Auteur Topic: Dom bidden  (gelezen 4512 keer)

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Gepost op: januari 30, 2013, 11:42:18 pm »
We weten dat in de bijbel staat dat je "verkeerd" kunt bidden.
Gebeden die niet verhoord worden, omdat we verkeerd bidden.
Maar daarover wil ik het nu net niet hebben.

Ik geloof God als Hij zegt: "bidt, en u zult ontvangen".
Ik geloof God als Hij zegt: "alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen."

Nu hoorde ik van iemand dat het volgende werd gebeden:
• Gebed voor de verdrukte kerk in een bepaald land, met de vraag of God de verdrukte kerk wil bemoedigen door en met Zijn Geest.
• Een gebed voor een zieke vrouw die heel bang is voor wat gaat komen, met ook hier het gebed om die vrouw kracht en rust te geven in haar angst.

En in eerste instantie lijken dit heel mooie bemoedigende gebeden.
Het duurde bij mij ook even voor ik het zag.

Even het eerste gebed:
Wat wordt daar gevraagd?
Er wordt gevraagd om bemoediging voor die verdrukte kerk.
Dat kan God alleen maar geven door die verdrukking in stand te houden.
Want bemoediging geven in verdrukking kan alleen als er verdrukking is.
Hiermee zou je tegelijkertijd bidden om verdrukking en om bemoediging.
Want God wil geven wat je vraagt.

Zo ook bij die bange vrouw.
In feite vraag je zo niet of God die angst wil wegnemen, maar alleen om die angst als het ware dragelijk te maken.
Hiermee zou je tegelijkertijd bidden om angst en om kracht.

Zou je dit dus 'dom' bidden mogen noemen?
We mogen God toch vragen wat we echt willen?!
Einde van de verdrukking.
Einde van de angst.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #1 Gepost op: januari 31, 2013, 07:20:56 pm »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:42:
Zou je dit dus 'dom' bidden mogen noemen?
We mogen God toch vragen wat we echt willen?!
Einde van de verdrukking.
Einde van de angst.

Het heeft te maken met het christelijke geloof.
De mens zoekt beschutting en rust voor het vlees. Dat is de aardse zegening van voorspoed en welvaart en gezondheid.
Maar de christen heeft het vlees gedood, en hij zoekt alleen de eer van God. En Hij heeft geleerd gekregen dat verdrukking voor een christen een vorm van rijkdom is, want:

1. De eigen pijn en het eigen lijden en de eigen armoede, staan in schril contrast met de heerlijkheid en redding waaraan een christen deelneemt. Die christenen, laten dus het duidelijkste zien aan de wereld hoe werkelijk`waar die heerlijkheid is waarin zij deelnemen.
2. En ten tweede mogen die christenen aan God in hun persoonlijk geloof communiceren en tonen dat zij in hun geredde staat alléén hun heil blijven vestigen op God alléén.

Het voorgaande is natuurlijk meer theorisch dan praktisch. Want de kennis en de heerlijkheid van de geest, neemt niet de realiteit weg dat het vlees trekt, en begeert, en pijn en verdrukking en armoede ook als lijden ervaart. Laat deze drinkbeker - kon het zijn - aan mij voorbijgaan, sprak zelfs Jezus, en vervolgde: maar Uw wil geschiede. En Paulus schrijft er ook indringend over, als hij zijn verlangen uitdrukt om van het vlees bevrijd te worden en in de heerlijkheid van Christus te mogen zijn.

Het spanningsveld tussen deze geestelijke zaken die alle een doorwerking hebben in werken van het vlees en vruchten van de geest, bepaalt denk ik je positie als levend mens in een levende relatie met God. Het is nooit helemaal het ene, maar altijd ook iets van het andere. Waarbij de vleselijke ellende een hulp is om tot God te komen, en de vleselijke rijkdom (en vervulde begeerte of rust), een afstand tot God schept. Want het schept rust. Terwijl de werkelijk Rust die er toe doet, de rust in Christus is.
Maar tot zover heeft het iets abstracts. Iets van theorie waar Paulus over spreekt, maar dat toch moeilijk is in de praktijk.

En dat is niet goed. Want de praktijk en theorie horen een symfonie te vormen tot eer van God en tot harmonie met je leven op aarde. En daarom dient de theorie die we leren bij Paulus, een diepte te krijgen in David. David geloofde een concreet geloof. Hij geloofde Gods inmenging in alles. En hij verwachtte zijn hulp en zijn redding concreet. En hij duidde alles om hem heen in termen van Gods eer en heerlijkheid tegenover de goddelozen. Het was niet God tegenover hem, maar God samen met hem, tegenover de goddelozen. Dat spreekt van geloof, vertrouwen, en een levende relatie. David verwachtte het bij eigen leven. Maar hij schakelde moeiteloos en naadloos door van leven naar het leven na dit leven, en hij wist dat hij de overwinning in God vooruit veiliggesteld had. Elke situatie had de eigen praktische moeiten en rijkdommen en geestelijke verdrukkingen en heerlijkheden Dat wordt een palet waarin de Geest blijft voeden, en het vlees van tijd tot tijd ook beschutting en versterking krijgt. Om hier een stukje beleving en gevoel in 'bevindelijkheid' bij te krijgen, is denk ik goed om de psalmen van David heel dicht op het hart te hebben. Als hij in verdrukking was, dan zag hij dat gelijk ook als iets dat God aanging.

Hoe dan ook, het laat onverlet dat er gebeden wordt en in het gebed uitkomst wordt gevraagd. Sinds de komst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest, is de bemoedigende basis van christenen, dat het voor ons net als voor David, niet meer uit maakt dat we sterven en dat we lijden, want de verlossing is reeds deel van ons gemoed en ons leven. De dood is overwonnen. We mogen eten van de boom des levens, en genieten het dagelijkse manna. God verzorgt, en meer dan het dagelijkse eten hoeven wij niet te vragen. Want de moeiten van morgen bezorgen ook vruchten van de Geest.
 
Het is vanuit die bevrijde basis, dat een christen niet zo nodig om uitkomst in materiële betekenis bidt. De verdrukking loutert en brengt Gods eer in zijn persoonlijk geloof.
En tegelijk is er de vaststelling dat de basis een spanningsveld en een open omgeving biedt van communicatie met God. Die communicatie krijgt een persoonlijke kleur door persoonlijke gedachten. Waar de een vraagt om erbarming en een praktische uitkomst omdat het vlees moeite lijdt, vraagt de ander om nadering tot de heerlijkheid van God. Beide varianten kun je in het spanningsveld van vlees en geest op een verkeerde manier uitdrukking geven of gevoelens toekennen. "Dom" bidden is dus eigenlijk nooit sprake van als het gaat om het resultaat dat je vraagt.

Maar dom bidden bestaat wel in geestelijke zin: want het is belangrijk dat je beseft of je bidt ten dienste van het vlees (rust alhier) of te dienste van de geest (rust in Christus). Want te vaak wordt het een mengelmoesje waarbij er wel geloof is, maar waarbij het gevoel een eigen weg gaat, en zich niet zo gemakkelijk meer laat onderscheiden als vlees of geest, of iets van beide.
Maar wel een voorbeeld waaraan ik me nog wel eens stoor: Bij de voorbede wordt nogal vaak gebeden voor werking van een medicijn, of de zegening van de hand van een dokter, of de zegening van een uitslag van een onderzoek. Dat vind ik persoonlijk niet fraai; hoewel bergijpelijk. Want de weg van de wetenschap is een weg van het kennen en het weten en het vertrouwen op wat het oog ziet en het oor hoort van de wetenschap. Maar de weg van het gelovig gebed gaat rechtstreekst tot Gods troon. En daar zou ik zeker niet een voorselectie willen specificeren bij God, hoe Hij zijn zegenende hand concretiseert. Ja, het is zelfs zo dat ik voor de troon van God mij zou schamen om een expliciete voorkeur uit te spreken voor bepaalde wegen waarin de eer en de heerlijheid van God juist niet als zodanig wordt onderkend, en geëerd. Zwart-wit: een ziekbed in geloofsvertrouwen is 'geestelijker' dan een genezing door een 'gezegend medicijn'. Het verschil is de communicatie en de plaats die God krijgt tegenover de wereld, en in het bijzonder binnen in je hart in je eigen geloof. In het gebed zou ik dus veeleer de vraag centraal willen zien om geestelijke bijstand, dat is inderdaad volharding c.q. uitredding in gehoorzame onderwerping aan Gods Raad en heilsweg. En bij concrete verbiddingen die bijstand vragen onder het erkennen en beseffen in hoeverre we daarbij toch vertrouwen stellen in zaken die de mens onder controle heeft. Want de mens heeft helemaal niets onder controle. En een gelovige biddend hart, ontkoppelt zichzelf dus geheel van alle menselijke omstandigheden. Want alleen bij God is redding en uitkomst te verwachten.
Een eenvoudig voorbeeld is dat je in het donker bent, en bidt voor een licht om in het donker te schijnen. Of dat je in het donker bidt voor batterijen voor je lamp, als die zwakker begint te schijnen. En een derde voorbeeld is dat je voor overdag bidt om (batterijen voor) een licht om beter te schijnen. Ook eenvoudige voorbeelden, maar minder eenvoudig is om te bepalen in welke situatie we bidden om iets dat we niet zien, hoewel het al in het daglicht ligt, en in welke situatie we bidden om concrete middelen, terwijl dat middel slechts een enkel voorbeeld was van die enrome hoeveelheid ana geandewerken die God kan inzetten tot genezing. Of tot heil. Door eigen beperkt zicht, kan het volop aanwezige licht soms niet gezien worden, en door eigen kleingeloof kan de verwachting van God soms héél beperkt worden.

Moraal:
1) Het risico van alle stuur en beslissing overlaten aan God is dat er ook niet meer wordt gehoopt op het wonderlijke en overvloedige van Gods genade. Volhardende toenadering en verhardende verafstandiging kunnen dan ineens griezelig dicht bij elkaar blijken te liggen.
2) Het risico van berustend bidden, is dat er een vervlakking optreedt in de persoonlijke band met God. De emotie wordt dan minder diep. Het gelovige smeken omdat je alles van God verwacht, kan dan ineens griezelig dicht blijken te liggen bij ongelovige berusting dat God niets in het bijzonder zal doen.

De slotsom is dat je het niet kunt beredeneren. Je kunt wel lijnen uitzetten hoe je ermee zou moeten omgaan, maar het gebed is persoonlijke communicatie. Het is de verborgen omgang van God met zijn gunstgenoten. Daar moeten we ons niet teveel in willen mengen; want daar is specifiek de Heilige Geest voor gegeven.
Wel blijft overeind de vingerwijzing om in alles de psalmen van David dicht op het hart te houden, want dat is een zwaar onderschatte bron van geestelijke verlichting en verruiming van het zicht:

quote:

Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld; ik brul van het geruis mijns harten. Heere! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen. Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.
Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plage, en mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken; en die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen, en zij overdenken den gansen dag listen. Ik daarentegen ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet. Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.
Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, Heere, mijn God!
Want ik zeide: Dat zij zich toch over mij niet verblijden! Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken.
Want ik ben tot hinken gereed, en mijn smart is steeds voor mij.
Want ik maak U mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.
Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig; en die mij om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, staan mij tegen, omdat ik het goede najaag.
Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God! wees niet verre van mij.
Haast U tot mijn hulp, Heere, mijn heil!
David wordt verdrukt. En hij bidt om uitkomst. Maar welke uitkomst bidt hij?? Niet de lichamelijke rust, want hij kent zijn zonde en weet dat de zonde hem terecht wordt aangerekend. Maar hij bidt dat de vijanden niet wordt gegund om hem tot spot te maken. Hij bidt niet om uitkomst, maar om het behoeden voor zijn voet, dat die niet wankelt. Dat is het gebed om volharding. En in dat gebed om volharding vraagt hij aan God om dichtbij te komen, om te haasten, om hem tot overeindblijven tot Hulp te zijn. Zijn heil.

Ps.138:3 Ten dage, als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
Ps.27:1 De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
Ps 31,11 Want mijn leven is verteerd van droefenis, en mijn jaren van zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid, en mijn beenderen zijn doorknaagd.

quote:

Ps.111; "Een psalm voor Learsi" :+
Hallelujah! Ik zal den HEERE loven van ganser harte; In den raad en vergadering der oprechten. De werken des HEEREN zijn groot; zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben.
Zijn doen is majesteit en heerlijkheid; en Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt; de HEERE is genadig en barmhartig. Hij heeft dengenen, die Hem vrezen, spijs gegeven; Hij gedenkt in der eeuwigheid aan Zijn verbond. Hij heeft de kracht Zijner werken Zijn volke bekend gemaakt; hun gevende de erve der heidenen.
De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel; al Zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid; zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid. Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; Hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Zijn Naam is heilig en vreselijk. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; allen, die ze doen, hebben goed verstand; zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Hij heeft de kracht Zijner werken Zijn volke bekend gemaakt; hun gevende de erve der heidenen.


Ps.33; "Een psalm voor learsi" :+
Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten. Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal. Want des HEEREN woord is recht, en al Zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN. Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.
De HEERE vernietigt den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.
De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.
Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.
Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken.
Een koning wordt niet behouden door een groot heir; een held wordt niet gered door grote kracht; Het paard feilt ter overwinning, en bevrijdt niet door zijn grote sterkte. Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger.
Onze ziel verbeidt den HEERE; Hij is onze Hulp en ons Schild.
Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen. Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen.

Kernwoorden:
Géén verbondsgearriveerdheid. Rechtvaardigen. Hoop. Verlossing. Blijdschap. Concrete verwachtingen. Maar wel verwachtingen tot overeind blijven in de Heere, en tot het niet rusten in de zonde. Omdat je weet dat de rust alleen komt via de rechtvaardige weg, en ook zeker komt op des Heeren tijd. Want je weet dat God het goede met je doet. En geestelijke gearriveerdheid gebouwd op liefde alleen: dat is Heil waarin je weet deel te hebben. En wel leven met, maar geen enkel vertrouwen stellen op de haalbaarheden en zekerheden van deze wereld. Want God alléén regeert.
« Laatst bewerkt op: januari 31, 2013, 07:30:15 pm door small brother »

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #2 Gepost op: januari 31, 2013, 07:46:04 pm »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:42:
We weten dat in de bijbel staat dat je "verkeerd" kunt bidden.
Gebeden die niet verhoord worden, omdat we verkeerd bidden.
Maar daarover wil ik het nu net niet hebben.

Ik geloof God als Hij zegt: "bidt, en u zult ontvangen".
Ik geloof God als Hij zegt: "alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen."

Nu hoorde ik van iemand dat het volgende werd gebeden:
• Gebed voor de verdrukte kerk in een bepaald land, met de vraag of God de verdrukte kerk wil bemoedigen door en met Zijn Geest.
• Een gebed voor een zieke vrouw die heel bang is voor wat gaat komen, met ook hier het gebed om die vrouw kracht en rust te geven in haar angst.

En in eerste instantie lijken dit heel mooie bemoedigende gebeden.
Het duurde bij mij ook even voor ik het zag.

Even het eerste gebed:
Wat wordt daar gevraagd?
Er wordt gevraagd om bemoediging voor die verdrukte kerk.
Dat kan God alleen maar geven door die verdrukking in stand te houden.
Want bemoediging geven in verdrukking kan alleen als er verdrukking is.
Hiermee zou je tegelijkertijd bidden om verdrukking en om bemoediging.
Want God wil geven wat je vraagt.
Het is soms onbegrijpelijk, maar er zijn vervolgde christenen die het een voorrecht vinden om voor God te lijden:

quote:


Fil.1:29 Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
Fil.2:
29 Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke mensen in ere.
30 Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak.
2 Tim.2:3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.


God wil ons niet in de eerste plaats van de moeite bevrijden, maar ons er door vormen, zo dat we gaan vertrouwen op Hem. Dat staat voorop.

Wij willen meteen een oplossing voor ons probleem. Daar moet God dan voor zorgen. Maar God laat problemen vaak toe om ons meer en meer op Hem te richten en Hem te vertrouwen. Dat brengt strijd voor ons.  

Als we dat doel voor ogen houden in ons gebed, zal God ons verhoren. Dan zullen we dat doel in Zijn kracht bereiken. Maar Hij heeft ook oog voor de moeiten waar we doorheen gaan.

Hier een relaas van een Chinese huiskerkleider uit het boek "Volhardend geloof" een uitgave van Open Doors. De schrijver is Ronald Boyd/Macmillan (blz. 118):

De apostel Paulus zou daarmee instemmen. Vanuit een gevangeniscel schrijft hij aan de vervolgde Filippenzen: “Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden (Fil. 1:29). Het is opmerkelijk dat blijkt dat de meeste vervolgde christenen hun lijden als een eer beschouwen, omdat zij de genade ontvingen zich nog meer één te weten met hun Heer. Het is zoals Xu Yongze zich herinnerde, wat hij gebonden aan gevangenispoorten in een martelende kruisiginghouding ondervond: “ik voelde een enorme golf van blijdschap over me heen stromen, vanaf mijn hoofd tot mijn tenen, en mijn geest riep: ´o, ik ben ten slotte waardig bevonden om een beetje voor Jezus te lijden, van datgene wat Hij voor mij heeft geleden.´”
Inderdaad, dit is de ervaring van echte en zwaar vervolgde christenen.
.................
In het begin van 2002 nam ik drie westerse vrienden mee naar een huiskerk in Beijing. In deze huiskerk begonnen ze altijd met dezelfde vraag aan ieder lid: “wat zijn jouw wonden voor Christus deze week?” Toen de westerse christenen aan de beurt waren, zeiden ze: “O, wij hebben eigenlijk geen wonden, wij wonen in vrije landen, ziet u.” Het bleef lang stil. Toen nam een vrouw het woord en zei, meer uit  naïviteit dan uit ironie, “bedoelt u dat je in vrije landen geen deel hebt aan de geestelijke strijd?”
De huiskerkleider dacht even na en zei heel beleefd tot de bezoekers: “jullie wonden mogen misschien niet zo bloedig zijn, maar van alle christenen wordt gevraagd een kruis te dragen. Dat kruis zal je wonden toebrengen, maar neem dit van ons aan: deze wonden zullen je vreugde brengen. Dat is de grote paradox van vervolging: hoewel de wonden best pijn zullen doen, ze zullen Jezus dichter bij brengen, zoals geen enkele andere ervaring dat kan.”

quote:


Zo ook bij die bange vrouw.
In feite vraag je zo niet of God die angst wil wegnemen, maar alleen om die angst als het ware dragelijk te maken.
Hiermee zou je tegelijkertijd bidden om angst en om kracht.

Over de zegen van het lijden heb ik eens op mijn weblog geschreven.
Het is hier te lezen.

quote:


Zou je dit dus 'dom' bidden mogen noemen?
We mogen God toch vragen wat we echt willen?!
Einde van de verdrukking.
Einde van de angst.
Ja, dat mag ook. Maar we moeten wel voor ogen houden dat het lijden een functie kan hebben, waarvan wij het nut misschien niet inzien. En God kan voor wonderbaarlijke uitreddingen zorgen. Maar dat moet niet voorop staan.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

HarryK

 • Berichten: 288
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #3 Gepost op: februari 01, 2013, 11:20:36 am »

quote:


 :-) Leuk geprobeerd SB.
Maar het gaat hier wel steeds over de daden van de mensen, niet over de mensen zelf.
Dear Jesus, i have a problem ... it's me

Dear child, I have the answer ... it's Me

small brother

 • Berichten: 1309
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #4 Gepost op: februari 01, 2013, 11:49:30 am »
Wat bedoel je?
Als het gaat om het bidden om daden: Dan is van belang of het iets voor God is wat we bidden; of toch voor onszelf.
Voor openbaarheid van rechtvaardigheid: dat is voor God.
Voor neerslaan van losbandigheid, onrecht en geweld: dat is voor God.

Maar Gods daden voor onszelf, daarvoor geldt: waren we dan nog niet gered? Is God dan niet ons licht en ons heil? Willen we wel zo graag dat God ons genadig is? Is Gods eer wel het hoogste doel en de liefste wens? Geloven we eigenlijk wel dat wij veilig en gezekerd zijn, en voorzien van de heerlijkheid van Gods toeziende oog?

Of zal onze ziel meer oog voor de eigen directe rust, zodat God wordt gevraagd om Gods heil te bewerken via de eigen rust..
Dat laatste is eigenlijk wat de mens het meest typeert: God dienen, maar ten diepste meer uit zijn op eigen rust.

Maar God heeft Het gedaan. Dat is: God heeft ons verkoren als Zijn Kinderen en een heerlijke toekomst voorspeld. De redding is er dus al en die komt ook al. En daarom mogen we concreet ook de vervulling bidden als het vlees trekt en plaagt en benauwheid brengt. Maar vanuit het geloof weten we dat we alléén maar sterkte nodig hebben voor dit moment. Want de concrete redding is zeker al onderweg.
En vooraf zekergesteld en aangekondigd als heerlijkheid der heerlijkheden.
« Laatst bewerkt op: februari 01, 2013, 02:21:07 pm door small brother »

Hendrik-NG

 • Berichten: 3757
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #5 Gepost op: februari 07, 2013, 09:55:46 am »

quote:

Ozombi schreef op 07 februari 2013 om 05:46:
Wat een gezever.....dom bidden of verkeerd bidden heeft dezelfde impact,
namelijk helemaal niets. 99% van de gebeden door mensen ondernomen valt binnen die categorie. Waarom dan drukte maken over een enkel woord?

Kijk. Dat vind ik nu weer gezever...

Zelfs "dom" of "verkeerd" bidden (als dat al mogelijk is) kan een impact hebben...

Als God wil geven wat de mens nodig heeft, dan geeft Hij dat... Er is niets "doms" of "verkeerds" aan het "in nood roepen tot God", al zou het b.v. gaan om "het zoeken van steun in tijdens van verdrukking" (en spreekt daar de verwachting uit dat die verdrukking dan nog wel een tijdje door zal gaan, alsof God niet bij machte zou zijn om ook daar een einde aan te maken...)

Mat 6:6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.


Uit de context waarin Mattheus deze uitspraak plaatst blijkt al dat hij niet denkt aan het "aanbidden in geest en waarheid" waar Johannes over spreekt. Maar aan het bidden op een plek die de tegenhanger is van "het bidden in de volle openbaarheid" ("op de hoek van de straat", dus): namelijk "thuis met de deur dicht"...

Maar Jezus leert direct daarna dat de mens daarbij vooral (enkel??) voor ogen moet hebben:
- de wens dat Gods naam geheiligd mag worden en zijn wil mag worden gedaan.
- het feit dat hij hemelbrood nodig heeft en hij hier om mag (nee: moet - in de zin van "dat is broodnodig") vragen.
- het feit dat de mens "in het krijt staat bij..." en hier niet in mag berusten.
- dat hij uit de greep van het kwade bevrijd moet worden.

Het zoeken van God moet dus gepaard gaan met de innerlijke wens tot "verandering/bekering", het "zoeken van Gods leiding in het leven"...

En wat "al het andere betreft": "Onze Vader weet immers wat we nodig hebben, nog vóór we het hem vragen" en "Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden"...

Dat we vervolgens niet alles direct krijgen wat wij willen is een heel andere kwestie... Wat daarvan in overeenstemming is met Gods wil en in dienst staat van zijn Koninkrijk kan alleen Hij ons vertellen... Maar die "behoeften" uitspreken en aan God voorleggen is m.i. nooit "dom" of "verkeerd"... Al kan hierin wel onze "onwetendheid" en "feilbaarheid" aan het licht komen... Maar in die begrippen ontbreekt het "morele oordeel" dat vast zit aan de woorden "dom" en "verkeerd"...
'De roeping van de mens is mens te zijn!'

pyro

 • Berichten: 779
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #6 Gepost op: februari 07, 2013, 10:01:25 am »

quote:

HarryK schreef op 30 januari 2013 om 23:42:
We weten dat in de bijbel staat dat je "verkeerd" kunt bidden.
Gebeden die niet verhoord worden, omdat we verkeerd bidden.
Maar daarover wil ik het nu net niet hebben.

Ik geloof God als Hij zegt: "bidt, en u zult ontvangen".
Ik geloof God als Hij zegt: "alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen."

Nu hoorde ik van iemand dat het volgende werd gebeden:
• Gebed voor de verdrukte kerk in een bepaald land, met de vraag of God de verdrukte kerk wil bemoedigen door en met Zijn Geest.
• Een gebed voor een zieke vrouw die heel bang is voor wat gaat komen, met ook hier het gebed om die vrouw kracht en rust te geven in haar angst.

En in eerste instantie lijken dit heel mooie bemoedigende gebeden.
Het duurde bij mij ook even voor ik het zag.

Even het eerste gebed:
Wat wordt daar gevraagd?
Er wordt gevraagd om bemoediging voor die verdrukte kerk.
Dat kan God alleen maar geven door die verdrukking in stand te houden.
Want bemoediging geven in verdrukking kan alleen als er verdrukking is.
Hiermee zou je tegelijkertijd bidden om verdrukking en om bemoediging.
Want God wil geven wat je vraagt.

Zo ook bij die bange vrouw.
In feite vraag je zo niet of God die angst wil wegnemen, maar alleen om die angst als het ware dragelijk te maken.
Hiermee zou je tegelijkertijd bidden om angst en om kracht.

Zou je dit dus 'dom' bidden mogen noemen?
We mogen God toch vragen wat we echt willen?!
Einde van de verdrukking.
Einde van de angst.


In de eerste plaats moeten we ons niet te druk maken over een formulering. In Romeinen 8:26 en 27 onderkent Paulus dat we so wie so niet weten wat we zullen bidden naar behoren, maar dat de Geest zelf voor ons pleit. En Jezus zei dat God al weet wij nodig hebben, nog voordat we bidden. We worden niet verhoord vanwege onze woordkeuze, maar doordat we in geloof bij God brengen wat in ons hart is. Er zit iets ontmoedigends in jouw notie van ‘dom’ bidden, alsof  onze menselijke onwetendheid voor God een belemmering zou zijn.
Als jij wilt bidden voor het einde van verdrukking, bid dan voor het einde van verdrukking. Het is de vraag of dat gebeurt, immers Jezus heeft gezegd: ‘in de wereld lijd je verdrukking’.
Als je wilt bidden voor het einde van de angst van een zieke vrouw, bid daar dan voor. Misschien wil God die vrouw wel genezen, dan ben jij dus dom (lees: onwetend) met je gebed om het einde van de angst.
Maar maak je daar geen zorgen over. Breng eenvoudig al je wensen en noden vrijmoedig bij God en geloof dat het antwoord jouw eigen inzicht en wijsheid overtreft.
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 10:04:18 am door pyro »

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #7 Gepost op: februari 07, 2013, 09:21:42 pm »
Ik vind dat HarryK helder verwoordt waar hij het over wil hebben:
- niet over verkeerd bidden, waarbij een onoprecht iemand God voor zijn eigen nut/plezier inschakelt
- maar over het oprechte gebed waarin de bidder zijn zinnen krom formuleert zodat hij eigenlijk bidt om iets dat hij niet wil. 'Kracht voor het dragen van de pijn' ipv het 'wegnemen van de pijn' bijvoorbeeld. De vervulling van het eerste gebed houdt automatisch het pijnlijden in stand.

Ik denk dat God wel raad weet met onze domme gebeden. Paulus geeft een voorzet in zijn brief aan de Romeinen:

quote:

H8
26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
« Laatst bewerkt op: februari 07, 2013, 09:28:50 pm door elle »
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Riemer Lap

 • was: okidoki
 • Berichten: 8804
 • @ werkt altijd.
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #8 Gepost op: februari 08, 2013, 12:48:12 am »
Net zoiets als de standaard gebeden van ooit:
"Daar menig één eet brood der smarte hebt gij ons mild en wel gevoed"
Op de tafel stonden 8 niet aangeroerde borden met tuinbonen. Geen der kinderen at dit. Er was niet mild en zeker niet "wel" gevoed.
Mail me maar als je wat wilt weten

elle

 • Moderator
 • Berichten: 7583
 • The way of the leaf
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #9 Gepost op: februari 08, 2013, 05:57:03 pm »
Modbreak:
Topic opgeschoond.
Probeer eerst te doorgronden wat de TS bedoelt met 'dom bidden' voor je een mening spuit of met bijbelteksten strooit. Blijf ontopic, hou je verre van meta-discussie.
"Ask not what the Body can do for you. Ask what you can do for the Body."[/]

Adinomis

 • Berichten: 1813
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #10 Gepost op: februari 08, 2013, 06:35:46 pm »

quote:

Riemer Lap schreef op 08 februari 2013 om 00:48:
Net zoiets als de standaard gebeden van ooit:
"Daar menig één eet brood der smarte hebt gij ons mild en wel gevoed"
Op de tafel stonden 8 niet aangeroerde borden met tuinbonen. Geen der kinderen at dit. Er was niet mild en zeker niet "wel" gevoed.


Het lijkt me dat er wel mild gevoed werd, maar dat de "nooddruft" uit het gebed al lang was overschreden.

Dat noemden ze bij ons vroeger het "kleefgebed" ;) :

Doch geef dat onze ziele niet aan dit vergank'lijk leven "kleef..."

Niettemin was en is dat een opportuun gebed, alleen verouderde zinvorming.
En ja, het werd vaak gedachtenloos opgedreund.
Rom.12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Trajecto

 • Berichten: 4990
 • Nulla aetas ad discendum sera
  • Bekijk profiel
Dom bidden
« Reactie #11 Gepost op: februari 08, 2013, 07:02:58 pm »
Ha ha, het "kleefgebed".
Hier is het.
(Mag wel even, hè elle?)
En al heb je het afgeraffeld indertijd, denk er nu dan toch eens over na!

O Heer', wij danken U van harte,
Voor nooddruft en voor overvloed;
Waar menig mens eet brood der smarte,
Hebt Gij ons mild en wel gevoed;
Doch geef, dat onze ziele niet
Aan dit vergank'lijk leven kleev',
Maar alles doe, wat Gij gebiedt,
En eind'lijk eeuwig bij U leev'.