij van duistere machten, en het land zonder de aanvallen op de hiel van de mens, en het land van de belofte aan Abraham, en het land van de waarlijke RUST.
Galaten 3
14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus [voor de Joden bedoeld] tot de heidenen zou komen, [nergens staat dat het hiermee van de Joden is afgenomen] en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
--> Wij, christenen uit de heidenen, de Belofte van de Geest zouden ontvangen door Geloof. Helaas plakken vele van onze broeders deze voorwaarden voor ons christenen uit de heidenen ineens ook op de Joden.

quote:

Rom.2:28
Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Ook zo een sterk staaltje vervangingsleer in onze theologie, alsof de besnijdenis ineens vervangen zou zijn voor de Joden. Maar ook in het OT sprak G-d al tegen de Joden over in het hart besnijden.
Hiermee wordt niet meer gezegd dat de handeling besnijden of Joodse kleren dragen, pijpenkrullen e.d. een mens NIET tot jood maken. Geloof als ene besnijdenis in het hart.
Dat wordt Israël al aangezegd namelijk in
Deuteronomium 30:6
De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Ook Deuteronomium 10
16 Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer  halsstarrig.

--> Niets speciaals vor Christenen dus deze opmerking over het hart besnijden. Al maakt onze theologie er onterecht van dat dit over ons christenen zou gaan, dat de besnijdenis in het vlees is vervangen door de besnijdenis in het hart  :? Ook de Joden vroeger hadden niets aan het loze symbool besnijden zonder geloof. Net zomin dat we als Christen door de doop alleen, zonder geloof niets hebben dan een leeg ritueel.

quote:

Is het uit materieel gevoede hebzucht, dat je maar naar de joodse piketpaaltjes van land en bezit blijft staren??
Ik zie dat je mij treitert of zelf door God getest wordt:
Je beschrijft hier de doop door besprenkeling. Met toelichtende verklaring dat die reinigend werkt.

Je reinste vervangingsleer small brother, dit vers heeft NIETS met onze doop te maken. Dat is theologisch volledig verkeerd toegepast en een schoolvoorbeeld van het onterecht inpikken van Eeuwige beloften van G-d aan Israel.
In vers 22 ervoor staat namelijk:
22 Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
--> Hebben wij heidenen dan soms G-d Zijn Heilige Naam onteert? Nee ! Dat stukje laten we maar wat graag bij de Joden liggen als Christenen. Nee, alleen de zegening die erna komt, die pikken we van de Joden af om die oneigenlijk toe te passen op onze foutieve doop.
--> Zijn wij heidenen uit de Christenen dan ook verspreid onder de heidenen, small brother? Hoe kunnen we onder onszelf verspreid worden? :?

quote:

Ik vraag je om zuiver te zijn bij je fantasieën; en het geloof en de beloften en de eisen van de waarachtige God niet te compromitteren. Want dat je open staat voor verkeerde invloeden heb ik bij jouw vervangingsleer-fobie m.i. bewezen.

Hierboven heb ik aangetoond dat jij wel degelijk de vervangingstheologie in praktijk brengt op Eeuwige Beloften in profetieen van het OT. Het is geen fobie, het is pure noodzaak broeders hierop te wijzen, voordat onze kerkgenootschap over een paar jaar niet meer bestaan zal, doordat we blijven vasthouden aan theologische kerkleer ipv de Schrift. Wie dan TOCH blijft zal zich vertillen en snijden aan de steen die G-d in Jerusalem gelegd heeft. In verhouding tot de hele Christenwereld zijn we met onze traditionele kerkgenootschappen maar een heel klein deel van G-d Zijn Kinderen in Christus dat hierin gruwelijk de fout ingaat.

quote:

Dus small brother, geloof je G-d Zijn Woord of geloof je de wereld hier?
Als het laatste werkelijk is wat je geloofd dan geloof je dus dat G-d gelogen heeft?
Citaat

Je kent me nu. je kent mijn kritiek op jou nu.
Zou je nu deze laatste quote ook voor mij kunnen beantwoorden?

Je geeft hiermee dus aan dat je de wereld geloofd, want theologie en kerlleer zijn van de wereld.

quote:

Ik besluit met een belofte van het regeren over de heidenen, die aan christenen wordt gegevan alsof er nog een werkelijkheid komt van regeren over de heidenen. Alsof zij het Israël zijn waarover Ezechiël profeteert; opdat jij jezelf de vraag gaat stellen of je een jood bent; of toch een christen:

Ik ben het niet waard geweest om als Jood te worden geboren, net als jij, small brother. G-d vond ons daarvoor niet waardevol genoeg.
Ik ben een christen die net als de meerderheid van ons broeders de Schrift het gezag verleent en niet de theologie en kerkleer. We zijn als mini kerkgenootschap, dat op instorten staat door het terugtrekken van de Zegen van G-d, een kleine meerderheid.
Kijk terug in de geschiedenis en erken hoe gruwelijk onze traditionele kerkgenootschappen de fout zijn ingegaan in het verleden en nu nog steeds.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #214 Gepost op: februari 09, 2013, 07:53:15 pm »
Een tweetal wezenlijke correcties op het bijbelgebruik van learsi.

quote:

learsi schreef op 09 februari 2013 om 12:23:
De christenen uit de heidenen worden ingelijfd in Israel en niet andersom. Jou uitleg gaat uit van een inlijving van israel in de Christenen. Maar Jezus zegt duidelijk in Johannes 10
16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
--> Waar zegt Jezus dit? In israel.
--> Wie zijn die andere schapen? De heidenen.
--> Wat gebeurd er met die andere schapen? Moeten OOK binnen worden gebracht in de schaapskooi. (Israel dus).

quote:

quote:

Johannes 11
 50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
 51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,
--> Hier werd door notabene Kajafas geprofeteerd dat Jezus voor HEEL het Volk israel is gestorven, om heel het volk niet verloren te laten gaan.


Ik heb al eerder aangegeven dat dit laatste niet klopt.
In Johannes 10 geeft Jezus zelf al aan dat Hij ook gekomen is voor die 'andere' schapen. Om er één kudde van te maken.
Als dan deze profetie in Johannes 11 staat, worden er in vers 50 twee verschillende woorden gebruikt die beide in het Nederlands zijn vertaald als "volk". Maar als je als learsi niet verder kijkt dan de Nederlandse vertaling, EN vers 52 weglaat, dan zou je dit kunnen bedenken.
Maar Jezus gaf zelf aan dat Hij OOK voor die andere schapen kwam.
En als ik de hele profetie van Kajafas noteer, inclusief vers 52, dan staat het er gewoon:
51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk,
52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen.

DAT is waarom Jezus gekomen is.

quote:

learsi schreef op 09 februari 2013 om 14:01:
Galaten 3
 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus [voor de Joden bedoeld] tot de heidenen zou komen, [nergens staat dat het hiermee van de Joden is afgenomen] en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
 --> Wij, christenen uit de heidenen, de Belofte van de Geest zouden ontvangen door Geloof. Helaas plakken vele van onze broeders deze voorwaarden voor ons christenen uit de heidenen ineens ook op de Joden.
Toen God Abram voor het eerst toesprak, zei Hij dit (Gen. 12:2-3): "Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden."
Abram krijg hier een zegen van God.
Hier wordt nu nog niets gezegd over dat God ook zijn nageslacht zal zegenen. Dat komt later.
Maar hier staat al wel dat in Abram alle volken zullen worden gezegend.

De tweede keer dat het gaat over de zegen voor alle volken, is bij het bijna-offeren van Isaäk.
En nu pak ik even de oude Statenvertaling erbij.
(Daar zit op zich geen inhoudelijk verschil in met de herziene Statenvertaling, alleen de vertaling van het woord "zaad" of "nageslacht". Het woord "zaad" wordt ook weer door Paulus gebruikt.)
Gen. 22:17 "Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.
18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt."


En dan het gedeelte uit Galaten 3 daarnaast gezet.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet niemand te niet, of niemand doet daartoe.
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus.


Paulus zegt hier dus dat het tekstgedeelte in Gen. 22:18 niet gaat over alle Joden, over heel Israël, maar alleen over die ene: Christus.
God heeft persoonlijke zegen aan Abraham gegeven. Zegen voor hemzelf.
God heeft het (lijfelijke) nageslacht van Abraham gezegend, en heeft met Israël (zelfs) een verbond gesloten.
Maar God heeft OOK beloften gaan voor zegen voor alle volken, in Christus Jezus. Die beloften zijn bedoeld voor alle volken, en niet alleen voor de Joden.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #215 Gepost op: februari 10, 2013, 12:35:08 pm »

quote:


Om niet weer in een kringetje te gaan ronddraaien zal ik ditmaal vragen stellen.

quote:

Toen God Abram voor het eerst toesprak, zei Hij dit (Gen. 12:2-3): "Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden."
Abram krijg hier een zegen van God.
Hier wordt nu nog niets gezegd over dat God ook zijn nageslacht zal zegenen. Dat komt later.
Maar hier staat al wel dat in Abram alle volken zullen worden gezegend.
Gen. 22:17 "Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.
18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt."

-Ben je ermee eens dat er al vele en vele andere mensen leefden ten tijde van Abraham?
-Ben je ermee eens dat deze andere mensen zich ook hebben voort gepland en nakomelingen hebben?
-Ben je het er mee eens dat in deze Belofte in genesis ook gesproken wordt over zaad en niet niet over zaden?
- Ben je het ermee eens dat dit zaad dus slaat op het ene komende nageslacht in Isaac en Jacob en niet alle andere nageslachten?


quote:

En dan het gedeelte uit Galaten 3 daarnaast gezet.
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet niemand te niet, of niemand doet daartoe.
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus.

Hier wordt met zaad dus het ene nageslacht bedoeld uit Isaac en Jacob, uiteindelijke Israël waar Jezus uit is voortgekomen.

Paulus zegt hier dus dat het tekstgedeelte in Gen. 22:18 niet gaat over alle Joden, over heel Israël, maar alleen over die ene: Christus.[/i][/quote]
Hier wordt met zaad dus het ene nageslacht bedoeld uit Isaac en Jacob, uiteindelijke Israël waar Jezus uit is voortgekomen.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #216 Gepost op: februari 10, 2013, 01:04:01 pm »

quote:

learsi schreef op 10 februari 2013 om 12:35:
-Ben je ermee eens dat er al vele en vele andere mensen leefden ten tijde van Abraham?
-Ben je ermee eens dat deze andere mensen zich ook hebben voort gepland en nakomelingen hebben?
-Ben je het er mee eens dat in deze Belofte in genesis ook gesproken wordt over zaad en niet niet over zaden?
- Ben je het ermee eens dat dit zaad dus slaat op het ene komende nageslacht in Isaac en Jacob en niet alle andere nageslachten?

Ja, ja, ja en nee.

Jouw consequente denkfout is dat God maar 1 'soort' belofte aan Abraham heeft gedaan. Dat is niet waar.
God heeft 3 'soorten' beloften gedaan:
- 1: aan/voor Abraham persoonlijk
- 2: aan/voor het nageslacht van Abraham
- 3: aan/voor alle volken.
Dat laatste wordt ook door Paulus aangegeven.
En dat laatste wordt steeds door jou ontkend, omdat het niet past in jouw beeld van God.
Maar in Genesis 22 staan 'soorten' 2 en 3 naast elkaar.
En niet omdat ik dat bedenk, maar omdat Paulus dat aangeeft.

quote:


Galaten 3
...
Hier wordt met zaad dus het ene nageslacht bedoeld uit Isaac en Jacob, uiteindelijke Israël waar Jezus uit is voortgekomen.

Paulus zegt hier dus dat het tekstgedeelte in Gen. 22:18 niet gaat over alle Joden, over heel Israël, maar alleen over die ene: Christus.[/i][/quote]
Hier wordt met zaad dus het ene nageslacht bedoeld uit Isaac en Jacob, uiteindelijke Israël waar Jezus uit is voortgekomen.


Ook nee dus.
Paulus zegt: "Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus."
En Paulus zegt niet: "Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is de Joden, waaruit Christus voortkomt."
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #217 Gepost op: februari 10, 2013, 01:33:59 pm »
@learsi:

Nog even aanvullend onderwijs van Paulus (Romeinen 3 en 4).

Wij zijn allen onder de zonde. Joden en Grieken.
Niemand is rechtvaardig. Niet één.
Maar nu is gerechtigheid van God openbaar geworden, door het geloof in Christus.
Zonder onderscheid.

Wij zijn kinderen van Abraham.
De Schrift zegt: Abraham geloofde God, en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend.
En dat gebeurde terwijl hij onbesneden was.
Het teken van de besnijdens ontving Abraham als zegel van de gerechtigheid van dat geloof dat hij als onbesnedene al had.
Zo kon hij een vader zijn van alle gelovigen die niet besneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend wordt.
En hij is een vader van besnedenen, en dan zegt Paulus erbij: "voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was."
Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid van het geloof.

Het is dus alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is.

En Paulus zegt dan ook nog:
Er staat: Het werd Abraham toegerekend tot gerechtigheid.
Maar: niet om alleen zijnentwil werd dit geschreven, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, aan ons die geloven.

Ook hier heel nadrukkelijk de lijn Abraham > Jezus > alle volken.
En niet: Abraham > de Joden > Jezus > eerst de Joden > dan alle volken.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #218 Gepost op: februari 10, 2013, 01:57:13 pm »

quote:

HarryK schreef op 10 februari 2013 om 13:04:
[...]

Ja, ja, ja en nee.

Jouw consequente denkfout is dat God maar 1 'soort' belofte aan Abraham heeft gedaan. Dat is niet waar.
God heeft 3 'soorten' beloften gedaan:
- 1: aan/voor Abraham persoonlijk
- 2: aan/voor het nageslacht van Abraham
- 3: aan/voor alle volken.
Dat laatste wordt ook door Paulus aangegeven.
En dat laatste wordt steeds door jou ontkend, omdat het niet past in jouw beeld van God.
Maar in Genesis 22 staan 'soorten' 2 en 3 naast elkaar.
En niet omdat ik dat bedenk, maar omdat Paulus dat aangeeft.


Als de belofte voor Abraham voor alle volken zou zijn, dan zouden alle volken op aarde nu nageslacht zijn van Abraham?
Maar dan kom ik terug op mijn vraag!

-Ben je ermee eens dat er al vele en vele andere mensen leefden ten tijde van Abraham?
-Ben je ermee eens dat deze andere mensen zich ook hebben voort gepland en nakomelingen hebben?


Hebben dan al die vele andere mensen buiten Abraham zich niet voortgeplant? Hebben die hun nageslacht niet voortgezet volgens jou?

Dit is een voorbeeld waar onze kerk theologie teveel Jezus meent te zien in verzen uit het OT. Ontstaan in een tijd dat Israël niet meer op de wereldkaart stond en men een draai moest geven aan alles over Israël. Dat is te vergeven. Maar het is onvergeeflijk als de feiten zich aandienen dat Israël door G-d is heropgericht in 1948, vervullende de vele profetieën daarover. Gelukkig hebben de meeste broeders na 1948 dit wonder ook onderkent en hebben de dwaal kerktheologie daarover terzijde geschoven en weer aanvaart wat de Schrift er letterlijk over schrijft.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #219 Gepost op: februari 10, 2013, 02:02:17 pm »

quote:

HarryK schreef op 10 februari 2013 om 13:33:

Het is dus alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is.

En Paulus zegt dan ook nog:
Er staat: Het werd Abraham toegerekend tot gerechtigheid.
Maar: niet om alleen zijnentwil werd dit geschreven, maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, aan ons die geloven.

Maar OOK, dat klopt, in beginsel voor Israël maar in Christus nu OOK voor ons uit de heidenen.

quote:

Ook hier heel nadrukkelijk de lijn Abraham > Jezus > alle volken.
En niet: Abraham > de Joden > Jezus > eerst de Joden > dan alle volken.
Nogmaals:
-Zijn alle volken van nu nakomelingen van Abraham?
-Waren er niet vele en vele mensen ten tijde van Abraham?
-Hebben deze andere mensen niet ook een nageslacht?
-Zijn dus alle nakomelingen wel nakomelingen van Abraham? Of zijn de nakomelingen van Abraham (m.u.v. Isaac en Jacob's nageslacht (zaad)) verdeeld onder alle volken?

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #220 Gepost op: februari 10, 2013, 08:04:32 pm »

quote:

learsi schreef op 10 februari 2013 om 13:57:
Als de belofte voor Abraham voor alle volken zou zijn, dan zouden alle volken op aarde nu nageslacht zijn van Abraham?
Maar dan kom ik terug op mijn vraag!

-Ben je ermee eens dat er al vele en vele andere mensen leefden ten tijde van Abraham?
-Ben je ermee eens dat deze andere mensen zich ook hebben voort gepland en nakomelingen hebben?


Hebben dan al die vele andere mensen buiten Abraham zich niet voortgeplant? Hebben die hun nageslacht niet voortgezet volgens jou?


Nog een paar teksten uit Galaten 3.
vers 7-8: "Zij die uit geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham."
vers 26-29: "Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen."

God noemt iedereen die gelooft "één in Christus" en "zaad van Abraham".
Niet vanwege de lijfelijke afstamming, maar door de belofte dat alle volken in Abraham worden gezegd in Christus.

quote:

Dit is een voorbeeld waar onze kerk theologie teveel Jezus meent te zien in verzen uit het OT. Ontstaan in een tijd dat Israël niet meer op de wereldkaart stond en men een draai moest geven aan alles over Israël. Dat is te vergeven. Maar het is onvergeeflijk als de feiten zich aandienen dat Israël door G-d is heropgericht in 1948, vervullende de vele profetieën daarover. Gelukkig hebben de meeste broeders na 1948 dit wonder ook onderkent en hebben de dwaal kerktheologie daarover terzijde geschoven en weer aanvaart wat de Schrift er letterlijk over schrijft.


Wat jij "onze dwaal kerktheologie noemt" zijn de directe woorden van Paulus.
Paulus is dus een dwaal kerktheoloog?

"kerktheologie die teveel Jezus meent te zien in verzen uit het OT"?
Heb je wel eens gelezen dat Jezus met de zogenaamde Emmaüsgangers meeloopt. En dat Hij dan zegt: "O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had."
Blijkbaar staat er het nodige in het Oude Testament over Jezus.

En waarom nu weer dat gezeur over dwaalleer over Israël erbij gezet?
Waar schrijf ik hier ergens ook maar iets over het wel of niet vervullen van beloften aan Israël in alles wat er sinds 1948 gebeurt?
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #221 Gepost op: februari 10, 2013, 09:30:50 pm »
@ Harry,

Al de heidenen die zullen dus door het geloof in Christus tot het zaad van Abraham worden gerekend. Daarmee is de discussie weer terug, de heiden-christenen worden dus OOK tot het zaad van Abraham gerekend.

Maar dat alles zegt dus niets over het volk Israël dat werkelijk nageslacht is van dat ene zaad waaruit Christus is voortgekomen. Het volk Israël IS het zaad en wij uit de christenen worden tot het zaad gerekend (want we zijn het niet als "adoptie"-kinderen, mede-erfgenamen).

Uiteraard staat er het nodige over Jezus geprofeteerd in het OT, oa. in Jesaja 53. Maar dat betekent niet dat elke verwijzing naar de toekomst over jezus gaat.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #222 Gepost op: februari 10, 2013, 11:46:09 pm »

quote:

learsi schreef op 10 februari 2013 om 21:30:
Al de heidenen die zullen dus door het geloof in Christus tot het zaad van Abraham worden gerekend. Daarmee is de discussie weer terug, de heiden-christenen worden dus OOK tot het zaad van Abraham gerekend.

Maar dat alles zegt dus niets over het volk Israël dat werkelijk nageslacht is van dat ene zaad waaruit Christus is voortgekomen. Het volk Israël IS het zaad en wij uit de christenen worden tot het zaad gerekend (want we zijn het niet als "adoptie"-kinderen, mede-erfgenamen).

Uiteraard staat er het nodige over Jezus geprofeteerd in het OT, oa. in Jesaja 53. Maar dat betekent niet dat elke verwijzing naar de toekomst over jezus gaat.


Nee, nog steeds niet goed.
Twee dingen.

1.
Eerst even heel precies:
Jij zegt "de heiden-christenen worden dus OOK tot het zaad van Abraham gerekend."
Niet "OOK", en niet "gerekend".
Paulus zegt: "zij zijn het". Punt.

2.
Bij Abraham wordt "zaad" in TWEE verschillende betekenissen gebruikt.
* Het nageslacht van Abraham, te beginnen bij Isaäk, en dan Israël.
* Jezus Christus - zie de uitleg van Paulus.
Jij ziet dit onderscheid niet, of wilt het niet zien.

Verder nog een opmerking:
Jouw opmerking "Maar dat betekent niet dat elke verwijzing naar de toekomst over jezus gaat." is een open deur. Ik gaf aan dat er blijkbaar best veel profetieën in het Oude Testament over de Messias gaan. Om precies te zijn dat er "het nodige" in het Oude Testament staat over Jezus.
Ik zei niet dat "elke verwijzing naar de toekomst over jezus gaat".
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #223 Gepost op: februari 11, 2013, 10:13:37 am »

quote:

HarryK schreef op 10 februari 2013 om 23:46:
Nee, nog steeds niet goed.
Twee dingen.

1.
Eerst even heel precies:
Jij zegt "de heiden-christenen worden dus OOK tot het zaad van Abraham gerekend."
Niet "OOK", en niet "gerekend".
Paulus zegt: "zij zijn het". Punt.
Hiermee ben ik het ook eens. De heidenen zijn zaad van Abraham, niet door afstamming maar in Christus.
Gal.3:29   En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

quote:


2.
Bij Abraham wordt "zaad" in TWEE verschillende betekenissen gebruikt.
* Het nageslacht van Abraham, te beginnen bij Isaäk, en dan Israël.
* Jezus Christus - zie de uitleg van Paulus.
Mee eens. Voor de eerste groep geldt de landsbelofte. In Jezus Christus delen Joden en heidenen in het geloof van Abraham dat tot gerechtigheid wordt gerekend.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #224 Gepost op: februari 11, 2013, 11:06:33 am »

quote:

Adinomis schreef op 11 februari 2013 om 10:13:
[...]

Hiermee ben ik het ook eens. De heidenen zijn zaad van Abraham, niet door afstamming maar in Christus.
Gal.3:29   En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Maar hier staat het toch duidelijk, dat we tot nageslacht gerekend worden en het niet zijn.

Want stel.
-Iemand is ongelovig, dan is deze dus geen nageslacht van Abraham. Eens?
-Dan leert deze Jezus kennen en komt tot geloof. Wordt deze dan ineens wel een waar nageslacht van Abraham? Of wordt deze in Christus tot nageslacht gerekend?
Welke is het?
-Of wordt alleen het nageslacht van Abraham (muv nakomelingen van Isaac en Jacob als ware Israël) gelovig in Jezus? Immers er waren ook miljoenen andere mensen op de wereld ten tijde van Abraham die ook nakomelingen hebben zonder deze beloften. Eens?

Welke is het?