Auteur Topic: Bijbelgebruik volgens Learsi  (gelezen 19768 keer)

pjotr

 • Berichten: 388
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #75 Gepost op: januari 28, 2013, 08:18:36 pm »

quote:

callista schreef op 28 januari 2013 om 18:47:
[...]
dat is ook al lang bekend [toen de mens verscheen waren de dino's al lang en breed uitgestorven; miljoenen jaren geleden]  en wetenschappers hebben dat ook nog eens bevestigd in de link die je gaf.
(een wikipedia-artikel...)

quote:

Pjotr moet dat hele artikel nog maar eens goed lezen.
en ja, een bekend fenomeen om dan Wikipedia maar  onbetrouwbaar te noemen - sommigen noemen dat ook cognitieve dissonantie.... ;)
Ik verzin het echt niet. Voorbeeld:
Maar gaandeweg bleek in sommige gevallen dat onbekenden op WiKipedia telkens hetzelfde type tekstfragmenten schrapten of vervingen. Vooral teksten over jacht en bosbouw bleken voortdurend in het voordeel van die partijen te worden gewijzigd. De hardnekkigheid van de ingrepen deden er soms aan denken of deze groeperingen misschien wel professioneel mensen aan het werk hebben om zich vooral met het navlooien van onwelgevallige teksten op openbare fora en databases bezig te houden.
De controverse creationisme-evolutisme is minstens zo diep als die tussen boeren/jagers en natuurbeschermers.

quote:

De enige echte wetenschappers die de zaak bestudeerd hebben zijn tot de conclusie gekomen dat het voetsporen van dinosauriers zijn waar allerlei geologische processen op ingewerkt hebben of geheel producten zijn van erosie en onregelmatigheden in gesteente. Geen van de voetsporen geeft blijk van karakteristieke en gedetailleerde aanwijzingen die men zou verwachten bij menselijke voetsporen.
Het ene woord tegen het andere, ik ga het niet uitzoeken. Mijn punt is dat fossielen net zo multi-interpretabel zijn als de Bijbel. Dat blijkt ook wel uit het citaat dat de sporen bij Paluxy river niet op zichzelf staan. Het is daarvoor blijkbaar al vaker beweerd. Ook de beschuldiging van vernieling duidt op controverse.

quote:

[toen de mens verscheen waren de dino's al lang en breed uitgestorven; miljoenen jaren geleden]

[....]

vreemd, want die afdruk van de dinosaurier is zeker 65 miljoen jaar oud - sommigen schatten zelfs nog ouder...113 miljoen jaar.
Ook de evolutietheorie neemt eeuwigheid aan (miljoenen jaren), net als bijbelgeloof. Zou het echt een mensenspoor zijn, dan zou de mens veel eerder geleefd hebben, dan men denkt. Hoe langer men zoekt, hoe 'ouder' soorten zullen blijken te zijn. Het feit dat soorten in fossiele lagen niet gevonden zijn, betekent niet dat ze er dan zeker niet waren.

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #76 Gepost op: januari 28, 2013, 08:33:49 pm »

quote:

learsi schreef op 28 januari 2013 om 15:37:
Hoe kom je hier toch bij small brother?
Een kleine greep uit de vele liefdesverklaringen van G-d aan Israël.
Nergens zegt G-d, ik hou van jullie Israël, op voorwaarde dat....  Nergens !

Hos 2:18
Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid.

Graag had ik met je gesproken over Noach en over de beenderen van Ezechiël, en over Messiasbeloften die getuigen van Christus' vervullende verlossing voor de joden. Maar het lijkt erop dat ik met jou al struikel over het gewoon lezen van de bijbeltekst. Dus wel heel on-topic..

Jij citeert Hosea 2:18: En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof;  en gij zult de HEERE kennen

Wat zijn de kernwoorden?
Ondertrouw (in mijn, maar niet in jouw lezing). Geloof. Kennis van de Heere. Hoe in vredesnaam zou jij dat willen toepassen op ongeloof, en geaccepteerd zijn, zonder de Heere te kennen of te begeren?  

Wat is de context: Hoererij van Israël. Vervloeking en oordeel. Verbittering dat Israël toch God niet zal bekennen als haar "Man". En dan een spreken van God tot het hart van Israël, met als gevolg een nieuw verbond.
Wat staat er dan: ondertrouw. Waarom ondertrouw? Omdat Israël wordt veilig gesteld.  Gericht en voorbereid. Een nieuwe tijd van eenheid met God. Waarin wordt Israël dan geleid? In de woestijn, staat er. Maar ook: in trouw en rechtvaardigheid en goedertierenheid en barmhartigheid. Ondertrouw is wat Christus aanging met de gemeente: Ef.5:26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Lees in dit verband Kol1:21
En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, In het lichaam Zijns vleses, door de dood,  opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou stellen; Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het Evangelie, dat gij gehoord hebt,En dat gaat terug op de profetie van Jeremia:
Jer. 2:1 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende: Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd, de liefde van uw ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land.
Israël was de HEERE een heiligheid, de eerstelingen van Zijn inkomst; allen, die hem opaten, werden voor schuldig gehouden; kwaad kwam over hen, spreekt de HEERE.Als jij dan vindt dat dit op Israël slaat en niet op de christenen; en als jij vindt dat dit niet in Christus is vervuld en uitgekomen voor Israël, dan vraag ik je: weet je wel heel zeker dat je niet gewoon een jood bent?  In ieder geval: in niets correspondeert jouw visie met de reformatorische kijk zoals tot uitdrukking komt in de Statenvertaling. "Tot Mijn bruid nemen" is echt een stap verder gaan dan ondertrouwen !  En ik moet bekennen dat ik opnieuw onaangenaam verrast ben door de Herziene statenvertaling, die jij citeert. Want het woord ondertrouw is gewoon weggelaten. Wij weten nu allemaal dankzij onze studie op het nijlpaard, hoezeer de details in latere invulling kunnen afwijken van de waarheid. Maar hier in Hosea gaat het rechtstreeks over het heil van de wereld en begrip van de eeuwige toekomst van heel de geredde menseheid van alle eeuwen. Niet zo onschuldig dus. Laten we daarom de Statenvertaling als uitgangspunt nemen:

quote:

Hos. 1:7  Over Juda zal Ik Mij ontfermen,
Dat is, mijne kerk, of mijn volk, hier bijzonderlijk afgebeeld door Juda, als hebbende den rechten godsdienst, en niet door Israël, die den waren godsdienst verlaten hadden; waarom in het volgende ook van het huis van Juda gezegd wordt, den Heere hunnen God. Vergelijk onder Hos. 1:9, en Hos. 12:1; anderszins worden Juda en Israël [tezamen afbeeldende de algemene kerk uit Joden en heidenen] samengevoegd. Zie onder Hos. 1:11, enz.; idem Hos. 3:5.

Hos. 1:10) kinderen Israëls zijn als het zand der zee,  Wien Ik in toekomenden tijden zal genadig zijn. Hier spreekt God van het genade werk, dat Hij voorhad aan zijn volk te bewijzen bij den tijd van het Nieuwe Testament, te weten aan Joden en heidenen, het Israël Gods; zie Rom. 9:24,26; Gal. 3:28,29, en Gal. 6:16; want nu het vleselijk Israël, zowel als de heidenen, Gods volk niet meer waren, zo moesten zij beiden door loutere en vrije genade aangenomen worden, welke God hier hun beiden toezegt.
Lees zelf deze en ook de andere relevante kanttekeningen maar even op je gemak. Je hoeft het niet aan te nemen, maar het is wel nutig om te zien hoezeer de reformatorische visie niet strookt met jouw inzichten. Maar laten wij hier verder gaan met de proloog van dit verhaal:

quote:

Hos.1:7
Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen door de HEERE, hun God, en Ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden noch door ruiters.

Als je dit concreet en serieus wilt nemen: stop dan met het spreken over machten en werelden van lichamelijke verdrukking en vleselijke overwinning voor het huidige Israël.

Volgens sommigen zijn  profetieën reeds in twee betekenissen uitgekomen. Voor een christen (althans voor mij) maakt het niet uit. Het is vervuld in het Koningschap van Jezus Chroistus. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, dan hadden mijn knechten wel gestreden, zei Jezus tegen Pontius Pilatus. Het zwaard is Gods Woord. Er is ondertussen geen twijfel dat God de verlossingen brengt of al gebracht heeft aan Israël. Maar tegelijk staat dat alles in de schaduw van de werkelijke geestelijke realiteit dat alles wijst naar Christus.

En voor jou, is het van belang om je de vraag te stellen: waarom staat er in Hosea 2 een wegvoeren in de woestijn, de roepstem in de woestijn (Johannes de Doper?) en daarop volgende redding, met een kernwoord: ik zal u weer (ver)horen! Alles draait om het geloof.
En daarna, denk aan Noach: waarom komt God tot zijn verbond? omdat de mens niet gestraft wordt? Integendeel: de mens is slecht vanaf zijn jeugd af, zegt God. Maar God stelt het verbond met de aarde omdat hij Noach's lieflijke offer verhoorde en beantwoorde. Dat is opnieuw geloof. En zo is het ook In Ezechiël: aan wie moet Ezechiël prediken? Aan het volk dat klaagt dat hun beenderen zijn verdord, en hun verwachting verloren is en zijzelf afgesneden zijn van God. Dàt is het volk dat aangesproken wordt. Opnieuw het geloof en de verwachting van God, als basis van de verlossing.

Dan resteert de kwestie van jouw gelijkstellen van het volk, aan alle generaties en alle individuen van dat volk. Lezen we een van de voorbeelden over het "overblijfsel":

quote:

Zach. 13:8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.
Lijkt me duidelijk. Wat mij nog niet duidelijk is hoe jij nu staat tegenover hetgeen ik je eerder berichtte:

quote:

small brother schreef op 24 januari 2013 om 13:52:
Je weet dat het één belofte is, maar in je hoofd maak je er twee van.
De belofte geldt het volk Israël, en dat is de belofte waaraan wij deel hebben en die belofte belooft:

Twee zullen er op een bed liggen, twee zullen er ploegen, twee zullen er op een forum zijn, etc.

Die belofte is niet anders voor het volk. Het volk, dat is niet een synoniem voor elk individu in dat volk. Maar jij, jij maakt dat tot een alverzoenend beloven.

Jes.65:1
Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik.
...

Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Ziet, Mijn knechten zullen eten, doch gijlieden zult hongeren; ziet, Mijn knechten zullen drinken, doch gijlieden zult dorsten; ziet, Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gijlieden zult beschaamd zijn. Ziet, Mijn knechten zullen juichen van goeder harte, maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten, en van verbreking des geestes zult gij huilen.

En gijlieden zult uw naam Mijn uitverkorenen tot een vervloeking laten; en de Heere HEERE zal ulieden doden, maar Zijn knechten zal Hij met een anderen naam noemen; Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God der waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God der waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.


Worden de joden nu dan wel of niet elk afzonderlijk gered???
Niet. De belofte geldt voor de uitverkorenen. Maar wat dan met het verbond? Die is in Christus vervuld en minder schaduwrijk ingevuld (werkelijkheid geworden).

Wat is het dan met de joden die rechtvaardig leven in bedekking?
Hoe moet ik dat weten! Door wie zijn ze de geestelijke ballingschap en de woestijn gestuurd? Door hun zonden, zeg ik. Of tot hun beproeving. Of tot Gods heerlijkheid. Of tot rechtvaardigheid. Maar de Schrift getuigt van een geheimenis van de belofte aan de vaderen, en de vaderen hebben allemaal van tevoren de belofte met de eis gekend: Ere zij God. En dan is de rijkdom de Kracht van Gods genade voor wie Hem zoeken. In termen van vers 8:

Alzo zegt de HEERE: wanneer men most in een bos druiven vindt, men zegt: Verderf ze niet,want er is een zegen in; alzo zal Ik het om Mijner knechten wil doen, dat Ik hen niet allen verderve.

De Statenvertaling preciseert:
om Mijner knechten: Dat is, om de godzaligen onder de Joden, die mij getrouwelijk dienen.
Tot slot: Ef.2:12
Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen  van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden [joden en heidenen] één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande;

opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en hen, die nabij waren.

Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en  huisgenoten Gods; Gebouwd  op het fundament der apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast  tot een heilige tempel in de Heere;
Op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

En Mozes sprak:
De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.
« Laatst bewerkt op: januari 28, 2013, 09:29:33 pm door small brother »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #77 Gepost op: januari 28, 2013, 09:43:43 pm »

quote:

small brother schreef op 28 januari 2013 om 14:56:

Je kunt dat op twee manieren uitleggen:
1) In onzin, door te stellen dat ze net zolang worden gered, totdat ze de woorden gaan spreken: gezegend hij die komt.
2) in reële profetie, van een bepaald moment.

Waarom nu het woord "onzin" erbij? Wat mij betreft is de enige bijbelse en zekere manier om gered te worden: het aannemen van Jezus als Verlosser en Leidsman. Dit geldt zowel voor Joden als gelovigen uit de heidenen.
Maar er zijn meer citeria voor de verschillende oordelen. De Joden die blind zijn voor Jezus kunnen dat zijn door verharding van hun hart. Het is ook mogelijk dat ze net zo als David, Hizkia en Amos vanuit hun hart God liefhebben en dienen. God kent hun hart. Zij stellen hun vertrouwen op wat God in het Verbond met Abraham voor eeuwig heeft beloofd.  
Joden die wetsgetrouw zijn, en daarmee hun eeuwige toekomst verwachten  te "verdienen" zijn in de slavernij van Hagar. Ze zoeken zichzelf.

quote:

Markus 11:9-10  
En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!  Gezegend zij het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!
Ja, de mensen uit het volk riepen dat Jezus toe. En Jezus bestrafte hen niet, hoewel de Farizeeën hem daartoe opriepen. Jezus was het eens met wat de mensen riepen. Het was de vervulling van Psalm 118:26. De Farizeeën pikten dat niet. Luc.19:40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.

Maar Jezus weet dat de tijd dat ze dit roepen eenmaal werkelijk zal aanbreken, zonder tegenstribbelende Farizeeën. Dit zei Hij toen hij weende over zijn volk en verdrietig zei "gij hebt niet gewild":
Mat.23:39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: "Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!"

quote:

Vraag: als die profetie nog in vervulling moet gaan voor de joden; is hij dan wel werkelijk in vervulling gegaan voor de joden? De God van de heidenen is toch de God van de joden? En als boven Christus aan het kruishout is geschreven: 'Koning der Joden', dan gaat het toch over de Koning der joden?

Het gaat inderdaad over Jezus als Koning der Joden. De discipelen vroegen voorafgaand aan de hemelvaart:

Hand.1:6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?
 7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;


Jezus spreekt deze verwachting niet tegen. Hij maakt duidelijk dat ze moeten afwachten wat God de Vader daarover beslist.

Op meerdere plaatsen in de bijbel is er sprake van een aards koningsschap van Jezus. Het gaat om de troon van David. Die was niet in de hemel, maar op aarde. Er waren profetieën (die dus nog niet vervuld zijn):

Luk.1:30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
 33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.


De bevruchting van Maria kun je niet vergeestelijken, waarom dan de profetie over de troon van David wel?

De volgende tekst moet ook nog tot vervulling komen:
Math.22: 44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
 45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon?
46 En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen.

Voordat het zover is zit Jezus aan de rechterhand van God.

quote:

Als dat dan vervuld is, wat verwachten we dan nog vervullingen? De enige vervulling die nut biedt, is het tot geloof komen. Zal het geloof van de joden worden gewerkt door Christenen van de gekruisigde Messias, die aan komen zetten dat hun Messias nog niet gekomen is? Vind je dat geloofwaardig?  Dacht je dat daarmee jouw Messias aan waarde wint, en jouw getuigenis als betrouwbaar overkomt?

Ik snap niet wat je hiermee bedoelt. Het geloof kunnen christenen niet werken in harten van anderen. Het geloof is een geschenk van God die wel mensen kan inschakelen. (Efeze 2:8)
Waarom praat je hier over "jouw Messias"? Hebben we niet beiden dezelfde Messias, die allereerst als Messias naar Israël kwam?

quote:


Maar terug naar de tekst en de profetie:
is die profetie nu wel of niet vervuld geworden?

Welke tekst en welke profetie. Er zijn er zoveel....
Als je bedoelt "gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren" dan was er een voorvervulling toen Hij op de ezel Jeruzalem binnenreed. Maar niet erkend door de gezagsdragers. Hiervan zegt Jezus dus zelf dat ze Hem eerst niet meer zullen zien voordat de werkelijke vervulling plaatsvindt. Zie boven. Ook wat Pilatus schreef "Koning der Joden" was niet de werkelijke vervulling. Pilatus bevestigde onbewust de profetie. Jezus kan pas Koning der Joden zijn als de Joden Hem ook als zodanig erkennen. Hij is dat niet tegen wil en dank. Niettemin regeert Hij aan Vaders rechterhand over de gang van zaken in deze wereld.
« Laatst bewerkt op: januari 28, 2013, 11:55:48 pm door Adinomis »
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #78 Gepost op: januari 28, 2013, 10:15:00 pm »

quote:

Peter68 schreef op 28 januari 2013 om 19:21:
Citaat
learsi schreef op 28 januari 2013 om 15:09:

Ik heb je het al eens eerder gevraagd waaruit je dit afleidt en ben hier nog steeds benieuwd naar Learsie.
dus:
1. Hoezo storten onze kerken in?

Lees jij dan geen nieuws? Wekelijks sluiten er kerkgenootschappen, kerkgebouwen worden omgebouwd tot discotheken, appartementen en wat al niet meer. ;(

quote:

2. Hoezo worden wij niet in dezelfde mate gezegend dan?

Neem Job als voorbeeld. Duidelijk is daarin herkenbaar wanneer G-d Zijn Zegen schenkt, of weghoudt (in het geval van Job alleen om de satan af te laten gaan).

quote:

3. en voor de zoveelste keer: hoe staat dit in relatie tot jou stokpaardje?

Het verval komt met name voor bij onze traditionele kerken in Europa, waar de vervangingsleer juist het meeste voorkomt en het diepste in onze kerkleer is ingeslopen. Kerken in de USA laten deze tekenen van verval in veel mindere mate zien. (uitzonderingen daargelaten).
De vervangingsleer zit diep in onze kerkleer gebakken. Kerkleer is hier duidelijk niet hetzelfde als bijbels. Doordat onze traditionele kerkleidingen verstokt blijven vasthouden aan de kerkleer, de Schrift eraan aanpassend in uitleg, zal G-d onze kerkinstituten laten doodbloeden. Als dan de kerkgenootschap niet wil luisteren en gehoorzamen door de vervangingsleer ECHT ter zijde te schuiven, dan zal G-d de foute kerkleer op deze manier wel uitroeien. Immer zonder onze kerkgenootschappen zal de vervangingsleer ook ter ziele gaan. Zelf vrees ik echt dat dit het scenario worden zal als we hiermee stug door blijven gaan.

quote:

Het is nooit het een of het ander lijkt mij. Ik heb al eens eerder opgemerkt dat je de neiging hebt om dingen te verabsoluteren, het is minder wit of zwart dan jij pleegt voor te stellen.

Als klokkenluider moet je helaas de (slapende) mensen wakker schudden.
Maar het is op zijn zachts gezegd verbazend te noemen dat juist broeders die zich hard maakten met gebed en samenkomsten voor de opwekking van de kerk, boodschappen ontvingen dat dit niet zal gebeuren zolang de kerk zo verkeerd omgaat met het volk Israël. Broeders die bezig waren met de kerk en niet met Israël.

quote:

Uiteraard kijk je in je eigen bedrijf naar oorzaken maar je kijk ook naar buiten.

Kijken wel, maar de schuld altijd binnen je eigen gelederen zoeken. Al zou de conclusie zijn dat je zelf niet mee geroeid bent het de veranderende buitenwereld.
Verder gaat dit vergelijk ook niet; met aardse bedrijfskunde moeten we nooit geen kerkgenootschap besturen.


quote:

Het zou ook kunnen dat je dit groter maakt dan dat het is toch. Je toewijding is te prijzen maar mensen met stokpaardjes hebben over het algemeen een grote blinde vlek, waardoor de perceptie van zaken niet conform de werkelijkheid is.

Neem het voorbeeld aan de opkomst van de nazi's in 1930 tot 1940. Je kunt iemand die dan ertegen waarschuwt kan een blinde vlek verweten worden, omdat deze niet ziet dat de nazi's werkgelegenheid verschaft en de economie aanjaagt.
Maar de waarschuwing is dan belangrijker dan relativering.

quote:

En dat alles komt dus door dat "wij" niet voldoende aandacht aan Israël schenken? Zou je dit Bijbels kunnen onderbouwen?

Wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dit gaat wel degelijk over Israël en niet zoals sommigen willen doen geloven alleen over Abraham, of weer anderen over alle mensen.

Want onze kerkgenootschappen storten in door kerkverlating. Niet door afstand van het geloof in Christus.

quote:

Zeg je hier niet impliciet dat Christus dus niet voor Israël gestorven is? Immers, je zegt dat wij uit de heidenen door mogen meedelen in die belofte (meedoen lijkt me fout woord). Als de belofte voor Israel er al was dan is Christus dus niet voor hen gestorven, dat was immers niet nodig?

De Eeuwige Beloften zijn al aan Israël gedaan door G-d in de Tenach, maar Jezus Christus heeft we weg hiertoe vrijgemaakt. Dus het kruisoffer van Jezus Christus is in beginsel juist voor Israël geweest om hen zalig te maken, dus de zonde te bedekken. Deze zaligmaking is door Jezus OOK tot de heidenen gebracht. Niet dat G-d dit op het laatst bedacht zou hebben in Zijn Alwetendheid, maar omdat Hij dit ongetwijfeld al zo gepland had.

Wanneer we, Joden en Christenen straks in het Koninkrijk zullen zijn na het 1000 jarige vredesrij, dan zullen we beseffen dat we ALLES te dankenken hebben aan Vader G-d en NIETS aan onszelf.
« Laatst bewerkt op: januari 28, 2013, 10:26:55 pm door learsi »

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #79 Gepost op: januari 28, 2013, 11:17:09 pm »
Valt het je ook op Learsi, dat je in bovenstaande gewoon geen antwoorden lijkt te geven maar steeds met andere sub-informatie komt?
Lees het nog eens rustig na, en ontdek wat er feitelijk gevraagd wordt. Mogelijk kun je dan ook anders (inhoudelijk) reageren.
Mail me maar als je wat wilt weten

Peter68

 • Berichten: 477
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #80 Gepost op: januari 29, 2013, 12:14:43 am »

quote:

learsi schreef op 28 januari 2013 om 22:15:
[...]

Lees jij dan geen nieuws? Wekelijks sluiten er kerkgenootschappen, kerkgebouwen worden omgebouwd tot discotheken, appartementen en wat al niet meer. ;(


Er gaan inderdaad kerken dicht Learsi, maar waarom zou je dit direct moeten linken aan dit onderwerp, met het zelfde gemak kun je hard maken dat veel mensen in het verleden vooral door sociale druk naar de kerk gingen. Door het afnemen van deze sociale druk verdwijnen mensen naar de rand van kerk of gaan weg. Je kunt dit ook als een reinigingsproces beschouwen. Het is niet dat ik er zo over denk maar het zou kunnen. Ander punt is dat de gezinnen kleiner worden dus zijn er automatisch minder minder mensen aangesloten bij een kerk. Of wat denk je van al die kerkscheuringen? Of rechtzaken binnen kerkgenootschappen om gebouwen en dat soort zaken? Dus ik vindt je argument nog niet echt steekhoudend[/quote]


quote:

Neem Job als voorbeeld. Duidelijk is daarin herkenbaar wanneer G-d Zijn Zegen schenkt, of weghoudt (in het geval van Job alleen om de satan af te laten gaan).

Maar wat houdt die zegen dan precies in Learsi? Jij blijft vaag in mijn optiek.


[...]

quote:

Het verval komt met name voor bij onze traditionele kerken in Europa, waar de vervangingsleer juist het meeste voorkomt en het diepste in onze kerkleer is ingeslopen. Kerken in de USA laten deze tekenen van verval in veel mindere mate zien. (uitzonderingen daargelaten).
De vervangingsleer zit diep in onze kerkleer gebakken. Kerkleer is hier duidelijk niet hetzelfde als bijbels. Doordat onze traditionele kerkleidingen verstokt blijven vasthouden aan de kerkleer, de Schrift eraan aanpassend in uitleg, zal G-d onze kerkinstituten laten doodbloeden. Als dan de kerkgenootschap niet wil luisteren en gehoorzamen door de vervangingsleer ECHT ter zijde te schuiven, dan zal G-d de foute kerkleer op deze manier wel uitroeien. Immer zonder onze kerkgenootschappen zal de vervangingsleer ook ter ziele gaan. Zelf vrees ik echt dat dit het scenario worden zal als we hiermee stug door blijven gaan.

Ik hier weer de vraag: wat zijn die tekenen van verval dan precies? En graag iets meer onderbouwing (cijfers, oorzaken, gevolgen etc etc.)
Nu lijkt of het feit dat er in Amerika enorme megakerken zijn en mensen zich massaal bij een kerk aansluiten een zegen is, maar is dat ook zo? Wat zegt hoeveelheid over waar geloof.

[...]

quote:

Als klokkenluider moet je helaas de (slapende) mensen wakker schudden.
Maar het is op zijn zachts gezegd verbazend te noemen dat juist broeders die zich hard maakten met gebed en samenkomsten voor de opwekking van de kerk, boodschappen ontvingen dat dit niet zal gebeuren zolang de kerk zo verkeerd omgaat met het volk Israël. Broeders die bezig waren met de kerk en niet met Israël.


dit lijkt me een geval van de pot verwijt de ketel: er zijn hier ook vele klokkenkluiders die een (slapende) Learsi wakker proberen te schudden. Uiteraard moet je als gelovigen niet alleen bezig zijn met de kerk, maar om je dan van de weeromstuit geheel te gaan wijden aan Israel? Is dat geen vervangingsleer? WE moeten op Christus gericht zijn, Het gaat om Hem en hem alleen. Hem hebben we nodig om schoon voor God te mogen verschijnen. En aangezien we (ik in elk geval niet) geen Israëlieten zijn hoeven ons denk ik daar ook niet druk over te maken hoe het nu precies zit. De boodschap is voor ons uit de Heidenen: Focus je op Christus!

[...]

quote:

Neem het voorbeeld aan de opkomst van de nazi's in 1930 tot 1940. Je kunt iemand die dan ertegen waarschuwt kan een blinde vlek verweten worden, omdat deze niet ziet dat de nazi's werkgelegenheid verschaft en de economie aanjaagt.
Maar de waarschuwing is dan belangrijker dan relativering


Met alle respect: is dit echt een antwoord op mijn vraag? Zeer onsmakelijk en zeer ongepast en als voorbeeld totaal niet toepasbaar op dit onderwerp.
Bovendien wie zegt dat ik relativeer. Zeggen dat iets minder wit of zwart is heet bij mijn beste weten nuanceren en niet relativeren

[...]

quote:

Wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dit gaat wel degelijk over Israël en niet zoals sommigen willen doen geloven alleen over Abraham, of weer anderen over alle mensen.

Want onze kerkgenootschappen storten in door kerkverlating. Niet door afstand van het geloof in Christus.

Tja, de kerk is dus vervloekt.
En trouwens is kerkverlating niet het gevolg van een steeds groter wordende afstand tot God, net zo lang tot er geen binding meer is.


quote:

De Eeuwige Beloften zijn al aan Israël gedaan door G-d in de Tenach, maar Jezus Christus heeft we weg hiertoe vrijgemaakt. Dus het kruisoffer van Jezus Christus is in beginsel juist voor Israël geweest om hen zalig te maken, dus de zonde te bedekken. Deze zaligmaking is door Jezus OOK tot de heidenen gebracht. Niet dat G-d dit op het laatst bedacht zou hebben in Zijn Alwetendheid, maar omdat Hij dit ongetwijfeld al zo gepland had.

Wanneer we, Joden en Christenen straks in het Koninkrijk zullen zijn na het 1000 jarige vredesrij, dan zullen we beseffen dat we ALLES te dankenken hebben aan Vader G-d en NIETS aan onszelf.
Kun je hier nog eens dieper op in gaan want volgens mij beantwoord je mijn vraag niet. Het lijkt me dat je iets omdraait namelijk?

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #81 Gepost op: januari 29, 2013, 11:09:46 am »

quote:

Adinomis schreef op 28 januari 2013 om 21:43:
 Ja, de mensen uit het volk riepen dat Jezus toe. En Jezus bestrafte hen niet, hoewel de Farizeeën hem daartoe opriepen. Jezus was het eens met wat de mensen riepen. Het was de vervulling van Psalm 118:26. De Farizeeën pikten dat niet. Luc.19:40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen.

Maar Jezus weet dat de tijd dat ze dit roepen eenmaal werkelijk zal aanbreken, zonder tegenstribbelende Farizeeën. Dit zei Hij toen hij weende over zijn volk en verdrietig zei "gij hebt niet gewild":
Mat.23:39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: "Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!"
Ik begrijp nu hoe je er tegenaan kijkt. Hoewel ik het zelf nog niet zo zie, geloof ik ook dat er wel aanleiding is voor een dergelijke invulling. Ik denk daarbij ook aan de context van Zach.9:9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Hier zie ik een duidelijk verschil tussen Learsi en jou. Dat komt mooi tot uitdrukking in de vertalingen.
Learsi onderscheidt niet meer Sion, van de dochter van Sion. Hij is voor de alverzoening van Juda en Jeruzalem. Dat is wat de Nieuwe bijbelvertaling honoreert: "dochter" komt er niet meer in voor in die profetieën.
Maar jij bent van de Statenvertaling, (niet omdat je die volgt maar:) omdat de Statenvertaling spreekt van DOCHTER Sion's: Dat is het overblijfsel; van Jeruzalem. Dat is de rechtvaardige jood en ook de gelovige heiden, ingeënt als hij is op de stam van Juda onder het Koningschap van David's Zoon; die samen een bijzondere plaats hebben in het Koninkrijk. Dat is de lauwerkrans voor degenen die omwille van Jezus Christus zijn gemarteld of vervolgd, en niet hebben gebogen, maar trouw hebben betoond tot hun verhoging als koningen van het nieuwe Jeruzalem. Duizend jaar samen regeren over een wereld alvorens er de heerlijke regering komt over godsgetrouwen en goedwillenden, dat is een tweede ronde van loutering en verheerlijking en totstandbrenging van een toekomst waarin de mens nog steeds kennis heeft van goed en kwaad, maar niet meer de behoefte heeft om te kiezen voor het kwaad. Maar wel met vernieuwde kennis van God en Christus voor wie van vóór de tijd van Christus zijn (of onder "bedekking"). Onder gezag van degenen die volhardden in de grootste moeiten en als koningend duizend jaar hebbben geregeerd over de aarde, in een rijk van vrede waarin alle natiën en volken de God te Jeruzalem zullen dienen, en de satan geen ruimte krijgt - want hij is gebonden.

Maar wel een zaak van bestudering:
Alle profetieën tot verlossing van de mens zijn reeds uitgekomen. Teruggaan tot achter die verlossing, is onheilig en een verloochening van de opstanding zo'n 2000 jaar geleden tot redding van heel de wereld, en onder verloochening van Christus' Naam - een van de grootste opdrachten waarom we nog op de aarde rondhuppelen.

Ten tweede:
Het Koninkrijk van Christus is reeds aangebroken. De Koning leeft en regeert en KOMT! Zie de herauten rondgaan en zie de bruid van de koning afgezonderd zijn en in blijde voorbereiding zijn (...).
Het is m.i. onjuist en onzuiver om duidingen daarvan te benoemen als een vergeestelijking. Want reeds nu is de levensboom geplant in het midden van deze aarde en reeds nu is er de heerlijkheid van de vruchten des levens voor wie ervan eten. Het manna is reeds hier en aanwezig. Het levende water wordt reeds geschonken. De verzoening is reeds een feit. Ik vind het irreëel en ongeestelijk om dit af te doen als een minder reële werkelijkheid.

Ten derde:
In je voorstelling van het neiuwe Jeruzalem zal het koningschap van Christus in vrede komen zonder zwaard. De gelovigen en rechtvaardigen zullen opgewekt worden. Dit is een scenario en een heerlijke geweldigheid, waaraan de wereldmachten géén deel hebben. Op geen enkele wijze rechtvaardigt dit een aardse machtenscircus gericht op resultaten, in plaats van de liefde en voorbereiding van het Koninkrijk. Dat is als de bruid die tot ondertrouw en voorbereiding op het eerlijke huwelijk, in de woestijn is geleid, maar dan vervolgens de zaken van haar man gaat zitten regelen en waarnemen, en geheel vergeet waartoe zij in de woestijn is geleid. Zij zal zich afsloven en zwoegen om haar man een leger tot rust te bereiden in de woestijn, maar Hij zal komen en verbaasd en verongelijkt vragen hoe zij toch had gedacht dat zij zou wonen in de woestijn en  niet meegenomen worden tot wateren der rust en oases van heerlijkheid! Hij zal haar aanzien, en ontdekken dat haar trouw niet was gericht op Hem, maar op de aardse zaken van haar eigen omgeving en welgevallen en lust. Zij was geroepen om zich voor te bereiden, niet op de organisatie van de bruiloftslocatie en het huwelijksbed, en het bruiloftsmaal, en de selectie van de gasten; maar op het huwelijk zelf !

Ik zie jouw beeld dus met andere ogen. En zelf heb ik nog weer een ander beeld. Want ik zie het Jeruzalem dat komt als een Stad die neerdaalt vanuit de hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en een nieuw Jeruzalem zal inluiden. Ik zie dus niet zozeer een verschil tussen dat eerste en dat tweede rijk. Maar: ik geeft toe dat er God alles aan gelegen is om de mens te bewegen te strijden en te lopen alsof er een prijs te winnen valt. En in het beeld dat er een koningsschap en een nieuwe ronde van verheerlijking en loutering en verhoging voor Gods troon komt, is natuurlijk een prachtige hemelse stimulans om ook tot het uiterste te willen gaan, en niet te rusten in de rust van de geloofsgenoten om je heen. Maar voor mij, telt meer het beeld van de discipelen, die vragen: wie zal er meerder zijn in het nieuwe koninkrijk Heer? En het beeld van Paulus: ik ellendig mens: niets past ons te doen anders dan als dienstknecht de Heer te dienen met heel ons hart en heel ons verstand en heel onze ziel. Eenvoud in dienstbaarheid en trouw en verheelrijking van God en geloof dat God ook echt alles ziet, en doet. Het hééft gedaan ! En Jezus ook roept zijn discipelen op om zich niet te vermoeien met dergelijke zaken van de toekomst, maar Hij toont ze op het allerlaatst ook het belangrijkste: Hij wast de voeten omdat dat is wat degene doet die meerder is op deze aarde. Want wie zichzelf verlaagt, en begint met God te dienen in de  naaste, zal verhoogt worden. En andersom: wie eigenwijs wordt verliest zicht op God.

quote:

Op meerdere plaatsen in de bijbel is er sprake van een aards koningsschap van Jezus. Het gaat om de troon van David. Die was niet in de hemel, maar op aarde. Er waren profetieën (die dus nog niet vervuld zijn)

U die zo dicht genaderd bent tot het heilige Sion, zoveel dichter dan de joden in de woestijn, zou u nu beginnen te twijfelen aan de reële betekenis van dat Sion? Dacht u dat een een geestelijke benadering was van iets dat nooit zal gebeuren? Christus is toch niet tevergeefs voor u opgestaan? Nu dan Christus voor u wèl is opgestaan, waarom bereidt u zich niet voor op het heerlijke heilige Sion, en laat u niet de aarde aan wie de aarde bewonen? Was het niet genoeg om Gods Koninkrijk in enen geprofeteerd en toegezegd te hebben gekregen, zonder dat uzelf een schaduwtijdperk als de joden kreeg? Wat gaat u aan wat de joden geloven? Geloof God! En verkondig de joden wat u hebt gewonnen. Want als u niet bouwt op uw eigen fundament en niet sterk staat in uw eigen geloof, hoe zou u een ander daarin kunnen doen leiden? De jood is méér gebaat bij uw standvastigheid en volharding op uw eigen weg, dan uw bemoeienis in onbegrip op zijn weg.

Want wat was ook alweer de taak aan de heidenen: neem aan het Heil van God, OPDAT HET DE JODEN TOT JALOERSHEID BRENGT.

Maar als wij als christenen nu ons gaan bezighouden met de beloften aan de joden, en die beginnen te omarmen omdat onze belofte verzwalkt en teloor gaat, dan prediken wij de dood aan de joden en het onheil over onszelf. Dus alstjeblieft: red liever dergelijken van hun dwaalweg af, dan de joden op een weg zetten waartoe ze niet zijn geroepen door God, en waartoe zij nu wel worden aangezet en op allerlei manieren gesteund, door Gods kinderen.

Dat is toch ten hemel schreiend?!

quote:

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
Jezus is reeds Koning. En Hij zal weer koning zijn over Jeruzalem, dat is Sion. Tot in eeuwigheid. Niets geestelijks aan. Net zo reëel als iedere christen die deel heeft aan Christus lichaam, ook een burger is van Jeruzalem en een waarachtig kind van Abraham. Niets geestelijks aan. Zoek je de Koning, weet dan dat er zullen komen die zullen roepen: daar komt Hij, of daar is Hij, maar geloof dezen niet, want Hij zal komen als een blikseminslag, onverwacht. maar herken de tijd waarin je leeft, en zie dat Zijn tijd nadert, en begin je voor te bereiden. Hij heeft haast. Wij ook, want ons leven is kort. Concentreer je liever op de gemeenschap met het lichaam. Want het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node (1 Kor.12:21).

quote:

Math.22: 44 De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
 45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon?
46 En niemand kon Hem een woord antwoorden; noch iemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen.
Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen (hand:2:34 ev).

quote:

Voordat het zover is zit Jezus aan de rechterhand van God.
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden! Klinkt voor mij als een aankondiging van de komst naar de aarde van het hemelse Jeruzalem!

quote:

Waarom praat je hier over "jouw Messias"? Hebben we niet beiden dezelfde Messias, die allereerst als Messias naar Israël kwam?
Sorry, misschien mag ik het niet zo benaderen. We hebben één Messias, en dat is dezelfde Messias als die van de joden. Iets anders hebben wij niet gekregen van God, om ons voor hard te maken.

quote:

Als je bedoelt "gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren" dan was er een voorvervulling toen Hij op de ezel Jeruzalem binnenreed. Maar niet erkend door de gezagsdragers. Hiervan zegt Jezus dus zelf dat ze Hem eerst niet meer zullen zien voordat de werkelijke vervulling plaatsvindt.

Dit was voor mij een eye-opener. Ik had altijd de intocht te Jeruzalem (Mat.21) gelezen als komende ná Mattheus 23, dus bij mij slaat Mat.23 dan op die intocht. Bedankt voor dat inzicht!
Maar ik lees er dan vervolgens niet in dat het hier gaat tegen de Farrizeeërs, maar tegen Jeruzalem zelf. Over Jeruzalem zal komen al het bloed van de rechtvaardigen. Evenmin lees ik erin dat het niet herkennen en net erkennen ook betekent dat het niet zo is.

quote:

Ook wat Pilatus schreef "Koning der Joden" was niet de werkelijke vervulling. Pilatus bevestigde onbewust de profetie. Jezus kan pas Koning der Joden zijn als de Joden Hem ook als zodanig erkennen. Hij is dat niet tegen wil en dank. Niettemin regeert Hij aan Vaders rechterhand over de gang van zaken in deze wereld.
Ik wil je vragen hier nog eens met gelijkgestemden over te spreken. Het zou jammer zijn als je de nuance van de eerste en de laatste zin net iets anders legt, waardoor de inhoudelijke verschillen véél kleiner zijn dan het zo lijkt. Maar ik zal je dan aanspreken op de vraag of Jezus sinds zijn opstanding
dus NIET de Koning voor de Joden is....? Want ik hoor hier opnieuw pro-joodse invloeden erin door, die m.i. het eerst zullen worden verworpen door de bekeerde joden zelf...
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2013, 12:10:52 pm door small brother »

Zolderworm

 • Berichten: 638
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #82 Gepost op: januari 29, 2013, 11:20:48 am »

quote:

small brother schreef op 28 januari 2013 om 08:52:
Ik ben het met je eens dat het spreken over een concrete Bijbeltekst, opening kan bieden over wetenschap en geloof. Maar ik sprak over de concrete Bijbeltekst binnen het kader van letterlijk lezen, of niet.

Nou ja, daar heb ik het feitelijk ook over. Ik beweer dat veel zaken in de bijbel symbolische representaties zijn van dingen die je niet letterlijk kunt beschrijven. Dus zo je wilt, zie ik weinig heil in de manier waarop onder andere jij en Learsi over de bijbel schrijven.

quote:

Ik spreek erover om erop te wijzen dat het een misvatting is om te denken dat als iemand claimt letterlijk te zijn (of ervan verdacht wordt letterlijk te zijn) dat het onnodig en onjuist en in tegenspraak met de bijbel zelf is, om dan te vluchten in een algemeen afkammen van alle letterlijkheid.

Afkammen is jouw woord. Het is insinuerend discussiëren, wat een onzindelijke discussiemethode is, zoals men dat noemt. Als je elk weerwoord op jouw manier van denken ogenblikkelijk beschrijft als afkammen, dan kan er geen normale vriendelijke discussie meer zijn. Maar letterlijk lezen van de bijbel leidt iemand inderdaad, volgens mij, niet ver. Dan mis je 90 procent.

quote:

Dat ik dat doe heeft een reden: de bijbel zelf claimt geen boek van vaagheden te zijn, maar een boek van letterlijkheden en waarheid.

De bijbel zelf claimt helemaal niks. Jij claimt dat de bijbel zo is. Meer niet.

quote:

Ik gaf een bewijs dat de wetenschap niet in staat is letterlijk te lezen, en ook niet in staat om cognitief of empirisch te oordelen. Dat behoort niet tot de mogelijkheden binnen het kader van het geloof van de wetenschap.

Het Bijbelverhaal over het zogenaamde nijlpaard is niet een onderwerp waar de wetenschap zich mee bezighoudt. Dus jouw zogenaamde bewijs is geen echt bewijs. De wetenschap is wel degelijk in staat om op basis van experimenten te oordelen. Alleen met het meeste dat in de bijbel beschreven wordt, houdt de wetenschap zich op zich niet bezig. Zo ook het fragment over het nijlpaard.
Wellicht wel bijvoorbeeld met het zich ontwikkelen van de soorten op deze Aarde.
 In het beste geval gaat het dan om twee verschillende visies, waarbij de visies die door experimenteel bewijs gestaafd kunnen worden, verre de voorkeur hebben als het gaat om de waarheid.

quote:

En als de grootste onnozelheid en leugen, in waarheid op tafel wordt gelegd, kom jij aanzetten met een stuk werkelijkheid dat voorbij het intellect ligt. Je passeert dus het onderwerp, namelijk hoe Learsi leest (het letterlijke verkrachten), en je passeert de werkelijkheid over hoe de wetenschap schaamteloos blundert (over de staart en de plasser en de habitat van het nijlpaard), en de bijbel waarheid brengt in precisie zonder de waarheid te kennen (accurate beschrijving van de brontosaurus die niet eens bestond).

Een Bijbelvertaling is geen wetenschap. Het is de bijbel, en dan wel vertaald. Meer niet. En de wetenschap houdt zich niet bezig met het vertalen van de bijbel. De theologie wellicht, maar dat is niet echt een wetenschap.

quote:

Zeg mij dan eens, als je voorbij het intellect wilt gaan; zou je dan niet eerst het station van normaal verstand aandoen? Ik vind van wel.

Ach dat mag, maar als je de wezenlijke inhoud wilt begrijpen van een aantal dingen waarover onder meer in de bijbel wordt geschreven, zoals bijvoorbeeld dat water meestentijds staat voor het onbewuste, dan zul je je moeten inleven in de symboliek en erover moeten mediteren, in plaats van alles verstandelijk letterlijk te nemen. Als je dat laatste doet, dan begrijp je de essentie niet. Dan denk je letterlijk dat Jezus op het water liep, terwijl het (m.i.) staat voor het beheersen van het onbewuste en de instinctieve kracht daarvan.

quote:

Dus erken eerst maar dat met alle verzamelde kennis in deze draad bewezen is dat de wetenschap fout zit, en de bijbel de spijker van deze draad op de kop slaat, en letterlijk lezen (hier) méér precisie opleverde dan alle pracht en praal en buitenbijbels onderzoek van heel de wetenschap en alle nuchterheid die je kunt verzinnen in een wereld van empirische waarheden.

Nogmaals het Bijbelverhaal over het zogenaamde nijlpaard is niet een onderwerp waar de wetenschap zich mee bezighoudt. Op z'n best misschien de theologie, maar dan hebben we het ook over een stuk "we raden er maar naar"-werk. Theologie is op z'n best een soort filosofie, maar geen wetenschap. Dus ik weet echt niet wat je nou hier eigenlijk wilt zeggen met je zogenaamde kritiek op de wetenschap.

quote:

Dan kan ik ondertussen me bezig gaan houden met de valse dwaalleringen van de Israël-aanhangers, die door te spreken over inpikken van beloften, dezelfde leer en dezelfde striktheid en dezelfde dwaling volgen als Paulus, toen hij nog in ijver de christenen vervolgde en oppakte: want als de belofte is gepikt van de joden dan is de belofte als zijnde vervuld in Christus, een leugen. Als we daarbij dan voegen dat als de joden inderdaad met hulp van de joden-groupies weer de macht zouden krijgen; dat dan die joden de eersten zullen zijn om te verkondigen dat die groupies de rechte joodse leer niet kennen, en Gods rechtvaardigheid zeker niet inhoudt dat onrechtvaardige groupies de hemel beërven. Eenieder wordt geoordeeld op zijn werken alléén.
Tja, dit is volgens mij een strijd tussen twee vormen van onwetendheid.
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2013, 12:27:05 pm door Zolderworm »
Tato na vicikitsate

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #83 Gepost op: januari 29, 2013, 11:50:43 am »
@ Zolderworm:   :X
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2013, 12:35:13 pm door small brother »

callista

 • Berichten: 529
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #84 Gepost op: januari 29, 2013, 12:22:33 pm »
spreken is zilver - zwijgen is goud O-) ....
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2013, 12:22:48 pm door callista »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #85 Gepost op: januari 29, 2013, 06:02:40 pm »

quote:

small brother schreef op 29 januari 2013 om 11:09:

Ik begrijp nu hoe je er tegenaan kijkt. Hoewel ik het zelf nog niet zo zie, geloof ik ook dat er wel aanleiding is voor een dergelijke invulling. Ik denk daarbij ook aan de context van Zach.9:9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.
Het is een winstpunt als we elkaar begrijpen!

quote:


Hier zie ik een duidelijk verschil tussen Learsi en jou. Dat komt mooi tot uitdrukking in de vertalingen.
Learsi onderscheidt niet meer Sion, van de dochter van Sion. Hij is voor de alverzoening van Juda en Jeruzalem. Dat is wat de Nieuwe bijbelvertaling honoreert: "dochter" komt er niet meer in voor in die profetieën.
Maar jij bent van de Statenvertaling, (niet omdat je die volgt maar:) omdat de Statenvertaling spreekt van DOCHTER Sion's: Dat is het overblijfsel; van Jeruzalem. Dat is de rechtvaardige jood en ook de gelovige heiden, ingeënt als hij is op de stam van Juda onder het Koningschap van David's Zoon; die samen een bijzondere plaats hebben in het Koninkrijk. Dat is de lauwerkrans voor degenen die omwille van Jezus Christus zijn gemarteld of vervolgd, en niet hebben gebogen, maar trouw hebben betoond tot hun verhoging als koningen van het nieuwe Jeruzalem.

Op grond waarvan kun je de Dochter Sions het "overblijfsel" noemen?
Als er over enten wordt gesproken, gaat het niet alleen over de stam Juda.  Het gaat over heel Israël.

quote:

Duizend jaar samen regeren over een wereld alvorens er de heerlijke regering komt over godsgetrouwen en goedwillenden, dat is een tweede ronde van loutering en verheerlijking en totstandbrenging van een toekomst waarin de mens nog steeds kennis heeft van goed en kwaad, maar niet meer de behoefte heeft om te kiezen voor het kwaad. Maar wel met vernieuwde kennis van God en Christus voor wie van vóór de tijd van Christus zijn (of onder "bedekking"). Onder gezag van degenen die volhardden in de grootste moeiten en als koningend duizend jaar hebbben geregeerd over de aarde, in een rijk van vrede waarin alle natiën en volken de God te Jeruzalem zullen dienen, en de satan geen ruimte krijgt - want hij is gebonden.

Als er in Openb.5:10 over koningen wordt gesproken dan is dat een gebeurtenis in de hemel, die op de aarde zal neerdalen. Het boek dat met zeven zegels gesloten is, wordt opengemaakt door het Lam, dat tegelijk de Leeuw van Juda is.
Voor zover ik dat kan bekijken is dat in een later stadium dan het duizendjarig Vrederijk waar de Leeuw van Juda koning is op de troon van David. Ik heb het gevoel dat je beschrijving van Vrederijk en Nieuwe hemel en aarde min of meer door elkaar loopt. Dat is niet zo vreemd want dat gebeurt in de vergezichten van Jesaja ook.

quote:

Maar wel een zaak van bestudering:
Alle profetieën tot verlossing van de mens zijn reeds uitgekomen. Teruggaan tot achter die verlossing, is onheilig en een verloochening van de opstanding zo'n 2000 jaar geleden tot redding van heel de wereld, en onder verloochening van Christus' Naam - een van de grootste opdrachten waarom we nog op de aarde rondhuppelen.
Dat geloof ik ook. Er zijn nog veel beloften die in vervulling moeten gaan. Maar alles wat nodig is voor onze verlossing is vervuld. Maar nog niet iedereen die daarvoor bestemd is heeft deze verlossing in ontvangst genomen. Maar wie gaat er dan terug tot achter die verlossing? Bedoel je dat als we spreken over het verbond van Abraham? Dat behoort ook tot het verlossingsplan, maar het vervolg in dood en opstanding van Jezus Christus is een uitbreiding en vervolmaking van dat verbond. En ik ben er ook van overtuigd dat we dat mogen doorgeven aan Israël. Maar er is in de loop van de tijd zoveel kapot gemaakt door de christenen dat de boodschap van zijn kracht beroofd is. Niettemin kan de kracht en de liefde van God ook die weerstand doorbreken. Die liefde van God mogen we hen op alle manieren tonen. God vraagt ons: "Troost mijn volk". God wil dat wij zijn volk tot jaloersheid brengen. Dat kan toch alleen als we hen liefhebben omdat God hen liefheeft?
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #86 Gepost op: januari 29, 2013, 06:12:42 pm »

quote:

small brother schreef op 28 januari 2013 om 20:33:
[...]

Graag had ik met je gesproken over Noach en over de beenderen van Ezechiël, en over Messiasbeloften die getuigen van Christus' vervullende verlossing voor de joden. Maar het lijkt erop dat ik met jou al struikel over het gewoon lezen van de bijbeltekst. Dus wel heel on-topic..

Heb je ook nog een antwoord voor mij small brother, de vele verzen waar de liefde van G-d voor Israël een bewezen feit is? Wat vind je daarvan? Is dat voor jou ook een bewijs dat G-d dus wel degelijk enorm veel houdt van Israël?  

quote:

Jij citeert Hosea 2:18: En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof;  en gij zult de HEERE kennen

Wat zijn de kernwoorden?
Ondertrouw (in mijn, maar niet in jouw lezing). Geloof. Kennis van de Heere. Hoe in vredesnaam zou jij dat willen toepassen op ongeloof, en geaccepteerd zijn, zonder de Heere te kennen of te begeren?
De volgende verzen van Hosea 2 geven dat aan:
19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.
--> Er staat Gij (Israël) zult de Heer kenen. Een feit dus dat Israël de Heer zal kennen !

20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, spreekt de HEERE; Ik zal den hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren.
--> Het zal geschieden, geen enkele twijfel !
--> Ik zal verhoren zegt G-d hier, wederom geen twijfel mogelijk !

Liefde:
Echte Liefde van G-d is onvoorwaardelijk, zelfs als deze niet wordt beantwoord door de andere partij. De wederliefde heeft geen enkele invloed op werkelijke Liefde. Voord e mens is dit onhaalbaar. Het was de echte Liefde voor Israël dat Jezus Zijn offer voor hen bracht aan het kruis, ook al werd Zijn Liefde (zoals door G-d bedoeld en gepland) niet beantwoord. Dat is werkelijke Liefde !
Zo snel Liefde afhankelijk is van het antwoord van de tegenpartij is het geen echte liefde meer.


Wat is de context: Hoererij van Israël. Vervloeking en oordeel. Verbittering dat Israël toch God niet zal bekennen als haar "Man". En dan een spreken van God tot het hart van Israël, met als gevolg een nieuw verbond.
Wat staat er dan: ondertrouw. Waarom ondertrouw? Omdat Israël wordt veilig gesteld.  Gericht en voorbereid. Een nieuwe tijd van eenheid met God. Waarin wordt Israël dan geleid? In de woestijn, staat er. Maar ook: in trouw en rechtvaardigheid en goedertierenheid en barmhartigheid. Ondertrouw is wat Christus aanging met de gemeente: Ef.5:26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.[/quote]
Al vaker heb ik aangetoond dat de gemeente niet alleen de christelijke kerk is, maar dat ook het volk Israël in het OT veelvuldig gemeente wordt genoemd door G-d.
G-d ging in ondertrouw met Israël en Christus met de christelijke kerk, waardoor de G-d van Israël nu OOK een G-d van de heidenen is.

quote:

Lees in dit verband Kol1:21
En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, In het lichaam Zijns vleses, door de dood,  opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou stellen; Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het Evangelie, dat gij gehoord hebt,

Wij uit de heidenen die eerst ver af waren geen G-d hadden, niets voorstelden.
Ver af tov wie? Wel, tov de Jdoen die al dichtbij G-d waren !
Dus wij uit de heidenen die veraf waren van G-d, zijn nu dichtbij gekomen indien we in het geloof blijven.
Maar hier wordt gesproken tegen en over de heidenen die veraf van G-d waren, niet over hen die al dichtbij G-d waren, de Joden. De voorwaarde geldt dus ook voor hen die veraf waren (heidenen) en niet voor hen die al dichtbij waren (Joden).

Alsof je als vader kinderen hebt en adoptiekinderen.
Dan kan je aan de adoptie kinderen andere eisen stellen dan aan je eigen kinderen.
Dan kan je stellen, mijn kinderen heb ik dit en dat beloofd. Jullie, adoptiekinderen kunnen dat ook krijgen, maar de voorwaarde is .... Dat houdt dan niet automatisch in dat deze voorwaarden voor de adoptiekinderen ook geldt voor de eigen kinderen.
 

quote:

En dat gaat terug op de profetie van Jeremia:
Jer. 2:1 En het woord des HEEREN geschiedde tot mij, zeggende: Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd, de liefde van uw ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land.
Israël was de HEERE een heiligheid, de eerstelingen van Zijn inkomst; allen, die hem opaten, werden voor schuldig gehouden; kwaad kwam over hen, spreekt de HEERE.

Dat verband zie ik absoluut niet !
Ik vrees dat deze verbanden door de "kerkinstituten" zijn gelegd, maar er niet zijn. Helaas worden in de bijbel wel vaker verwijzingen gedaan die zouden moeten wijzen op Jezus Christus, die er niet zijn. Ook dat is een vorm van vervangingsleer overigens.


quote:

Als jij dan vindt dat dit op Israël slaat en niet op de christenen; en als jij vindt dat dit niet in Christus is vervuld en uitgekomen voor Israël, dan vraag ik je: weet je wel heel zeker dat je niet gewoon een jood bent?

Een Jood zijn is een Eer voor G-d. Het is G-d Die bepaald welk mens als Jood geboren gaat worden en wie daarvoor niet goed genoeg is. En helaas ben ik door G-d ook niet goed genoeg bevonden om als Jood geboren te worden., maar heeft Hij jou en mij gezegend door mij geloof in Christus te schenken, waardoor jij en ik OOK van dezelfde Genade magen profiteren als Hij de Joden in Eeuwigheid heeft beloofd.

quote:

In ieder geval: in niets correspondeert jouw visie met de reformatorische kijk zoals tot uitdrukking komt in de Statenvertaling. "Tot Mijn bruid nemen" is echt een stap verder gaan dan ondertrouwen !  En ik moet bekennen dat ik opnieuw onaangenaam verrast ben door de Herziene statenvertaling, die jij citeert. Want het woord ondertrouw is gewoon weggelaten.

Daarom lees ik ook altijd de SV en citeer de HSV. De HSV laat het inderdaad op belangrijke punten flinke steken vallen en is daarmee eveneens een minder betrouwbare vertaling.
Maar tot mijn bruid nemen betekend in ondertrouw gaan. Daarmee wordt een dame jour bruid. Wanneer het huwelijk wordt gesloten tussen man en bruid wordt ze pas je vrouw. Iemand tot je bruid nemen is dus in ondertrouw gaan, want wanneer het huwelijk is voltrokken is de bruid verworden tot je vrouw.


...]

quote:

Lees zelf deze en ook de andere relevante kanttekeningen maar even op je gemak. Je hoeft het niet aan te nemen, maar het is wel nutig om te zien hoezeer de reformatorische visie niet strookt met jouw inzichten.

Reformatie is niet meer dan een van de door mensen bedachte kerkleren, small bother. Voor mij geld alleen de Schrift.

[...]

quote:

Als je dit concreet en serieus wilt nemen: stop dan met het spreken over machten en werelden van lichamelijke verdrukking en vleselijke overwinning voor het huidige Israël.

Heb ik geschreven dan dat G-d op een paard zittend met de pijl en boog in de Hand krijg zal voeren? Nee, verlossen van Israël heeft G-d door Jezus Christus gedaan, die Zijn volk met het kruisoffer heeft zalig gemaakt, zoals de Schrift leert. Daarmee de weg vrij gemaakt om de Eeuwige Beloften van G-d aan Israël daarover in de Tenach, te laten vervullen bij de Wederkomst van Christus als de langverwachte Messias van de Joden.

quote:

Volgens sommigen zijn  profetieën reeds in twee betekenissen uitgekomen. Voor een christen (althans voor mij) maakt het niet uit. Het is vervuld in het Koningschap van Jezus Chroistus. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, dan hadden mijn knechten wel gestreden, zei Jezus tegen Pontius Pilatus. Het zwaard is Gods Woord. Er is ondertussen geen twijfel dat God de verlossingen brengt of al gebracht heeft aan Israël. Maar tegelijk staat dat alles in de schaduw van de werkelijke geestelijke realiteit dat alles wijst naar Christus.

Daarom strijden G-d en Jezus ook niet met tanks, raketten en helikopters, maar zullen straks de rampen over de aarde worden uitgegoten, na de opname, zoals Openbaring toont.


quote:

En voor jou, is het van belang om je de vraag te stellen: waarom staat er in Hosea 2 een wegvoeren in de woestijn, de roepstem in de woestijn (Johannes de Doper?) en daarop volgende redding, met een kernwoord: ik zal u weer (ver)horen! Alles draait om het geloof.
En daarna, denk aan Noach: waarom komt God tot zijn verbond? omdat de mens niet gestraft wordt? Integendeel: de mens is slecht vanaf zijn jeugd af, zegt God. Maar God stelt het verbond met de aarde omdat hij Noach's lieflijke offer verhoorde en beantwoorde. Dat is opnieuw geloof.
Jeremia 31
37 Zo zegt de HEERE: Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fondamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.
--> Geen woord over voorwaarden hier: Maar de Eeuwige Belofte dat Hij het zaad Israëls NOOIT zal verwerpen. Dat dat de mens het helaas echt zou kunnen opmeten in haar hele omvang zal nog eerder geschieden.

Als verwende adoptie kinderen (christenen) die als voorwaarde voor de erfenis hebben gekregen om onze schoenen te moeten poetsen op zondag, gaan we nu tegen de echte kinderen (Joden) zeggen dat zij OOK de schoenen op zondag moeten poetsen, omdat ze anders de erfenis zullen mislopen. Terwijl daarover tegen de kinderen met geen woord is gerept. Hen is als echte kinderen gewoon de erfenis beloofd, zonder voorwaarden.

quote:

En zo is het ook In Ezechiël: aan wie moet Ezechiël prediken? Aan het volk dat klaagt dat hun beenderen zijn verdord, en hun verwachting verloren is en zijzelf afgesneden zijn van God. Dàt is het volk dat aangesproken wordt. Opnieuw het geloof en de verwachting van God, als basis van de verlossing.

Was jij niet de broeder small brother, die ook letterlijk de Schrift las? Er wordt duidelijk gesproken over dode beenderen die tot leven worden gewekt, vel over de botten, spieren aanhechten, bloed in de aderen etc. Er staat toch niet tot geloof gewekt? Ja verderop dat de tot leven gewekte volk Israël de Geest van geloof zal ontvangen, opdat ze de Heer zullen (h)er(kennen).

Tot nu toe geeft nog niemand antwoord op mijn vraag hierover, die ik al meerdere malen heb gesteld.
Waarom geloven jullie broeders wel in de opstanding van Christus?
Waarom geloven jullie broeders wel in je eigen opstanding?
Waarom geloven jullie broeders NIET in de opstanding van de Joden? (Ezechiel 37)

quote:

Dan resteert de kwestie van jouw gelijkstellen van het volk, aan alle generaties en alle individuen van dat volk. Lezen we een van de voorbeelden over het "overblijfsel":
Het overblijfsel, de 144.000 bloedlijnen in openbaring 7 en 14, gaat over hen die in leven blijven en niet fysiek zullen sterven. In de grote verdrukking van de wereld, de ongelovigen, afgoddienaren en de nep-christelijke kerk als hoer van babylon, Israël in de grote verdrukking brengen en er zullen er vele en vele omkomen. ;(
Dat overblijfsel heeft dus NIETS te maken net de hoeveelheid door G-d geredde zielen door Christus die als Messias wederkomt.

[...]

Lijkt me duidelijk. Wat mij nog niet duidelijk is hoe jij nu staat tegenover hetgeen ik je eerder berichtte:

[...]

quote:

Tot slot: Ef.2:12
Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen  van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Wederom, tegen en over wie gaat dit?
Wie waren er zonder G-d in de wereld? De heidenen. Dit gaat niet over de Joden want die waren al dichtbij G-d en waren al kinderen van G-d.


quote:

Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

Ook hier, wie was ver van G-d? Wie is nabij gekomen tot G-d? De christenen uit de heidenen. Niet de Joden want die waren al dichtbij G-d.


quote:

Want Hij is onze vrede, Die deze beiden [joden en heidenen] één gemaakt

Welke muur?
De muur die er was tussen Joden en heidenen. De muur die ervoor zorgde dat de Joden dichtbij G-d waren en wij uit de heidenen heel veraf van G-d. ! Die muur is geslecht. Daardoor zijn wij uit de heidenen OOK dichtbij G-d nu, mede-erfgenamen, "adoptiekinderen". Waardoor G-d van Israel nu niet meer alleen de G-d van Israel is maar OOK de G-d van de christenen uit de heidenen ! (Romeinen 3)


quote:

opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis,

Een nieuw mens, BEIDEN (Jood en heiden) in Een Lichaam (Christus) zou verzoenen met G'd.
De Joden verzoenen omdat zij de wet niet zelf konden en kunnen volbrengen.
De heidenen omdat ze de wet nooit hadden of kenden.


quote:

de vijandschap daaraan gedood hebbende.

Welke vijandschap?
Tussen G-d en de Joden door het niet doen van de Wet.
Tussen G-d en de heidenen die uberhaubt niet meetelden bij G-d.

quote:

En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en hen, die nabij waren.

Hier staat het !
u die dichtbij was, de Joden
u die veraf was, de heidenen.

quote:

Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader.

Door Jezus hebben nu zowel de Joden als de heidenen toegang tot de Vader, waar voorheen alleen de Joden (beperkte) toegang hadden.
 

quote:

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen,

De heidenen zijn nu niet meer vreemdelingen veraf en onbetekenende bijwoners, maar medeburgers van de heiligen. Medeburgers van de Joden dus ! En daarmee OOK huisgenoten van G-d, net als de Joden dat al waren.

quote:

en  huisgenoten Gods; Gebouwd  op het fundament der apostelen en profeten,  waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde,

Waarop gebouwd: Op profeten (Jodendom) en apostelen (christendom), waarvan Jezus Christus in beide de Hoeksteen is die beide draagt.

Zie je nu small brother hoe vreselijk arrogant en verwaand onze kerkleer is? Die meent dat bovenstaande betekent dat de Joden zich bij ons christenen (adoptiekinderen) moeten voegen, in plaats van in te zien in nederigheid dat wij uit de heidenen (adoptiekinderen) bij Israël (kinderen) zijn gevoegd ! Schaamte staat mij op mijn wangen, ik schaam me diep voor mijn kerkleer !

Pottenbakker

 • Berichten: 82
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #87 Gepost op: januari 29, 2013, 07:42:47 pm »

quote:

learsi schreef op 29 januari 2013 om 18:12:
[...]

...Zie je nu small brother hoe vreselijk arrogant en verwaand onze kerkleer is? Die meent dat bovenstaande betekent dat de Joden zich bij ons christenen (adoptiekinderen) moeten voegen, in plaats van in te zien in nederigheid dat wij uit de heidenen (adoptiekinderen) bij Israël (kinderen) zijn gevoegd ! Schaamte staat mij op mijn wangen, ik schaam me diep voor mijn kerkleer !

Beste Learsi,
Wat ben jij een arrogante (broeder), om mij zo te beledigen,
omtrent deze "kerkleer".
Deze kerkleer, die bijbel voor mij zo eenvoudig naspreekt en begrijpelijk maakt.
Waarin, ik in de bijbel door mijn ouders ben grootgebracht, zo te beledigen.
Hier heb ik geen woorden voor.
Een "hartelijke"groet.
« Laatst bewerkt op: januari 29, 2013, 07:43:12 pm door Pottenbakker »

learsi

 • Berichten: 2002
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #88 Gepost op: januari 29, 2013, 07:50:33 pm »

quote:

Pottenbakker schreef op 29 januari 2013 om 19:42:
[...]

Beste Learsi,
Wat ben jij een arrogante (broeder), om mij zo te beledigen,
omtrent deze "kerkleer".
Deze kerkleer, die bijbel voor mij zo eenvoudig naspreekt en begrijpelijk maakt.
Waarin, ik in de bijbel door mijn ouders ben grootgebracht, zo te beledigen.
Hier heb ik geen woorden voor.
Een "hartelijke"groet.


Beste pottenbakker, jij jou mening, ik de mijne.
Daarom schrijf ik ook mijn kerkleer, ik beledig dus mijzelf.
Dat jij je ook aangesproken voelt dat mag.
Ik schaam mij voor mijn kerkleer, jij niet en dat mag ook !

Kerk, kerkleer, gereformeerd, hervormd, protestant, katholiek, paus, Vatican, synode Dordrecht etc, het is allemaal niet heilig hoor.
Alleen Vader G-d, Jezus Christus en de Heilige Geest Zijn Heilig !

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Bijbelgebruik volgens Learsi
« Reactie #89 Gepost op: januari 29, 2013, 08:05:49 pm »

quote:

[b][message=372235,noline]learsi schreef op 29 januari 2013 om 18:12[/
Tot nu toe geeft nog niemand antwoord op mijn vraag hierover, die ik al meerdere malen heb gesteld.
Waarom geloven jullie broeders wel in de opstanding van Christus?
Waarom geloven jullie broeders wel in je eigen opstanding?
Waarom geloven jullie broeders NIET in de opstanding van de Joden? (Ezechiel 37)

Als niemand deze vraag beantwoord heeft zal ik mijn gedachten hierover geven.
Niet zelf uitgevonden, maar het één en ander daarover gehoord en gelezen:

quote:


Ez.37:1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen.
 
2 En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der vallei; en ziet, zij waren zeer dor.
 
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij weet het!

4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord.
 
5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.
 
6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
 
Bovenstaande opdracht kreeg Ezechiël. De Here vroeg hem of die beenderen wel konden herleven. Dat is toch ook te wonderlijk om zomaar te geloven. Ezechiël houdt zich een beetje op de vlakte: "Heer, Gij weet het..." Maar toen moest hij profeteren, proclameren, uitspreken met gezag wat God hem opdroeg.

quote:


7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been.
 
8 En ik zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen.

Het waren dorre beenderen. Misschien lagen ze er al duizenden jaren. Op Gods woord hoorde je het kraken van de beenderen. Ze zochten allemaal hun juiste plaats op. Er kwamen zenuwbanen en het werd overtrokken met huid.... maar er was geen geest in die lichamen.
Hiermee werd het natuurlijk herstel van Israël uitgebeeld.

quote:


9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
 
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
 

Het was eerst een natie zonder de geest, Zoals Jesaja 43:8 zegt: blind en doof.
Maar nu volgt het geestelijk herstel. D.w.z. de uitstorting van de Heilige Geest.

quote:

11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

Het herstel van het land, het herstel van het volk. Dit is het "ganse huis Israëls", d.w.z. zoals God het van voor de grondlegging der wereld bedoeld had. Zoals ook Paulus zegt in Rom. 11: Zo zal gans Israël behouden worden.
 

quote:


12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls.
 
 
13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
Je ziet ze uit allerlei landen komen. Zie Jeremia 16:14-18. Je ziet a.h.w. de geraamtes uit de concentratiekampen komen.

quote:

14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Het land is hersteld, een natuurlijk en geestelijk herstel. Zacharia gaat nog verder over het herstel van de breuk tussen Juda en Efraïm en dan tot slot van dit hoofdstuk komt God bij hen wonen:

quote:


22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.
 
23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.
 
24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.
 
25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.

26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.
 
27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
 
28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid.
Het koningshuis van David wordt hersteld voor eeuwig en God zal in hun midden wonen. En wij heidenen, we zullen weten dat God de Here is, die zijn Woord gestand doet.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.