Auteur Topic: The rape of Europe (Europa ontwricht)  (gelezen 4623 keer)

nicodemus

 • Berichten: 156
  • Bekijk profiel
The rape of Europe (Europa ontwricht)
« Reactie #15 Gepost op: februari 17, 2013, 01:01:33 pm »
Hallo Mandarijn,

Ik heb je 'link' gevolgd en enkele filmpjes bekeken van David Hathaway. Zijn uitleg komt in grote mate overeen met de inzichten die met name de beweging der Zevende Dags Adventisten geopenbaard hebben, sinds 1833 (Millerieten). David legt ook de vinger op de juiste plaats, als het gaat om hetgeen E.G.White leerde, in haar tijd. Zij stierf in 1915!

Het onderscheidt tussen David Hathaway en E.G. White zit in de oorsprong en Bijbels fundament. De Adventbeweging is van oorsprong een geloofsbeweging die "over de gehele wereld" verspreid zou worden vanuit Bijbels perspectief (Openbaring 10). Dat is ook gebeurd, nadat door de Hemelse Vader het fundament was voorbereid, voorvloeïnde uit de afgelopen periode van de 2300 avonden en morgens, zoals Daniël die uitlegt. Haar wereldwijde en zeer gezegende werk begon in 1849 al in Palestina, waar Joden en Palestijnen gedoopt werden en breidde zich met een enorme snelheid uit over de gehele wereld vanaf 1874.

Daniël verwijst al, aan het einde van zijn profetie, naar het ontstaan van een geo-political en religieuze macht die tot staan wordt gebracht in 1798; (Zie Dan 7:17-23) en herstelt in 1929. De Adventbeweging die dus ook inderdaad begon als een gemeenschap "uit alle taal, stam natie en volk" en daarom ook in Amerika begon (Een volk dat begon te bestaan uit de grote volksverhuizing uit, voornamelijk, Europese Staten als 'een beest uit de aarde') is dus de oorzaak van het einde van de profetie van Daniël, afgesloten met hoofdstuk 12, de op handen zijnde wederkomst van Michaël de grote Vorst!. Overigens, zowel in Europa als de Verenigde Staten kwam een Reformatie op gang. De Allerhoogste God toonde hiermeen aan, dat Hij het laatste woord heeft en dat Hij wil, dat de mensen dé uiteindelijke keus zouden kunnen maken, die gelegenheid ook (nog) geboden wordt. Een teken dat er dus een "spoedig einde" komt aan de Genade (-tijd).

Wel, als dus 1843 het begin van de Grote Verzoendag is, in het Hemels Heiligdom, dan is ook te verstaan, dat er zowel binnen de Verenigde Staten als Europa een "tegenbeweging" opgekomen is, omdat Satan de eindstrijd met de Allerhoogste God, aan wil gaan, om "te kunnen verslinden ('winnen') die hij kan.....zelfs de meeste getrouwen van de Heer Jezus. Hiermee zijn we dan aanbeland bij de voeten van leem en ijzer, die het Beeld van Nebukadnessar toont. De tenen zijn de symboliek van een 'verdeeld' Europa, dat geen echte éénheid zal worden. Het Beeld gaat dan 'wankelen' het Beeld zal dan gaan 'wankelen', economische, maatschappelijke en geloofskwesties kopen dan zo met elkaar in conflict dat de EU commisie een 'godheid' zal oproepen in te grijpen, om het tijd te keren om het zinkende schip te redden.
Zijn  zullen dan het Pausdom roepen om hen 'te verlossen', immers zij "rederneren en overleggen in het vlees" in plaats 'door water en (Hemelse) Geest'.

David Hatthaway legt dat ook zeer goed uit. Het feit dat de EU bestuurders dat laatste gebouw van de EU regering in Brussel naar het voorbeeld van 'Babylon' hebben laten bouwen, geeft blijk dat men geestelijke Grootspraak tegen de Allerhoogste doet en meent 'boven de Allerhoogste God' uit te kunnen stijgen.
In dié lijn volgen zij dan ook precies de (profetische) weg waarin de Bisschop van Rome (herstelt van zijn wonde) diezelfde Grootspraak uit in Kerkelijke zin.
 
David Hathaway is zeker een interessante aanvulling, want hij legt wel heel exact de profetie van Daniël en Openbaring uit aan beelden en historische feiten.

Al deze zaken werden door Mw. E.G. White in dromen en visioenen reeds ervaren, ook met Jezus persoonlijk, waar ik later nog misschien op terug kom. Nu, het gaat in ons geloof niet om het Geloof in of aan mensen (Bijbels getal 6) maar om de Waarheid 'in Christus' de mens en godheid van het getal 7, de volmaakte mens, door Zijn verbondenheid met de Heilige Geest.

Bijbel en (Geestelijke-) profetie zijn belangrijk om voorbereid te worden op de Wederkomst en als burger van een ander Rijk, dan waar wij in wonen.

En zo wordt dus duidelijk dat elke geloofsorganisatie hoe dan ook, nooit één eiland op zichzelf kan zijn. Want het nog altijd Christus die de Alfa en de Omega is! Want over de mensen die menen dat zij 'in Christus' zijn en oprecht menen dat zij "binnengegaan" zijn; leert Jezus het volgende:

Johannes 10
 
De goede herder

quote:

1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
 
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’

19 Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei. 20 Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’ 21 Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’
 
Geloof en ongeloof

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’
 
31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen, 32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’ 33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’ 34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? 35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, 36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben? 37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, 38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’ 39 En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.
 
40 Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef hij. 41 Veel mensen kwamen naar hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’ 42 En velen kwamen daar tot geloof in Christus.


Dus Mandarijn, dat wat de Allerhoogste God, in de profetische lijn heeft uitgezet en geopenbaard, vinden we nu ook heden ten dage terug op andere wijzen, door andere schapen, dan alleen de officiêle kerken. De Geest gaat immets waar Hij wil.
Wel moeten de beweringen juist zijn en in overeenstemming met de Schrift, ook daar heeft de Bijbel een antwoord op:

Citaat
Profetie is een belangrijke gave van de Geest die God geeft om zijn kerk te leiden. Hij heeft beloofd profeten te blijven sturen tot het einde der tijden, in het bijzonder de geest der profetie tot zijn overblijfsel (van alle tijden).

-God zendt profeten om ons zijn bedoelingen te openbaren. Amos 3:7.

- De gave der profetie zal bestaan totdat de kerk volledige rijpheid en eenheid heeft bereikt. Efeziërs 4:11-13.

- De Geest brengt vertroosting, leiding en berisping. Johannes 16:7-14.

- Er zullen in de laatste dagen profeten zijn. JoëI2:28,29.

- Gods overblijfsel heeft de geest der profetie. Openbaring 12:17; 19:10.

-In bijbelse tijden schreven niet alle profeten boeken die in de Bijbel zijn opgenomen. Sommigen schreven boeken of gaven boodschappen door die geen deel van de Bijbel werden. 2 Samuël 7:3-11 ; Lucas 2:36; 1 Kronieken 29 :29; 2 Kronieken 9:29.
De boodschappen die Ellen White in gezichten en dromen ontving, doorstonden de bijbelse toets van belijdenis van Christus, vervulling en harmonie met de Schrift. Zij brachten ook goede vruchten voort voor Gods koninkrijk.

-Gods profeten belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. 1 Johannes 4:13.

-Vervulling is ook een toets van de profetische gave. Jeremia 28:9.

-Gods profeten ontvangen gezichten en dromen. Numeri 12:6;Handelingen2:14-21.

-Een ware profeet is niet in tegenspraak met Gods openbaring door de profeten en zijn Zoon Jezus Christus in het verleden. Hebreeën 1 :1-3;Jesaja8:20; Lucas 24:2527.

-Ware profeten worden gekend aan de goede vruchten die hun boodschap voortbrengen. Matt 7:15-20.

Teksten voor verdere studie: 1 Tessalonicenzen 5:20,21; 2 Kronieken 20:20.

Met de beeldende verklaringen van David Hathaway worden we zeker goed ingelicht, over hetgeen ons, te beginnen in Europa, te wachten staat.
Maar we hebben de Heilige Geest, persoonlijk en met kracht nodig, om zulke
beeldend verklarende onderwerpen te (leren en kunnen) begrijpen, om standvastig te zijn in de overuiging, dat er maar één Deur en Allerhoogste God -in de hemel is! Dat kan alleen als we een intens gebedsleven leiden en vertouwen op de Heer, die spoedig zal wederkeren; ook in slechte tijden en staande bij weerbarstige tegenstand!

Hartelijke groet

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
The rape of Europe (Europa ontwricht)
« Reactie #16 Gepost op: februari 17, 2013, 01:40:27 pm »
@Nicodemus,

Bedankt voor alle informatie.  Wat je schrijft heb ik zelf ervaren, maar daar schrijf ik nevernienooit over op een forum of waar dan ook.

Maar één ding kan ik je verzekeren....het 'overblijfsel' dat openbaringen, visioenen, dromen, etc. ontvangt, dat bevindt zich in elk geval voor een belangrijk deel  buiten 'de kerk' (in de zin van kerken uit steen).  

Het doet mij goed dat jij er de juiste informatie uit de bijbel bij geeft, want deze mensen worden vaak juist in stenen kerken niet begrepen en uitgekotst.

En dit geven van informatie doe je vaker op het forum. Dat stel ik zeer op prijs.  Ik sla jouw stukjes op op mijn computer voor het geval dit forum daadwerkelijk verdwijnt.

Bedankt  d:)b
« Laatst bewerkt op: februari 17, 2013, 01:43:18 pm door Droppy »
....easy does it....

Droppy

 • Berichten: 223
 • solo christo
  • Bekijk profiel
The rape of Europe (Europa ontwricht)
« Reactie #17 Gepost op: februari 17, 2013, 02:22:32 pm »

quote:

St. Ignatius schreef op 15 februari 2013 om 03:39:
Hahahaha...ongeloofliijk dom, maar wel hilarisch! Bedankt voor de links...  :+
Interessant. Europa is dus ook een heilig huisje voor jou.  Want het gaat nergens over de paus of het vaticaan hoor.  Helemaal nergens. Ook niet op de dvd.
« Laatst bewerkt op: februari 17, 2013, 03:59:25 pm door Droppy »
....easy does it....